Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Modificări (2), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 01 octombrie 2013.

În vigoare de la 01 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis;

- Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

- art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 20 alin. (2) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale se acordă de unitățile administrativ-teritoriale, cu respectarea condițiilor prevăzute în una din următoarele scheme:

a) Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

București, 24 septembrie 2013.

Nr. 2.980.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1)

SCHEMĂ
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Obiectivul prezentei scheme de minimis, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de minimis, pentru investițiile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cadrul schemei, acordarea ajutoarelor de minimis se face cu respectarea criteriilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 871) și 882) din tratat ajutoarelor de minimis3), denumit în continuare Regulament. Modificări (1)

1) Actualul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

2) Actualul art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3) Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006.

(3) Ajutoarele de minimis nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană conform Regulamentului.

(4) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.

Art. 2. -

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor localizate în parcurile industriale, prin renunțări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale4), în limita echivalentului în lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier.

4) Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 iulie 2013.

Art. 3. -

În sensul schemei, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acordul de principiu al autorității administrației publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis sub forma facilităților fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013;

b) întreprindere - orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene;

c) parc industrial - infrastructura de afaceri constituită conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, care deține titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotărâre a Guvernului;

d) administratorul parcului industrial - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori în scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, potrivit legii, parcul industrial;

e) rezident al parcului industrial - orice întreprindere, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:

- în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau

- în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;

f) plan de investiții - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile și a activelor necorporale aferente investiției ce urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de minimis, cu indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar de achiziție/construcție și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;

g) studiu de fezabilitate - documentația tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, tehnologice, constructive și economice care fundamentează investiția realizată în parcul industrial; această documentație cuprinde inclusiv planul de investiții, definit potrivit lit. f);

h) costuri eligibile - cheltuielile realizate cu achiziționarea/construcția activelor corporale și necorporale;

i) active corporale - terenuri, clădiri, utilaje sau instalații;

j) active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziționarea de patente, licențe, know-how sau informații tehnice nepatentate;

k) infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și servicii de internet.

CAPITOLUL II Forma ajutorului de minimis

Art. 4. -

(1) Ajutorul de minimis acordat întreprinderilor eligibile constă în: Modificări (1)

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

(2) Furnizorii ajutorului de minimis prevăzut de schemă sunt:

a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia este situat parcul industrial, pentru scutirile și facilitățile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate

Art. 5. -

(1) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme întreprinderile care își desfășoară activitatea în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulament, și anume:

a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

b) producția primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat;

c) transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari ori introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

d) transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

e) sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui.

(2) Prin schemă nu se acordă:

a) ajutoare destinate activității de export către țări terțe sau către state membre ale Uniunii Europene, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarele destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoare condiționate de utilizarea produselor naționale în locul produselor importate;

c) ajutoare pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Art. 6. -

Beneficiarii ajutorului de minimis, în temeiul schemei, sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 ori declarat prin hotărâre a Guvernului;

b) desfășoară activitate economică;

c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal în curs și 2 ani anteriori sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depășesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanțare; Modificări (1)

d) prezintă un studiu de fezabilitate/plan de investiții pentru care se solicită finanțarea, cu evidențierea cheltuielilor eligibile;

e) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)5); Modificări (1)

5) 2004/C244/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

f) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată.

Art. 7. -

(1) Sunt considerate costuri eligibile cheltuielile legate de activele corporale și necorporale utilizate de întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis în parcul industrial, inclusiv cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu.

(2) La calculul costurilor eligibile nu vor fi luate în considerare cheltuielile realizate înainte de depunerea cererii de acord de principiu, pentru care întreprinderea solicitantă a beneficiat de ajutor de stat sau de minimis.

(3) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziționate nu sunt eligibile.

CAPITOLUL IV Reguli procedurale

Art. 8. -

(1) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în baza schemei, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a fi înființat în baza Legii nr. 186/2013, acordul autorității administrației publice locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obținerea titlului de parc industrial. Modificări (1)

(2) În vederea obținerii acordului de principiu, întreprinderea solicitantă transmite primarului unității administrativ-teritoriale în raza căreia este constituit parcul industrial următoarele documente:

a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de minimis, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, al cărei model, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă;

b) opis cu documentele anexate cererii de acord;

c) certificat constatator, după caz, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ;

e) extras de carte funciară pentru informare;

f) o declarație scrisă a reprezentantului legal, sub sancțiunea art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, referitoare la toate ajutoarele de minimis primite de solicitant pe parcursul precedenților 2 ani fiscali și al anului fiscal în curs;

g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă.

(3) Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informații necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză și verificare.

(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Art. 9. -

(1) Furnizorii prezentei scheme țin un registru special al schemei în format electronic, cu evidența cererilor de acord de principiu înregistrate.

(2) Înregistrarea cererilor de principiu se face pe măsura depunerii acestora.

(3) Cererile de acord de principiu vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziție.

(4) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluționează cererea, după caz:

a) cu emiterea acordului de principiu;

b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord de principiu în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.

(5) Cererea de acord de principiu este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) conține toate informațiile și documentele prevăzute în prezenta schemă;

b) conține toate informațiile și documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unității administrativteritoriale;

c) nu prezintă neconcordanțe în informațiile furnizate;

d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.

(6) În cazul în care cererea de acord de principiu nu îndeplinește prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord de principiu cu informațiile și/sau documentele necesare.

(7) În evaluarea cererii și emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), va avea în vedere respectarea plafonului prevăzut la art. 2.

(8) Acordul de principiu prevede în mod expres care sunt facilitățile de care va beneficia întreprinderea solicitantă.

(9) Pot fi acordate doar facilitățile instituite prin art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 a căror valoare cumulată cu ajutoarele de minimis acordate anterior, într-o perioadă de 3 ani fiscali, nu depășesc plafonul prevăzut la art. 2.

(10) Dacă o măsură de sprijin din cele prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 depășește plafonul prevăzut la art. 2, atunci aceasta nu se acordă.

(11) Pentru situația prevăzută la art. 17, alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care însoțește proiectul de hotărâre a consiliului local sau județean privind acordul autorității administrației publice locale privind înființarea parcului industrial.

Art. 10. -

(1) Administratorul și rezidenții parcului industrial beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 în baza:

a) acordului de principiu, emis potrivit prezentei scheme sau, după caz, hotărârii consiliului local ori județean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013;

b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cele două înscrisuri prevăzute la alin. (1) se depun anual, ca anexe la declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren și clădiri, înregistrate, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale din raza administrativ-teritorială unde se află situat parcul industrial.

(3) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu ajutorul de stat acordat în legătură cu aceleași costuri eligibile, în cazul în care o astfel de cumulare ar avea drept rezultat o intensitate a ajutorului care depășește intensitatea ajutorului stabilită pentru condițiile speciale ale fiecărui caz de un regulament de scutire pe categorii sau de o decizie adoptată de Comisia Europeană.

(4) Unitatea administrativ-teritorială publică lunar pe site-ul său situații cu cererile de acord privind acordarea ajutorului de minimis înregistrate și soluționate.

(5) Unitatea administrativ-teritorială actualizează ajutorul la valoarea de la momentul acordării. Echivalentul în euro al valorii ajutorului de minimis acordat întreprinderii este calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României la data acordării.

Art. 11. - Modificări (1)

Acordul de principiu privind ajutorul de minimis se va comunica în scris solicitantului și va conține, cel puțin, informații cu privire la valoarea fixă maximă potențială a ajutorului de minimis, la perioada de acordare a acestuia și la caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 12. -

Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) se acordă o singură dată într-un an fiscal.

Art. 13. -

(1) La calculul ajutorului de minimis, unitatea administrativ-teritorială are în vedere și valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial. Modificări (1)

(2) Furnizorii de ajutor de minimis pot verifica la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis veridicitatea și conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de întreprinderi în cadrul schemei.

(3) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a transmite Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de minimis acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 14. -

(1) Furnizorii de ajutor de minimis în baza prezentei scheme păstrează evidențe detaliate a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul schemei. Această evidență trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Furnizorii de ajutor de minimis au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 15. -

(1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare în materia ajutorului de minimis, aferent perioadei 2014-2020. Modificări (1)

(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 8 milioane lei. Modificări (1)

(3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de minimis este de 125. Modificări (1)

(4) În cazul în care legislația Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzător.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

ANEXĂ la schemă

Model de formular de cerere pentru ajutorul de minimis

- Informații cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis:
• denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
• declarație conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiției din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
• declarație prin care să se specifice ajutorul (atât cel de minimis, cât și ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;
• declarație prin care să se specifice ajutorul care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor autorități care acordă ajutoare.
- Informații despre proiectul/activitatea care urmează să beneficieze de ajutor de minimis:
• descrierea proiectului;
• temeiul juridic relevant (național, UE sau ambele);
• datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului;
• locația (locațiile) proiectului.
- Informații despre finanțarea proiectului:
• investițiile și alte costuri legate de acestea;
• costurile eligibile totale;
• valoarea ajutorului de minimis;
• intensitatea ajutorului de minimis.
- Informații despre tipul facilității de ajutor de minimis asupra căreia optează:
Beneficiarul va opta pentru tipul de facilitate fiscală prevăzută la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

ANEXA Nr. 2 Referințe (1)

SCHEMĂ
de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, denumită în continuare schemă, îl reprezintă instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de stat regionale, pentru investițiile inițiale realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Prin prezenta schemă nu se acordă:

a) ajutoare destinate activității de export, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție ori de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

b) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

(3) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme întreprinderile care își desfășoară activitatea în toate sectoarele, cu excepția următoarelor: Modificări (2)

a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

b) producția primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat;

c) transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari ori introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

d) transformarea și comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

e) sectorul cărbunelui;

f) sectorul siderurgic;

g) sectorul construcțiilor navale;

h) activitățile din sectorul fibrelor sintetice.

(4) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 871 și 882 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)3 și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. Modificări (1)

1 Actualul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

2 Actualul art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2008.

(5) Prezenta schemă se aplică pe întregul teritoriu al României.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Consiliul Concurenței, informează Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei scheme, în vederea publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 2. -

În sensul prezentei scheme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acordul de principiu al autorității administrației publice locale - actul juridic care atestă dreptul de principiu al întreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de stat regional sub forma facilităților fiscale prevăzute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

b) întreprindere - orice operator economic angajat într-o activitate constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, independent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene;

c) parc industrial - infrastructura de afaceri constituită conform dispozițiilor Legii nr. 186/2013 sau ale Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 65/2001, care deține titlu de parc industrial sau a fost declarat prin hotărâre a Guvernului;

d) fondatori ai parcului industrial - autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care inițiază constituirea unui parc industrial, conform Legii nr. 186/2013;

e) administratorul parcului industrial - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori în scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și de a deține titlul de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, potrivit legii, parcul industrial;

f) rezident al parcului industrial - orice întreprindere, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:

- în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau

- în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;

g) plan de investiții - document care cuprinde lista activelor corporale amortizabile și a activelor necorporale aferente investiției care urmează a fi realizată de solicitantul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, cu indicarea denumirii activului, cantității, prețului unitar de achiziție/construcție și a valorii totale, precum și a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente;

h) studiu de fezabilitate - documentația tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, tehnologice, constructive și economice care fundamentează investiția realizată în parcul industrial; această documentație cuprinde inclusiv planul de investiții, definit potrivit lit. g);

i) contribuția întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuția întreprinderii la bugetul de stat consolidat și bugetul local, aferentă investiției, realizată prin plata de taxe și impozite la bugetul general consolidat și la bugetul local pe perioada implementării investiției și 5 ani de la data finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

j) demararea investiției - începerea lucrărilor de construcții sau prima comandă fermă de active aferente planului de investiții, excluzând studiile de prefezabilitate; Modificări (1)

k) investiția inițială - investiția constând în active corporale și/sau necorporale legate de realizarea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin realizarea de noi produse, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului general de producție a unei unități existente; Modificări (1)

l) costuri eligibile - sunt costurile legate de realizarea investiției inițiale, respectiv cheltuielile realizate cu achiziționarea/construcția activelor corporale și necorporale;

m) active corporale - terenuri, clădiri, utilaje sau instalații; Modificări (1)

n) active necorporale - transferul de tehnologie prin achiziționarea de patente, licențe, know-how sau informații tehnice nepatentate; Modificări (1)

o) intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale - reprezintă raportul dintre valoarea brută actualizată a ajutorului și valoarea actualizată a costurilor eligibile. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Rata de actualizare este rata de referință în vigoare la data acordării acestuia, care se stabilește periodic de către Comisia Europeană și care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ajutoarele fiscale plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate pe baza ratelor de referință aplicabile la momentele în care avantajele fiscale devin efective;

p) proiect mare de investiții - o investiție inițială cu o cheltuială eligibilă mai mare de 50 milioane euro, echivalent în lei; Modificări (1)

q) infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și servicii de internet.

CAPITOLUL II Forma ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale

Art. 3. -

(1) Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordat întreprinderilor eligibile constă în: Modificări (1)

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;

b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

e) alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile administrației publice locale.

(2) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale prevăzut de prezenta schemă sunt:

a) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru scutirea prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia este situat parcul industrial, pentru scutirile și facilitățile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e).

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate

Art. 4. -

(1) Beneficiarii eligibili de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, acordat potrivit prezentei scheme, pot fi întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) își desfășoară activitatea într-un parc industrial cu titlu acordat conform Legii nr. 186/2013 sau Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 sau declarat prin hotărâre a Guvernului;

b) desfășoară activitate economică;

c) intenționează să realizeze o investiție inițială într-un parc industrial;

d) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C244/02)4;

4 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004.

e) nu a fost emisă împotriva lor o decizie de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care o asemenea decizie a fost emisă, aceasta a fost executată și creanța a fost integral recuperată;

f) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat/ajutoare de minimis pentru aceleași costuri eligibile. Modificări (1)

(2) Dacă lucrările cu investiția încep anterior depunerii cererii de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. a), proiectul se va considera neeligibil pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Art. 5. -

Investițiile eligibile în cadrul prezentei scheme trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie considerate investiții inițiale conform prevederilor art. 2 lit. k);

b) să facă dovada viabilității proiectului de investiții și a eficienței economice a întreprinderii pe baza studiului de fezabilitate sau planului de afaceri potrivit prevederilor art. 2 lit. g) și h);

c) să facă dovada contribuției la dezvoltarea regională potrivit prevederilor art. 2 lit. i).

Art. 6. -

Ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se acordă dacă are un efect stimulativ, respectiv documentația depusă de întreprindere trebuie să demonstreze îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre următoarele criterii:

a) o creștere substanțială a dimensiunii investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

b) o creștere substanțială a domeniului de aplicare a investiției/activității ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

c) o creștere substanțială a valorii totale a costurilor suportate de întreprindere pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

d) o creștere substanțială a ritmului de finalizare a investiției/activității în cauză;

e) investiția nu ar fi fost realizată în regiunea asistată în cauză în absența acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

Art. 7. -

(1) Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme se acordă numai pentru realizarea de investiții inițiale, în regiunile eligibile pentru ajutor regional, conform hărții ajutoarelor regionale aprobate de Comisia Europeană pentru România. Modificări (1)

(2) Intensitatea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în echivalent subvenție brută actualizată nu va depăși plafonul ajutorului regional în vigoare la momentul acordării ajutorului, plafon aferent regiunii în care se realizează investiția, așa cum este stabilit în Harta națională a ajutoarelor de stat regionale, respectiv 50% pentru toate regiunile, cu excepția regiunii București-Ilfov unde intensitatea maximă a ajutorului regional este de 40%. Modificări (1)

(3) Cu excepția ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, aceste intensități se pot majora cu 20% în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și cu 10% în cazul întreprinderilor mijlocii. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale. Rata de actualizare este rata de referință în vigoare la data acordării acestuia, care se stabilește periodic de către Comisia Europeană pe baza criteriilor obiective și care se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet. Ajutoarele fiscale plătibile în mai multe tranșe sunt actualizate pe baza ratelor de referință aplicabile la momentele în care avantajele fiscale devin efective. Modificări (1)

(4) Nu se acordă sprijin financiar în cadrul prezentei scheme pentru "proiecte mari de investiții".

(5) Cheltuielile cu activele corporale considerate eligibile pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în cadrul prezentei scheme sunt aferente achiziției de teren, precum și costurilor activelor noi sub formă de clădiri, utilaje și instalații, suportate de beneficiar, în legătură cu proiectul. Modificări (1)

(6) Cheltuielile legate de achiziționarea unui activ în leasing, altele decât terenuri și clădiri, vor fi luate în considerare numai dacă leasingul ia forma leasingului financiar și conține obligația cumpărării activului la expirarea termenului contractului de leasing.

(7) Pentru întreprinderile mici și mijlocii, este luat în considerare costul complet al investițiilor în active necorporale prin transfer de tehnologie prin achiziția de brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate. În cazul întreprinderilor mari, aceste costuri sunt eligibile numai în limita a 50% din cheltuielile totale de investiții eligibile ale proiectului.

(8) Cheltuielile privind TVA, taxele, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziționate nu sunt eligibile.

Art. 8. -

(1) Beneficiarii sunt obligați să mențină investiția pentru care au beneficiat de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale pe o perioadă minimă de 5 ani de la finalizarea acesteia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pe o perioadă minimă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici și mijlocii.

(2) Această regulă nu împiedică înlocuirea instalațiilor sau a echipamentelor uzate moral în decursul acestei perioade de 5 ani pentru întreprinderi mari și, respectiv, 3 ani pentru întreprinderi mici și mijlocii, datorată schimbărilor tehnologice rapide, cu condiția ca activitatea economică să se desfășoare în continuare în regiunea în cauză pentru o durată egală cu perioada minimă prevăzută la alin. (1).

Art. 9. -

Ajutoarele acordate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun alt ajutor acordat în baza unui regulament de exceptare pe categorii sau cu ajutorul de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleași costuri eligibile - care se suprapun parțial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în temeiul Schemei.

CAPITOLUL IV Reguli procedurale

Art. 10. -

(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale în baza prezentei scheme, administratorul parcului industrial sau rezidenții trebuie să obțină un acord de principiu al autorității administrației publice locale, prevăzut la art. 6 alin. (4) lit. h), respectiv la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013. Pentru administratorul parcului industrial care se dorește a fi înființat în baza Legii nr. 186/2013, acordul de principiu al autorității administrației publice locale se obține înainte de data depunerii documentației pentru obținerea titlului de parc industrial. Modificări (1)

(2) În vederea obținerii acordului de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înainte de data începerii lucrărilor întreprinderea solicitantă transmite primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază este constituit parcul industrial următoarele documente:

a) cerere de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, completată în limba română, prin tehnoredactare, ștampilată și semnată în original de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea solicitantă, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Schemă;

b) opis cu documentele anexate cererii de acord de principiu;

c) certificat constatator, în original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord de principiu, unde este cazul, de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea solicitantă, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei mențiuni înscrise în registru și obiectul acesteia, activitatea desfășurată în parcul industrial, cu menționarea codului CAEN corespunzător;

d) studiu de fezabilitate sau plan de investiții, cu evidențierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe elemente de activ. Totodată, aceste documente trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 6 privind efectul stimulativ;

e) o declarație care să specifice ajutorul de stat/de minimis primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;

f) o declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor furnizori de ajutor de stat;

g) împuternicire prin act notarial, în original, în cazul în care o altă persoană decât reprezentantul legal al întreprinderii solicitante semnează cererea de acord pentru finanțare și documentația aferentă;

h) extras de carte funciară pentru informare.

(3) Unitatea administrativ-teritorială, în calitate de furnizor al ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, are dreptul să solicite orice alte documente/date/informații necesare eliberării acordului de principiu, inclusiv să introducă termene în procedurile de analiză și verificare.

(4) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original sunt datate, ștampilate și semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea. Documentele prezentate în copie poartă pe fiecare pagină mențiunea "Conform cu originalul", ștampila întreprinderii solicitante și semnătura persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea.

Art. 11. -

(1) Furnizorii ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale țin un registru special al schemei în format electronic, cu evidența cererilor de acord de principiu înregistrate privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale.

(2) Înregistrarea cererilor de acord de principiu se face pe măsura depunerii acestora.

(3) Cererile de acord de principiu privind ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale vor fi analizate de structura/structurile stabilite de primar, prin dispoziție.

(4) În urma procesului de evaluare a cererii de acord de principiu, aparatul de specialitate al primarului soluționează cererea, după caz:

a) cu emiterea acordului privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale;

b) cu emiterea unei scrisori de respingere a cererii de acord pentru finanțare în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentei scheme.

(5) Cererea de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale este considerată completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) conține toate informațiile și documentele prevăzute în prezenta schemă;

b) conține toate informațiile și documentele solicitate de aparatul de specialitate al primarului unității administrativteritoriale;

c) nu prezintă neconcordanțe în informațiile furnizate;

d) sunt respectate prevederile prezentei scheme.

(6) În cazul în care cererea de acord de principiu nu îndeplinește prevederile alin. (5), structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), transmite întreprinderii o solicitare de completare a cererii cu informațiile și/sau documentele necesare.

(7) În evaluarea cererii și emiterea acordului de principiu, structura din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilită prin dispoziția prevăzută la alin. (3), va avea în vedere respectarea intensităților maxim admise, precum și dovada efectului stimulativ.

(8) Acordul de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale face trimitere explicită la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 și prevede în mod expres care sunt facilitățile de care va beneficia întreprinderea solicitantă, durata acestora, intensitatea aprobată a ajutorului, precum și mențiunea că, sub rezerva unor verificări detaliate, proiectul îndeplinește condițiile prezentei scheme. Modificări (1)

(9) Pentru situația prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013, acordul de principiu va face parte din raportul care însoțește proiectul de hotărâre a consiliului local sau județean privind acordul autorității administrației publice locale privind înființarea parcului industrial.

Art. 12. -

(1) Administratorul și rezidenții parcului industrial beneficiază de facilitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 în baza:

a) acordului de principiu, emis potrivit art. 10 sau, după caz, potrivit art. 16 lit. b) ori, după caz, hotărârii consiliului local sau județean, potrivit art. 17 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 186/2013;

b) titlului de parc industrial acordat prin ordin al ministrului sau declarat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Cele două înscrisuri prevăzute la alin. (1) se anexează anual la declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren și clădiri, depuse, potrivit legii, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale din raza administrativteritorială unde se află situat parcul industrial.

(3) Unitatea administrativ-teritorială publică lunar pe pagina sa de web situații actualizate cu cererile de acord de principiu privind acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, înregistrate și soluționate.

Art. 13. -

(1) La calculul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, unitatea administrativ-teritorială are în vedere și valoarea scutirii la plata taxelor percepute pentru modificarea destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial.

(2) Furnizorii de ajutor de stat verifică anual, la sediul întreprinderilor beneficiare de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, stadiul realizării/menținerii, după caz, a investiției inițiale, potrivit art. 8 alin. (1).

(3) În cazul în care beneficiarul nu realizează investiția sau nu o menține ori nu îndeplinește condițiile privind contribuția la dezvoltare regională (așa cum este prevăzută la art. 2 lit. i), furnizorul de ajutor de stat procedează la recuperarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007. Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE5, cu modificările ulterioare.

5 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999.

(4) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenței rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 14. -

(1) Furnizorii de ajutor de stat păstrează evidențe detaliate ale ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale acordate în baza prezentei scheme pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în cadrul prezentei scheme. Aceste evidențe trebuie să conțină informații necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

(2) Furnizorii de ajutor de stat au obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 15. -

(1) Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, potrivit viitoarelor reguli comunitare în materia ajutorului de stat regional aferente perioadei 2014-2020. Modificări (1)

(2) Bugetul maxim estimat al schemei de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale este de 15 milioane lei. Modificări (1)

(3) Numărul estimat de întreprinderi beneficiare de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale este de 15. Modificări (1)

(4) În cazul în care legislația Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale se modifică, prevederile prezentei scheme vor fi actualizate corespunzător.

Art. 16. - Modificări (1)

Cu excepție de la prevederile art. 4 alin. (2), ajutoarele de stat regionale pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) se pot acorda, în limita maximă a intensității, și pentru o investiție care a demarat înainte de intrarea în vigoare a prezentei scheme, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) investiția se realizează într-un parc industrial al cărui titlu a fost acordat prin ordin;

b) investiția se realizează în baza acordului de principiu privind eligibilitatea proiectului și a investițiilor;

c) pentru investiția în cauză, beneficiarul a fost scutit de la plata impozitului pe teren și a impozitului pe clădiri, anterior intrării în vigoare a prezentei scheme, în baza unor scheme de ajutor de stat sau de minimis, asigurându-se astfel, prin intermediul prezentei scheme, continuitate în aplicarea facilităților fiscale;

d) sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate ale proiectului și ale beneficiarului, prevăzute în prezenta schemă.

ANEXĂ la schemă

Model de formular de cerere pentru ajutorul de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale

- Informații cu privire la beneficiarul ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale:
• denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
• declarație conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiției din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
• declarație care să specifice ajutorul (atât cel de minimis, cât și ajutoarele de stat) primit deja pentru alte proiecte în ultimii 3 ani;
• declarație care să specifice ajutorul primit sau care urmează să fie primit pentru același proiect din partea altor autorități care acordă ajutoare.
- Informații despre proiectul/activitatea care urmează să beneficieze de sprijin:
• descrierea proiectului;
• descrierea efectelor pozitive preconizate pentru zona în cauză (de exemplu, numărul de locuri de muncă create sau menținute, activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare; activitățile de formare, crearea unui grup de întreprinderi);
• temeiul juridic relevant (național, UE sau ambele);
• datele preconizate pentru începerea și încheierea proiectului;
• locul (locurile) de desfășurare a proiectului.
- Informații despre finanțarea proiectului:
• investiții și alte costuri legate de acestea;
• costuri eligibile totale;
• valoarea ajutorului necesar executării proiectului/activității;
• intensitatea ajutorului.
- Informații despre nevoia de ajutor și impactul preconizat al acestuia:
Scurtă explicație a nevoii de ajutor și a impactului acestuia asupra deciziei de realizare a investiției sau de amplasare în parcul industrial; de asemenea, se menționează investițiile sau locațiile alternative în absența ajutorului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...