Parlamentul României

Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.

(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înființează Registrul de evidență a câinilor fără stăpân capturați de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

(4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către unitățile administrativ-teritoriale."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresia «câine fără stăpân» are următoarea semnificație: orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.

(2) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a încadra în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân cel puțin un tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere.

(3) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura prin servicii specializate asistența medicală veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitarveterinară, precum și identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.

(4) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) În adăposturile ce aparțin asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pot fi cazați câini fără stăpân care vor fi supuși acțiunilor sanitar-veterinare conform legislației în vigoare și vor fi identificați prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistență medicală veterinară.

(3) Formularele-tip de revendicare și adopție care sunt completate la nivelul adăposturilor asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, deținător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data revendicării/adopției, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân."

5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Câinii fără stăpân vor fi cazați în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Populația trebuie informată despre existența adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopție sau revendicare, prin afișare la sediul adăpostului și al serviciului specializat.

(2) Condițiile minime pentru funcționarea adăposturilor pentru câini sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea și controlul bolilor câinilor în adăposturi se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitarveterinare prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Serviciile speciale pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, de îndată ce a fost identificat proprietarul, acesta să fie notificat, în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) sau, după caz, până la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b).

(5) Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de întreținere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local."

6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanți din partea organizațiilor neguvernamentale pentru protecția animalelor, în baza fișei de observație, vor putea fi eutanasiate de îndată.

(2) Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor prevăzuți la alin. (1).

(3) Eutanasia este singura procedură admisă de suprimare a vieții animalelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Eutanasierea câinilor se efectuează numai de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 3.

(2) Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau prin alte metode decât eutanasierea."

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) În termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), câinii capturați și înregistrați în evidențele adăposturilor pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează:

a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăposturilor, câinii pot fi revendicați de către proprietari;

b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) și până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicați sau adoptați de către persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate, în condițiile legii;

c) revendicarea și adopția sunt gratuite.

(2) Câinii nerevendicați sau neadoptați vor fi eutanasiați, în baza unei decizii emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacitățile de cazare și disponibilitățile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

(3) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(4) Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicați sau adoptați.

(5) Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se suportă din bugetul local și/sau din alte surse."

9. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Câinii revendicați sau adoptați vor fi sterilizați, excepție făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Revendicarea și adopția câinilor de către solicitanți se fac pe baza unei declarații-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5.

(3) Adopția câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;

b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și întreținerea câinilor;

c) prezentarea de către adoptator a acordului asociațiilor de proprietari sau, după caz, a vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

d) înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

(4) Proprietarii sau deținătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligația identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor."

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Cadavrele câinilor eutanasiați sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu respectarea normelor sanitarveterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obținerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică și de alte produse."

11. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

Adăposturile publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și adăposturile asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor țin registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în care se menționează următoarele: data capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinși, revendicați, adoptați, returnați și eutanasiați, motivul eutanasierii, substanța utilizată și numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, numărul fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societățile care vor executa incinerarea, precum și persoanele care au instrumentat manoperele respective."

12. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare/adopție se realizează cu respectarea normelor și măsurilor sanitarveterinare referitoare la protecția animalelor, iar la acestea vor participa și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor.

(2) Reprezentații asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor vor participa la acțiunile prevăzute la alin. (1), atât în cadrul adăposturilor publice din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, cât și în cadrul adăposturilor private care sunt în parteneriat cu consiliile locale."

13. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local, precum și adăposturile aparținând organizațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor au obligația de a comunica lunar direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București numărul de câini înregistrați și numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Toate datele sunt centralizate la nivel național de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor."

14. După articolul 13 se introduc 6 noi articole, articolele 131-136, cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

Persoanele juridice de drept public sau de drept privat care cresc sau adăpostesc provizoriu câini sunt direct răspunzătoare, prin reprezentantul lor legal, de respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 132. -

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanței de urgență.

Art. 133. -

(1) Proprietarii, deținătorii temporari ai câinilor, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice și ale asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor care dau spre revendicare și adopție câini au obligația să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

(2) Unitățile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acțiunea de microcipare a câinilor, au obligația de a comunica Registrului de evidență a câinilor cu stăpân, în termen de 5 zile de la data implantului, numărul de microcip.

(3) Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui și în pașaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii și numere unice, conform normelor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

(4) Registrul de evidență a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Identificarea câinilor cu stăpân este obligatorie și se suportă de către aparținător.

Art. 134. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...