Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 2.187/2013 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2013 până la 16 septembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1575/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, și prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009 și Avizul Academiei Române nr. 3.190/CJ din 20 septembrie 2013,

în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup și pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deținerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum și comerțul cu produse obținute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. -

Se aprobă numărul maxim de intervenție în cazul speciilor de urs, lup și pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1 după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 436 de exemplare;

b) lup (Canis lupus) - 495 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 420 de exemplare.

Art. 3. -

(1) Un număr de 406 de exemplare de urs, 485 de exemplare de lup și 410 exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe județe și gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situațiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 30 de exemplare de urs, 10 de exemplare de lup și 10 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru situațiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 4. -

(1) Se stabilesc perioadele de derogare și metodele pentru recoltare, după cum urmează: Derogări (1)

a) pentru speciile lup și pisică sălbatică: până la 31 martie 2014, prin metodele "la goană", "la pândă" și "la dibuit";

b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2013 prin metodele "la goană", "la pândă" și "la dibuit" și până la 31 decembrie 2013 și între 15 martie 2014-14 mai 2014, prin metodele "la pândă" și "la dibuit".

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup și urs care pun în pericol sănătatea și securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităților, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranța acestora și/sau a personalului de deservire, precum și cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate, prin metoda "la pândă", sau capturate și în afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup și urs în condițiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin avizul Direcției managementul ariilor naturale protejate, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, și a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat și identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiții se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs și lup în condițiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 5. -

(1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea și securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităților, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranța acestora și/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorității publice centrale pentru protecția mediului, prin avizul Direcției managementul ariilor naturale protejate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile de urs, lup și pisică sălbatică în condițiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului, doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 6. -

În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1, între județe și gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice și în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente menite să pună în pericol sănătatea și siguranța publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

Art. 7. -

(1) Exemplarele recoltate în condițiile art. 3 pot fi deținute și transportate numai crotaliate și însoțite de copii ale autorizațiilor de vânătoare și a fișelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu și carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obținerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislației în domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată și va conține un cod alfanumeric cu următoarele informații: codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând țara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia și perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziționate și eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin intermediul autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la eliberarea autorizației pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecție a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) La eliberarea autorizației pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenție, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care să pună în pericol sănătatea și siguranța publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligația să returneze autorității publice teritoriale pentru protecția mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării. Autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenție pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care dețin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligația de a asigura integritatea crotaliei. Deținătorul exemplarului are obligația de a informa autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenționată a crotaliei.

(8) Schimburile în scop științific, de educație, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părților și produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum și deținerea sau comerțul cu părți sau produse obținute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene și a legislației specifice privind comerțul cu specii de floră și faună sălbatică.

Art. 8. -

(1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de recoltare un raport cu privire la acțiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) trebuie însoțite de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligația să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate și să le transmită autorității științifice CITES - Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

(4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) și (2) și a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenție pentru sezonul următor.

(5) Agențiile județene pentru protecția mediului transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.456/2012 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 20 septembrie 2012.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

București, 20 septembrie 2013.

Nr. 2.187.

ANEXA Nr. 1

Numărul de intervenție repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor de urs, lup și pisică sălbatică

Nr. crt. Județul Gestionarul fondurilor cinegetice Număr de exemplare
Specia
Urs Lup Pisică sălbatică
0 1 2 3 4 5
1 ALBA Direcția Silvică Alba 1 2 2
2 AJVPS Alba 3 4 6
3 AVS Piatra Verde 0 1 2
4 AVPS Diana Aiud 0 1 1
5 Avram Iancu 0 1 1
6 AVPS Ocoliș Hunter 1 0 2 1
7 Cerbul Purcaret 0 1 0
8 Cerbul Carpatin Zlatna 0 1 1
9 Căprioara Cib 0 1 0
10 OS Muntele Mare 1 1 1
11 ASV Târnavele Blaj 0 1 1
12 OS Sebeș RA 0 1 1
13 Asociația Căpriorul Certege 0 1 1
14 AVPS Bendis 0 1 1
15 AVPS Artemis Aiud 0 1 1
16 AVPS Diana Gârbova 0 1 1
17 AVPS Iezer Alba 0 1 1
18 OS Valea Pianului RA 0 1 0
19 AVPS Mistrețul Cugir 0 0 0
20 AVPS Acvila Aiud 0 0 1
21 OS Sâpcea Cugir RA 1 1 0
22 AV Cabana din Poduri Calea lu' Hoitsz Valea Lungă 0 0 0
23 Asociația Căpriorul Sibiu 0 1 1
24 Asociația Trascău Hunting Club Sălciua 1 1 1
25 AVPS Vulturul Negru Sebeș 0 1 1
26 AV Mistrețul Blandiana 0 0 1
27 AVPS Potaissa Hunter Turda 0 1 0
28 AV Râmeț Inzel 0 1 1
29 AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă 0 1 0
30 AVP Tobimar 0 1 1
31 AVPS Valea Târnavei Jidvei 0 1 0
TOTAL JUDEȚ 7 32 29
1 ARAD Direcția Silvică Arad 0 1 2
2 AVPS Breaza 1 1 1
3 AVP Crișana 0 1 0
4 AVP Arsilva 0 1 0
5 AVP Grizlly 0 0 0
6 Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu 0 0 0
7 AV Cetatea Siria 0 1 1
TOTAL JUDEȚ 1 5 4
1 ARGEȘ Direcția Silvică Pitești 14 3 2
2 AJVPS Argeș 3 3 3
3 AVPS Diana Pitești 2 2 1
4 AVPS Șoimul 4 4 1
5 AVPS Cerbul București 3 3 1
6 ICAS - Filiala Pitești 0 0 0
7 AVP Jderul 2006 2 2 2
8 AV Ecologiști Târgoviște 1 1 0
9 AVP GTS Muntenia 1 2 0
10 AV Piatra Craiului - Făgăraș Conservation 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 30 20 10
1 BACĂU AJVPS Bacău 1 4 3
2 AV Diana Coțofănești 0 1 1
3 Direcția Silvică Bacău 7 4 2
4 SVPS Bacău 1 1 1
5 AVPS Lebăda 0 0 0
6 OS Lignum 1 1 1
7 AVPS Bicfalău 0 0 0
8 Ocolul Silvic Privat Oituz 0 1 1
9 AVPS Bukk 0 1 0
10 AVPS Clubul Vânătorilor 0 1 0
11 AVPS Ursul Brun 0 0 0
12 OS Bisericesc Bacău 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 10 14 9
1 BIHOR Direcția Silvică Oradea 0 0 0
2 AJVPS Bihor 0 2 2
3 AVP Tinca 0 0 0
4 AV Pro Hunting 0 0 1
5 AV Selina 0 0 1
6 AV Vida Surducel 0 2 1
7 AVP Valea Ierului 0 0 0
8 FC Asociația Gliganu 0 0 0
9 AC Apuseni 1 1 1
10 AVPS Diana Hunting 1 0 0
11 AV Cervus Elaphus 0 2 1
12 AV Crișana Hunting 0 1 1
13 AVPS Pădurea Verde Santelec 0 1 1
14 AV Artemis Cociuba Mare 0 0 1
TOTAL JUDEȚ 2 9 10
1 BISTRIȚA-NĂSĂUD Direcția Silvică Bistrița 0 1 1
2 AJVPS Bistrița-Năsăud 2 3 4
3 AVPS Acvila Teaca 2 1 0
4 SV MONTANA Coșbuc 2 1 1
5 OV Transilvania 1 1 1
6 AV Vulpea Herina 1 0 0
7 AV Diana Bistrița 1 1 1
8 AV Călimanii Șieu 2 1 1
9 AC Ursul Brun 8 4 2
10 OSC Telciu RA 2 2 0
11 ICAS - Filiala Bistrița 0 0 0
12 AVPS Vadul Someșului 1 1 0
13 OS Tihuța Colibița 2 0 0
14 OS Bistrița Bârgăului 3 1 0
15 OS Someș Țibleș 2 1 1
16 AV Artemis Lechința 1 1 1
17 OS Valea Ilvei 1 0 1
18 AV Colț Alb 1 0 0
19 AVPS Cerbu Dumitra 2 2 0
20 ASC Plaiurile Bistriței 1 0 0
21 RPL OS Municipal Bistrița RA 1 1 2
22 ASC Someșul Rodna 1 1 1
23 AV Buia 1 1 0
TOTAL JUDEȚ 38 24 17
1 BRAȘOV Direcția Silvică Brașov 2 2 1
2 RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA 3 2 1
3 AJVPS Brașov 8 4 5
4 AVPS Făgăraș 4 4 5
5 AVPS Rupea 3 6 7
6 CLUB Diana Brașov 0 1 1
7 AVPS Vidra București 1 1 1
8 Facultatea de Silvicultură Brașov 2 1 1
9 AV Hurinul Buneștiului 1 1 2
10 AVPS Popâlnica Dumbrăvița 1 1 1
11 AVPS Măgura Codlei 1 1 2
12 OV Șoimul Mediaș 1 1 2
13 AVPS Făgetul 0 1 1
14 AVPS Munții Făgărașului 2 1 1
15 AV Bârsa 4 2 1
16 AVPS Codrul Verde 1 2 1
17 AV Dumbrava Jibert 0 1 2
18 OS Ciucaș RA 2 1 1
19 RPL Kronstadt RA 2 2 2
20 RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA 3 2 2
21 AVPS Doripesco 3 2 1
22 OS al Orașului Râșnov RA 4 1 1
TOTAL JUDEȚ 48 40 42
1 BUZĂU Direcția Silvică Buzău 3 4 1
2 SC OS Siriu București 1 1 0
3 AJVPS Buzău 2 3 5
4 AVPS Interagro București 1 1 1
5 AVPS Cerbul Carpatin 2 1 2
6 AVPS Bradul București 0 0 0
7 AVPS Călifarul 0 1 1
TOTAL JUDEȚ 9 11 10
1 CARAȘ-SEVERIN AVPS Codrenii Văii Carașului 0 2 1
2 AVPS Jneapănul Banatului 0 1 0
3 AV Styria 0 0 1
4 ICAS - Filiala Caraș-Severin 0 0 0
5 Direcția Silvică Caraș-Severin 2 3 1
6 AJVPS Caraș-Severin 1 3 0
7 AVP Haiducii 1 1 2
TOTAL JUDEȚ 4 10 5
1 CLUJ Direcția Silvică Cluj 0 0 0
2 AJVPS Cluj 2 3 7
3 AVPS Potaissa Turda 0 0 0
4 AVPS Vadul Someșului 0 1 2
5 AV Artemis Cluj 0 0 0
6 AV Someșul Dej 0 0 0
7 AV Cornul de Aur 0 1 0
8 AVPS Voievodul Gelu 0 1 2
9 AV Samus Sylvestris 0 1 1
10 AV Plaiurile Bistriței 0 2 1
11 AV Măgura 0 1 2
12 USAMV Cluj-Napoca 0 1 1
13 AV Stejarii 0 0 0
14 AV Regal 0 0 0
15 AVPS Fugile 0 0 0
16 AVPS Vlădeasa 0 0 0
17 AVP Promediu 0 1 0
18 Asociația Diana Club 0 0 1
19 Vânătorul Alpin 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 2 12 17
1 COVASNA AJVPS Covasna 6 5 8
2 AVPS Cătrușa 5 8 8
3 AVPS Comuna Bodoc 1 1 2
4 Direcția Silvică Sfântu Gheorghe 2 1 1
5 AVPS Harghita Sud 8 6 2
6 AVPS Botoș 1 1 2
7 AVPS Fux Nyires 2 4 4
8 AVPS Mușat Oituz 1 2 2
9 AV Prosilva 1 1 2
10 AVPS Somos 1 1 1
11 OSP Târgu Secuiesc 1 2 2
12 OSP RA Buzăul Ardelean 2 1 1
13 AVPS Wild Hunt 1 2 2
14 AVPS Natura Sălbatică 0 0 0
15 AVPS Țara Bârsei 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 32 35 37
1 DÂMBOVIȚA AJVPS Dâmbovița 2 4 3
2 AVP Dunărea 2007 București 4 3 0
TOTAL JUDEȚ 6 7 3
1 GORJ Direcția Silvică Târgu Jiu 3 3 2
2 AV Gorun 7 4 1
3 AVPS Ursul Carpatin 1 1 0
4 AV Cerbul Carpatin 1 1 0
5 AVPM Acvila Cernei 0 0 0
6 AVPS Lupul Dacic 0 1 1
7 AVPS Egreta 0 0 0
8 AJVPS Gorj 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 12 10 4
1 HARGHITA AVPS Asociația Cinegetică Gheorgheni 1 2 2
2 Clubul Vânătorilor Silvicultori 1 2 2
3 Direcția Silvică Harghita 5 2 1
4 AVPS Făgețel-Martonca 1 2 1
5 AVPS Gheorgheni 2 2 2
6 AVPS Gordon 2 1 2
7 AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc 1 1 2
8 Asociația Cinegetică Loduj 1 1 1
9 AVPS Miercurea-Ciuc 6 6 7
10 AVPS Nimrod 1 2 3
11 Ocol Silvic Frumoasa 1 1 1
12 Ocol Silvic de Regim Gheorgheni 1 2 2
13 AVPS Salon 3 2 2
14 AVPS Sfânta Ana 3 1 1
15 AVPS Szilos 2 2 4
16 AVPS Târnava Mare 6 8 12
17 AVPS Toplița 2 6 3
18 AVPS Zetelaka es Tarsai 8 6 5
TOTAL JUDEȚ 47 49 53
1 HUNEDOARA Direcția Silvică Hunedoara 9 6 3
2 AJVPS Hunedoara 0 8 10
3 AVPS Zarand Brad 0 0
4 AVPS Muflonul Brad 0 2 3
5 AVPS Acvila Chișcădaga 0 0 0
6 AVPS Șoimul Românesc Simeria 0 0 0
7 AVPS Cinegetica Hunedoara 0 2 1
8 AVPS Codrenii Deva 0 2 2
9 AVPS Corviniana Hunedoara 0 1 1
10 AIVPS Godeanu Orăștie 0 0 0
11 AVPS Căpriorul Mărtinești 0 1 1
12 AVPS Căpățâna Deva 0 2 2
13 AVPS Buona Fortuna 0 0 0
14 AVS Diana Hunedoara 0 0 0
15 RPL Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor RA 0 0 0
16 AVPS Vidra București 0 1 1
17 AVPS Lopătarul 2011 Simeria 0 0 0
18 AV Vodas Reghin 0 0 0
19 AVPS Ursul Brun Retezat 0 2 1
20 AVPS Băniceana 2 2 0
21 OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori SRL 0 1 0
TOTAL JUDEȚ 11 30 25
1 IAȘI Direcția Silvică Iași 0 0 2
2 AVPS Iași 0 0 10
3 AV Zimbrul Iași 0 0 1
4 SV G. Topârceanu Iași 0 0 1
5 AVPS Căpriorul Bohotin 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 0 0 14
1 MARAMUREȘ Direcția Silvică Baia Mare 3 2 0
2 AJVPS Maramureș 2 7 6
3 AC Wasser Cerbul Carpatin 1 2 0
4 AVPS Diana Transilvania 1 2 3
5 AVPS Artemis Craiova 0 0 1
6 Asociația Pro Hunt 0 0 0
7 AV Țara Lăpușului 1 2 1
8 ACVP CRD Izvorul Runcului 1 2 0
9 AVPS Breaza 1 2 1
10 AVS Codru 1 2 1
11 AVP Certeze 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 11 21 13
1 MEHEDINȚI AJVPS Mehedinți 1 1 0
2 Direcția Silvică Drobeta-Turnu Severin 0 0 0
3 AVPS Corado Constanța 1 1 2
4 AVPM Acvila Cernei 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 2 2 2
1 MUREȘ AJVPS Mureș 2 2 4
2 AVPS Cerbul 8 2 1
3 GSS Gurghiu 0 1 1
4 AVPS Darul Călimanilor 1 1 1
5 Filiala OS Vătava 2 1 1
6 AV Genesis 3 1 1
7 Direcția Silvică Târgu Mureș 8 1 0
8 Filiala OS Ghindar 1 0 1
9 Filiala OS Mureș Sovata 1 1 1
10 AV Valea Gurghiului 6 1 1
11 AVPS Sighișoara 1 1 1
12 AVPS Hermina 0 1 1
13 AV Ursu Sovata 1 0 1
14 AVPS Nirajul Mic 1 0 1
15 AVPS Crisius Socodor 2 0 1
16 APRO Diana 0 0 1
17 Asociația Cervus 1 0 0
18 Asociația Diana Târnava Mică 0 0 0
19 Asociația Valea Copacilor 1 0 1
20 APRO Diana 0 0 1
21 AV Agrothera 0 1 1
TOTAL JUDEȚ 39 14 21
1 NEAMȚ AVPS Zimbrul Târgu Neamț 0 0 0
2 Direcția Silvică Piatra-Neamț 6 2 2
3 AJVPS Neamț 2 4 2
4 AVPS Șoimul Tazlău 1 2 2
5 AVPS Roman 1 1 3
6 AVPS Lupul Cenușiu 1 2 0
7 AVPS Bradul 1 1 1
8 AVPS Hășmașul Mare 1 1 1
9 OS Bisericesc Neamț 0 0 0
10 AV Ursul Brun 1 0 0
11 AVPS Diana Hunting Agapia 1 1 1
TOTAL JUDEȚ 15 14 12
1 PRAHOVA Direcția Silvică Ploiești 5 2 2
2 AJVPS Prahova 2 2 2
3 AVPS Câmpina 2 4 2
4 AVPS Muflonul Buzău 0 0 1
5 Facultatea de Silvicultură Brașov 2 2 1
6 AJV Pisica Sălbatică Buzău 0 0 0
7 AVPS Hubertus Feleacu 1 2 1
TOTAL JUDEȚ 12 12 9
1 SATU MARE AVP Valea Bercului 0 1 1
TOTAL JUDEȚ 0 1 1
1 SĂLAJ AJVPS Sălaj 0 1 3
2 APV Someșul 0 0 0
3 AV Silvana Cinegetic 0 0 0
4 Asociația Diana Club 0 0 1
5 OS Blidaru 0 0 1
6 AV Royal 0 0 1
7 AV Marian 0 1 0
8 AV Meseș Zalău 0 1 1
9 AV Hunter Transilvania 0 1 0
10 AV Nimrod Șărmășag 0 0 0
11 AV Silvania Ardelenească 0 0 0
12 Direcția Silvică Sălaj 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 0 4 7
1 SIBIU AJVPS Sibiu 7 6 5
2 AVPS Ursul Carpatin 1 1 1
3 AVPS Cormoranii 1 1 1
4 AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu 1 1 1
5 Direcția Silvică Sibiu 5 2 1
6 AVPS Aldea 1 3 1
7 RPL OS Valea Sadului RA 1 1 1
8 Silva Marpod 0 2 1
9 AVPS Săroaia 0 1 1
10 AVPS Jderul Nou Român 1 2 1
11 AV Pădurea Neagră 0 2 1
12 AVPS Vob Hunting 0 0 0
13 AV Frăsiniș Bruiu 0 1 1
14 AV Cocoșul de Munte 2 2 1
15 OS Rășinari 1 1 0
16 OS Dealul Sibiului RA 0 0 0
17 AV Cerbul Carpatin 0 2 1
18 AVPS Căpriorul 0 1 1
19 OV Hubertus 0 1 1
20 AS Lepuș 0 1 1
21 OS Jina SRL 1 1 1
22 RPL OS Valea Frumoasei 1 1 0
23 AV Foxterierul 0 0 1
24 AV Vulturul Pleșuv 0 1 1
TOTAL JUDEȚ 23 34 24
1 SUCEAVA Direcția Silvică Suceava 7 6 2
2 Facultatea de Silvicultură Suceava 1 4 2
3 AJVPS Suceava 2 12 2
4 OS Feldru 1 2 1
5 AVPS Pârâul Negru 1 2 1
6 AVPS L.R. Hunters Iași 1 3 1
7 ICAS București - OSE Tomnatic 1 1 1
8 OS Comunal Josenii Bârgăului RA 1 1 1

9
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"
1

2

1
10 AVPS Buck 1 2 1
11 Societatea de Vânătoare "Bucovina" 0 0 0
TOTAL JUDEȚ 17 35 13
1 TIMIȘ AJVPS Timiș 0 4 4
2 Direcția Silvică Timiș 1 3 0
3 Asociația Banat JAGD 1 2 0
4 USAMVBT 0 1 0
5 AV Valea lui Liman Făget 0 2 0
TOTAL JUDEȚ 2 12 4
1 TULCEA AVPS Miorița 0 0 1
2 AVPS Ardealul 0 0 1
TOTAL JUDEȚ 0 0 2
1 VASLUI Direcția Silvică Vaslui 0 0 7
TOTAL JUDEȚ 0 0 7
1 VÂLCEA Direcția Silvică Râmnicu Vâlcea 3 2 0
2 AJVPS Vâlcea 1 2 1
3 AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea 1 1 1
4 AVPS Pajura Horezu 1 1 0
5 AVPS Brai 1 1 0
6 AV Gorun 2 2 0
7 FVPS Cinegetic Loviștea 1 2 0
8 AVPS Sfântul Hubertus 0 1 0
9 AVPS Boia 1 0 0
10 AVPS Ardealul 2 2 0
TOTAL JUDEȚ 13 14 2
1 VRANCEA AJVPS Vrancea 2 4 0
2 Direcția Silvică Focșani 2 2 0
3 OS Năruja 1 1 1
4 ICAS - OSE Vidra 2 0 0
5 AV Valea Râmnicului 1 1 0
6 AV Venatorius 0 0 0
7 AVPS Delta Club 1 1 1
8 Asociația Valea Neagră 1 0 0
9 OS Zăbala Nereju 1 2 1
10 OS Privat Obștea Tulnici SRL 1 2 1
11 Asociația Obștilor Văii Putna OS Tulnici 1 1 0
TOTAL JUDEȚ 13 14 4
TOTAL LA NIVEL NAȚIONAL 2013-2014 406 485 410

ANEXA Nr. 2

Raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute
Nr. . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . .

Gestionarul fondurilor cinegetice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specia pentru care s-a acordat derogarea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vârsta aproximativă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul recoltării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data recoltării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Metoda de recoltare:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorizația de vânătoare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autorizația de mediu pentru recoltare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., valabilă până la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numărul crotaliei aplicate exemplarului recoltat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evaluarea trofeelor în puncte C.I.C.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Destinația trofeelor și a părților din corp (carne) după recoltare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motivul recoltării/derogării:

- în interesul protejării faunei și florei sălbatice, precum și al conservării habitatelor naturale;

- pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor și altor bunuri;

- în interesul sănătății și al securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță fundamentală pentru mediu;

- în scopuri de repopulare și reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop;

- pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din speciile urs, lup și pisică sălbatică.

(Atașați documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...