Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (11), Puneri în aplicare (11), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (2), Derogări (2), Doctrine (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- necesitatea întăririi disciplinei bugetare la nivelul entităților publice și a responsabilizării ordonatorilor de credite în procesul bugetar;

- scopul reducerii deficitului bugetului general consolidat prin diminuarea arieratelor înregistrate de entitățile publice;

- angajamentele asumate de Guvernul României față de organismele financiare internaționale privind aprobarea prin ordonanță a Guvernului a unor definiții standard pentru angajamente, până la mijlocul lunii septembrie 2013, astfel încât sistemul de control angajamente aflat în construcție să fie susținut de modificările legale și procedurale care se impun, precum și de a aproba un set de criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative;

- faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătățirea planificării bugetare și a prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, pentru a spori absorbția fondurilor UE, în vederea creării spațiului fiscal și a susținerii creșterii economice;

- actualul context macroeconomic ce impune elaborarea unui set de criterii de prioritizare care să conducă la evaluarea și selecționarea într-un mod eficient a proiectelor de investiții publice semnificative în vederea includerii acestora în programul de investiții publice;

- necesitatea încadrării în criteriile de performanță asumate în Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional,

pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin scrisoarea de intenție adresată Fondului Monetar Internațional și asigurarea consolidării fiscale, prin creșterea încasărilor la bugetul de stat printr-o colectare mai eficientă a creanțelor fiscale de la un număr mai mare de contribuabili,

ținând seama de faptul că neadoptarea măsurii de cuprindere în baza de calcul al contribuției de sănătate a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor ar conduce la subfinanțarea sistemului public de sănătate și la nerespectarea angajamentelor asumate cu organismele internaționale, precum și la perpetuarea inechității în aplicarea principiului contributivității,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Implementarea și funcționarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentului capitol reglementează crearea și modul de funcționare a sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice.

Art. 2. -

În sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajament bugetar- actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal. În cazul acțiunilor a căror perioadă de realizare depășește un an bugetar, rezervarea se face în limita creditelor bugetare aferente aprobate în buget pentru fiecare an bugetar, conform obligațiilor de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal. În cazul creditelor bugetare rezervate pentru angajamentele legale aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii sau execuției de lucrări, angajamentul bugetar creează obligații de plată numai după împlinirea condițiilor prevăzute în acestea;

b) angajament legal - actul prin care se creează, în cazul actelor administrative, contractelor și altor înscrisuri, sau se constată, în cazul legilor, hotărârilor Guvernului, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice. În cazul contractelor sau altor înscrisuri care presupun livrări de bunuri, prestări de servicii sau execuția de lucrări, angajamentul legal apare la momentul când acestea sunt însușite de părți și obligă entitatea publică să efectueze plăți numai după împlinirea condițiilor prevăzute în contractele sau înscrisurile menționate. Angajamentul legal apare pentru toate tipurile de cheltuieli, inclusiv pentru plățile de salarii, utilități sau alte plăți efectuate pentru perioade nedeterminate de timp;

c) beneficiari - entități publice care pot primi rapoarte, date și alte informații conform procedurii de funcționare a sistemului;

d) buget agregat - bugetul total aprobat în condițiile legii al unui ordonator principal de credite;

e) buget individual - bugetul aprobat în condițiile legii al unei entități publice cu personalitate juridică; Modificări (1)

f) credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar pentru angajamentele legale contractate în cursul exercițiului bugetar și/sau din exerciții anterioare;

g) credit de angajament - limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale în timpul anului bugetar;

h) entități publice - instituțiile publice definite potrivit art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile clasificate în administrația publică potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

i) număr unic al angajamentului legal - numărul unic atribuit unui angajament legal de către sistemul de control al angajamentelor, după validarea rezervării inițiale/definitive, după caz, a creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente proiectului de angajament legal respectiv, valabil pentru toată durata de derulare a angajamentului;

j) rapoarte generate de sistemul de raportare - situații de ieșire rezultate din centralizarea/consolidarea sau extragerea/selectarea de date și informații din situațiile de raportare și informațiile introduse în sistem de entitățile publice raportoare sau alte notificări generate de sistem în cadrul proceselor de verificare/validare de date;

k) raportori - entități publice care au obligația transmiterii de rapoarte, date și alte informații conform procedurii de funcționare a sistemului;

l) registrul entităților publice - ansamblul de date care conține informații despre entitățile publice care au calitatea de raportor în relația cu sistemul de raportare;

m) rezervare definitivă a creditelor bugetare - suma rezervată cu titlu definitiv din creditele bugetare pentru efectuarea de plăți aferente unui angajament legal aprobat și pentru care s-a făcut o rezervare definitivă de credite de angajament. Rezervarea definitivă a creditelor bugetare reprezintă o ajustare a rezervării inițiale a creditelor bugetare, care se efectuează concomitent cu rezervarea definitivă a creditelor de angajament;

n) rezervare definitivă a creditelor de angajament - suma rezervată cu titlu definitiv din creditele de angajament aprobate, aferentă unui angajament legal care a fost aprobat în condițiile legii. Rezervarea definitivă a creditelor de angajament reprezintă o ajustare a rezervării inițiale a creditelor de angajament, care se efectuează la data cunoașterii certe a prețului de achiziție rezultat din angajamentul legal aprobat;

o) rezervare inițială a creditelor bugetare - suma rezervată din creditele bugetare aprobate, estimată a fi utilizată pentru plăți aferente unui proiect de angajament legal pentru care s-a făcut rezervarea inițială a creditelor de angajament;

p) rezervare inițială a creditelor de angajament - suma rezervată din creditele de angajament aprobate, estimată a fi utilizată pentru un proiect de angajament legal;

q) sistemul de control al angajamentelor - parte a sistemului de raportare reprezentând infrastructura de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului, care asigură procesul de verificare, monitorizare și raportare a angajamentelor legale.

SECȚIUNEA a 2-a Administrarea sistemului și interacțiunea cu entitățile publice

Art. 3. -

Dispozițiile capitolului I se aplică entităților publice menționate la art. 2 lit. h).

Art. 4. - Modificări (1)

Sistemul național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice, denumit în continuare sistemul național de raportare, reprezintă ansamblul de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului național de raportare, care asigură procesul de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale, bugetelor entităților publice și întocmirea pe baza acestora a rapoartelor centralizate și/sau consolidate ori a altor situații stabilite prin procedura de funcționare a sistemului.

Art. 5. -

Pentru funcționarea sistemului național de raportare, prin ordin emis de ministrul finanțelor publice, se aprobă procedura de funcționare a sistemului național de raportare, denumită în continuare procedura de funcționare a sistemului, care include ansamblul de definiții, reguli, formulare, rapoarte, metodologii, termene, structuri de date și informații, entități publice raportoare și beneficiare, obligațiile de raportare ale entităților publice și alte obligații ale acestora, modalitatea de transmitere sau înregistrare electronică a rapoartelor ori datelor, accesul și interacțiunea cu sistemul, reglementarea utilizării semnăturilor electronice și a modalității de autentificare, arhivarea documentelor electronice la nivelul entităților publice și la nivelul sistemului de raportare, precum și orice alte reguli necesare pentru funcționarea sistemului. Entitățile publice au obligația de a respecta prevederile procedurii de funcționare a sistemului, emise în baza prezentului capitol. Puneri în aplicare (9)

SECȚIUNEA a 3-a Implementarea sistemului

Art. 6. -

Sistemul național de raportare se administrează de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 7. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice ia toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului național de raportare.

Art. 8. - Modificări (2)

Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testarea procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2014.

Art. 9. - Modificări (4)

Până la data de 30 iunie 2015 este obligatorie utilizarea sistemului național de raportare pentru toate entitățile prevăzute în procedura de funcționare a sistemului. Cu aceeași dată, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.

Art. 10. -

Entitățile publice sau categoriile de entități publice, precum și termenele în care acestea au obligația de a utiliza sistemul național de raportare în cadrul termenelor prevăzute la art. 8 și 9 se stabilesc prin procedura de funcționare a sistemului.

SECȚIUNEA a 4-a Registrul entităților publice Puneri în aplicare (2)

Art. 11. -

(1) Entitățile publice au obligația de a furniza către sistemul național de raportare date aferente identificării acestora ca persoane juridice, conform procedurii de funcționare a sistemului.

(2) În cazul modificării datelor de identificare raportate, entitățile publice au obligația actualizării acestora în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la producerea modificării.

Art. 12. -

Prin procedura de funcționare a sistemului se pot solicita entităților publice orice date de identificare a acestora necesare funcționării sistemului. Furnizarea datelor către sistemul național de raportare se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare.

SECȚIUNEA a 5-a Raportarea bugetelor entităților publice

Art. 13. -

Entitățile publice au obligația raportării bugetului agregat și bugetului individual conform procedurii de funcționare a sistemului.

Art. 14. -

Sistemul național de raportare acceptă doar bugetele care sunt validate din punct de vedere al respectării procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul național de raportare comunică entității publice, în format electronic, o notificare prin care acceptă sau respinge bugetul. În cazul respingerii bugetului, entitatea publică are obligația să îl retransmită în forma care să respecte procedura de funcționare a sistemului.

Art. 15. -

Modificarea bugetelor raportate de entitățile publice se poate realiza prin rectificare bugetară sau prin virarea creditelor bugetare, în condițiile legii, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.

Art. 16. -

(1) Bugetele individuale raportate conțin în mod obligatoriu semnătura sau o modalitate de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii.

(2) Bugetele agregate conțin semnătura sau modalitatea de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice care le-a întocmit sau persoanei căreia îi sunt delegate aceste atribuții, în condițiile legii.

(3) Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea datelor raportate în bugetele prevăzute la alin. (1) și (2) revine conducătorului entității publice sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții.

SECȚIUNEA a 6-a Controlul angajamentelor entităților publice

Art. 17. -

Sistemul de control al angajamentelor este partea sistemului național de raportare reprezentând infrastructura de aplicații informatice și reguli, definite prin procedura de funcționare a sistemului, care asigură procesul de verificare, control, monitorizare și raportare a angajamentelor legale ale entităților publice.

Art. 18. -

Entitățile publice au obligația înregistrării tuturor angajamentelor legale în sistemul de control al angajamentelor, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.

Art. 19. -

Înregistrarea în sistem a creditelor de angajament și bugetare aferente angajamentelor legale se realizează anterior semnării angajamentului legal, conform procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul de control al angajamentelor asigură verificarea și controlul respectării prevederilor procedurii de funcționare a sistemului și în cazul validării furnizează entității publice un număr unic al angajamentului legal care este utilizat pe toată durata de derulare a angajamentului.

Art. 20. -

Entitățile publice au obligația monitorizării în permanență a încadrării valorii angajamentelor legale în bugetul agregat și în bugetul individual aprobat al acestora.

Art. 21. -

Angajamentele legale neînregistrate în sistem și/sau nevalidate sunt nule și nu pot fi achitate din fonduri publice.

Art. 22. -

Prin procedura de funcționare a sistemului se stabilesc modalitatea de înregistrare, modificare, raportare, control, transmitere a datelor și informațiilor, termenele și regulile de validare ale sistemului de control al angajamentelor.

Art. 23. -

Entitățile publice au obligația raportării angajamentelor aflate în derulare la data la care acestea încep utilizarea sistemului de control al angajamentelor, cu respectarea procedurii de funcționare a sistemului.

SECȚIUNEA a 7-a Raportarea situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte

Art. 24. -

Entitățile publice au obligația raportării situațiilor financiare și altor tipuri de rapoarte, denumite în continuare rapoarte, stabilite pe baza datelor din evidența sau contabilitatea proprie, potrivit procedurii de funcționare a sistemului.

Art. 25. -

Sistemul național de raportare va accepta doar rapoartele care respectă structura stabilită și sunt validate din punctul de vedere al respectării procedurii de funcționare a sistemului. Sistemul național de raportare comunică entității publice, în format electronic, o notificare prin care acceptă sau respinge rapoartele transmise în sistem, care cuprinde și motivarea respingerii. Rapoartele respinse se retransmit de către entitățile publice într-o formă care respectă procedura de funcționare a sistemului.

Art. 26. -

Rapoartele prevăzute la art. 24 conțin în mod obligatoriu semnătura sau o modalitate de autentificare stabilită prin procedura de funcționare a sistemului, aparținând conducătorului entității publice sau persoanei căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii. Răspunderea pentru legalitatea și corectitudinea datelor raportate aparține conducătorului entității publice sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuții.

SECȚIUNEA a 8-a Sancțiuni

Art. 27. -

Depășirea cu mai mult de 10 zile a termenelor prevăzute în prezentul capitol și în procedura de funcționare a sistemului de către entitățile publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 28. -

Refuzul entităților publice de a raporta datele, informațiile, rapoartele și formularele conform procedurii de funcționare a sistemului, cu mai mult de 30 de zile față de termenele prevăzute în prezentul capitol și în procedura de funcționare a sistemului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Art. 29. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 27 și 28 și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau structurilor teritoriale ale acestuia, conform procedurii de funcționare a sistemului.

Art. 30. -

(1) Contravențiilor prevăzute la art. 27 și 28 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul capitol, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal

Art. 31. - Modificări (1)

Sancțiunile prevăzute la art. 27 și 28 se aplică conducătorului entității publice sau persoanelor cărora le-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 9-a Dispoziții finale

Art. 32. -

Conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții are obligația verificării și validării atât a rapoartelor transmise, cât și a rapoartelor generate de sistemul național de raportare aparținând acesteia sau entităților publice subordonate/coordonate. Tipurile de rapoarte supuse procesului de verificare și validare, metodologia de lucru în relația cu sistemul național de raportare și termenele de verificare și validare a rapoartelor sunt aprobate prin procedura de funcționare a sistemului.

Art. 33. -

(1) Entitățile publice pot efectua plăți din bugetul propriu și pot încheia angajamente legale noi numai cu condiția respectării prevederilor prezentului capitol și a procedurii de funcționare a sistemului.

(2) Monitorizarea respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin sistemul național de raportare, care limitează accesul la funcționalitățile sistemului privind înregistrarea angajamentelor legale și efectuarea plăților prin Trezoreria Statului în cazul nerespectării prevederilor alin. (1).

(3) Sistemul național de raportare permite entităților publice reluarea funcționalităților care le-au fost limitate numai după respectarea prevederilor prezentului act normativ și a procedurii de funcționare a sistemului. Pentru situații de forță majoră sau de caz fortuit, aprobate prin procedura de funcționare a sistemului, se poate permite accesul temporar la funcționalitățile care au fost limitate.

Art. 34. -

Entitățile publice sau autoritățile competente pot solicita modificarea raportărilor sau datelor transmise numai pentru cazurile și în condițiile stabilite în procedura de funcționare a sistemului.

Art. 35. -

În anumite situații în care o entitate publică refuză transmiterea anumitor rapoarte sau date către sistemul național de raportare, Ministerul Finanțelor Publice poate întocmi raportul în numele acesteia pe baza datelor obținute în urma unor acțiuni de audit sau control ale autorităților cu atribuții în acest sens, numai pentru cazurile și în condițiile stabilite în procedura de funcționare a sistemului.

Art. 36. -

În termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin emis de ministrul finanțelor publice, se aprobă procedura privind registrul entităților publice, care urmează a fi introdusă în procedura de funcționare a sistemului.

CAPITOLUL II Criterii de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative Puneri în aplicare (1), Derogări (1)

SECȚIUNEA 1 Obiective generale și specifice

Art. 37. -

Obiectivele generale ale prevederilor prezentului capitol constau în:

a) alinierea portofoliului proiectelor de investiții în continuare, precum și a investițiilor noi ce se finanțează din fonduri publice cu prioritățile Guvernului;

b) asigurarea includerii în cadrul proiectelor finanțate din fonduri publice a celor cu beneficii economice și sociale ridicate.

Art. 38. -

Obiectivele specifice ale prevederilor prezentului capitol constau în:

a) crearea unui sistem care să gestioneze investițiile publice din România, stabilind pașii de urmat în prioritizarea acestora;

b) asigurarea faptului că proiectele individuale respectă obiectivele generale urmărite și că realizarea acestora poate fi efectuată în intervalul de timp prevăzut și în limita fondurilor publice previzionate;

c) asigurarea că proiectele ce urmează a fi finanțate în urma prioritizării se încadrează în resursele bugetare prevăzute pentru fiecare an și în strategia fiscal-bugetară;

d) reducerea întârzierilor în implementarea proiectelor, asigurându-se că acestea vor fi finalizate conform duratelor de realizare aprobate;

e) consolidarea procesului de luare a deciziilor de către Guvern în ceea ce privește investițiile publice corelat cu procesul de elaborare a legilor bugetare anuale;

f) consolidarea capacității instituționale a entităților publice de a elabora, executa și evalua investițiile publice.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 39. -

În sensul prezentului capitol, în scopul exclusiv al prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) investiție - cheltuială care duce la o creștere a valorii activelor, care nu sunt consumate imediat, ci care sunt folosite ulterior pentru producția viitoare a bunurilor și serviciilor;

b) investiție publică - investiția realizată de către sau în numele unei autorități publice centrale, al unei administrații publice locale în cazul în care proiectul este cofinanțat din fonduri alocate de la bugetul de stat prin programele naționale sau al unui operator economic asupra căruia statul deține controlul și este reclasificat în sectorul administrației publice potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996, cu modificările și completările ulterioare. Se consideră investiții publice și investițiile realizate din credite bancare garantate de către stat, și investițiile care fac obiectul unui parteneriat public privat pentru elaborare, implementare, operare și/sau finanțare; Modificări (1)

c) proiect de investiții - un set de activități desfășurate întrun anumit interval de timp, ca parte a unui program de cheltuieli publice, în scopul realizării unei investiții publice; Modificări (1)

d) costul total al unui proiect de investiții - suma totală a resurselor necesare pentru a realiza un proiect de investiții, provenită din resurse bugetare, din fondurile Uniunii Europene, împrumuturi și/sau contribuțiile beneficiarului. Costul total estimat al proiectului se stabilește în faza "Studiului de fezabilitate" și se actualizează în condițiile legii;

e) codul de identificare al proiectului de investiții - număr pe care Ministerul Finanțelor Publice îl alocă unui proiect, care identifică proiectul în sistemul de management al investițiilor publice și în procesul de pregătire a bugetului;

f) evaluarea gradului de pregătire a proiectului de investiții - proces de verificare a gradului în care un anumit proiect de investiții publice respectă criteriile din prezentul capitol pentru a fi selectat și inclus în proiectul de buget;

g) sistemul de management al investițiilor publice - ansamblul de legi, regulamente, linii directoare și proceduri aprobate în vederea organizării procesului de investiții publice.

SECȚIUNEA a 3-a Clasificarea proiectelor de investiții publice

Art. 40. -

În funcție de valoarea totală estimată, proiectele de investiții publice sunt:

a) semnificative - atunci când valoarea totală estimată a proiectului depășește 100 de milioane lei;

b) medii - atunci când valoarea totală estimată a proiectului este între 30 și 100 de milioane lei;

c) mici - când valoarea totală estimată a proiectului este sub 30 de milioane lei.

Art. 41. -

Prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului, proiectele de investiții publice pot fi clasificate și pe categorii în funcție de modul de implementare, precum și pe niveluri de risc în legătură cu atingerea obiectivelor proiectelor.

SECȚIUNEA a 4-a Etapele realizării unui proiect de investiții publice

Art. 42. -

Pentru realizarea unui proiect de investiții publice semnificative este necesară parcurgerea, după caz, a următoarelor etape:

a) etapa 1 - identificarea proiectului: etapă a ciclului de proiect în care ideea este transpusă într-o notă conceptuală, capabilă a oferi informații într-o manieră riguroasă. În cadrul acestei etape se realizează, după caz, studiul de prefezabilitate, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare, care reprezintă un instrument ce ghidează procesul de luare a deciziilor cu privire la cea mai bună modalitate de a rezolva o nevoie ori o problemă a beneficiarilor avuți în vedere de un proiect de investiții;

b) etapa 2 - studiul de fezabilitate: etapă a proiectului în care se analizează detaliat cea mai viabilă alternativă din punct de vedere tehnic, economic și social. În această fază ordonatorul de credite realizează schița completă a proiectului și studiile menite a stabili corect dimensiunea proiectului, evaluarea impactului de mediu, precum și alte studii necesare realizării proiectului. Pentru ca un proiect să poată trece în etapele următoare, studiul de fezabilitate este necesar să fie aprobat în condițiile legii;

c) etapa 3 - selecția și bugetarea: etapa de selecție are loc după ce ordonatorul de credite consideră că un anumit proiect îndeplinește principiile și criteriile de prioritizare. Etapa de bugetare are loc atunci când unui proiect i se asigură fondurile necesare implementării;

d) etapa 4 - implementarea/execuția proiectului: etapă a ciclului de proiect în care se realizează implementarea fizică a proiectului care a primit o alocare bugetară pentru a putea fi finalizat în intervalul de timp estimat;

e) etapa 5 - finalizarea, operarea și întreținerea proiectului: etapă ce apare odată ce recepția și punerea în funcțiune a proiectului au fost finalizate. Beneficiarul investiției va monitoriza livrarea serviciilor, pentru a se asigura că noile active își ating scopul pe perioada de folosință;

f) etapa 6 - evaluarea ex-post a proiectului: un proces care are ca scop evaluarea, explicarea și diseminarea rezultatelor obținute ale unui proiect de investiții.

SECȚIUNEA a 5-a Principii și criterii de prioritizare

Art. 43. -

(1) Principiile și criteriile de prioritizare a proiectelor de investiții publice semnificative noi sau în continuare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Principiile și criteriile de prioritizare prevăzute în anexă se pot aplica și proiectelor de investiții publice medii în măsura în care din evaluarea efectuată de Ministerul Finanțelor Publice rezultă că acestea prezintă riscuri în atingerea obiectivelor propuse.

(3) Pe baza principiilor și criteriilor prevăzute în anexă, Guvernul aprobă prin memorandum lista proiectelor de investiții publice semnificative care urmează a fi finanțate prin legile bugetare anuale.

(4) Lista proiectelor de investiții publice semnificative ce urmează a se finanța din fonduri publice în anul 2014 se aprobă de Guvern prin memorandum până la data de 15 octombrie 2013.

(5) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol proiectele de investiții publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională a căror detaliere conține informații clasificate potrivit legii.

SECȚIUNEA a 6-a Roluri și responsabilități

Art. 44. -

Pentru investițiile publice semnificative, Unitatea de evaluare a investițiilor publice din structura Ministerului Finanțelor Publice îndeplinește următoarele atribuții:

a) are rol de secretariat tehnic pentru Ministerul Finanțelor Publice în procesul de prioritizare a proiectelor de investiții publice;

b) analizează studiile de prefezabilitate, memoriile tehnicoeconomice sau notele de fundamentare din punctul de vedere al suportabilității și sustenabilității și propune conducerii ministerului avizarea sau respingerea, după caz, a solicitărilor ordonatorilor principali de credite pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate. Fără avizul Ministerului Finanțelor Publice nu se poate trece la faza elaborării studiului de fezabilitate; Derogări (1), Doctrină (1)

c) analizează propunerile ordonatorilor principali de credite privind includerea proiectelor de investiții în legile bugetare anuale și prezintă conducerii ministerului rezultatele prioritizării;

d) evaluează gradul de pregătire a proiectelor de investiții publice.

Art. 45. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice prezintă Guvernului rezultatele prioritizării, până la data de 30 iunie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor prioritizate. Modificări (1)

(2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor Publice lista proiectelor de investiții publice prioritizate până cel târziu la data de 15 mai, respectiv 15 august a fiecărui an. Modificări (1)

(3) În anul 2013, ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanțelor Publice lista proiectelor de investiții publice prioritizate până cel târziu la data de 1 octombrie 2013.

Art. 46. -

În aplicarea prevederilor prezentului capitol, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba prin hotărâre norme metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice.

CAPITOLUL III Modificarea și completarea unor acte normative

Art. 47. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:

"

Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinței bunurilor

Art. 641. -

(1) Organul fiscal competent are obligația determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX2 - «Contribuții sociale obligatorii».

(2) Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX2 - «Contribuții sociale obligatorii» datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligațiilor fiscale anuale.

(3) Organul fiscal competent are obligația recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX2 - «Contribuții sociale obligatorii» și determinarea impozitului pe venit anual datorat.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1)-(3) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

2. La articolul 84, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"

(71) Prin excepție de la prevederile alin. (7), organul fiscal stabilește impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor având în vedere prevederile art. 641 și emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

3. La articolul 29619, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) și i), pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea se face de către plătitorul de venit, prin depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (11), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (18)."

4. Titlul capitolului II al titlului IX2 "Contribuții sociale obligatorii" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL II Contribuții sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activități independente, activități agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum și din cedarea folosinței bunurilor"

5. La articolul 29621 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) persoanele care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor."

6. La articolul 29622, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului și nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

(22) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, este diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut și nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut."

7. La articolul 29623, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29623. -

(1) Persoanele care realizează venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură prevăzute la art. 71 alin. (1), (2) și (5), venituri din cedarea folosinței bunurilor prevăzute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică, precum și cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) nu datorează contribuție de asigurări sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura celor menționate la cap. I, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum și venituri de natura celor menționate la art. 29621 alin. (1) lit. a) -d), g), h) și i), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) și din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e), datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri."

8. La articolul 29624, alineatele (1), (4) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 29624. -

(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e), h) și i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e), h) și i), cu excepția celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole și a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, în scop turistic, menționați la art. 63 alin. (3), se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. i), încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (21) se face de către organul fiscal prin decizia de impunere prevăzută la alin. (2), iar încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (22) se face de către plătitorul de venit la momentul plății venitului."

9. La articolul 29624, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"

(41) În decizia de impunere, baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în sistem real, precum și pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuințe proprietate personală, menționați la art. 63 alin. (3), se evidențiază lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv și 25 noiembrie inclusiv.

(42) Contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului datorează contribuție individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și virării sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (21)-(25)."

10. La articolul 29624, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:

"

(10) Pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reținere la sursă a impozitului, obligațiile reprezentând contribuțiile individuale de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra bazei de calcul prevăzute la art. 29622 alin. (22), se rețin și se virează de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile."

11. La articolul 29625, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Obligațiile anuale de plată ale contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declarațiilor menționate la alin. (1), prin aplicarea cotei prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. b1) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 29622.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(4) Stabilirea obligațiilor anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul minim prevăzut la art. 29622 alin. (2), (21), (22), (5) și (6) se realizează de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală."

12. La articolul 29625, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

"

(22) În cazul contribuabililor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole care optează pentru determinarea venitului net din arendă în sistem real, obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 29618 alin. (3) lit. b1) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 29622 alin. (21). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere."

13. La articolul 29625, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 29621 alin. (1) lit. i), stabilirea obligațiilor anuale de plată ale contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (21) și (22), se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 84 alin. (71)."

14. La articolul 29627 alineatul (1), litera a) se abrogă.

15. Articolul 29628 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Stabilirea contribuției

Art. 29628. -

Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 29627 alin. (1) se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz."

16. La articolul 29629, alineatul (1) se abrogă.

17. La articolul 29629, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) La determinarea venitului/câștigului anual bază de calcul al contribuției sociale de sănătate prevăzute la alin. (2)-(5) nu se iau în considerare pierderile prevăzute la art. 80 și 801."

Art. 48. -

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 257, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Veniturile asupra cărora se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 257, alineatele (3) - (7) se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (4)

Art. 49. -

Articolele 11 și 12 din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 50. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 51. -

Prevederile capitolului III, cuprinzând articolele 47-49, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Ministrul sănătății
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 18 septembrie 2013.

Nr. 88.

ANEXĂ

Principiile și criteriile de prioritizare a proiectelor de investiții publice

Principii Criterii de prioritizare a proiectelor noi Criterii de prioritizare a proiectelor în continuare
Principiul 1
Oportunitatea proiectului în contextul strategiilor sectoriale sau naționale
[20 puncte]
1.1. Obiectivele și țintele proiectului sunt relevante?
[10 puncte]
1.2. Proiectul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naționale?
[10 puncte]
1.1. Obiectivele și țintele proiectului mai sunt relevante?
[10 puncte]
1.2. Proiectul mai reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale sau naționale?
[10 puncte]
Principiul 2
Justificarea economică și socială
[40 puncte pentru proiectele noi/30 puncte pentru proiectele în continuare]
2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul de (pre)fezabilitate sau, după caz, memoriul tehnico-economic sau nota de fundamentare?
[20 puncte]
2.2. Proiectul are justificare socială?
[10 puncte]
2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde legislației în vigoare?
[10 puncte]
2.1. Proiectul mai este justificat economic?
[15 puncte]
2.2. Proiectul mai are justificare socială?
[10 puncte]
2.3. Impactul de mediu al proiectului mai corespunde cu cel proiectat inițial?
[5 puncte]
Principiul 3
Suportabilitatea și sustenabilitatea financiară
[20 puncte]
3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?
[10 puncte]
3.2. Finanțarea totală/Fondurile necesită și cofinanțare de la bugetul de stat?
[5 puncte]
3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?
[5 puncte]
3.1. Cerințele totale de finanțare ale proiectului respectă și au respectat o estimare realistă a resurselor disponibile pentru sector/subsector?
[10 puncte]
3.2. Finanțarea totală/Fondurile necesită și cofinanțare de la bugetul de stat?
[5 puncte]
3.3. Există aranjamente credibile pentru a acoperi durabil costurile de operare și întreținere rezultate odată ce proiectul este finalizat?
[5 puncte]
Principiul 4
Aranjamente pentru implementare/Performanța în implementare
[20 puncte pentru noi/30 puncte pentru existente]
4.1. Cât de bine s-a făcut actuala pregătire a proiectului?
[10 puncte]
4.2. S-au definit indicatori corespunzători pentru progresul și performanța proiectului și au fost proiectate aranjamente adecvate pentru monitorizare și evaluare?
[5 puncte]
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
[5 puncte]
4.1. Cât de bine a fost făcută pregătirea proiectului?
[15 puncte]
4.2. Indicatorii definiți inițial pentru progresul și performanța proiectului mai corespund actualului stadiu de implementare?
[10 puncte]
4.3. Există o structură de management de proiect identificată care răspunde de progresul implementării?
[5 puncte]
Principiul auxiliar utilizat pentru proiectele în continuare
Perioada rămasă până la finalizarea proiectului de investiții publice
[puncte suplimentare]
A.1. Cât de avansat este proiectul ca timp rămas, respectiv câți ani au mai rămas sau stadiu fizic, respectiv cât mai este de implementat?
[5 puncte suplimentare]
A.2. Care ar fi costurile asociate restructurării sau închiderii proiectului?
[-5 puncte suplimentare]

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...