Guvernul României

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor din 04.09.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Acordarea de garanții potrivit prevederilor cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013

Art. 1. - Modificări (1)

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură - fond constituit în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul "Împrumuturi", din sumele existente la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale provenite din sumele rambursate în baza art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, de instituțiile de credit și din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii împrumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru emiterea scrisorilor de garanție în favoarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;

b) procedură de selecție - totalitatea activităților întreprinse de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desemnării instituțiilor financiare bancare si nebancare prin intermediul cărora va fi accesat și derulat fondul de microcreditare prevăzut la cap. III - Fondul pentru creditarea fermelor de familie din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013;

c) cost minim al finanțării din Fond către instituțiile finanțatoare bancare/nebancare - nivelul dobânzii pentru sumele alocate din Fond în vederea acordării de microcredite în agricultură. Costul minim al finanțării reprezintă un nivel de referință pentru aplicarea primului criteriu de selecție a instituțiilor financiare bancare și nebancare prin intermediul cărora se vor acorda microcreditele prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, care nu poate fi mai mic decât dobânda de referință a Băncii Naționale a României la data publicării anunțului procedurii de selecție;

d) costul microcreditelor - totalul sumelor plătite de beneficiarii microcreditelor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 pe toată perioada derulării acestora, exprimat ca procent anual din suma microcreditului acordat. Costul microcreditelor reprezintă o valoare de referință pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu de selecție a instituțiilor financiare prin intermediul cărora se vor acorda microcredite;

e) marjă de operare - diferența dintre costul microcreditelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 și costul finanțării obținute din Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură. Marja de operare acoperă integral toate cheltuielile de operare și va trebui prevăzută distinct în oferta financiară a instituțiilor selectate.

Art. 2. -

(1) Sumele necesare pentru acordarea de garanții, potrivit prevederilor art. 3 și art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, se alocă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se derulează prin intermediul Fondului pentru garantarea creditelor, denumit în continuare Fond, constituit și reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin convenții de lucru încheiate cu instituțiile de garantare, denumite în continuare fonduri de garantare, alocă sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o expunere maximă de până la 5 ori. Sumele alocate sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor. Prin convențiile încheiate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc, de asemenea, obligațiile părților și normele de lucru.

(3) Sumele puse la dispoziția fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aferente plafonului de garantare, sunt plasate la instituții financiare în cele mai bune condiții de dobândă și siguranță de pe piață de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare împreună cu reprezentantul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Plafonul de garantare disponibil la nivelul fondurilor de garantare ca urmare a finalizării garanțiilor alocate se va utiliza pentru acordarea de noi garanții cu acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 3. -

(1) Plafonul de garantare constituit potrivit art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 se utilizează de către fondurile de garantare pentru acordarea de garanții potrivit prevederilor art. 3 și art. 6 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013. Pentru fiecare categorie de garanții, fondurile de garantare întocmesc proceduri de lucru specifice care vor fi parte integrantă a convențiilor de lucru încheiate între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și fondurile de garantare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013.

(2) Dobânzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanțiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanției/soldului garanției, după caz, în situația contractelor de garantare executate de instituțiile de credit pentru împrumutații care nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractele de credit. Modificări (1)

(3) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporțional pe măsura acordării și rambursării creditului, potrivit graficului de eșalonare a creditului și a efectuării plăților. Valoarea garanției se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporțional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituțiile finanțatoare și fondurile de garantare. Soldul garanției reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare. Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garanției (soldul garanției) la momentul declanșării procedurilor judiciare de executare a debitorilor. Modificări (1)

(4) Centralele instituțiilor de credit vor transmite, după caz, lunar, fondurilor de garantare informații privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute la art. 2 alin. (2) și al comunicării angajamentelor de garantare ale fondurilor de garantare la Banca Națională a României.

(5) Garanțiile se vor acorda la solicitarea instituțiilor de credit, fără a se solicita pentru valoarea acestora alte garanții din partea împrumutaților, pe baza creditelor aprobate de acestea, conform normelor proprii și normelor/procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare, care vor face parte din convențiile încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Modificări (2)

(6) Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părți și după ce instituțiile de credit au inițiat procedurile judiciare împotriva debitorului. Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Pentru plata garanțiilor executate prevăzută la art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza dobânzile acumulate în cadrul schemei de garantare și dobânzile acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, plasate de fondurile de garantare la instituții financiare plătitoare de dobândă. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 pentru reîntregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, afectate prin plata garanțiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 15 zile de la data efectuării plății, sumele necesare, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta să efectueze virarea sumelor respective.

Art. 5. -

(1) Creanțele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate și plătite de către fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013, au regim de creanță bugetară. Modificări (1)

(2) Executarea silită a creanțelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transmis de fondurile de garantare. Modificări (1)

(3) Fondul de garantare este abilitat să realizeze demersurile necesare către instanța competentă pentru învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin, potrivit legii. În cazul în care în biletul la ordin suma ce urmează a fi recuperată nu este în monedă națională, fondul de garantare, odată cu transmiterea titlului executoriu spre recuperare, va proceda la conversia în lei a sumei prevăzute în acesta.

(4) În cazul debitorilor aflați în procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la alin. (1) se efectuează de fondurile de garantare.

(5) Sumele încasate potrivit alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

(6) Pentru neplata la scadența înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează dobânzi și penalități de întârziere, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Garanțiile împrumutatului se constituie atât în favoarea instituției finanțatoare, cât și a fondurilor de garantare, proporțional cu riscul asumat.

(8) Sumele rezultate după executarea celorlalte garanții constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței) vor diminua proporțional cu procentul de garantare pierderile plătite de fondurile de garantare și cele suportate de instituția finanțatoare.

(9) Orice sume încasate ca urmare a procedurilor judiciare inițiate împotriva debitorilor/garanților, precum și orice alte sume încasate de fondurile de garantare în contul garanției plătite vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 6. -

Pentru raportările prevăzute la art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza formularele prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 7. - Modificări (1)

Împrumutații care solicită credite pentru achiziția de teren agricol pot beneficia de garanția fondurilor de garantare pentru credite aferente suprafeței maxime de până la 1.000 ha în proprietate/exploatație, conform art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, pe baza adeverințelor emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Art. 8. -

Beneficiază de garanția fondurilor de garantare exclusiv creditele pentru terenurile achiziționate potrivit art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, care pe durata rambursării creditului și la mai puțin de 5 ani de la momentul tranzacției nu vor fi înstrăinate de proprietari.

CAPITOLUL II Acordarea de microcredite potrivit prevederilor cap. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013

Art. 9. -

(1) În aplicarea prevederilor art. 12 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, contul "disponibil din Fondul pentru creditarea investițiilor în agricultură" deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale devine contul "disponibil din Fondul pentru acordarea de microcredite" având ca titular Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare fond.

(2) Contul prevăzut la alin. (1) se alimentează din:

a) sumele aferente contractelor de finanțare încheiate de instituțiile de credit care derulează sumele alocate în perioada 2005-2009, în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, ce se vor rambursa în continuare de către instituțiile de credit până la finalizarea creditelor acordate, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;

b) sumele disponibilizate ca urmare a încheierii garanțiilor acordate în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute a fi utilizate în activitatea de microcreditare potrivit art. 12 alin. (2) și art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013;

c) sume din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul XV "Împrumuturi", art. 80 alin. 30 " Alte împrumuturi".

(3) Sumele încasate în contul de disponibil al fondului prevăzut la alin. (1) ca urmare a rambursării microcreditelor se vor utiliza de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de gestionar pentru alocarea de noi sume instituțiilor selectate, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 și ale prezentelor norme metodologice.

Art. 10. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va elabora și va derula, până la data de 1 octombrie 2013, în baza art. 15 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, procedura de selecție definită la art. 1 lit. b) pentru desemnarea instituțiilor financiare bancare și/nebancare care vor primi dreptul de a accesa Fondul și de a derula sume din acesta în vederea acordării de credite beneficiarilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013.

(2) Selecția instituțiilor financiare va avea în vedere cel puțin criteriile tehnice și financiare stabilite pe baza nivelurilor de referință menționate în definițiile prevăzute la art. 1, aplicate și ponderate conform documentației elaborate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în acest scop, va consta în acordarea unui punctaj ce se va finaliza cu desemnarea instituției/instituțiilor financiare bancare și/sau nebancare care va/vor derula sumele prevăzute la art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 pentru acordarea microcreditelor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, pe durata a 10 ani de la data alocării.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va încheia convenții de lucru cu fiecare dintre instituțiile selectate prin care vor fi stabilite sumele alocate pentru fiecare categorie de microcredite, condițiile tehnice și financiare aferente acestora, prevăzute la art. 17 și 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, și costurile rezultate ca urmare a propunerii financiare depuse în cadrul procedurii de selecție. Sumele alocate neutilizate/necontractate până la finele unui an se vor restitui Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) În scopul asigurării unei gestionări corecte a fondului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va prevedea în convențiile de lucru încheiate cu instituțiile selectate și următoarele dispoziții:

a) înregistrarea în contabilitatea proprie a instituțiilor selectate a împrumuturilor primite din fond, într-un cont distinct (de pasiv), intitulat "Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură", precum și a creditelor acordate, evidențiate într-un cont distinct intitulat "Credite cu acoperire din fond, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013";

b) efectuarea de trageri de sume din fond numai pe măsura întocmirii și prezentării documentațiilor de aprobare a creditelor, în limita sumelor maxime stabilite și înscrise în convențiile de lucru încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

c) volumul creditelor acordate de instituțiile de credit selectate unui singur beneficiar nu va putea depăși nivelul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 și înscris în convențiile de lucru încheiate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

d) acordarea de microcredite beneficiarilor prevăzuți la art. 2 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, fără a se solicita participarea acestora cu fonduri proprii.

Art. 11. -

(1) Evidența plăților și încasărilor din fond va intra în atribuțiile Direcției buget finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Instituțiile selectate vor prezenta Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, lunar, situația centralizatoare a creditelor acordate, a graficelor de rambursare aferente acestora și a dobânzilor.

(3) Lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va analiza stadiul și modul în care sunt respectate condițiile stabilite în convențiile încheiate cu instituțiile selectate, concordanța termenelor de rambursare a împrumuturilor primite de către instituțiile selectate cu termenele de rambursare negociate de acestea cu beneficiarii creditelor de investiții, a contractelor de credite încheiate și graficelor de rambursare a acestora.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile de specialitate, va verifica, ori de câte ori este necesar, la împrumutați modul cum a fost respectată destinația sumelor acordate în contul microcreditului acordat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013.

(5) Microcreditele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 se acordă cu respectarea prevederilor fișelor tehnice ale măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va verifica, ori de câte ori este necesar, la împrumutați modul cum a fost respectată destinația sumelor acordate în contul microcreditului.

Art. 12. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va stabili tipurile de investiții care pot beneficia de microcreditare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013, plafonul maxim de microcredite aferent acestora și condițiile tehnice de acordare, precum și suma totală alocată pentru anul 2013, potrivit prevederilor art. 18 și 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013.

;
se încarcă...