Guvernul României

Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 04.09.2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Concursul sau examenul pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, se desfășoară pe baza normelor procedurale instituite prin prezentul regulament, în conformitate cu principiile competiției deschise, profesionalismului, transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

(2) Poate participa la concurs sau examen orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute de art. 4 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(3) Concursul se organizează în vederea ocupării unei funcții publice pe perioadă nedeterminată, iar examenul se organizează în vederea promovării în grad profesional, în condițiile legii.

Art. 2. -

Prin inspector antifraudă, în sensul prezentului regulament, se înțelege funcția publică specifică de execuție de inspector antifraudă și funcția publică specifică de conducere de inspector-șef antifraudă.

Art. 3. -

(1) Desfășurarea concursului sau examenului, denumit în continuare concurs, constă în etapele cuprinse între prima zi de depunere a dosarelor candidaților și formularea propunerilor de numire în funcțiile publice vacante pentru care s-a organizat concursul.

(2) În vederea desfășurării concursului, pentru funcțiile publice specifice de execuție de inspector antifraudă, se solicită avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înaintea publicării anunțului de concurs.

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) trebuie să conțină următoarele elemente:

a) identificarea funcțiilor publice vacante, cu evidențierea gradului profesional;

b) probele stabilite pentru concurs;

c) condițiile de participare la concurs, respectiv condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și alte condiții specifice prevăzute în fișa postului aferentă respectivei funcții publice;

d) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare la concurs.

Art. 4. -

(1) Concursul sau examenul constă în 3 etape, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidații declarați admiși la etapa precedentă.

(3) În vederea participării la concurs, candidații depun un dosar de înscriere care va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 13 alin. (1).

(4) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă, pe baza bibliografiei stabilite pentru concurs, în condițiile prezentului regulament.

(5) Interviul se susține în fața membrilor comisiilor de examinare și evaluare.

CAPITOLUL II Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

Art. 5. -

(1) În vederea desfășurării concursului se constituie comisia de concurs, conform prevederilor alin. (2), și comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) În cadrul comisiei de concurs funcționează: Modificări (1)

a) comitetul de organizare, cu rol de coordonare, monitorizare și îndrumare a comisiilor de examinare și evaluare, alcătuit din președintele și vicepreședintele comisiei de concurs, un reprezentant desemnat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ajutați de un secretar raportor;

b) comisiile de examinare și evaluare, alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul desemnat din cadrul Agenției, unul desemnat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, și câte un secretar tehnic.

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din 3 membri: unul din cadrul Agenției, unul desemnat de Ministerul Finanțelor Publice și unul desemnat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și un secretar tehnic. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor este numit din rândul membrilor, prin actul de constituire a comisiei. Modificări (1)

(4) În cazul în care președintele și vicepreședintele comisiei de concurs se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, acestea vor fi exercitate de înlocuitorii de drept ai acestora.

(5) Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor se constituie prin ordin al președintelui Agenției, înaintea publicării anunțului de concurs.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în funcție de numărul de candidați înscriși la concurs, prin ordin al președintelui Agenției se poate suplimenta numărul comisiilor de examinare și evaluare.

(7) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă calitatea de funcționar public, cu excepția președintelui comisiei de concurs și a înlocuitorului acestuia;

b) să dețină o funcție publică cel puțin din aceeași clasă cu funcția sau funcțiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul;

c) să aibă cunoștințe aprofundate în unul dintre domeniile funcțiilor publice pentru care se organizează concursul sau cunoștințe generale în administrația publică;

d) să nu se afle în vreuna dintre situațiile prevăzute la art. 6.

Art. 6. -

(1) O persoană nu poate avea în același timp și calitatea de membru în comisia de concurs, și calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Nu poate fi desemnat membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor funcționarul public care a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(3) Nu pot fi numite membri în comisia de concurs, în comisiile de evaluare și examinare și în comisia de soluționare a contestațiilor persoanele care se află în una dintre următoarele situații:

a) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

b) sunt sau urmează a fi direct subordonate ierarhic oricăruia dintre candidații pentru ocuparea funcției publice de conducere pentru care se organizează concursul.

(4) Situațiile prevăzute la alin. (3) pot fi sesizate de orice persoană interesată pe parcursul desfășurării concursului până la data afișării rezultatelor finale.

(5) Membrii comisiei de concurs, ai comisiilor de examinare și evaluare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, președintele Agenției despre orice situație prevăzută la alin. (3) care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs, ai comisiei de examinare și evaluare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concursul în cadrul căruia a intervenit vreuna dintre aceste situații.

(6) În cazul constatării existenței unei situații prevăzute la alin. (1)-(3), actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație.

(7) În cazul în care situațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în aceste situații.

CAPITOLUL III Atribuțiile comisiei de concurs și ale comisiei de soluționare a contestațiilor

Art. 7. -

(1) Comitetul de organizare din cadrul comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:

a) propune subiecte pe baza bibliografiei de concurs;

b) alcătuiește cel puțin 3 seturi de subiecte pentru proba scrisă pe baza subiectelor propuse potrivit prevederilor lit. a) și a celor propuse de către membrii comisiilor de examinare și evaluare, în funcție de nivelul și specificul funcțiilor publice vacante pentru care se organizează concursul;

c) stabilește punctajele maxime pentru fiecare dintre subiecte și baremul de corectare a acestora;

d) semnează seturile de subiecte și le închide în plicuri sigilate purtând ștampila Agenției;

e) prezintă seturile de subiecte candidaților în vederea extragerii unuia dintre acestea;

f) comunică varianta extrasă comisiilor de examinare și evaluare pentru începerea probei scrise;

g) stabilește planul de interviu;

h) semnează afișarea rezultatelor probelor de concurs;

i) comunică președintelui Agenției lista candidaților declarați admiși la concurs, în vederea numirii acestora, în condițiile legii.

(2) Atribuțiile principale ale comisiilor de examinare și evaluare sunt următoarele:

a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

b) propun comitetului de organizare subiecte pe baza bibliografiei de concurs;

c) comunică subiectele extrase la proba scrisă candidaților;

d) realizează interviul, pe baza planului de interviu;

e) evaluează și notează pentru fiecare candidat proba scrisă și interviul;

f) transmit secretarului tehnic rezultatele probelor, pentru a fi comunicate secretarului raportor.

Art. 8. -

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a) soluționează contestațiile depuse în termen de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise;

b) transmite secretarului tehnic al comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

Art. 9. -

(1) Secretarul raportor al comitetului de organizare din cadrul comisiei de concurs are următoarele atribuții principale:

a) primește și centralizează de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare și evaluare situația dosarelor de concurs depuse de candidați;

b) primește și centralizează rezultatele probelor de concurs de la secretariatele tehnice ale comisiilor de examinare și evaluare;

c) asigură afișarea rezultatelor probelor de concurs;

d) asigură comunicarea dintre comitetul de organizare și comisiile de examinare și evaluare;

e) întocmește, redactează și semnează alături de comitetul de organizare întreaga documentație privind activitatea specifică a acestuia;

f) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

(2) Secretarul tehnic al comisiei de examinare și evaluare are următoarele atribuții principale:

a) primește, înregistrează în registrul unic special întocmit în acest sens și verifică componența dosarelor de concurs ale candidaților, conform prevederilor art. 13 alin. (3), iar după expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs înaintează secretarului raportor situația dosarelor de concurs depuse;

b) convoacă membrii comisiei de examinare și evaluare pentru desfășurarea fiecărei probe a concursului;

c) consemnează în scris întrebările membrilor comisiei de examinare și evaluare și răspunsurile candidaților la proba de interviu;

d) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de examinare și evaluare întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

e) asigură transmiterea rezultatelor probelor de concurs către secretarul raportor;

f) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

(3) Secretarul tehnic al comisiei de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

a) primește contestațiile depuse de candidați;

b) convoacă membrii comisiei de soluționare a contestațiilor;

c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de soluționare a contestațiilor întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia;

d) asigură comunicarea rezultatelor soluționării contestaților către candidați și secretarul raportor;

e) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.

Art. 10. -

La finalizarea fiecărei probe se întocmește câte un proces-verbal de către secretarul fiecărei comisii, semnat de membrii acesteia. La finalizarea concursului se întocmește un proces-verbal care să conțină modul de desfășurare a concursului și rezultatele obținute de candidați, semnat de membrii comisiei de concurs.

Art. 11. -

În exercitarea atribuțiilor care le revin, membrii comisiilor au următoarele îndatoriri:

a) să își îndeplinească atribuțiile specifice în termenele și în conformitate cu normele legale, dând dovadă de integritate, imparțialitate și obiectivitate;

b) să aducă la cunoștința președintelui Agenției orice ingerință în activitatea lor sau apariția unei situații dintre cele prevăzute la art. 6, care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...