Ministerul Apărării Naționale - MApN

Normele privind managementul sistemului de formare continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naționale din 03.09.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 09 septembrie 2013.

În vigoare de la 09 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme reglementează proiectarea, organizarea, funcționarea, controlul și evaluarea sistemului de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine din Ministerul Apărării Naționale, denumit în continuare SFCLS, și se adresează structurilor, instituțiilor și persoanelor cu responsabilități în acest domeniu.

Art. 2. -

SFCLS face parte din sistemul de formare profesională continuă a personalului Ministerului Apărării Naționale și reprezintă totalitatea structurilor administrative și entităților educaționale, denumite în continuare centre, care sunt organizate și funcționează, în mod corelat, pe baza unor principii, în vederea realizării scopurilor și obiectivelor educaționale în domeniul limbilor străine, adecvate cerințelor operaționale impuse de misiunile prezente și viitoare ale armatei, precum și tendințelor de dezvoltare a relațiilor de cooperare internațională ale României în domeniul apărării.

Art. 3. -

Formarea profesională continuă în domeniul limbilor străine are următoarele obiective:

a) formarea, dezvoltarea și menținerea deprinderilor de comunicare în limbile engleză și franceză, conform cerințelor și standardelor structurilor internaționale la care România este parte, în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Ministerul Apărării Naționale privind participarea la misiuni, încadrarea posturilor temporare și permanente și alte tipuri de acțiuni comune;

b) formarea, dezvoltarea și menținerea deprinderilor de comunicare în limbile utilizate de populațiile majoritare rezidente în aria de responsabilitate a forțelor naționale, dislocate în teatrele de operații multinaționale, pentru personalul care, pe timpul misiunilor, intră în contact cu aceste populații;

c) formarea, dezvoltarea și menținerea deprinderilor de comunicare în alte limbi străine, necesare participării la diferite forme de pregătire în străinătate sau pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională în domeniul apărării.

Art. 4. -

Activitatea de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine este organizată și se desfășoară pe baza următoarelor principii:

a) relevanța - includerea personalului la programele de formare se realizează în funcție de competențele lingvistice necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului și de nivelul de cunoștințe lingvistice deținute;

b) adecvarea - stabilirea structurii, obiectivelor, conținutului, duratei, formei de organizare a programelor de formare, în funcție de tipurile de nevoi și de nivelurile de competență lingvistică identificate în Ministerul Apărării Naționale;

c) proximitatea - personalul participă la programele de formare organizate de cel mai apropiat centru față de unitatea militară în care acesta este încadrat sau de localitatea de domiciliu a acestuia;

d) omogenitatea - grupele de studiu sunt constituite, pe cât posibil, din personal care la evaluarea inițială a cunoștințelor lingvistice a obținut rezultate aproximativ egale;

e) eficiența - participanții la programele de formare îndeplinesc obiectivele educaționale cu un consum minim de resurse;

f) eficacitatea - la finalizarea programelor de formare, majoritatea participanților dețin competențele generale și specifice proiectate în acest sens;

g) continuitatea - personalul selecționat participă la toate cursurile care compun programul de formare, până la finalizarea acestuia;

h) implicarea comună - cursanții, personalul de formare și cel de conducere formează o echipă al cărui scop este acela de a îndeplini obiectivele programului de formare în care sunt angrenați;

i) învățarea la vârsta adultă - selectarea și structurarea conținutului programelor de formare, precum și stabilirea strategiilor didactice au în vedere particularitățile specifice educației adulților;

j) învățarea continuă - personalul care asigură formarea în domeniul limbilor străine se preocupă permanent pentru dezvoltarea competenței profesionale, în context formal, nonformal sau informal;

k) valorificarea la cote maxime a resurselor umane existente - experiența și expertiza personalului încadrat în centre/instituții de învățământ, în diferite segmente ale formării continue în domeniul limbilor străine, sunt valorificate prin participarea la proiectele de eficientizare a procesului de formare și a SFCLS;

l) competiția - centrele sunt evaluate pe baza unui set de obiective, criterii, indicatori și standarde de performanță, iar oferta de programe de formare se stabilește și în funcție de nivelul de performanță al acestora.

CAPITOLUL II Tipurile de programe de formare, dezvoltare și menținere a deprinderilor de comunicare în limbi străine

Art. 5. -

Îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3 se realizează prin intermediul programelor de formare, dezvoltare sau menținere a competenței de comunicare în limbi străine, denumite în continuare programe de formare.

Art. 6. -

(1) Programele de formare se organizează, după caz, în centre și în instituții de învățământ militar, sub următoarele forme:

a) cu frecvență - programul de formare se desfășoară în întregime în centru, iar ritmul săptămânal de învățământ este de 35 de ore, în care sunt incluse și activitățile didactice individuale, cum ar fi consultațiile și studiul individual dirijat;

b) cu frecvență redusă - programul de formare se desfășoară parțial în centru, iar ritmul săptămânal de învățământ este mai mic de 35 de ore;

c) la distanță, prin corespondență sau on-line, pentru care nu se stabilește un ritm săptămânal standard și care nu presupune prezența cursanților în instituția organizatoare a programului de formare;

d) combinate - acele tipuri de programe de formare care rezultă din combinarea celor 3 forme menționate la lit. a)-c).

(2) Programele de formare reprezintă o succesiune de activități formative care pot fi:

a) cursuri de sine stătătoare;

b) module premergătoare unor cursuri de perfecționare, cu predare în limba străină vizată de programul de formare respectiv.

Art. 7. -

(1) Proiectarea programelor de formare se realizează în funcție de nevoile de formare ale personalului Ministerului Apărării Naționale.

(2) Elementele de proiectare a programelor de formare - durata, tipurile de activități formative componente, obiectivele/competențele generale și specifice, formele de prezentare și caracteristicile conținuturilor de învățat, conținuturile recomandate, sugestiile metodologice - sunt incluse în Programa-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naționale, aprobată de către șeful Direcției management resurse umane.

CAPITOLUL III Atribuțiile structurilor componente ale SFCLS și obligațiile cursanților

Art. 8. -

(1) Direcția management resurse umane are următoarele atribuții:

a) elaborează strategiile, politicile și reglementările privind organizarea și funcționarea sistemului și a procesului de formare în domeniul limbilor străine și monitorizează aplicarea acestora;

b) aprobă, anual, Planul de formare continuă a personalului Ministerului Apărării Naționale în domeniul limbilor străine și monitorizează modul de îndeplinire al acestuia;

c) avizează planurile programelor de formare propuse de structurile coordonatoare;

d) stabilește obiective, criterii, indicatori și standarde de performanță pentru centre;

e) monitorizează, îndrumă, evaluează și face propuneri de îmbunătățire a activității centrelor;

f) monitorizează procesele care au ca rezultat stabilirea nevoilor de formare, selecția și nominalizarea participanților la programele de formare;

g) coordonează grupurile de lucru pentru elaborarea și implementarea proiectelor educaționale care au ca obiect formarea continuă în domeniul limbilor străine;

h) asigură interfața cu alte instituții/organizații pe problematica formării continue în domeniul învățării limbilor străine și participă la activități organizate de acestea;

i) participă cu reprezentanți la activitățile organizațiilor internaționale privind problematica învățării limbilor străine;

j) aprobă Lista posturilor cu cerințe lingvistice și modificările acesteia pe baza propunerilor argumentate ale structurilor beneficiare;

k) organizează și desfășoară, împreună cu celelalte structuri din Ministerul Apărării Naționale, activități de pregătire de specialitate a personalului din centre.

(2) Ministrul apărării naționale, la propunerea șefului Direcției management resurse umane, desemnează structurile care asigură managementul programelor de formare la nivel operațional, denumite în continuare structuri coordonatoare, care pot fi:

a) structurile centrale;

b) statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei;

c) comandamentele de armă.

(3) Structurile coordonatoare au următoarele atribuții:

a) formulează și promovează oferta anuală de programe de formare, în funcție de prevederile Programei-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naționale, de prezentele norme și de posibilitățile centrelor;

b) înaintează, ierarhic, Direcției management resurse umane propunerile privind Planul de formare continuă a personalului Ministerului Apărării Naționale în domeniul limbilor străine, cu avizul structurilor beneficiare;

c) proiectează în mod unitar programele de formare organizate în centre;

d) aprobă planurile programelor de formare;

e) asigură resursele necesare funcționării centrelor, în acord cu indicatorii și standardele de performanță stabilite de Direcția management resurse umane, inclusiv cele provenite din fonduri extrabugetare sau obținute prin încheierea de contracte de sponsorizare ori donație;

f) recrutează, selectează, încadrează resursa umană necesară centrelor și asigură perfecționarea pregătirii, motivarea și evaluarea acesteia;

g) monitorizează, controlează, îndrumă și evaluează activitatea centrelor, în acord cu obiectivele, criteriile, indicatorii și standardele de performanță stabilite în acest sens;

h) achiziționează echipamentele și materialele necesare desfășurării procesului de formare din centre și dispun măsuri de întreținere a celor existente;

i) elaborează studii și înaintează, după caz, propuneri privind aprobarea de noi programe de formare destinate beneficiarilor din afara Ministerului Apărării Naționale, generatoare de venituri extrabugetare, și pentru utilizarea resurselor excedentare;

j) relaționează cu unitățile militare în care sunt dislocate centrele în vederea asigurării utilităților, întreținerii și reparării spațiilor destinate funcționării acestora;

k) conduc activitățile comisiei metodico-administrative care are rolul de a fundamenta deciziile necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la lit. a)-j);

l) alte atribuții stabilite prin dispoziții ale șefului Direcției management resurse umane în scopul organizării și funcționării unitare și eficiente a SFCLS.

(4) Centrele asigură desfășurarea programelor de formare și au următoarele atribuții:

a) desemnează reprezentanți în comisiile metodico-administrative prevăzute la alin. (3) lit. k);

b) desfășoară procesul de pregătire conform planurilor de formare, a Programei-cadru pentru programele de formare în domeniul limbilor străine și a dispozițiilor șefului Direcției management resurse umane;

c) participă la activitatea de evaluare inițială și de repartizare în grupe de studiu a participanților la programele de formare;

d) asigură condițiile necesare pentru creșterea performanțelor profesionale ale personalului propriu;

e) comunică ierarhic orice disfuncție apărută în activitatea centrului și solicită sprijin pentru soluționarea acesteia;

f) eliberează actele de studii absolvenților de programe de formare;

g) desemnează reprezentanți în grupurile de lucru care au ca scop creșterea eficienței SFCLS și a programelor de formare.

(5) Structurile beneficiare au următoarele atribuții:

a) înaintează propuneri de actualizare a Listei posturilor cu cerințe lingvistice, anual, dacă este cazul;

b) analizează și formulează nevoile de formare a personalului din subordine;

c) elaborează cererea de formare, în funcție de nevoile și prioritățile proprii;

d) selecționează candidații pentru participare la programele de formare incluse în oferta centrelor, în funcție de nevoile de competență lingvistică ale acestora și de gradul de prioritate;

e) monitorizează parcurgerea de către cursanți a întregului program de formare la care au fost înmatriculați, în termenele stabilite prin normele specifice;

f) dispune, conform competențelor, după caz, măsuri privind cursanții care, din diferite motive, nu au absolvit programul de formare sau nu au obținut nivelul de competență lingvistică prevăzut pentru programul respectiv;

g) consiliază, prin intermediul unităților militare subordonate, în cadrul activității de evaluare a performanțelor profesionale, personalul care a absolvit programe de formare, în ceea ce privește obligațiile acestuia de a-și menține nivelul de competență lingvistică dobândit, precum și acțiunile concrete pe care le poate întreprinde în acest sens;

h) actualizează, conform competențelor, în aplicația informatică de gestiune a resurselor umane, denumită RESMIL, toate datele referitoare la pregătirea și cerințele lingvistice;

i) asigură prin intermediul unităților militare subordonate, în funcție de posibilitățile și infrastructura existentă, accesul la internet pentru cursanții înmatriculați la programele de formare, în scopul parcurgerii secvențelor desfășurate în format on-line, atunci când aceștia nu dispun de astfel de resurse la domiciliu.

(6) Cursanții au următoarele obligații:

a) să solicite participarea la programe de formare în funcție de nivelul de competență cerut de funcția pe care o ocupă sau pentru care aspiră;

b) să se preocupe de dezvoltarea competenței lingvistice, pe tot parcursul programului de formare, în vederea obținerii, la finalizarea acestuia, a nivelului de competență lingvistică necesar;

c) să participe la toate cursurile/modulele componente ale programului de formare pentru care a fost selectat, conform planificării;

d) să evalueze cu obiectivitate programul de formare absolvit și să formuleze propuneri de îmbunătățire a acestuia;

e) să se preocupe permanent pentru menținerea nivelului de competență lingvistică dobândit la absolvirea unui program de formare.

(7) Unitățile militare în care funcționează centrele asigură utilitățile necesare acestora, accesul personalului și cursanților în unitatea militară, hrănirea - contra cost - și cazarea pentru personalul din alte garnizoane, precum și condiții pentru desfășurarea pregătirii fizice.

(8) Comandanții/Șefii structurilor coordonatoare pot stabili și alte responsabilități administrative pentru unitățile militare prevăzute la alin. (7). Acestea se trimit, spre informare, și la Direcția management resurse umane.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 9. -

Înființarea sau desființarea centrelor se face, conform reglementărilor specifice, cu avizul Direcției management resurse umane.

Art. 10. -

Pentru fundamentarea deciziei de înființare sau desființare a centrelor se au în vedere atât nevoia de formare a beneficiarilor interni și externi din regiunea în care este ori va fi localizat centrul, cât și nivelul de performanță al acestuia.

Art. 11. -

Cadrele didactice de limbi străine din instituțiile de învățământ superior militar care dețin titluri didactice universitare participă, la solicitarea Direcției management resurse umane, în calitate de formator, la proiectarea și desfășurarea activităților de pregătire metodică a personalului din centre.

Art. 12. -

Anual, Direcția management resurse umane elaborează, pe baza datelor transmise de structurile coordonatoare, Sinteza privind formarea continuă în domeniul limbilor străine în Ministerul Apărării Naționale, pentru anul anterior, pe care o prezintă ministrului apărării naționale, după caz.

Art. 13. -

În cadrul programelor de cooperare cu diferiți parteneri străini pot fi dezvoltate proiecte comune de învățare reciprocă a limbilor oficiale ale statelor armatelor partenere, în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) La reorganizare, structurile care au în compunere centre regionale de resurse și învățare întreprind demersuri pentru integrarea funcțiilor acestora în cadrul centrelor cărora le-au fost subordonate.

(2) Funcțiile din cadrul centrelor regionale de resurse și învățare vor fi integrate în condițiile păstrării actualelor elemente de stat de organizare, inclusiv cu personalul care le încadrează.

(3) Logistica specifică centrelor regionale de resurse și învățare intră în administrarea centrelor în care se integrează și va fi utilizată pentru desfășurarea programelor de formare.

Art. 15. -

(1) Conducerea centrelor este asigurată de șeful centrului, funcție prevăzută să fie încadrată cu personal militar sau civil.

(2) Tipul funcției de șef centru și, după caz, gradul militar asociat acesteia, precum și criteriile de selecție a candidaților pentru ocuparea acesteia se stabilesc de către Direcția management resurse umane, împreună cu structurile coordonatoare, în funcție de dimensiunea și misiunea centrului, precum și de atribuțiile postului respectiv.

(3) Până la înființarea funcției de șef centru, structurile coordonatoare desemnează, din unitatea militară în care funcționează centrul, persoana care asigură îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Art. 16. -

La programele de formare organizate în centre poate participa și personal din afara Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art. 17. -

Șeful Direcției management resurse umane emite dispoziții privind stabilirea nevoii și cererii de formare continuă în domeniul limbilor străine, precum și proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea programelor de formare și a centrelor.

Art. 18. -

Definițiile termenilor folosiți sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

ANEXĂ la norme

GLOSAR

Termeni și definiții

Absolvent - persoană care a promovat testul de evaluare finală la sfârșitul programului de formare

Act de studii - document care certifică faptul că o anumită persoană a absolvit un program de formare sau a finalizat o secvență a acestuia

Beneficiar intern - structură/persoană din Ministerul Apărării Naționale care formulează nevoi de formare

Beneficiar extern - structură/persoană din afara Ministerului Apărării Naționale, din țară sau străinătate, care formulează nevoi de formare

Cerere de formare - numărul de locuri la programele de formare din oferta centrelor, pe care o structură beneficiară le poate finanța, într-o anumită perioadă de timp

Comisia metodico-administrativă - entitate organizațională nepermanentă, constituită la nivelul structurii coordonatoare din personal cu atribuții didactice și personal cu atribuții administrative, din cadrul centrelor și al structurilor coordonatoare

Cursant - persoană înmatriculată la un anumit program de formare

Formare continuă - acțiune ulterioară formării profesionale inițiale care asigură adulților fie dezvoltarea competențelor deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe

Lista posturilor cu cerințe lingvistice - document centralizator care cuprinde situația tuturor posturilor din Ministerul Apărării Naționale ale căror atribuții pot fi îndeplinite de persoane care dețin un anumit nivel de competență lingvistică, conform STANAG 6001

Nevoie de formare - discrepanța dintre nivelul actual al cunoștințelor, deprinderilor sau atitudinilor unei persoane și nivelul de competență lingvistică cerut prin fișa postului pe care aceasta îl ocupă

Ofertă de formare - totalitatea programelor de formare pe care un centru le poate organiza și desfășura și care vin în sprijinul satisfacerii nevoilor de formare

Plan al programului de formare - document care descrie elementele de proiectare ale programului de formare și ale componentelor acestuia: denumire, obiective generale și specifice exprimate în competențe lingvistice ce urmează să fie dobândite, durată, perioadă de desfășurare, grup-țintă căruia i se adresează, indicații metodico-organizatorice, structura conținutului, resurse necesare

Plan de formare continuă în domeniul limbilor străine - document care cuprinde totalitatea programelor de formare organizate de centre într-o anumită perioadă de timp

Program de formare - succesiunea logică de activități de tipul cursurilor, seminarelor, modulelor, corelate și menite să conducă, în mod unitar, la formarea, dezvoltarea sau menținerea competențelor lingvistice dorite

Structură beneficiară - structura care are în subordine unitățile militare în care este încadrat personalul care face obiectul formării: structuri centrale, statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei și structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale

Structură coordonatoare - structura care subordonează nemijlocit centrul și asigură managementul la nivel operațional al programelor de formare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...