Guvernul României

Hotărârea nr. 672/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare și a Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 septembrie 2013 până la 29 ianuarie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 29/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare și a Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 12 iunie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activităților de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare și control tehnic și financiar, efectuare a plăților, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcționării adecvate a sistemelor de management și control, afaceri europene, precum și activități de natură juridică, financiar-contabilă și activități specifice de coordonare cu privire la instrumentul de preaderare SAPARD, precum și pentru Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit;

b) structuri organizatorice de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare - instituțiile publice din subordinea și coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, compartimentele și colectivele organizatorice din aparatul central al acestuia, cu atribuții și responsabilități în gestionarea fondurilor SAPARD, a fondurilor europene pentru agricultură, dezvoltare rurală și pescuit, precum și în controlul ex-post, altele decât Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP - organismul responsabil pentru eficiența și corectitudinea programării, implementării, coordonării, promovării, controlului și raportării pentru Programul operațional pentru pescuit finanțat din Fondul European pentru Pescuit (FEP);".

2. La articolul 2 litera b), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

1. Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP;".

3. La articolul 2 litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 și 8, cu următorul cuprins:

"

7. structura de control ex-post;

8. Direcția generală afaceri europene și relații internaționale."

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică persoanelor încadrate în funcții de demnitar, respectiv ministru, secretar de stat, sau în funcții asimilate acestora."

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale realizată în condițiile legii."

6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

După evaluarea performanțelor individuale ale personalului prevăzut la art. 2, realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru funcțiile publice sau funcțiile contractuale bugetare pe care le ocupă, majorarea salarială poate fi menținută, crescută, diminuată sau neacordată, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul calificativului «foarte bine», majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare suplimentare față de salariul de bază prevăzut de lege;

b) în cazul calificativului «bine», respectiv al calificativului la nivelul standardului de performanță stabilit postului, majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare suplimentare față de salariul de bază prevăzut de lege;

c) în cazul calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială."

Art. II. -

(1) Art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare și a Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se aplică doar pentru raporturile de serviciu/contractele încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2009, care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiază de o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare, va beneficia de o majorare de 25 de clase de salarizare suplimentare la salariul de bază, până la prima evaluare a performanțelor individuale realizată în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 4 septembrie 2013.

Nr. 672.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...