Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 4924/2013 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

(1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Programele pentru disciplinele la care se susține evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.

Art. 4. -

(1) Comisiile județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 5. -

(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.

Art. 6. -

Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 29 august 2013.

Nr. 4.924.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014

13 iunie 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16-18 iunie 2014 Înscrierea la evaluarea națională
23 iunie 2014 Limba și literatura română - probă scrisă
24 iunie 2014 Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie 2014 Matematica - probă scrisă
27 iunie 2014 Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00)
27 iunie 2014 Depunerea contestațiilor (orele 16,00-20,00)
28 iunie-30 iunie 2014 Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2014 Afișarea rezultatelor finale după contestații

ANEXA Nr. 2

PROGRAMA
pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă
Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a 2014

LIMBA SLOVACĂ

A. Fonetică

Sunetele (vocale, consoane, diftongi). Mutația sunetelor. Silaba: împărțirea cuvintelor în silabe. Legea ritmică. Cuvinte selectate

B. Lexicologie

Cuvântul. Sensul cuvântului și sensul gramatical al cuvântului. Îmbogățirea vocabularului (formarea cuvintelor, împrumuturile). Diferențierea vocabularului după diferite criterii (fondul de bază al vocabularului, masa vocabularului, neologismele, arhaismele, sinonimele, antonimele, omonimele, cuvintele polisemantice etc.)

C. Morfologia

Părțile de vorbire: flexibile (substantive, adjective, pronume, numerale, verbe), neflexibile (adverbe, prepoziții, conjuncții, particule, interjecții). Categoriile gramaticale ale părților de vorbire (în conformitate cu programa școlară)

D. Sintaxa

Propoziția simplă și compusă. Părțile de propoziție. Fraza: coordonată, subordonată. Tipurile de propoziții în fraza coordonată și subordonată. Elementele de legătură. Topica și punctuația

Cerințe:

- recunoașterea categoriilor fenomenelor date;

- aplicarea cunoștințelor în cuvinte și propoziții scurte;

- menționarea exemplelor: cuvinte, propoziții scurte, redactarea textelor scurte, în care să se manifeste fenomenul solicitat;

- analiza morfologică a părților de vorbire și a categoriilor respective în baza textului dat;

- formarea de propoziții cu părțile de vorbire date;

- determinarea predicatelor, a elementelor de legătură, segmentarea frazei în propoziții, determinarea felurilor de propoziții, a frazei și marcarea raporturilor dintre părțile de propoziție/dintre propoziții;

- determinarea funcției sintactice a cuvintelor marcate;

- aplicarea cunoștințelor din sintaxă în propoziții, formularea propozițiilor simple și a frazelor.

TEXTE LITERARE

Clasa a V-a: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).

Clasa a VI-a: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ludova balada, Krotitel (L'udo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).

Clasa a VII-a: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (ludova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).

Clasa a VIII-a: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).

NOȚIUNI DE TEORIE LITERARĂ

Opera literară. Epica. Lirica. Povestire, schiță, nuvelă, roman.

Creația populară, povestea, cântecul.

Acțiunea literară, fazele acțiunii. Personajul literar.

Mijloace și procedee artistice: epitetul, personificarea, metafora, hiperbola, descrierea, narațiunea, dialogul, monologul.

Elemente de prozodie: versul, strofa, rima, ritmul.

COMPUNEREA

Reproducerea conținutului. Redactarea planului de idei.

Reproducerea acțiunii cu stabilirea fazelor acțiunii. Caracteristica personajului.

Vorbirea directă și indirectă. Texte funcționale.

BIBLIOGRAFIE

Gramatika slovenskeho jazyka (Gramatica limbii slovace), Editura Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 2003

Pravidla slovenskeho pravopisu (Îndreptar ortografic slovac).

Synonymicky slovnik (Dicționar de sinonime). Kratky slovnik slovenskeho jazyka (Dicționar explicativ al limbii slovace).

Sedlak, Imrich și col, Dejiny slovenskej literatury (Istoria literaturii slovace), volumul I și II, Martin - Bratislava, 2009.

Manualele în vigoare (clasele V-VIII).

PROGRAMA
pentru disciplina limba și literatura slovacă maternă
Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a 2014

SLOVENSKY JAZYK

A. Hlaskoslovie

Hlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdelovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.

B. Nauka o slove

Slovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podla roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd).

C. Morfologia

Slovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne slova (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia). Gramaticke kategorie slovnych druhov (pod¾a ucebnych osnov).

D. Syntax

Jednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie: priradovacie a podradovacie. Druhy viet v podradovacom a priradovacom suveti. Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.

Poziadavky:

- spoznat jednotlive uvedene kategorie javov;

- aplikovat vedomosti v slovach, kratkych vetach;

- uviest priklady: slova, kratke vety, zostavit kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav;

- morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu;

- tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi;

- urcit prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit druhy viet, suvetie a oznacit vztahy medzi vetnymi clenmi/vetami;

- urcit syntakticku funkciu oznacenych slov;

- aplikovat vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit jednoduche vety a suvetia.

LITERARNE CLANKY

V. rocnik: Medicina (Janko Jesensky), Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska).

VI. rocnik: Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Katarina - ¾udova balada, Krotite¾ (Ludo Ondrejov), Sitniansky vatrar (Jozef Horak).

VII. rocnik: Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (¾udova balada), Doktor (Janko Jesensky), Zuzanka Hraskovie (Pavol Orszagh Hviezdoslav).

VIII. rocnik: Tapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky- zmatky (Jozef Gregor Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar).

POJMY Z LITERARNEJ TEORIE

Literarne dielo. Epika. Lyrika. Poviedka, crta, novela, roman.

L'udova slovesnost, rozpravka, piesen.

Literarny sujet. Fazy sujetu. Literarna postava.

Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.

Prvky versa: vers, sloha, rym, rytmus.

SLOHOVE CVICENIA

Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok.

Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy.

Priama a nepriama rec. Prakticke pisomnosti.

STUDIJNA LITERATURA

Gramatika slovenskeho jazyka.

Pravidla slovenskeho pravopisu.

Synonymicky slovnik. Kratky slovnik slovenskeho jazyka.

Sedlak, Imrich a kolektiv, Dejiny slovenskej literatury, I. a II. zvazok, Martin - Bratislava, 2009.

Ucebnice pod¾a ktorych sa vyucovalo v 5.-8. rocniku.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...