Ministerul Sănătății - MS

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București din 06.08.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2013 până la 29 decembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1476/2016 și înlocuit de Regulament 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București, denumit în continuare centru, este înființat și funcționează ca unitate sanitară cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătății, în baza Legii nr. 377/2006 privind înființarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - București.

(2) Prin Ordinul ministrului sănătății nr. 770/2013*) se aprobă schimbarea denumirii centrului în Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" București.

*) Ordinul ministrului sănătății nr. 770/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. -

Centrul asigură asistența medicală de specialitate - recuperare neuropsihomotorie și locomotorie, ortoprotezare, spitalicească - pacienților din București și din țară, cu afecțiuni neurolocomotorii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 3. -

(1) Principalele atribuții ale centrului se referă la asigurarea unei asistențe medicale de specialitate, pe tipuri de servicii de sănătate conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

- servicii preventive;

- servicii curative;

- servicii de recuperare și paliative.

(2) În vederea realizării acestor atribuții, conducerea centrului are obligația să pună în aplicare prevederile legale privind asigurarea asistenței medicale și respectarea măsurilor pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale.

(3) Personalul medical și auxiliar sanitar este obligat să respecte legea privind drepturile și obligațiile pacientului.

(4) Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

(5) Persoanele străine de secție nu au acces la foaia de observație clinică generală.

(6) Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

(7) În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

(8) Pacientul are acces la datele medicale personale.

(9) Libertatea de deplasare din salon a pacientului nu poate fi restricționată, cu excepția perioadelor de vizită medicală, când pacientul are obligația de a nu părăsi salonul până la terminarea orelor de vizită.

(10) Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

(11) În cazul pacienților decedați, Biroul de internări are obligația (legală) de a anunța telefonic, prin centrala telefonică, aparținătorii legali ai pacientului decedat, după trecerea a două ore de la constatarea decesului. Anunțul se consemnează în registrul de note telefonice.

(12) Centrul colaborează cu unități sanitare și cu alte instituții, cu care intră în relații, rezultate din îndeplinirea atribuțiilor sale.

Art. 4. -

(1) Centrul se adresează copiilor cu deficiențe locomotorii și neuropsihomotorii, atât din mediul urban, cât și din mediu rural.

(2) Centrul își desfășoară activitatea într-o echipă multidisciplinară la standardele apreciate național și internațional, participând la diverse congrese, conferințe, manifestări științifice.

(3) Centrul dispune de personal și aparatură necesară în obținerea cu cât mai multă acuratețe a unui diagnostic clar și în vederea recuperării copilului cu deficit neuropsihomotor.

(4) În reușita terapeutică participă echipa multidisciplinară formată din medici, kinetoterapeuți, fiziokinetoterapeuți, psihologi, asistenți medicali și deopotrivă familia și aparținătorii.

(5) Tratamentul de recuperare este personalizat în funcție de particularitățile diagnosticului fiecărui copil.

(6) Centrul urmărește ca pe lângă câștigul motor să îl obțină și pe cel al calității vieții.

(7) Pacienții, fiind copii încadrați în grade de handicap, sunt internați cu aparținători, ce au un rol semnificativ în recuperarea și evoluția acestora.

(8) Internarea și externarea pacienților se organizează unic pe centru, cu excepția cazurilor de urgență. Internarea pacienților se face pe baza biletului de trimitere emis de medicul de familie sau specialist și a unui act care să ateste identitatea ori a cărții/buletinului de identitate, după caz. Internarea pacienților se aprobă de către medicul șef de secție.

(9) Repartizarea bolnavilor în secție, pe saloane, se face avându-se în vedere: natura, gravitatea bolii, sexul, cu asigurarea măsurilor de profilaxie a infecțiilor nosocomiale. La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital, întocmit de medicul curant și cu aprobarea medicului șef de secție.

CAPITOLUL III Conducerea unității

Art. 5. -

(1) Centrul este condus de un manager, persoană fizică.

(2) În cadrul centrului se organizează și funcționează Consiliul de administrație și Comitetul director.

Art. 6. -

Conducerea centrului este formată din:

a) Consiliul de administrație;

b) manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;

c) Comitetul director, format din:

- manager;

- director medical;

- director financiar-contabil.

Art. 7. -

(1) În conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul centrului există Consiliul de administrație, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a centrului și de a face recomandări managerului în urma dezbaterilor.

(2) Consiliul de administrație are următoarea componență:

- 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății și 3 membri supleanți;

- un reprezentant numit de consiliul local și un membru supleant;

- un reprezentant al universității sau facultății de medicină și un membru supleant;

- un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

- un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

(3) Managerul participă la ședințele Consiliului de administrație, fără drept de vot.

Art. 8. -

Atribuțiile principale ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

1. avizează bugetul de venituri și cheltuieli al centrului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

2. organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, conform prevederilor legale în vigoare;

3. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității centrului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

4. avizează programul anual al achizițiilor publice, întocmit în condițiile legii;

5. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

6. propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai Comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 9. -

(1) Centrul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătății pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță stabilite de Ministerul Sănătății.

(2) Atribuțiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislației în vigoare.

(3) Managerul va respecta incompatibilitățile și conflictele de interese stabilite prin lege.

Art. 10. -

(1) Din Comitetul director fac parte:

a) managerul;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil.

(2) Ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

Art. 11. -

Comitetul director are, în principal, următoarele atribuții:

1. elaborează planul de dezvoltare al centrului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al centrului;

3. propune managerului, în vederea aprobării:

- numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

- organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

4. elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama centrului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de spitalizare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

6. elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al centrului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura centrului, pe care îl supune aprobării managerului;

7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului;

9. asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității centrului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile și protocoalele de practică medicale;

11. elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

12. la propunerea Consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității centrului;

14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical și le prezintă Ministerului Sănătății;

15. negociază, prin manager, directorul medical și directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului centrului, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii centrului;

18. negociază cu șeful de secție/laborator/serviciu și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului/serviciului;

19. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 12. -

Atribuțiile specifice directorului medical sunt:

1. coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al centrului, planul anual de servicii medicale și bugetul de venituri și cheltuieli;

2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul centrului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătățire a activității medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul centrului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului centru;

4. răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienților internați;

5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul centrului;

6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții/laboratoare/ servicii;

7. avizează utilizarea bazei de date medicale a centrului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

8. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul centrului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. răspunde de acreditarea personalului medical al centrului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în centru, în conformitate cu legislația în vigoare;

10. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

11. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

12. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul centrului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor centrului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei centrului;

14. întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului centrului al căror nivel este stabilit anual;

15. preia, exercită și îndeplinește toate prerogativele și sarcinile funcției de manager al centrului în intervalele de timp în care managerul lipsește din activitate;

16. îndeplinește toate sarcinile ce îi revin conform legislației în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare;

17. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în ședințele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;

18. prezintă Consiliului de administrație informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

19. sprijină managerul în demersul de creștere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale și din orice sursă legală;

20. coordonează, îndrumă și răspunde de activitatea secțiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, farmaciei și a altor structuri medicale funcționale etc.

Art. 13. -

Atribuțiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

1. asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a centrului, în conformitate cu dispozițiile legale;

2. organizează contabilitatea în cadrul centrului, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor financiar-contabile;

3. asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

5. asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al centrului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

7. angajează centrul prin semnătură, alături de manager, în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

8. analizează din punct de vedere financiar planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

9. participă la organizarea sistemului informațional al centrului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiarcontabile;

10. evaluează, prin bilanțul contabil, eficiența indicatorilor specifici;

11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor centrului către bugetul statului, Trezoreria Statului și terți;

12. asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în centru;

13. asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

14. organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin centrului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

16. asigură aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestiunii;

17. răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și la asigurarea integrității patrimoniului;

18. îndeplinește formele de scădere din evidență a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

19. împreună cu compartimentul achiziții publice, contractare și compartimentul administrativ întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului centrului și a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

20. organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a salariaților din subordine;

21. organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

CAPITOLUL IV Consiliile și comisiile centrului

Art. 14. -

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul centrului au fost organizate următoarele consilii și comisii, astfel:

I.

(1) Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Directorul medical este președintele consiliului medical.

(3) Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare și farmacistul-șef.

(4) Consiliul medical are în principal următoarele atribuții:

a) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în vederea acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție al pacienților;

b) monitorizarea și evaluarea activității medicale, desfășurate în spital cu scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare a spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

II. Nucleul Calității cu rol de monitorizare a calității serviciilor medicale acordate în centru are următoarele atribuții principale:

a) monitorizarea internă a calității serviciilor medicale;

b) întocmirea punctajului și reactualizarea periodică a acestuia;

c) monitorizarea calității îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activității clinice și financiare;

d) prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale pe secții/laboratoare/servicii și global pe spital;

e) cooperarea cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externă a calității;

f) organizarea anchetelor de evaluare a satisfacției asiguraților și personalului;

g) pregătirea personalului angajat în vederea cunoașterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate și verificarea modului de implementare a sistemului de management al calității.

III.

(1) Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

(2) Principalele atribuții ale consiliului etic sunt următoarele:

a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient - medic - asistent(ă), a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

c) sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate conform legii;

d) analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, în funcție de caz, măsuri de intrare în legalitate;

e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;

f) analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât și măsurile propuse pentru a fi luate de către managerul centrului;

g) procesul-verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic va fi efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părților implicate, inclusiv, dacă este nevoie a unor terțe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului;

h) procesul-verbal va fi înaintat managerului centrului în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislația în vigoare.

IV. Comisia de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale are rolul de a controla punctual și de a monitoriza permanent parametrii specifici, în vederea depistării precoce a cauzelor infecțiilor nosocomiale din centru, precum și de a lua măsuri pentru prevenirea lor și a răspândirii în cadrul aceleași secții sau la alte compartimente.

V. Comisia de strategie terapeutică analizează necesarul și consumul de medicamente și propune măsuri care să asigure tratamentul corespunzător al pacienților, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinație. De asemenea, avizează referatele secției privind solicitările de medicamente, alte produse și materiale necesare, verifică prin sondaj modul de stabilire a medicației pentru pacienții internați, informează în scris conducerea centrului în legătură cu cele constatate, elaborează documentația necesară pentru Ministerul Sănătății cu aspecte sesizate și propuneri privind strategia terapeutică. Comisia se întrunește în ședințe săptămânale, lunare sau de câte ori este necesar.

VI. Comisia privind analiza și soluționarea cazurilor de indisciplină și a reclamațiilor adresate conducerii centrului analizează referatele privind abaterile disciplinare transmise spre rezolvare de către conducerea centrului, analizează și soluționează cazurile de indisciplină ale salariaților, semnalate de terțe persoane, efectuează cercetări prealabile în situațiile în care sunt săvârșite abateri care atrag răspundere disciplinară și ia toate măsurile rezonabile pentru a se convinge că într-adevăr salariatul a săvârșit abaterea disciplinară respectivă, audiază persoanele implicate și propune în scris conducerii centrului moduri de soluționare conform legislației muncii în vigoare. Întocmește procesul-verbal de constatare în care menționează rezultatul audierii, al anchetei efectuate și alte etape procedurale legale, întreprinde și alte anchete la dispoziția conducerii centrului, inițiază medierea și concilierea eventualelor conflicte între salariați, înaintează conducerii centrului referatul privind rezultatele investigațiilor efectuate și eventuale propuneri.

VII. Comisia privind angajarea și promovarea în funcții și grade profesionale a personalului medico-sanitar și auxiliar sanitar are rolul de a examina concurenții sau salariații, după caz, transmițând conducerii centrului rezultatele probelor de concurs susținute, precum și soluționarea eventualelor contestații.

VIII.

(1) Comitetul de securitate și sănătate în muncă organizat conform prevederilor legale - legea securității și a sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, are în principal următoarele atribuții:

a) supune aprobării programul anual de securitate și sănătate în muncă;

b) urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficienței acestora, din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

c) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;

d) analizează factorii de risc de la accidentare și îmbolnăvire profesională existenți la locurile de muncă;

e) dezbate raportul scris cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și programul de protecție în muncă pentru anul viitor;

f) analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirii profesionale, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă;

g) efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

h) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

i) verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă, ce au avut ca efect diminuarea capacitații de muncă;

j) verifică modul de elaborare a instrucțiunilor proprii, precum și cunoașterea de către toți salariații a măsurilor de protecție.

(2) Rezultatele analizelor și propunerilor Comitetului de securitate și sănătate în muncă vor fi consemnate într-un proces-verbal.

IX. Comisia de analiză a deceselor intraspitalicești din centru se întrunește în ședințe ordinare lunare (dacă s-au înregistrat decese) și în ședințe extraordinare, de câte ori este nevoie, și are următoarele atribuții:

a) analizează periodic, o dată pe lună, sau de câte ori este nevoie numărul deceselor înregistrate în activitatea spitalului, astfel:

• numărul deceselor în totalitate;
• numărul deceselor la 24 de ore de la internarea pacientului;

b) analizează motivele medicale care au dus la decesul pacienților, cuprinse în foaia de observație clinică generală și certificatul de deces;

c) în situația în care se constată un deces survenit ca urmare a acțiunii personalului medical (malpraxis) prezintă cazul conducerii spitalului în vederea luării de măsuri necesare;

d) redactează un proces-verbal de ședință, în care consemnează rezultatele activității;

e) membrii comisiei deceselor intraspitalicești sunt obligați să participe la efectuarea necropsiei pacientului decedat în prezența medicului curant și a șefului de secție din care face parte medicul curant (sau înlocuitorul acestuia);

f) în urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi însoțit obligatoriu de fișa de însoțire-tip, semnată și parafată de medicul ce solicită examinarea;

g) poate solicita medicului curant justificarea acțiunilor medicale în cazul pacientului decedat;

h) răspunde la orice solicitare a conducerii spitalului.

La solicitarea conducerii spitalului, Comisia deceselor intraspitalicești poate fi consultată în următoarele domenii:

a) elaborarea unei strategii de reducere a numărului de decese;

b) analiza activității din cadrul morgii;

c) planificarea de acțiuni în vederea creșterii calității actului medical.

X. Comisia medicamentului se va întruni în ședințe de lucru lunare și ori de câte ori este cazul, la solicitarea președintelui comisiei. Are următoarele atribuții:

- analizează consumul de medicamente pe secție, pe compartimente, pe spital și propune măsuri de reducere sau de suplimentare a consumului de anumite produse medicamentoase;

- întocmește fișele pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente și a deficiențelor constatate;

- controlează și asigură, la nivelul spitalului, prescrierea și justa utilizare a medicației;

- va stabili cantitățile de medicamente ce urmează a fi achiziționate, pentru centru, în raport cu plafonul de cheltuieli, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli;

- verifică prin sondaj, modul de prescriere și distribuire a medicației către pacienții internați, precum și evidențierea acestuia.

XI. Comisia DRG (Diagnosis Related Groups) se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie. Comisia DRG a Centrului are obligația de a analiza toate cazurile, iar cele care pot fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor compartimentului de statistică și DRG pentru raportarea acestora spre revalidare. Rezultatul evaluării cazurilor va fi consemnat într-un referat spre informarea Comitetului director și Consiliului medical.

XII. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial funcționează la nivelul Centrului, având următoarele atribuții:

a) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu", program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern, conform legislației în vigoare, cu luarea în considerare a specificului Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu";

b) supune aprobării managerului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și urmărește realizarea acestuia;

c) urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu", care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților ce se desfășoară în compartimentele respective;

d) inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu" referitor la acestea;

e) evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu";

f) întocmește trimestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise managerului și/sau altor instituții abilitate, la solicitarea acestora.

XIII. Comisia alimentului se va întruni în ședințe de lucru o dată la 10 zile sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui comisiei. Are următoarele atribuții:

- analizează consumul de alimente și propune măsuri de reducere sau suplimentarea anumitor produse;

- elaborează meniul zilnic al pacienților/aparținătorilor;

- controlează și asigură, la nivelul spitalului, alimentația corectă a pacienților/aparținătorilor;

- va stabili cantitățile de alimente ce urmează a fi achiziționate, pentru centru, în raport cu plafonul de cheltuieli, aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli;

- verifică, prin sondaj, modul de preparare și distribuire a alimentelor către pacienții internați.

CAPITOLUL V Structura organizatorică

Art. 15. -

(1) Structura organizatorică a centrului se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în condițiile legii.

(2) Actuala structură se poate modifica drept urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătății, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 16. -

(1) Secția clinică de recuperare neuropsihomotorie copii are în principal următoarele atribuții:

- examinarea copiilor pentru a stabili nivelul funcțional, programul terapeutic și setul de investigații;

- completarea foii de observație clinică generală a pacientului, cu diagnosticul la internare, examenul clinic în momentul internării, investigații recomandate;

- efectuarea investigațiilor necesare pentru stabilirea diagnosticului - examen clinic funcțional; examen neurologic; examen ortopedic; RMN, ecografii, EMC, EEG, radiografii;

- repartizarea pacienților la kinetoterapie, psihologie, ergoterapie, fizioterapie în vederea începerii programului de recuperare;

- gestionarea foii de observație clinică generală a pacientului prin monitorizarea acesteia de către asistenta-șefă a secției;

- repartizarea bolnavilor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare;

- asigurarea tratamentului medical complet (preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor proceduri și tehnici medicale, prescrierea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, a medicamentelor, agenților fizici, balneari, climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, precum și a protezelor, instrumentarului și a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport;

- asigurarea, ziua și noaptea, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

- asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății;

- asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

- asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

- asigurarea alimentației bolnavilor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

- desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim alimentar și de odihnă rațional, de igienă personală, de primire a vizitelor și păstrarea legăturii acestora cu familia;

- transmiterea concluziilor diagnosticelor și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii;

- educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor prin sfătuirea acestora în ceea ce privește alimentația sănătoasă, posturarea corectă în orteze, în fotoliu rulant, în pat, la masă.

(2) Tratamentul este personalizat în funcție de copil la nivelul său funcțional, de patologie, de înțelegere.

(3) Regimul igienico-dietetic (verigă terapeutică la copil) este stabilit de medicul curant în acord cu consultarea părinților.

(4) Activitatea terapeutică, ergoterapeutică, psihologică, fizioterapeutică este verificată de către medicul de gardă.

(5) În cadrul secției de recuperare a centrului transmiterea concluziilor diagnosticelor și indicațiilor terapeutice se face cu profesionalism și fermitate.

(6) La externare, aparținătorii primesc bilet de externare și scrisoare medicală pentru medicul de familie.

Art. 17. -

Compartimentul de terapie intensivă din cadrul secției clinice de recuperare neuropsihomotorie copii are următoarele atribuții principale:

a) asigură asistența medicală a pacienților transferați din secție și consemnează zilnic în foaia de observație starea pacienților, evoluția, medicația administrată, tehnicile terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator;

b) personalul medical comunică și cooperează permanent cu medicii din secție, semnalează situații deosebite și face eventuale recomandări pentru îmbunătățirea stării pacienților.

Art. 18. -

Compartimentul de recuperare ortopedie - pediatrică are următoarele atribuții principale:

a) consultă și stabilește conduita terapeutică la copiii internați în secție pentru tratamentul recuperator ortopedic și, când este cazul, alegerea momentului optim pentru intervenția chirurgicală;

b) în colaborare cu medicii și kinetoterapeuții recomandă și verifică eficiența tratamentelor aplicate, indică și verifică eficiența ortezelor și încălțămintei ortopedice recomandate;

c) participă la vizită în secție;

d) consultă toți pacienții în caz de consult interdisciplinar și al eventualelor urgențe traumatice, ortopedice, chirurgicale.

Art. 19. -

În cadrul Camerei de gardă se desfășoară următoarele activități:

a) examinarea imediată și completă, trierea medicală și epidemiologică a bolnavilor în vederea internării:

b) acordarea asistenței medicale calificate și specializate, până când bolnavul ajunge în secție;

c) se inițiază foaia de observație clinică generală;

d) asigurarea trusei de urgență, conform instrucțiunilor Ministerului Sănătății;

e) îmbăierea bolnavilor, dezinsecția și deparazitarea bolnavilor și a efectelor;

f) asigurarea transportului bolnavilor în secție;

g) asigurarea transportului și a tratamentului pe timpul transportului, pentru bolnavii care se transferă în alte unități sanitare;

h) ținerea evidenței zilnice a mișcării bolnavilor și a locurilor libere.

Art. 20. -

Farmacia cu circuit închis din cadrul centrului are următoarele atribuții principale:

a) depozitează produsele conform normelor în vigoare, ținându-se seama de natura și de proprietățile lor fizico-chimice;

b) organizează și efectuează controlul calității medicamentului și ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

c) prescrie, prepară, eliberează medicamente potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătății;

d) respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, programul de lucru, normele de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor, normele deontologice profesionale;

e) asigură aprovizionarea, recepția, depozitarea și conservarea medicamentelor de uz uman și a produselor farmaceutice;

f) efectuează recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor;

g) întocmește documentele de evidență contabilă primară a produselor farmaceutice și documentele necesare departamentului financiar-contabil, având și calitatea de gestionar;

h) eliberează produse farmaceutice conform documentelor de eliberare (file de condică);

i) verifică completarea corespunzătoare a filelor de condică, fiind obligatorie existența semnăturii și a parafei medicului prescriptor;

j) gestionează stocurile de produse pentru a evita lipsa de medicamente și suprastocurile;

k) urmărește termenele de valabilitate ale produselor farmaceutice pentru a evita existența expirării;

l) asigură utilizarea corespunzătoare a aparaturii și a materialelor din cadrul farmaciei;

m) asigură comunicarea dintre farmacie și secțiile centrului prin intermediul medicilor-șefi și asistenților-șefi;

n) participă la stabilirea necesarului de medicamente împreună cu consiliul medical al centrului;

o) participă la organizarea achizițiilor de medicamente conform normelor în vigoare de achiziții publice;

p) elaborează notele de comandă necesare aprovizionării farmaciei cu produse farmaceutice;

q) participă la inventarierea medicamentelor;

r) își însușește permanent elementele de noutate în domeniul farmaceutic prin participarea la programe de instruire profesională;

s) participă la activitatea de farmacovigilență.

Art. 21. -

(1) Laboratorul de analize medicale are următoarele atribuții principale:

a) efectuează investigații de laborator pe eșantioane de produse biologice prelevate de la pacienți sau din mediul care poate afecta pacienții, în scopul de a furniza informații pentru diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor ori pentru evidențierea dinamicii modificărilor fiziologice și fiziopatologice din organismul uman;

b) oferă consultanță privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate și ale eventualelor investigații ulterioare necesare.

(2) În cadrul laboratorului de analize medicale se pot efectua analize de: biochimie medicală, hematologie (morfologie, hemostază, imunohematologie), imunologie, microbiologie-bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie, corespunzătoare fiecărui compartiment din structura laboratorului.

Art. 22. -

În sala de tratamente se efectuează următoarele activități:

a) recoltarea analizelor;

b) efectuarea tratamentului injectabil (im-iv);

c) pregătirea diluțiilor pentru administrarea tratamentului iv;

d) aspirarea secrețiilor;

e) toaleta plăgilor;

f) efectuarea de aerosoli;

g) sondaje vezicale - intermitente;

h) montarea de branule vene periferice.

Art. 23. -

În cadrul compartimentului de explorări funcționale se efectuează următoarele activități (investigații):

a) eletroencefalografii;

b) electromiografii;

c) potențiale evocate;

d) ecografii;

e) spirometrie.

f) analiza mersului.

Art. 24. -

Laboratorul recuperare, medicină fizică și balneologie are următoarele atribuții principale:

a) întocmește planurile de recuperare medicală pentru copii cu deficiențe neuropsihomotorii, împreună cu personalul și cabinetele de specialitate;

b) efectuează tratamente de recuperare medicală pentru copii cu deficiențe neuropsihomotorii, precum și a altor categorii de persoane care necesită tratamente fizioterapeutice, recomandate de personalul de specialitate;

c) transmite concluziile asupra eficienței tratamentului aplicat de către medicii care au trimis bolnavi pentru tratament medical recuperator.

Art. 25. -

Compartimentul de evaluare și statistică medicală are următoarele atribuții principale:

a) întocmește situațiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual) care se transmit Direcției de statistică a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

b) operează foaia de observație clinică generală în programul DRG Național;

c) realizează exporturile de date în sistem DRG, centralizarea acestora și trimiterea la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București;

d) preia și prelucrează datele - la nivel de pacient - de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București;

e) raportează comitetului director situația indicatorilor realizați;

f) asigură realizarea și prezentarea la timp, conform legii, a indicatorilor de performanță ai managementului centrului precizați;

g) asigură raportarea și validarea ulterioară a cazurilor în sistem DRG, în colaborare cu comisia de DRG;

h) realizează și verifică exporturile de date (pacienți, consum de medicamente) în Sistemul informatic unic integrat și trimiterea lor offline la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, lunar;

i) importă offline răspunsurile la exporturile de date (pacienți, consum de medicamente) din Sistemul informatic unic integrat;

j) înregistrează, centralizează și raportează concediile medicale în programul impus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Sistemul informatic unic integrat)

k) întocmește centralizatorul de diagnostice și proceduri care se transmit Direcției de statistică a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

l) întocmește situația anuală a activității centrului, care se transmite Institutului Național de Statistică și Direcției de statistică a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

m) întocmește raportul de decontare a serviciilor spitalicești acordate pentru Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

n) preia de la biroul internări-externări mișcarea zilnică a bolnavilor;

o) urmărește compatibilitatea foii de observație operate în DRG cu mișcarea zilnică a bolnavilor;

p) introduce chestionarele de satisfacție a pacienților și prelucrează datele obținute;

q) verifică și validează explorările paraclinice efectuate;

r) îndeplinește și alte atribuții încredințate de conducerea unității conform pregătirii profesionale, în contextul și pentru buna desfășurare a activității;

s) are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a planului de achiziții.

Art. 26. -

Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale are următoarele atribuții principale:

a) elaborarea planului anual de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale din centru;

b) colaborează cu șefii de secții și compartimente în vederea implementării măsurilor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale;

c) participă și supraveghează, în calitate de consultant, politica de antibioterapie;

d) supraveghează și controlează respectarea circuitelor funcționale ale centrului;

e) supraveghează și controlează activitatea blocului alimentar;

f) supraveghează și controlează procedurile de sterilizare pentru instrumentar și materiale sanitare;

g) supraveghează și controlează decontaminarea mediului din centru, prin dezinfecție.

Art. 27. -

Cabinetele de consultații în specialitățile recuperare, medicină fizică și balneologie, neurologie pediatrică și psihiatrie pediatrică au următoarele atribuții principale:

a) consulturi medicale de specialitate;

b) control medical postinternare;

c) colaborează permanent cu secția și compartimentele centrului, în cadrul sistemului integrat, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 28. -

Grădinița - socializare, activități educaționale, comunicare are următoarele atribuții principale:

a) completează tratamentele efectuate, procedurile în vederea recuperării medicale, conform recomandărilor medicului;

b) evaluează și reevaluează evoluția pacienților din punctul de vedere al integrării sociale și informează în scris medicul curant;

c) se au în vedere activități pentru stimularea intelectuală prin: cunoașterea mediului, activități matematice, educația bunelor maniere, educație rutieră, educație pentru sănătate, educație muzicală, activități artistico-plastice (desen, pictură, modelaj), activități practice și elemente de activitate casnică, lectură și vizionare de povești, joc de rol (teatru) etc.;

d) personalul angajat manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine, înțelegere, toleranță față de pacienți și asigură supravegherea corespunzătoare.

Art. 29. -

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aparatul funcțional cuprinde următoarele compartimente:

- Biroul de resurse umane, normare, organizare și salarizare;

- Compartimentul juridic;

- Biroul financiar-contabilitate;

- Compartimentul achiziții publice contractare;

- Compartimentul tehnic;

- Serviciul administrativ.

Art. 30. -

Biroul de resurse umane, organizare și salarizare are următoarele atribuții principale:

a) aplicarea legislației în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecționarea profesională a resurselor umane din cadrul unității;

b) asigură întocmirea documentațiilor privind modificarea/actualizarea organigramei centrului, a numărului de posturi, a statului de funcții;

c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, precum și acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii;

d) urmărește întocmirea și actualizarea de către conducătorii de compartimente a fișelor de post și asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;

e) întocmește documentația de pensionare pentru salariații care au împlinit vârsta standard de pensionare sau solicită pensionarea anticipată conform legii;

f) controlează desfășurarea activității normale în cadrul programului de lucru și verifică completarea documentelor care atestă prezența personalului la serviciu (condici, grafice, foi de prezență);

g) întocmește, la termen sau la cerere expresă, diverse situații privind structura personalului și/sau salarizarea acestora în relație cu Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Administrația Financiară, Direcția generală de statistică și alte instituții similare;

h) întocmește situații/adeverințe la cererea salariaților pentru folosul acestora, în relații cu diverse instituții și nonorganizații (de exemplu: poliție, judecătorie, notariat, primărie, bănci etc.);

i) întocmește și actualizează registrul de evidență a salariaților;

j) gestionează procesul de realizare a evaluării și întocmirea rapoartelor/fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale;

k) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și întocmește lucrările privind încadrarea în muncă a candidaților declarați admiși pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

l) are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a planului anual de achiziții al unității;

m) întocmește declarația privind fișele fiscale conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

n) întocmirea declarației privind evidența nominală a asiguraților care au beneficiat de concedii și indemnizații și a obligațiilor de plată către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii și indemnizații conform legislației în vigoare;

o) stabilește și actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare și celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unității;

p) asigură introducerea în baza de date a informațiilor referitoare la personal și actualizează baza cu datele noilor angajați;

q) calculează vechimea în specialitate și vechimea în muncă la încadrare;

r) execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;

s) întocmește lunar statele de plată;

ș) asigură operarea programărilor și efectuării concediilor de odihnă ale angajaților;

t) asigură confidențialitatea datelor salariaților în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 31. -

Compartimentul juridic are următoarele atribuții principale:

a) avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic, în condițiile legii;

b) avizul juridic poate fi pozitiv sau negativ, iar semnătura consilierului juridic este aplicată doar pentru aspectele strict juridice ale documentului supus avizării;

c) elaborarea de cereri cu caracter juridic;

d) redactarea opiniilor juridice cu privire la aspectele legale ale activității centrului;

e) redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;

f) asistență, consultanță și reprezentarea juridică a centrului;

g) redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate care privesc centrul;

h) verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

i) semnarea, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emise de centru;

j) reprezintă din punct de vedere juridic centrul în relație cu orice autoritate, instanță judecătorească, instituție, persoană juridică, în concordanță cu prevederile legale;

k) în toate activitățile menționate mai sus, opinia profesională a juristului este garantată, iar actele și lucrurile profesionale aflate asupra sa și la locul unde își desfășoară profesia sunt inviolabile;

l) întocmește deciziile la nivelul unității.

Art. 32. -

Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuții principale:

a) asigurarea organizării și desfășurării activităților contabile în conformitate cu dispozițiile legale;

b) urmărirea periodică, realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari, precum și respectarea disciplinei financiare;

c) asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul centrului, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziție;

d) raportarea lunară a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe elemente componente, la termenele stabilite;

e) organizarea contabilă a cheltuielilor din fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, a celor cu destinație specială, precum și a cheltuielilor efective pe structura clasificației bugetare;

f) răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget și a priorităților de finanțare, de ținerea la zi a evidențelor contabile și a indicatorilor de cheltuieli aprobați;

g) analizarea și avizarea documentației aferente cu ocazia organizării licitațiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul spitalului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

h) asigurarea întocmirii, prelucrării și ținerea în actualitate a procedurilor operaționale scrise, emise în reglementarea activității specifice;

i) propunerea efectuării inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale;

j) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, care stau la baza înregistrărilor contabile;

k) asigurarea întocmirii la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a tuturor raportărilor contabile;

l) urmărirea contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București în vederea decontării serviciilor medicale (spitalicești);

m) întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale;

n) întocmirea trimestrială a indicatorilor financiari și economici privind programele de sănătate finanțate din fonduri ale Ministerului Sănătății;

o) raportarea lunară la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a situației "cheltuielile secției";

p) raportarea trimestrială la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a cheltuielilor cu medicamente pentru: secția de recuperare, compartimentul de terapie intensivă și compartimentul de recuperare ortopedie pediatrică;

q) determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare, cât și a indicatorilor privind consumul de medicamente pe secție, bolnav și zi de spitalizare;

r) centralizarea situației sumelor contractate și realizate, lunar, trimestrial și anual;

s) întocmește bilanțul contabil;

ș) urmărirea efectuării controlului financiar preventiv asupra actelor ce intră în competența biroului;

t) are obligația de a stabilii necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a planului anual de achiziții al spitalului;

ț) verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenței contabile cu evidența tehnico-operativă a gestionarului;

u) aduce la cunoștința personalului, în părțile ce-l privesc, dispozițiile actelor normative din domeniul activității financiar-contabile;

v) efectuează operațiunile de încasări și plăți în conformitate cu dispozițiile legale;

w) întocmește, ține evidența și asigură avizarea documentelor contabile primare privind existența și mișcarea bunurilor din patrimoniul centrului;

x) asigură constituirea fondului arhivistic din documentele rezultate din activitatea financiar-contabilă;

y) asigură protecția datelor și informațiilor gestionate;

z) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea centrului sau rezultate din legi și din alte acte normative.

Art. 33. -

Compartimentul achiziții publice contractare are următoarele atribuții principale:

a) efectuează proceduri de achiziție publică pentru diferite categorii de produse;

b) identifică cantitativ, estimează valoric, pune în corespondență produsele cu cod CPV pentru elaborarea planului de achiziții;

c) întocmește planul anual de achiziții;

d) întocmește documentația de atribuire conform reglementărilor legale privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;

e) verifică situațiile cu privire la derularea cantitativă și valorică a contractelor pe baza aplicației informatice;

f) urmărește derularea contractelor/acordurilor-cadru, astfel încât să se evite neonorarea comenzilor în termenul și în cantitățile prevăzute în contracte;

g) verifică lunar concordanța dintre angajamente și facturile sosite în baza lor, împreună cu Biroul financiar-contabilitate, pe fiecare sursă de finanțare;

h) informează în scris conducerea unității, în timp util, asupra furnizorilor ce nu își respectă prevederile contractuale, pentru a se lua măsuri și a nu afecta bunul mers al centrului;

i) duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;

j) îndosariază, arhivează și păstrează documentele cu care lucrează;

k) elaborează proceduri specifice care reglementează activitatea de achiziții;

l) încheie contractul de achiziție publică;

m) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea centrului sau rezultate din legi și din alte acte normative în limitele competențelor profesionale.

Art. 34. -

Compartimentul tehnic are următoarele atribuții principale:

a) supraveghează întreținerea și repararea clădirii și a instalațiilor pentru menținerea lor la cel mai înalt nivel de eficiență, în vederea asigurării unei continuități și a unei calități constante în procesul de îngrijire a bolnavilor;

b) întocmește temele de proiectare pentru lucrări de investiții, reparații capitale și curente, urmărește realizarea lucrărilor;

c) în raport cu natura lucrărilor, execută sau participă la recepționarea lucrărilor de investiții, reparații capitale și curente din unitate;

d) organizează și planifică activitatea de întreținere și reparație a clădirilor, instalațiilor, mașinilor, utilajelor etc.;

e) organizează și urmărește îndeplinirea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor;

f) controlează și execută revizia preventivă asupra clădirii și tuturor instalațiilor;

g) participă la întocmirea planului anual de investiții, reparații capitale și reparații curente ale clădirii, instalațiilor, aparaturii, utilajelor etc.

Art. 35. -

Serviciul administrativ are următoarele atribuții principale:

a) organizează și asigură paza și ordinea în centru;

b) asigură și răspunde de accesul personalului și al altor persoane în centru;

c) aplică normele în vigoare pentru protecția și stingerea incendiilor;

d) propune norme de consum pentru materialele administrativ-gospodărești și urmărește aplicarea lor;

e) colectează materialele recuperabile, recondiționabile și refolosibile din centru, le predă și le valorifică prin intermediul societăților comerciale specializate;

f) organizează și controlează buna desfășurare a activităților în blocul alimentar;

g) propune măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, a gazelor naturale, combustibililor, apei, telefoanelor și a altor materiale de uz gospodăresc;

h) participă la întocmirea planului de măsuri în caz de calamități naturale;

i) organizează, coordonează și realizează acțiunile de deszăpezire a căilor de acces, hidranților exteriori și tuturor spațiilor cu risc de accident;

j) asigură îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere;

k) controlează calitatea hranei, dacă corespunde calitativ cu rețetarul zilei și dacă corespunde cantitativ.

Art. 36. -

(1) La nivelul centrului funcționează Biroul de management al calității serviciilor medicale.

(2) Biroul de management al calității serviciilor medicale are următoarele atribuții principale:

a) pregătește și analizează planul anual al managementului calității;

b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

b1) manualul calității;

b2) procedurile;

c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;

d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității, declarate de manager;

h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;

i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical, în scopul asigurării sănătății pacienților;

l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

CAPITOLUL VI Finanțarea centrului

Art. 37. -

Centrul este instituție publică finanțată integral din venituri proprii și funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale centrului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, din alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

Art. 38. -

Contractul de furnizare de servicii medicale al centrului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli și se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcție de indicatorii stabiliți în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

Art. 39. -

(1) Centrul primește, în completare, sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, care sunt utilizate numai pentru destinațiile pentru care au fost alocate.

(2) Din sumele primite de la bugetul de stat se asigură, potrivit legislației în vigoare, următoarele:

a) desfășurarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate;

b) dotarea cu echipamente medicale, în condițiile legii;

c) activități didactice și de cercetare fundamentală;

d) investiții legate de construirea de noi spitale, modernizarea, transformarea, extinderea și reparațiile capitale ale clădirilor existente, consolidarea construcțiilor afectate de seisme;

e) finanțarea activității unor cabinete, prevăzute de lege, precum și drepturi de personal pentru rezidenți.

Art. 40. -

(1) Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al centrului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura centrului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății și cu contractele colective de muncă.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al centrului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv Ministerul Sănătății, la propunerea managerului centrului, cu avizul Consiliului de administrație.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al centrului se repartizează pe secțiile și compartimentele din structura acestuia, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

(4) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se urmărește pe secții și compartimente, fiind un indicator al contractului încheiat între manager și șefii secțiilor și compartimentelor din structura centrului. Abaterile față de indicatorii din contractul cu managerul se analizează și se soluționează de conducerea centrului cu conducerile structurilor în cauză.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 41. -

(1) Toate categoriile de personal ale centrului au obligația respectării prezentului regulament.

(2) Toate secțiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligația elaborării și respectării procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate în cadrul spitalului.

(3) Prezentul regulament de organizare și funcționare al centrului va fi adus la cunoștința tuturor salariaților, pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătății.

(4) Prezentul regulament de organizare și funcționare al centrului se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art. 42. -

Modificarea prezentului regulament se face cu avizul Consiliului de administrație și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...