Guvernul României

Normele metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații din 27.08.2013

Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Normele metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații și al hărților de risc la inundații, denumite în continuare norme metodologice, prezintă cadrul general privind succesiunea operațiilor de elaborare a hărților de hazard și a hărților de risc la inundații și conținutul acestora.

Art. 2. -

(1) Harta de hazard la inundații constituie documentul pe care sunt reprezentate zonele potențial inundabile din albiile majore ale râurilor pentru viituri al căror debit maxim este caracterizat de următoarele probabilități de depășire: 0,1% (probabilitate mică), 1% (probabilitate medie) și 10% (probabilitate mare).

(2) Harta de risc la inundații constituie documentația care indică, pentru zonele inundabile la diverse probabilități de depășire a debitului maxim, pagubele materiale și umane potențiale la nivel de unități administrativ-teritoriale.

(3) Se pot elabora hărți de hazard și hărți de risc la inundații și pentru probabilități de depășire a debitului maxim de 5%, 0,5%, 0,2%, în funcție de particularitățile zonelor analizate.

Art. 3. -

(1) Hărțile de hazard și hărțile de risc la inundații sunt părți componente ale planurilor de management al riscului la inundații pe bazine hidrografice.

(2) Harta de hazard și harta de risc la inundații constituie părți componente ale documentației de amenajare a teritoriului județean și se introduc în planurile de urbanism generale, zonale și locale ale localităților fiecărui județ și municipiului București și urmează același regim juridic, de finanțare și aprobare stabilit potrivit legii pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și documentațiile de urbanism.

(3) Harta de risc la inundații este documentul pe baza căruia consiliul județean poate declara un areal ca zonă de risc potențial la inundații.

Art. 4. -

Pe baza hărților de risc la inundații autoritățile administrației publice locale împreună cu unitățile teritoriale aparținând Administrației Naționale "Apele Române":

a) identifică, declară și monitorizează zonele de risc la inundații;

b) asigură managementul situațiilor de urgență în cazul producerii inundațiilor;

c) stabilesc, după caz, măsurile de prevenire, protecție și atenuare a riscului la inundații, precum și condițiile de autorizare a executării construcțiilor în arealele respective;

d) detaliază cerințele minime de conținut ale documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru zonele expuse riscului la inundații.

CAPITOLUL II Modul de elaborare și conținutul hărților de hazard la inundații

Art. 5. -

Elaborarea hărților de hazard la inundații se realizează de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură, prin Administrația Națională "Apele Române".

Art. 6. -

(1) Elaborarea hărții de hazard la inundații se realizează într-un sistem integrat, utilizând baze de date, hărți digitale în mediu GIS și software specializat.

(2) Baza de date în mediu GIS aferentă hărții de hazard la inundații se realizează prin colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor și datelor necesare referitoare la:

a) baza topografică și cartografică a zonei susceptibile de hazard la inundații;

b) caracterizarea bazinului hidrografic din punct de vedere geologic, geomorfologic, hidrogeologic, hidrologic, meteorologic, pedologic, al utilizării terenului etc.;

c) planurile informaționale privind amenajarea cursurilor de apă, defrișări în albie, împăduriri/despăduriri ale versanților, lucrări antierozionale și de amenajare a văilor torențiale, lucrări de terasamente, amplasarea construcțiilor în albia majoră inundabilă, având ca efect modificarea traseului în plan vertical și/sau orizontal al râului.

Art. 7. -

Pentru elaborarea hărții de hazard la inundații se parcurg următoarele etape:

a) realizarea de studii topografice și geodezice;

b) realizarea de studii hidrologice și hidraulice;

c) realizarea altor studii complementare;

d) întocmirea hărții de hazard la inundații cu limitele zonelor inundabile în cazurile prevăzute la art. 2 alin (1).

Art. 8. -

(1) Hărțile de hazard la inundații se prezintă pe suport cartografic, de regulă la scara 1:25.000, iar la nivel zonal și local la scară convenabilă.

(2) Prezentarea în format electronic îndeplinește condiția de posibilitate a vizualizării complete și sugestive a zonelor care sunt potențial afectate de inundații.

Art. 9. -

Harta de hazard la inundații este o hartă de ansamblu care, pentru fiecare probabilitate de depășire a debitului maxim menționată la art. 2, cuprinde următoarele elemente:

a) limita inundației, care reprezintă extensia apei pentru fiecare caz;

b) adâncimea sau nivelul apei.

Art. 10. -

(1) Adâncimea apei pentru fiecare probabilitate de depășire este reprezentată pe intervale de adâncime în nuanțe diferite de albastru (albastru-închis pentru adâncimile mari și albastru-deschis pentru adâncimile mici). Se vor folosi culori transparente.

(2) În legenda hărții se marchează pentru fiecare culoare valorile corespunzătoare ecartului considerat de adâncimi ale apei.

Art. 11. -

Hărțile de hazard la inundații conțin următoarele informații de bază:

a) titlul hărții (care va include numele râului și al sectorului de râu);

b) scara (reprezentată grafic și numeric);

c) caracteristicile inundației: limita inundației, adâncimea apei, iar pentru zonele modelate 2D și viteza apei;

d) marcarea "nordului" pe hartă;

e) legenda;

f) clasa sau ecartul pentru valori numerice;

g) coordonatele geografice în sistemul de proiecție Stereo '70 și nivel de referință Marea Neagră 75;

h) autoritatea responsabilă și instituția elaboratoare;

i) prezentarea în medalion a unei hărți la scară redusă a întregului bazin hidrografic, cu localizarea zonei analizate, ca parte a întregului bazin.

CAPITOLUL III Modul de elaborare și conținutul hărților de risc la inundații

Art. 12. -

(1) Elaborarea hărților de risc la inundații se poate realiza și prin Administrația Națională "Apele Române", în baza unui protocol încheiat cu consiliile județene, în condițiile legii, cu sprijinul și coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

(2) Conținutul-cadru al protocolului prevăzut la alin. (1) se va aproba prin ordin comun al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 13. -

Riscul asociat inundațiilor reprezintă pagubele materiale și pierderile umane potențiale cauzate de producerea acestor fenomene naturale. Elaborarea hărții de risc la inundații se realizează într-un sistem integrat, utilizând baze de date și hărți digitale.

Art. 14. -

(1) Elaborarea hărții de risc la inundații se realizează pe baza hărții de hazard la inundații și a analizei datelor privind elementele expuse hazardului și a vulnerabilității acestora.

(2) Elementele expuse hazardului reprezintă totalitatea persoanelor și bunurilor materiale ce pot fi afectate de producerea inundațiilor.

(3) Vulnerabilitatea la inundații reprezintă gradul de afectare a elementelor expuse la acțiunea hazardului inundațiilor.

Art. 15. -

Hărțile de risc la inundații prezintă consecințele potențial negative asociate cu inundațiile, prevăzute la art. 2, conform prevederilor art. 763 alin. (5) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

(1) Riscul este evaluat cantitativ pe bază de funcții "adâncime-pagubă" sau calitativ, pe clase de risc, în funcție de probabilitatea de depășire a debitului maxim și adâncimea apei din zona inundată conform art. 20 și 31.

(2) Hărțile de risc asociat inundațiilor reprezintă distribuția în plan a pagubelor materiale estimate cantitativ sau calitativ.

Art. 17. -

Pentru elaborarea hărții de risc la inundații a fiecărui județ sunt parcurse următoarele etape:

a) întocmirea hărții cu limitele zonelor inundabile pentru debite cu diferite probabilități de depășire, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (1);

b) determinarea obiectivelor potențial afectate;

c) evaluarea vulnerabilității obiectivelor expuse hazardului;

d) estimarea populației potențial afectate (exprimată numeric) și a riscului exprimat cantitativ sau calitativ în funcție de vulnerabilitatea elementelor expuse și de caracteristicile hazardului;

e) constituirea în mediu GIS a bazei de date a riscului la inundații la nivel de județ;

f) elaborarea hărții de risc la inundații;

g) detalierea hărții de risc la inundații la nivelul localităților;

h) avizarea hărților privind zonele de risc la inundații de către comitetele de bazin;

i) aprobarea hărților privind zonele de risc la inundații de către Consiliul interministerial al apelor care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

Art. 18. -

Hărțile de risc la inundații elaborate la nivel județean vor fi integrate la nivelul bazinului/districtului hidrografic de către Administrația bazinală de apă respectivă.

Art. 19. -

Realizarea hărților de risc presupune identificarea următorilor receptori de risc:

a) așezări omenești;

b) populația potențial afectată (număr de locuitori afectați);

c) unități economico-sociale: spitale, școli, unități industriale, stații de tratare a apei, stații de epurare a apei;

d) infrastructură: aeroporturi, drumuri, căi ferate, gări, poduri, structuri hidrotehnice;

e) suprafața împădurită, zone umede;

f) instalații IPPC;

g) patrimoniu cultural, monumente, situri arheologice.

Art. 20. -

(1) Evaluarea vulnerabilității obiectivelor identificate și expuse riscului la inundații se realizează ținând cont de adâncimea apei și de pagubele produse obiectivelor inundate.

(2) Intervalele de valori ale adâncimii apei pentru care se va determina vulnerabilitatea bunurilor din zonele inundabile sunt:

a) adâncimea apei sub 0,5 m;

b) adâncimea apei între 0,5 m și 1,5 m;

c) adâncimea apei mai mare de 1,5 m.

Art. 21. -

Baza de date în mediu GIS aferentă hărții de risc la inundații se realizează prin colectarea, prelucrarea și stocarea informațiilor și datelor necesare referitoare la:

a) harta de hazard la inundații;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...