Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din 20.07.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Comisia de disciplină, are la bază următoarele principii:

a) prezumția de nevinovăție, conform căreia se prezumă că funcționarul public este nevinovat atât timp cât vinovăția sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căreia se recunoaște dreptul funcționarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa și de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligația Comisiei de disciplină de a proceda fără întârziere la soluționarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate și a regulilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină;

e) proporționalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sancțiunii, conform căreia Comisia de disciplină nu poate propune decât sancțiunile disciplinare prevăzute de lege și cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

g) unicitatea sancțiunii, conform căreia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancțiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căreia fiecare membru al Comisiei de disciplină are obligația de a se pronunța pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină.

Art. 2. -

(1) Comisia de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) atribuții administrative;

b) atribuții funcționale.

(2) Comisia de disciplină are următoarele atribuții administrative:

a) alege președintele Comisiei de disciplină, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) primește sesizările și toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină;

c) întocmește procese-verbale, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) întocmește rapoarte, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) întocmește orice alte înscrisuri, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atribuții funcționale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, cu votul majorității membrilor comisiei;

c) propune menținerea sau anularea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care aceasta a fost contestată la președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

Președintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) stabilește locul, data și ora când au loc ședințele Comisiei de disciplină;

b) conduce ședințele Comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea Comisiei de disciplină și a secretarului acesteia;

d) reprezintă Comisia de disciplină în fața președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a altor autorități sau instituții publice, a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. -

(1) Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atribuții principale:

a) primește și înregistrează în registrul de evidență sesizarea referitoare la fapta funcționarului public, precum și toate documentele adresate Comisiei de disciplină;

b) înaintează președintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în registrul de evidență al Comisiei de disciplină;

c) convoacă, la cererea președintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, funcționarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea și persoanele care urmează să fie audiate;

d) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de disciplină;

e) redactează și semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină și de președintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplină și le înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

f) ține evidențele sesizărilor și ale rapoartelor și efectuează alte lucrări necesare în vederea desfășurării activității Comisiei de disciplină;

g) asigură transmiterea corespondenței Comisiei de disciplină.

(2) Secretarul Comisiei de disciplină are obligația să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea cronologică a sosirii, în registrul de evidență a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină și să le prezinte președintelui Comisiei de disciplină în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.

(3) În cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfășurarea lucrărilor, acesta are obligația să anunțe președintele cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea ședințelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

(4) Președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluție scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale.

(5) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină, precum și întocmirea întregii corespondențe a Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei.

(6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină și distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la ședință sunt obligați să anunțe președintele comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea lucrărilor. În această situație, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii supleanți. În cazul în care din motive obiective președintele Comisiei de disciplină nu poate participa la ședință, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, președintele urmând a fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.

(7) În cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5. -

(1) Sesizarea se adresează Comisiei de disciplină în situația în care este îndreptată împotriva:

a) funcționarilor publici de execuție și de conducere din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) funcționarilor publici de conducere din unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, numiți prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru faptele săvârșite în perioada în care funcționarii publici au fost supuși mobilității conform art. 25 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, competența de soluționare a sesizărilor formulate împotriva acestora aparține Comisiei de disciplină.

(3) În cazul în care sesizarea a fost adresată conducătorului structurii/compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată sau unei comisii de disciplină necompetente, acesta/aceasta are obligația să o transmită de îndată Comisiei de disciplină.

(4) În cazuri justificate, Comisia de disciplină își poate desfășura lucrările și în afara sediului aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 6. -

(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), Comisia de disciplină poate fi sesizată de:

a) prim-ministru, ministrul finanțelor publice, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepreședinții Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori secretarul general al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz;

b) conducătorul compartimentului/direcției (generale) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală care efectuează, potrivit regulamentului de organizare și funcționare, operațiuni de control, verificare și monitorizare a activității desfășurate de structurile centrale și teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

c) conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă este sesizată;

d) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcționar public.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă elementele și să respecte condițiile prevăzute la art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplină și prin rezoluție scrisă, în situația în care din documentele anexate rezultă toate elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care sesizarea este primită de o altă persoană/structură decât secretariatul Comisiei de disciplină, aceasta se depune de către persoana/structura care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplină, care are obligația să o înregistreze și să o prezinte de îndată președintelui acesteia.

(5) În cazul în care sesizarea nu privește un funcționar public dintre cei prevăzuți la art. 5, Comisia de disciplină va analiza sesizarea și o va redirecționa către instituția din care face parte funcționarul public sesizat, cu înștiințarea persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 7. -

(1) Președintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea și va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de președintele Comisiei de disciplină.

(3) Citația este individuală și va cuprinde, sub sancțiunea nulității, elementele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru primul termen de prezentare în fața Comisiei de disciplină, citația va fi comunicată împreună cu un exemplar al sesizării, precum și cu copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(5) În situația în care Comisia de disciplină consideră că funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, aceasta va întocmi un raport prin care va propune interzicerea accesului acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau mutarea temporară a acestuia în cadrul altui compartiment ori altei structuri a instituției publice sau, după caz, suspendarea raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8. -

Funcționarul public a cărui faptă se cercetează se înfățișează personal în fața Comisiei de disciplină. Funcționarul public își poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9. -

(1) La primul termen, Comisia de disciplină verifică îndeplinirea următoarelor condiții:

a) dacă a fost sesizată de o persoană care avea competențe în acest sens, potrivit art. 6 alin. (1);

b) dacă sesizarea cuprinde elementele și îndeplinește condițiile prevăzute în art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sesizarea este clasată în cazul în care Comisia de disciplină constată următoarele:

a) sesizarea nu a fost depusă în termen de maximum 1 an și 6 luni de la data săvârșirii faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevăzute în art. 28 alin. (1) lit. a) -c), f) și g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) funcționarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare;

d) sesizarea privește același funcționar public și aceeași faptă săvârșită în aceleași circumstanțe pentru care s-a desfășurat procedura de cercetare administrativă și s-a propus aplicarea unei sancțiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) În situația în care Comisia de disciplină constată că nu a intervenit niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (2), poate începe cercetarea abaterii disciplinare. În situația în care pentru soluționarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplină solicită funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată, persoanelor indicate în sesizare sau celui care a formulat sesizarea, după caz, să le depună până la următorul termen.

(4) În procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabilește, în mod obligatoriu, termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate atât în fața comisiei, cât și în fața persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dar nu mai târziu de termenul-limită la care Comisia de disciplină administrează probele.

Art. 10. -

(1) Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcționarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror altor persoane care pot oferi informații cu privire la soluționarea cazului, dacă este cazul;

d) audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condițiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, dacă se consideră necesar;

e) culegerea informațiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

f) administrarea probelor propuse de părți, precum și a celor solicitate de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

g) dezbaterea cazului.

Art. 11. -

(1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) trebuie consemnată în scris, într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează de președintele Comisiei de disciplină, de membrii și de secretarul acesteia, precum și de persoana audiată. În procesul-verbal se consemnează cu fidelitate întrebările formulate de membrii Comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile stabilite de art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și răspunsurile persoanei audiate. Adăugările, ștersăturile sau schimbările aduse se semnează în același mod, sub sancțiunea de a nu fi luate în considerare.

(2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menționează în procesul-verbal și nu împiedică desfășurarea cercetării administrative.

(3) Pentru a se asigura consemnarea întocmai a declarațiilor, se pot folosi mijloace tehnice de înregistrare, stenografie etc., cu înștiințarea prealabilă a funcționarului public sesizat. În acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de înregistrare, după care se semnează de persoanele audiate, de președintele, membrii și secretarul Comisiei de disciplină.

Art. 12. -

(1) Persoana care a formulat sesizarea și funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfășoare și în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu excepția termenelor stabilite pentru audiere.

(2) În cazul în care funcționarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea sau autorul sesizării nu se prezintă la termenul pentru care a fost citat, Comisia de disciplină are dreptul să soluționeze cauza în lipsa acestuia, pe baza documentelor aflate la dosar.

Art. 13. -

(1) Ședințele Comisiei de disciplină, respectiv ședințele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condițiile prevăzute în art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.

(2) Lucrările fiecărei ședințe a Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte, de membrii și de secretarul acesteia.

(3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfășurarea ședințelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerințelor prevăzute de lege. Constituie lipsă justificată orice împrejurare care presupune imposibilitate fizică de deplasare la ședința Comisiei de disciplină.

(4) În situația lipsei nejustificate a persoanelor legal citate, acestea pot formula apărări în scris în termen de două zile de la data la care au fost citate să se prezinte în fața Comisiei de disciplină.

Art. 14. -

(1) În urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevăzute în art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, cu modificările și completările ulterioare, președintele și membrii Comisiei de disciplină își formulează opiniile, iar pe baza concluziilor majorității membrilor se întocmește raportul cu privire la sancțiunea aplicabilă. Toți membrii Comisiei de disciplină sunt obligați să își exprime opinia în urma dezbaterii cazului.

(2) Comisia de disciplină finalizează procedura de cercetare administrativă atunci când:

a) a fost închisă dezbaterea cazului;

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepția situației în care intervine decesul funcționarului public, în măsura în care funcționarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândește calitatea de funcționar public în această perioadă;

c) se înregistrează decesul funcționarului public.

Art. 15. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Comisia de disciplină întocmește rapoarte pe baza concluziilor majorității membrilor săi.

(2) Raportul Comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numărul și data de înregistrare a sesizării;

b) numele, prenumele și funcția deținută de funcționarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum și compartimentul în care acesta își desfășoară activitatea;

c) numele, prenumele și domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă și funcția deținută de aceasta;

d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, prin prezentarea pe scurt a faptei și a circumstanțelor în care a fost săvârșită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele și semnătura președintelui, ale membrilor Comisiei de disciplină, precum și ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii raportului.

(3) Întocmirea raportului se face de către aceiași membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar în cazuri bine justificate pot participa la întocmirea raportului supleantul președintelui sau membrii supleanți care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. În atare situație opiniile membrilor comisiei se formulează pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.

(4) Opiniile separate, formulate în scris și motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplină.

(5) Raportul Comisiei de disciplină se întocmește în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative și se înaintează președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(6) Raportul Comisiei de disciplină se va aduce la cunoștința persoanei care are competență legală de aplicare a sancțiunii, persoanei care a formulat sesizarea și funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată.

Art. 16. -

(1) Comisia de disciplină poate să propună în urma dezbaterii cazului:

a) aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care s-a dovedit săvârșirea unei abateri disciplinare;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare.

(2) La individualizarea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarului public, Comisia de disciplină ține seama de:

a) cauzele care au determinat săvârșirea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârșită;

c) gradul de vinovăție;

d) gravitatea și consecințele abaterii disciplinare;

e) conduita funcționarului public;

f) existența unor antecedente disciplinare ale funcționarului public, care nu au fost radiate în condițiile legii.

(3) În cazul în care Comisia de disciplină propune aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) -d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aceasta va propune și durata acestora și, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv funcția pe care urmează a se aplica sancțiunea retrogradării.

Art. 17. -

În cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârșită de funcționarul public poate angaja răspunderea civilă, contravențională sau penală, Comisia de disciplină are obligația de a lua măsurile legale care se impun în vederea sesizării organelor abilitate.

Art. 18. -

(1) Actul administrativ de sancționare a funcționarului public este ordinul emis de către persoana care are competența legală de începere, modificare sau încetare a raportului de serviciu, pe baza propunerii cuprinse în raportul Comisiei de disciplină.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în actul administrativ prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancțiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

d) termenul în care sancțiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanța competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancțiunea disciplinară poate fi contestat.

(3) Persoana care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară poate să aplice o altă sancțiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, având obligația de a motiva această decizie.

(4) Actul administrativ de sancționare se emite în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplină.

(5) Actul administrativ de sancționare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplină de către persoana care are competența legală de aplicare a sancțiunii disciplinare către:

a) compartimentele cu atribuții în domeniul resurselor umane din cadrul instituției publice în cadrul căreia își desfășoară activitatea funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) Comisia de disciplină care a elaborat și transmis raportul;

c) funcționarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoana care a formulat sesizarea.

Art. 19. -

(1) În cazul în care sancțiunea a fost aplicată direct de persoana care are competența legală, la propunerea conducătorului compartimentului, potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public poate formula contestație în condițiile legii.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), Comisia de disciplină trebuie să fie sesizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestației. În acest caz, Comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancțiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) și (5) și ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În funcție de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de disciplină poate să propună prin raport menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină nu poate să propună o sancțiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...