Revista Dreptul (Uniunea Juristilor) nr. 3/2020

Beneficiarul real în cazul fiduciei
de Daniel Moreanu

28 martie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Avocat - Baroul București

ABSTRACT

In the present study, the author analyses the provisions newly introduced by the Law No 129/2019 in the matter of the real beneficiary in the case of the fiduciary operation regulated by Articles 773-791 of the Civil Code.

The provisions regarding the real beneficiary constitute the transposition into national law of two directives, namely Directive (EU) 2015/849 [amended by Directive (EU) 2018/843)], respectively Directive (EU) 2016/2.258.

Analysing the versions in several official languages of the European Union (in particular the English and French languages) in comparison with the Romanian version, the author comes to the conclusion of an insufficiently analysed translation and in reference to the applicable legal provisions regarding the Romanian version, which does not sufficiently study the substantial differences between the fiduciary operation and the equivalent of the Anglo-Saxon law, namely the trust. This results in a difference between the English and French versions, respectively the Romanian version.

The insertion in the legislation of the provisions regarding the real beneficiary in the case of fiduciary operation constitutes the effect of a rigid formalism by taking over tale quale of some provisions at European level, without a sufficient and detailed analysis of the internal legal provisions applicable in the matter. Having in view certain unclarities of the legal text, it is not excluded that in the future it will give rise to abusive interpretations.

In the future it is necessary to analyse the stage of implementation of the central register organized at the level of the National Agency for Fiscal Administration in the case of the fiduciary operations, as well as of the concepts of virtual currencies and fiduciary currencies.

Key words:

fiduciary operation; real beneficiary; trust; the Law No 129/2019; the Directive (EU) 2015/849; the Directive (EU) 2018/843; the Directive (EU) 2016/2.258.

PROLEGOMENE

Fiducia constituie un instrument juridic reglementat de Codul civil din anul 20091 prin art. 773-791, fiind definită drept: "operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor."2

Redactorii Codului civil au dat dovadă de înțelepciune și viziune prin includerea acestui instrument juridic inovator, aliniind astfel legislația română schimbărilor produse la nivel european și internațional, precum și altor state care beneficiază de instrumente juridice similare (Ungaria, Cehia, Bulgaria etc.).

Scopul acestui studiu este de a prezenta dispozițiile în materia beneficiarului real al fiduciei, nou introduse prin Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative3 (brevitatis causa "Legea nr. 129/2019").

BENEFICIARUL  REAL  ÎN  MATERIA  FIDUCIEI.  DISPOZIȚIILE  LEGII  NR. 129/2019

Legea nr. 129/2019 transpune în legislația internă două directive, recte: (i) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 141 din 5 iunie 20154; și (ii) Directiva (UE) 2016/2.258 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 342 din 16 decembrie 2016.

Conform preambulului Directivei (UE) 2015/849: "(17) Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între diferitele tipuri de forme juridice, fiduciarii (s.n. - D.M.) ar trebui, de asemenea, să aibă obligația de a obține, de a deține și de a furniza informații privind beneficiarul real entităților obligate care iau măsuri de precauție privind clientela, precum și de a comunica aceste informații unui registru central sau unei baze de date centrale și, totodată, ar trebui să divulge entităților obligate statutul pe care îl au. Entitățile juridice precum fundațiile și construcțiile juridice asemănătoare fiduciilor ar trebui să facă obiectul unor cerințe echivalente." Totodată: "(51) În ceea ce privește casele de schimb valutar, casele de încasare a cecurilor de călătorie, furnizorii de servicii pentru fiducii (s.n. - D.M.) sau societăți sau furnizorii de servicii de jocuri de noroc, autoritățile competente ar trebui să se asigure că persoanele care conduc efectiv activitatea entităților respective și beneficiarii reali ai acestor entități (s.n. - D.M.) sunt persoane competente și potrivite. Criteriile pentru a determina dacă o persoană este sau nu competentă și potrivită ar trebui, ca o condiție minimă, să reflecte necesitatea de a proteja entitățile respective împotriva utilizării lor abuzive de către directorii sau beneficiarii lor reali în scopuri infracționale."

În materia fiduciei, Legea nr. 129/2019 statuează următoarele: "l) prin furnizori de servicii pentru societăți și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți: 4. exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcție similară acesteia (s.n. - D.M.) sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;" [art. 2 lit. l) pct. 4].

Calitatea de fiduciar poate fi îndeplinită "în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) ale art. 776 C. civ., calitatea de fiduciar poate fi deținută numai de următoarele șase categorii limitative de persoane, recte: (i) instituțiile de credit; (ii) societățile de investiții și de administrare a investițiilor; (iii) societățile de servicii de investiții financiare; (iv) societățile de asigurare și de reasigurare; (v) notarii publici, indiferent de forma de exercitare a profesiei; și (vi) avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei."5

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...