Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2013 până la 15 martie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 632/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al art. 11 alin. (11) și (13), al art. 1563 alin. (10) și (101) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", cod 14.13.01.02/c.a., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formularul menționat la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului menționat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu Ștefan Diaconu

București, 22 august 2013.

Nr. 2.224.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9)
lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

"Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", denumită în continuare declarație, se depune după cum urmează:

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 801 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- potrivit art. 1563 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- potrivit art. 1563 alin. (101) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declară:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

Declarația se depune:

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau pentru achizițiile de bunuri și/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;

- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal;

- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, în situația în care exigibilitatea taxei pentru aceste operațiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal sau în a cărui evidență aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, astfel:

- direct sau prin împuternicit, la registratură; sau

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicit înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

Perioada de raportare - se completează anul și luna în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii și/sau achizițiile de bunuri și/sau servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

I. FELUL DECLARAȚIEI

Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

ATENȚIE! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Denumire/Nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea persoanei juridice, asociației sau a entității fără personalitate juridică ori numele și prenumele persoanei fizice, după caz, obligată la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau alin. (101) din Codul fiscal.

2. Cod de identificare fiscală - se completează astfel:

- contribuabilii persoane juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- comercianții, persoane fizice și juridice, precum și alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, înscriu codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

- contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția comercianților, înscriu codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;

- persoanele fizice, altele decât cele de mai sus, înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

- persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

3. Domiciliul fiscal - se completează datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile obligate la plata taxei conform art. 1563 alin. (10) sau (101) din Codul fiscal.

III. DATE PRIVIND ANULAREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SCOPURI DE TVA

1. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA - se înscrie data de la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.

2. Se bifează căsuța corespunzătoare situației în care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, din oficiu, de organul fiscal, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, sau la cererea contribuabilului, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, după caz.

IV. DATE PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ

A. Operațiuni efectuate după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal - se completează de către persoanele impozabile care au bifat căsuța corespunzătoare anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, respectiv secțiunea III pct. 2.1.

1. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii

Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal.

2. Achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii

Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achizițiilor de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal, pentru achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, în condițiile legii, efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, și a căror exigibilitate intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valid de TVA.

B. Livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - se completează de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, după caz, pentru livrări de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana "Baza impozabilă" - se completează baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

Coloana "TVA de plată" - se completează suma totală a taxei colectate care trebuie plătită pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA.

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICILE
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9)
lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

1. Denumirea formularului: "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

2. Cod: 14.13.01.02/c.a.

3. Format: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. Se utilizează la declararea sumei reprezentând:

- taxa colectată de către persoanele a căror înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulată, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, care trebuie plătită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate și/sau pentru achiziții de bunuri și/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată de către persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA;

- taxa colectată care trebuie plătită pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înainte de anularea, la cerere, a înregistrării în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 1342 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine în perioada în care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare nu au un cod valabil de TVA.

6. Se întocmește în două exemplare.

7. Circulă:

- originalul la organul fiscal;

- copia la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...