Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale din 02.08.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Scop

Art. 1. -

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluționează disputele pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, legate de derularea contractelor din domeniul energiei.

Art. 2. -

Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluționare a disputelor apărute în derularea contractelor în sectorul energiei electrice și în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL II Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniu de aplicare

Art. 3. -

Prezentul regulament se aplică participanților la piața de energie electrică și gaze naturale prevăzuți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în vederea soluționării disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale între aceștia.

Art. 4. -

Nu intră sub incidența prevederilor prezentului regulament:

a) plângerile împotriva operatorului de transport și de sistem și a operatorilor de distribuție referitoare la obligațiile ce le revin potrivit legii, precum și divergențele dintre operatorul de transport și de sistem și proprietarul rețelei de transport;

b) neînțelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale;

c) disputele asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice și termice produse în cogenerare și din sectorul gazelor naturale;

d) disputele a căror rezolvare nu intră în competența autorității de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate;

e) disputele privind accesul la rețelele din sectorul energiei electrice și divergențele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale;

f) plângerile împotriva titularilor de licențe în domeniul energiei, ale căror obligații sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliți prin standarde de performanță a activității acestora.

SECȚIUNEA a 2-a Definiții

Art. 5. -

(1) Termenii utilizați sunt definiți în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(2) Definițiile din anexa nr. 1 la prezentul regulament se completează cu definițiile prevăzute în Legea nr. 123/2012.

CAPITOLUL III Soluționarea disputelor apărute în derularea contractelor, între participanții la piața angro și cu amănuntul de energie electrică și gaze naturale

SECȚIUNEA 1 Aspecte generale

Art. 6. -

(1) Soluționarea disputelor care fac obiectul prezentului regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) concilierea la nivelul participanților la piața de energie electrică și gaze naturale;

b) soluționarea la nivelul Autorității competente.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procedurii de soluționare a disputelor, apar și alte subiecte în dispută, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăște că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluționări ulterioare.

(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfășurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

SECȚIUNEA a 2-a Concilierea la nivelul participanților la piața de energie electrică și gaze naturale

Art. 7. -

(1) Părțile aflate în dispută au obligația parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE. În acest sens, una dintre părți lansează invitația la conciliere, în termen de 15 zile de la apariția disputei. Invitația la conciliere se transmite prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.

(2) În termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea invitației la conciliere, însoțită de motivația aferentă, partea invitată la conciliere are obligația de a transmite în scris punctul său de vedere, însoțit de toate documentele pe care își întemeiază susținerea. Modalitatea de transmitere este cea precizată la alin. (1).

(3) Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină "conform cu originalul" și vor conține data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia și ștampila unității respective, după caz.

(4) În termen de 15 de zile de la data transmiterii invitației la conciliere, se desfășoară ședința comună, organizată prin grija solicitantului, în vederea soluționării disputei.

(5) În situația în care părțile implicate soluționează disputa, se va întocmi în termen de 5 zile de la data concilierii o notă de conciliere în acest sens, care să consfințească înțelegerea între părți.

(6) În cazul în care partea invitată la conciliere nu se prezintă la ședința comună, solicitantul va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt și se va adresa ANRE în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitației la conciliere, cu o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

(7) În situația în care nota de conciliere încheiată cu ocazia ședinței comune, întocmită conform anexei nr. 3, nu este însușită sau este însușită parțial de către una dintre părțile implicate, se consideră că disputa nu a fost soluționată la acest nivel și, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitației la conciliere, prin grija solicitantului, documentația se transmite la ANRE, însoțită de o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

SECȚIUNEA a 3-a Soluționarea la nivelul Autorității competente

Art. 8. -

(1) Procedura de soluționare a disputei se consideră declanșată odată cu înregistrarea, la Autoritatea competentă, a cererii transmise de solicitant, împreună cu documentația anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7). Solicitantul va înștiința partea/părțile despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluționare a disputelor.

(2) Documentele ce însoțesc cererea de declanșare a procedurii de soluționare a disputei la nivelul Autorității competente trebuie să cuprindă, cel puțin:

a) copia notei de conciliere/procesului-verbal încheiate/încheiat în condițiile art. 7 alin. (5) și (6);

b) copia contractului în derularea căruia au apărut disputele;

c) corespondența dintre părți privind contractul în discuție;

d) decizii ale organelor statului, în măsura în care acestea există;

e) indicarea temeiului legal în baza căruia își fundamentează pretențiile;

f) alte documente cuprinzând informații tehnice sau de altă natură, necesare soluționării disputei.

(3) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părți sunt, și unul pentru Autoritatea competentă. Aceasta va conține precizarea "conform cu originalul", data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia și ștampila unității respective, după caz.

(4) Cererile de soluționare a disputelor formulate de participanții la piața de energie electrică vor fi soluționate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluționare a disputelor formulate de participanții la piața de gaze naturale vor fi soluționate de Comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii solicitării la autoritatea competentă, în măsura în care nu fac sau nu au făcut obiectul unor acțiuni în justiție.

Art. 9. -

După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă, se parcurg următoarele etape:

a) întrunirea Comisiei de soluționare a disputei;

b) analiza preliminară a documentației transmise și solicitarea completării acesteia, după caz;

c) pregătirea audierii și convocarea părților; audierea părților;

d) pronunțarea hotărârii și comunicarea acesteia părților.

Art. 10. -

(1) Comisia de soluționare a disputelor, denumită în continuare Comisia, se numește prin decizie a președintelui Autorității competente.

(2) Comisia de soluționare a disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică este alcătuită din 5 membri, care sunt numiți prin decizie a președintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiștii ANRE cu vechime de cel puțin 8 ani în sectorul energiei electrice.

(3) Comisia de soluționare a disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de gaze naturale este formată din 5 membri, care sunt numiți prin decizia președintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre salariații ANRE având o vechime de cel puțin 5 ani în domeniul gazelor naturale.

(4) Comisiile prevăzute la alin. (2) și (3) își desfășoară activitatea de soluționare a disputelor după o procedură bazată pe următoarele principii:

a) independența activității administrativ-jurisdicționale;

b) imparțialitatea membrilor comisiilor;

c) contradictorialitatea;

d) asigurarea dreptului la apărare al fiecăreia dintre părțile aflate în dispută.

e) legalitatea;

f) egalitatea părților aflate în dispută;

g) disponibilitatea.

(5) Pentru soluționarea disputelor ce fac obiectul prezentei reglementări, Autoritatea competentă poate apela și la consultanți, persoane fizice/juridice. Consultanții nu fac parte din Comisie.

(6) Contravaloarea serviciului prestat de consultanți va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.

Art. 11. -

(1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părților în scris, informații suplimentare sau completarea documentației depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanșare a procedurii de soluționare a disputelor. Părțile au obligația depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. Înscrisurile depuse ca urmare a solicitării Comisiei se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt plus încă unul pentru Autoritatea competentă. Comisia va comunica aceste documente părților.

(2) În cazul în care partea invitată la conciliere nu dă curs solicitării de transmitere a documentelor sau transmite parțial documentele solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia va analiza și va soluționa disputa pe baza documentelor deținute.

(3) Dacă partea care a solicitat soluționarea disputei nu depune documentele în termen, Comisia suspendă procedura de soluționare prin încheiere de suspendare, care va cuprinde mențiunea referitoare la obligația părții în cauză de a face demersurile solicitate de Autoritatea competentă.

(4) Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării partea în cauză nu efectuează demersurile prevăzute la alin. (3), Autoritatea competentă respinge solicitarea de soluționare a disputei.

Art. 12. -

(1) Convocarea părților în vederea audierii are loc cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat.

(2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.

(3) Comunicările se transmit la adresele indicate de părți în cerere sau la adresele aduse la cunoștința Autorității competente, pe parcursul derulării procedurii.

Art. 13. -

(1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorității competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situația în care se solicită informații suplimentare sau completarea documentației depuse inițial, audierea are loc în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea competentă.

(2) Părțile vor participa la audiere prin reprezentanți legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.

(3) Oricare dintre părți poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii și a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.

(4) În condițiile alin. (3) lipsa uneia dintre părți de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri. Derogări (1)

(5) Dacă ambele părți, deși înștiințate, nu se prezintă la dezbateri și nici nu au solicitat soluționarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluționare, printr-o încheiere de suspendare.

(6) Prin excepție de la alin. (4), dacă părțile solicită în prealabil, cu cel puțin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).

(7) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată inițial și va fi comunicată părților, în conformitate cu prevederile art. 12.

Art. 14. -

(1) În cadrul audierii, părțile își exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente și utile cauzei.

(2) Expunerea părților va fi clară și concisă, cu argumente de drept și de fapt.

(3) După ce fiecare parte își prezintă poziția, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluționării.

(4) În situația în care Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părților și alte documente relevante pentru soluționarea cererii, situație în care părțile au obligația de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare.

Art. 15. -

(1) Ședințele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenți cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele Comisiei sau, în absența acestuia, înlocuitorul său de drept.

(2) Comisia adoptă hotărârea, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întrunește un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul președintelui sau, în cazul absenței acestuia, cel al înlocuitorului său.

Art. 16. -

(1) Ședințele Comisiei sunt prezidate de președintele acesteia, iar în absența președintelui, de către înlocuitorului desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.

(2) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei.

Art. 17. -

(1) După analizarea situației, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întrunește în ședință, în vederea deliberării și emiterii unei hotărâri cu caracter obligatoriu și definitiv pentru părți.

(2) Hotărârea Comisiei redactată de către secretarul acesteia se motivează în mod obligatoriu, iar motivarea trebuie să conțină următoarele:

a) motive de fapt, și anume:

(i) precizarea fiecărei pretenții și motivații formulate de părțile aflate în dispută;

(ii) menționarea documentelor depuse de părți în vederea susținerii afirmațiilor acestora, cu toate elementele de identificare, precum și a celorlalte probe administrate;

(iii) motivele pentru care probele depuse au fost acceptate sau, dimpotrivă, nu au fost avute în vedere de către Comisie, întrucât nu erau relevante pentru soluționarea disputei;

(iv) prezentarea argumentelor și a raționamentelor care au determinat Comisia să pronunțe soluția în cauză;

b) motive de drept - precizarea prevederilor legale pe care Comisia le-a avut în vedere și pe care se întemeiază soluția dată;

c) precizarea căii de atac, respectiv sesizarea, printr-o cerere de chemare în judecată, a instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea hotărârii, în tot sau în parte, în condițiile contenciosului administrativ;

d) termenul de exercitare a căii de atac, respectiv 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii transmise prin poștă;

e) instanța competentă - solicitanții se pot adresa secției de contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel București.

Art. 18. -

(1) Dacă un membru al Comisiei are un alt punct de vedere față de ceilalți membri ai Comisiei, acest lucru va fi menționat în procesul-verbal încheiat de Comisie ca urmare a ședinței prevăzute la art. 17 alin. (1), iar opinia separată și motivarea acesteia se anexează la hotărâre și se semnează de persoana care a formulat-o.

(2) Hotărârea va fi semnată de președintele Comisiei și va fi redactată în atâtea exemplare originale câte părți sunt, plus încă unul pentru ANRE.

(3) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterii acesteia, hotărârea se comunică părților implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.

(4) Părțile nu mai pot să se adreseze ulterior Autorității competente pentru soluționarea unei dispute având același obiect, o asemenea solicitare fiind inadmisibilă.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 19. -

Termenele pentru desfășurarea etapelor și/sau acțiunilor prevăzute în cadrul cap. III secțiunea a 3-a pot fi depășite, cu acordul conducerii Autorității competente, dacă obiectul disputei are implicații deosebite asupra siguranței funcționării sistemului energetic sau activității consumatorilor/operatorilor economici respectivi, ori din alte motive justificate. În acest caz, ANRE va înștiința despre acest fapt părțile implicate în soluționarea disputei.

Art. 20. -

(1) Pe toată durata desfășurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite hotărârea Autorității competente cu privire la disputa respectivă, părțile pot soluționa pe cale amiabilă disputa apărută.

(2) Părțile sunt obligate să comunice Autorității competente înțelegerea la care au ajuns, în termen de două zile de la data la care disputa s-a soluționat, fără a se depăși termenul menționat la alin. (1). În acest caz, înțelegerea părților trebuie să fie redactată în scris și însușită prin semnătură de fiecare parte aflată în disputa respectivă, cu dată certă.

(3) În cazul în care părțile au soluționat disputa pe cale amiabilă și au încheiat o înțelegere conform alin. (2), acestea nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la Autoritatea competentă, având același obiect.

Art. 21. -

Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conținutul hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părții interesate, situație în care aceasta va comunica părților hotărârea modificată în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (3).

Art. 22. - Derogări (1)

(1) Dosarul disputei este confidențial. Nicio altă persoană în afara părților, a Comisiei și a președintelui Autorității competente nu are acces la dosar fără acordul scris al părților și fără încuviințarea Comisiei, cu excepția situației în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condițiile legii.

(2) În vederea apărării intereselor legitime ale părților, membrii Comisiei și consultanții sunt obligați să nu publice și să nu divulge datele și informațiile de care iau cunoștință în această calitate, fără a avea acordul scris al părții implicate.

(3) Dosarul se păstrează la sediul Autorității competente timp un an de la data emiterii hotărârii prin care este soluționată disputa, după care se arhivează.

(4) Evidența dosarelor privind soluționarea disputelor se va ține în registre speciale, prin grija secretarului comisiei.

Art. 23. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Audiere Etapă a procedurii de soluționare a disputei apărute în derularea contractelor în cadrul căreia părțile își expun punctele de vedere și argumentele pe care acestea se întemeiază
Părți Participanții la piața de energie electrică și la piața de gaze naturale prevăzuți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
Solicitant Persoana fizică sau juridică ce inițiază invitația de soluționare a disputelor

ANEXA Nr. 2 la regulament

Cerere de soluționare a disputei

Subscrisa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume/denumire), titular al licenței de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . ., prin reprezentant legal . . . . . . . . . . . . . . . . ., solicităm soluționarea disputei intervenite cu ocazia derulării contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu persoana fizică/juridică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume/denumire; numele reprezentanților legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerțului; telefon/fax), prin reprezentant legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având în vedere că s-a parcurs etapa concilierii, conform notei/procesului-verbal.

(Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei, cu datele aferente:

[] indicarea contractului;

[] indicarea clauzelor care fac obiectul disputei;

[] indicarea temeiului juridic).

Solicit soluționarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanșarea procedurii de soluționare a disputelor la nivelul Autorității competente.

Data . . . . . . . Semnătura
. . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

Notă de conciliere

pentru punctele divergente după parcurgerea etapei de conciliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Nr. crt. Formularea articolului aflat în divergență Formularea solicitantului Formularea celorlalte părți Justificarea solicitantului Justificarea celorlalte părți
1.
2.
3.
. . . .
Data . . . . . . . . Semnătura
. . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...