Guvernul României

Hotărârea nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală

Modificări (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 13 martie 2002.

În vigoare de la 13 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Biroul Român de Metrologie Legală, organ de specialitate al administrației publice centrale pentru coordonarea și controlul la nivel național al activității de metrologie legală, este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, cu sediul în municipiul București, șos. Vitan Bârzești nr. 11, sectorul 4.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru realizarea obiectului său de activitate Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele competențe:

a) asigură transmiterea unităților de măsură și atestă etaloanele din Sistemul național de etaloane;

b) deține, întreține, perfecționează, conservă și utilizează etaloanele naționale, asigurând trasabilitatea acestora la etaloane internaționale;

c) emite Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului și norme de metrologie legală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și proceduri de metrologie legală;

d) exercită controlul metrologic al statului asupra măsurărilor, mijloacelor de măsurare și activităților care au ca obiect măsurările și mijloacele de măsurare; Jurisprudență

e) evaluează mijloacele de măsurare și certifică conformitatea acestora cu cerințele esențiale stabilite în reglementările tehnice;

f) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de legislația în domeniul metrologiei.

Art. 3. -

(1) În realizarea obiectului său de activitate Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele atribuții principale:

a) elaborează strategii și programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;

b) supraveghează și controlează la nivel național aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei; Modificări (1)

c) elaborează proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, armonizate cu reglementările internaționale din domeniul metrologiei, pe care le transmite spre promovare sau aprobare Ministerului Industriei și Resurselor; Modificări (1)

d) evaluează competența tehnică a organismelor care solicită notificarea și propune spre aprobare ministrului industriei și resurselor lista cuprinzând organismele recunoscute care realizează proceduri de evaluare a conformității; în cazul în care acestea nu mai au competența corespunzătoare, propune retragerea notificării; Modificări (1)

e) asigură supravegherea pieței pentru mijloacele de măsurare;

f) transmite unitățile de măsură la mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului; Modificări (1)

g) evaluează și atestă laboratoarele de metrologie pentru mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului; Modificări (1)

h) reprezintă interesele României în cadrul Organizației Internaționale de Metrologie Legală și al altor organisme internaționale și regionale de metrologie și colaborează cu instituțiile similare din alte țări sau cu organisme internaționale;

i) efectuează lucrări de cercetare științifică în domeniul metrologiei;

j) elaborează proiectul Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală, pe care îl transmite spre aprobare Ministerului Industriei și Resurselor;

k) sprijină învățământul și manifestările științifice în domeniul metrologiei și organizează forme de perfecționare profesională specifice; Modificări (1)

l) coordonează și derulează programe în domeniul metrologiei la nivel național, cu finanțare internă și/sau internațională;

m) asigură editarea și difuzarea reglementărilor, informațiilor și altor materiale specifice domeniului; Modificări (1)

n) încheie, în condițiile legii, convenții, protocoale sau alte documente de recunoaștere a unor documente sau activități de metrologie.

(2) Biroul Român de Metrologie Legală îndeplinește orice alte atribuții stabilite potrivit legii pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. -

(1) Biroul Român de Metrologie Legală este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Român de Metrologie Legală și îl reprezintă în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice, precum și cu persoane juridice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite ordine.

(4) Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare și delegare de competență directorilor generali adjuncți și directorilor.

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Biroului Român de Metrologie Legală este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, secții, laboratoare, colective, consilii.

(3) Directorii generali adjuncți sunt numiți prin ordin al directorului general, potrivit legii.

(4) Numărul maxim de posturi este de 975. Modificări (2)

Art. 6. -

(1) În structura Biroului Român de Metrologie Legală funcționează direcțiile regionale de metrologie legală Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Ploiești, Timișoara, unități fără personalitate juridică, care au în zona lor teritorială de competență județe conform repartizării prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În subordinea Biroului Român de Metrologie Legală funcționează Institutul Național de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei, unitate fără personalitate juridică.

(3) Patrimoniul Biroului Român de Metrologie Legală este alcătuit din bunurile proprii ale direcțiilor regionale de metrologie legală și ale Institutului Național de Metrologie, evidențiate în contabilitate la data de 31 decembrie 2001.

Art. 7. -

Atribuțiile și modalitățile de finanțare ale compartimentelor și unităților din structura Biroului Român de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al directorului general.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Finanțarea cheltuielilor aferente activității Biroului Român de Metrologie Legală se asigură integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizează din sumele încasate pentru lucrările de etalonare, verificare metrologică, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în vederea acordării autorizațiilor metrologice, expertizare și supraveghere metrologică pe bază de tarife, precum și pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atribuțiile sale.

(2) Veniturile încasate rămân la dispoziția Biroului Român de Metrologie Legală, iar cele rămase în sold la sfârșitul anului se reportează în bugetul de venituri și cheltuieli al Biroului Român de Metrologie Legală în anul următor.

(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Biroului Român de Metrologie Legală se elaborează anual de către această instituție și se aprobă de Ministerul Industriei și Resurselor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(4) Salarizarea personalului Biroului Român de Metrologie Legală se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituțiilor publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 9. -

(1) Pentru structura centrală a Biroului Român de Metrologie Legală se utilizează un număr de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanți de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.

(2) Pentru activitățile specifice de supraveghere a pieței și de control metrologic al statului Biroul Român de Metrologie Legală are în dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare și autoturisme.

(3) Numărul de autolaboratoare și consumul de carburanți aferent se stabilesc, în funcție de necesități, prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală.

(4) Biroul Român de Metrologie Legală utilizează câte un autoturism pentru fiecare dintre direcțiile regionale de metrologie legală, cu un consum lunar de carburanți de 250 litri/autoturism.

Art. 10. -

Etaloanele naționale ale unităților de măsură sunt bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală.

Art. 11. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 28 februarie 2002.

Nr. 193.

ANEXA Nr. 1 Modificări (3)

                       STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                 a Biroului Român de Metrologie Legală - B.R.M.L.

                                            Numărul maxim de posturi = 975
                          -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                          -DIRECTOR GENERAL-
                          L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-
           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬     -     -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬    -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¬
      -Consilieri tehnici-   -Birou juridic-     -     -Audit intern-    -Resurse umane-
      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     -     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
               -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
        -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬     -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬   -       -     |
        -Director general adjunct-     -Director general adjunct-   -       -     |
        L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-   -       -     |
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬          -¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬     -       -     |
- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-¦¦¦+¦¦¦¦¬-¦¦¦¦+¦¦¦¦¬-¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ |
+¦+ Direcția regională -- Direcția inspecții --   Direcția   --Direcția--Direcția --  Direcția   - |
- -de metrologie legală 1--     și     --evaluare organisme--tehnică --economică-- de certificare - |
- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--supravegherea pieței-- și autorizări  --    --     --"B.R.M.L. - Cert"- |
- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- |
+¦+ Direcția regională -                                          |
- -de metrologie legală 2-                                      -¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¬
- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                                      - Institutul -
-       |                                            - Național  -
-       |                                            -de Metrologie-
- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                                      L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
L¦+ Direcția regională -
 -de metrologie legală 8-
 L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

ANEXA Nr. 2

Direcțiile regionale de metrologie legală și județele din zona
teritorială de competență a acestora

Nr. crt. Direcția regională de metrologie legală Județe
1. Bacău Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui
2. Constanța Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea
3. Ploiești Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Ialomița
4. Craiova Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
5. Timișoara Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
6. Cluj-Napoca Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare
7. Brașov Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
8. București Municipiul București și județul Ilfov

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...