Comisia Europeană

Regulamentul delegat nr 691/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0691

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor ("Legea privind sănătatea animală") (1), în special articolul 176 alineatul (4), articolul 181 alineatul (2), articolul 185 alineatul (5), articolul 189 alineatul (1) și articolul 279 alineatul (2),

(1) JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește norme de prevenire și control al bolilor care sunt transmisibile la animale sau la oameni, inclusiv, printre altele, norme pentru unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice. De asemenea, Regulamentul (UE) 2016/429 prevede adoptarea de către Comisie a unor acte delegate pentru completarea anumitor elemente neesențiale din acest regulament. În consecință, pentru a se asigura buna funcționare a sistemului instituit în noul cadru juridic al Regulamentului (UE) 2016/429, este necesar să se stabilească norme de completare.

(2) Mai exact, normele stabilite de prezentul regulament trebuie să le completeze pe cele stabilite deja în partea IV titlul II capitolul 1 din Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește autorizarea unităților de acvacultură care dețin animale de acvacultură care prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea animală, registrele cu unități de acvacultură care trebuie ținute de către autoritățile competente și obligațiile de ținere a evidențelor pentru operatorii de unități de acvacultură și pentru transportatorii de animale acvatice.

(3) În plus, prezentul regulament ține seama de abrogarea Directivei 2006/88/CE (2) a Consiliului prin Regulamentul (UE) 2016/429 cu efect de la 21 aprilie 2021. Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că unitățile și operatorii care au fost înregistrați sau autorizați în conformitate cu această directivă înainte de data aplicării Regulamentului (UE) 2016/429 trebuie să fie considerați înregistrați sau autorizați, după caz, în conformitate cu regulamentul menționat și supuși obligațiilor relevante prevăzute de acesta.

(2) Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (JO L 328, 24.11.2006, p. 14).

(4) În consecință, normele stabilite în prezentul regulament trebuie să completeze normele stabilite în partea IX din Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește măsurile tranzitorii necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale părților interesate care rezultă din acte preexistente ale Uniunii în ceea ce privește unitățile de acvacultură.

(5) Întrucât toate normele stabilite în prezentul regulament vizează unitățile de acvacultură și transportatorii de animale acvatice și urmează să fie aplicate în tandem, acestea trebuie să fie stabilite într-un singur act legislativ, și nu în acte separate, cu numeroase trimiteri încrucișate, pentru a facilita aplicarea lor, în interesul transparenței, și pentru a se evita duplicarea normelor. De asemenea, acest lucru este în conformitate cu abordarea adoptată de Regulamentul (UE) 2016/429.

(6) Articolul 176 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că operatorii unităților de acvacultură trebuie să solicite autorizarea din partea autorității competente în cazul în care dețin animale de acvacultură cu scopul de a fi deplasate din respectiva unitate fie vii, fie ca produse provenite de la animale de acvacultură. Întrucât această categorie include o mare varietate de unități de acvacultură, articolul 176 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că statele membre îi pot scuti pe operatorii anumitor tipuri de unități de acvacultură de la obligația de a solicita autorizarea, cu condiția ca unitățile de acvacultură în cauză să nu prezinte un risc semnificativ de boală. În plus, articolul 176 alineatul (4) din regulamentul menționat prevede că Comisia poate să adopte acte delegate privind derogările de la cerința de autorizare pentru anumite tipuri de unități de acvacultură, cu aceeași condiție ca unitățile respective să nu prezinte un risc semnificativ.

(7) Nivelul de risc pe care îl prezintă o unitate de acvacultură depinde de activitatea respectivei unități, precum și de destinația și de utilizarea preconizată a animalelor de acvacultură sau a produselor provenite de la animale de acvacultură obținute în unitatea în cauză. Unele unități de acvacultură au fost deja autorizate pentru diferite scopuri, cum ar fi unitățile de acvacultură care au fost autorizate pe baza normelor de igienă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3). În anumite situații, unitățile de acvacultură, precum centrele de purificare și de expediere sau zonele de relocare, primesc moluște doar din zona epidemiologică în care se află unitatea de acvacultură însăși. Prin urmare, aceste unități de acvacultură prezintă un risc nesemnificativ din perspectiva sănătății animale. Există și alte unități de acvacultură care desfășoară activități cu risc redus, cum ar fi deținerea animalelor de acvacultură doar în scopul eliberării în natură după obținerea lor din reproducători proveniți din corpul de apă pe care este amplasată unitatea de acvacultură sau deținerea animalelor de acvacultură în iazuri mari, pentru consum uman sau pentru eliberarea în natură.

(3) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(8) Este necesar să se stabilească, în prezentul regulament, condițiile specifice în care trebuie permise derogări de la cerința de autorizare pentru unitățile de acvacultură. În anumite cazuri, derogările trebuie să se aplice doar unităților de acvacultură care deplasează animale pe teritoriul statului membru în care sunt situate, nu și unităților de acvacultură care deplasează animale de acvacultură între state membre. Oricum, în toate cazurile, derogările de la cerința de autorizare a unităților de acvacultură trebuie să fie luate în considerare doar dacă autoritatea competentă a efectuat o evaluare a riscurilor care ia în calcul cel puțin riscul ca animalele de acvacultură din unitatea de acvacultură să contracteze sau să răspândească o boală a animalelor acvatice prin intermediul apei sau în timpul deplasărilor și dacă riscul constatat este nesemnificativ. Partea I capitolul 2 din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei (4) conține detalii privind factorii suplimentari de risc pe care autoritatea competentă poate să îi ia în considerare în cadrul acestei evaluări a riscurilor. Prin urmare, normele de completare stabilite în prezentul regulament trebuie să fie consecvente cu cele stabilite în regulamentul delegat menționat.

(4) Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente (a se vedea pagina 211 din prezentul Jurnal Oficial).

(9) În același timp, alte tipuri de unități de acvacultură prezintă un risc semnificativ de răspândire a bolilor animalelor acvatice. Aceste tipuri de unități de acvacultură trebuie să fie descrise în mod specific în prezentul regulament, care trebuie să includă, de asemenea, detalii privind cerința ca operatorii acestor unități de acvacultură să obțină autorizarea. În această categorie intră unitățile de acvacultură care dețin animale de acvacultură în scopuri ornamentale, atât în instalații deschise, cât și în instalații închise, în cazul cărora tiparele de deplasare sunt de așa natură încât schimburile comerciale din interiorul Uniunii sau cu țările terțe pot prezenta un risc de boală. Alte tipuri de unități de acvacultură în cazul cărora riscul de răspândire a bolilor trebuie redus prin intermediul cerinței de autorizare de către autoritatea competentă sunt unitățile de carantină, unitățile care țin speciile vector în izolare până când acestea nu mai sunt considerate a fi vectori și navele și alte unități mobile unde animalele de acvacultură sunt tratate sau supuse altor proceduri de creștere conexe.

(10) Articolul 177 din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede ca autoritatea competentă să acorde operatorilor autorizarea pentru grupuri de unități de acvacultură. Prin urmare, normele de completare stabilite în prezentul regulament trebuie să se aplice acestor grupuri după caz și trebuie să conțină detalii privind modul în care trebuie aplicate direct grupului și în interiorul acestuia.

(11) Operatorii tuturor unităților de acvacultură sau ai grupurilor de unități de acvacultură trebuie să furnizeze autorității competente informații pentru a obține autorizarea în conformitate cu articolul 180 din Regulamentul (UE) 2016/429. În acest sens, operatorii trebuie să prezinte în scris autorității competente un plan de biosecuritate, care va fi luat în considerare în cadrul procesului de autorizare. Această cerință trebuie să se aplice atât unităților de acvacultură individuale, cât și grupurilor de unități de acvacultură, indiferent de dimensiunea acestora, dar complexitatea planului de biosecuritate trebuie să depindă de caracteristicile specifice ale unității de acvacultură individuale sau ale grupului de astfel de unități și de măsurile necesare pentru reducerea riscurilor de boală asociate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...