Guvernul României

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, din 12.12.2002

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2002
Formă aplicabilă de la 27 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:

a) lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora;

b) protocol de finanțare - protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte și cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult;

c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuții

Art. 3. -

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:

a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuțiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță;

c) restaurarea și conservarea lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice și care aparțin cultelor recunoscute din România; Modificări (1)

d) restaurarea și conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil al cultelor religioase recunoscute în România;

e) completarea fondurilor proprii necesare întreținerii și funcționării unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri;

f) amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;

g) construirea, în condițiile aprobării documentațiilor tehnicoeconomice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și repararea lăcașurilor de cult care aparțin cultelor religioase din România;

h) achiziționarea de imobile necesare desfășurării activității unităților de cult, precum și a activităților de asistență socială și medicală susținute de unitățile de cult;

i) sprijinirea activităților de asistență socială și medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni și alte forme de asistență;

j) susținerea unor acțiuni cu caracter intern și internațional realizate de cultele religioase recunoscute din România;

k) construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

l) construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

m) construirea și repararea sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

(2) Sprijinul financiar pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult cu venituri mici sau fără venituri se poate acorda pentru următoarele lucrări și servicii: întreținere, procurarea de materiale, prestări de servicii cu caracter funcțional, procurarea și întreținerea obiectelor de inventar.

Art. 4. -

(1) Din bugetele locale ale județelor și al municipiului București se alocă lunar sumele necesare pentru:

a) plata contribuțiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) plata contribuțiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și ale județelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnicoeconomice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

d) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

e) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

f) construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

g) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h) construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

Art. 5. -

Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, la solicitarea unității centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult, care conțin documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).

Art. 6. -

Personalul neclerical angajat în unitățile de cult beneficiază de contribuții pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta își are funcția de bază.

Art. 7. -

Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță se face la propunerea unităților centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unităților centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unitățile locale de cult, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București.

Art. 8. -

(1) Sumele pentru plata contribuțiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum și fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul județului, respectiv al municipiului București.

(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță, sprijinul financiar aferent acestuia se asigură prin regularizare între conturile consiliilor județene respective, la cererea unității centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unității centrale de cult.

Art. 9. -

Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanță se face prin ordin de plată de către președintele consiliului județean, respectiv primarul general al municipiului București, către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 10. -

Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București, în perioada 1-10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Art. 11. -

Fondurile pentru plata contribuțiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, la cererea unităților și instituțiilor de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România și neintegrate în învățământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.

Art. 12. -

Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanță se face lunar de către Secretariatul de Stat pentru Culte către unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanță, respectiv către personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 13. -

(1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Secretariatul de Stat pentru Culte prin prezentarea listelor de plată de către unitățile și instituțiile de învățământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanță.

(2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, prin transmiterea confirmărilor de primire către Secretariatul de Stat pentru Culte de către personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

CAPITOLUL III Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

Art. 14. -

(1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanță, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip;

b) devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs; Modificări (1)

c) copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h) avizul cultului sau al unității centrale de cult pentru obținerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte; Modificări (1)

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

j) adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

k) copia autorizației din partea instituției de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

l) documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

m) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip;

n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

(2) Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

(3) O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Justificarea sprijinului financiar

Art. 15. - Modificări (1)

(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanță se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de primarul localității pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j) situația de lucrări, acolo unde este cazul;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanță, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

(2) Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.

Art. 16. -

(1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanță vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult, sau vor fi transmise direct unității centrale de cult, după caz.

(2) Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

(3) În cazul în care sumele alocate se transmit unității centrale de cult pentru a fi transmise solicitantului, unitatea centrală de cult are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în cont să transmită solicitantului suma alocată.

(4) În vederea responsabilizării procesului de alocare și justificare a fondurilor se va încheia anual, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un protocol de finanțare între Secretariatul de Stat pentru Culte și cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult, în condițiile legii.

Art. 17. -

Modul de respectare a destinației fondurilor alocate, precum și justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

Art. 18. - Modificări (1)

Modelul și conținutul cererii-tip, al declarației pe propria răspundere, al raportului de justificare, al protocolului de finanțare, precum și procedura de alocare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.

;
se încarcă...