Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei din 02.08.2013

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament stabilește cadrul procedural pentru desfășurarea acțiunilor de control efectuate de către reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, respectiv stabilirea regimului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de natură contravențională de la actele normative emise în domeniul energiei, pentru aplicarea în mod unitar a dispozițiilor legale privind regimul contravențiilor.

(2) Nu fac obiectul prezentului regulament abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei care, potrivit legislației în materie, constituie infracțiuni și nici constatările încălcărilor de lege care fac obiectul procedurilor de investigații prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Art. 2. -

Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/persoanelor juridice, titulare de licențe, autorizații, atestate etc., acordate de către ANRE;

b) clienților finali din domeniul energiei;

c) producătorilor, reprezentanților autorizați ai acestora, importatorilor de aparate în cazul în care producătorii acestora nu au sediul în România, distribuitorilor și vânzătorilor de utilaje și echipamente pentru care au fost elaborate reglementări privind eficiența energetică;

d) autorităților administrației publice din localități cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori;

e) administratorilor clădirilor aflate în proprietate publică;

f) societăților comerciale și administrațiilor publice care dețin sau utilizează mai mult de 25 de autovehicule;

g) persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate/persoanelor juridice neautorizate, care desfășoară activități în domeniul energiei.

Art. 3. -

Aplicarea prevederilor prezentului regulament este asigurată de către personalul ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. -

(1) Termenii și noțiunile utilizate sunt definite în anexa nr. 1.

(2) Definițiile din anexa nr. 1 se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și din Ordonanța Guvernului nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face în concordanță cu dispozițiile următoarelor acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012;

b) Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012;

d) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

e) Ordonanța Guvernului nr. 22/2008, privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare;

f) alte acte normative în vigoare în domeniul energiei.

CAPITOLUL II Activitatea de control

Art. 6. -

Activitatea de control are ca obiectiv prevenirea și limitarea abaterilor de la legislația specifică domeniului energiei, precum și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice/juridice participante la activitățile din domeniul energiei.

Art. 7. -

Activitatea de control a ANRE în domeniul energiei se desfășoară prin acțiuni de control, care pot fi, după caz, de tip:

a) inspecție;

b) verificare;

c) supraveghere.

Art. 8. -

(1) Acțiunea de control de tip inspecție are drept scop verificarea modului în care persoanele prevăzute la art. 2 respectă prevederile legislației în vigoare incidente domeniului energiei.

(2) Acțiunea de control de tip inspecție acoperă, în totalitate sau în mare parte, prin tematica sa, atribuțiile și responsabilitățile esențiale conferite prin actele normative în vigoare persoanelor prevăzute la art. 2.

Art. 9. -

(1) Acțiunea de control de tip verificare are drept scop cercetarea/analiza desfășurată în urma unor sesizări primite de la terți sau a unor sesizări din oficiu, precum și a unor solicitări/sesizări primite din partea oricărui compartiment din cadrul ANRE.

(2) Acțiunea de control de tip verificare acoperă un număr limitat din atribuțiile și responsabilitățile persoanei supuse controlului, fiind concludentă asupra aspectelor care constituie obiectul celor sesizate/solicitate.

Art. 10. -

(1) Acțiunea de control de tip supraveghere are drept scop constatarea modului în care persoanele fizice/juridice prevăzute la art. 2 își îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile conferite prin actele normative în vigoare, pe bază de documente, date, informații etc., instrumentate în mod continuu de către compartimentele din cadrul ANRE, în îndeplinirea atribuțiilor specifice acestora.

(2) În cadrul acțiunilor de control de tip supraveghere pot fi identificate încălcări ale legislației specifice domeniului energiei de către persoanele prevăzute la art. 2.

Art. 11. -

Acțiunea de control de tip inspecție și de tip verificare se efectuează în baza unui mandat de control, emis de către președintele ANRE sau de către o persoană împuternicită.

Art. 12. -

(1) Anterior demarării acțiunilor de control de tip inspecție sau de tip verificare, persoanele prevăzute la art. 2 ce urmează a fi controlate vor fi înștiințate în scris, aducându-li-se la cunoștință: tematica sau obiectul controlului, data/perioada desfășurării și alte elemente în funcție de cerințele specifice fiecărei acțiuni de control.

(2) Acțiunea de control de tip inspecție sau de tip verificare poate fi efectuată și în mod inopinat.

Art. 13. -

(1) Acțiunea de control cu caracter inopinat constă în verificarea unei stări, situații sau consecințe, determinate de încălcarea directă de către persoanele prevăzute la art. 2 a unei reglementări care lezează un interes legitim, public sau privat.

(2) Acțiunea de control cu caracter inopinat este determinată de o reclamație, plângere ori sesizare, provenită de la un terț sau ca urmare a unei autosesizări a ANRE.

Art. 14. -

(1) Acțiunea de control de tip inspecție se efectuează de către o echipă de control formată din cel puțin 2 reprezentanți ai ANRE.

(2) Acțiunea de control de tip verificare se efectuează de către unul sau mai mulți reprezentanți ai ANRE.

(3) Acțiunea de control de tip supraveghere se efectuează de către persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul ANRE.

Art. 15. -

(1) Echipa de control este formată, de regulă, din persoane care își desfășoară activitatea în cadrul compartimentului cu atribuții de control din ANRE. În funcție de tematica controlului, în componența echipei de control pot fi desemnate persoane din cadrul oricărui compartiment de specialitate al ANRE.

(2) Echipa de control este condusă de către un șef de echipă nominalizat în mandatul de control, care răspunde de modul de desfășurare a acțiunii de control.

(3) Cel puțin unul din membrii echipei de control trebuie să aibă calitatea de agent constatator.

Art. 16. -

(1) Pe timpul desfășurării acțiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele drepturi în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:

a) să exercite controlul cu privire la respectarea legislației naționale și comunitare cu aplicabilitate directă, emisă în domeniul energiei, și să aplice sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul nerespectării acesteia;

b) să solicite/să analizeze și să preia în copie documente sau înregistrări relevante care au legătură cu obiectul acțiunii de control;

c) să aibă acces, în condițiile legii, în incintele clădirilor (sediile principale și/sau secundare), la instalații, precum și în orice alt loc în perimetrul căruia sunt situate instalații/echipamente/aparate aferente activităților specifice din domeniul energiei, precum și la instalațiile de utilizare ale clienților în prezența unui reprezentant al persoanei supuse acțiunii de control.

(2) Pe timpul desfășurării acțiunii de control, membrii echipei de control au, în principal, următoarele obligații în raport cu persoanele prevăzute la art. 2:

a) să își decline calitatea, prezentând legitimația de serviciu și mandatul de control;

b) să solicite registrul unic de control și să înscrie în acesta, înaintea începerii acțiunii de control, datele referitoare la aceasta; în situația neprezentării registrului unic de control, acțiunea de control se efectuează, iar cauzele neprezentării vor fi consemnate în raportul de control.

Art. 17. -

(1) Pe timpul desfășurării acțiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au în principal următoarele drepturi:

a) de a fi înștiințate despre acțiunea de control;

b) de a fi verificate numai în legătură cu tematica de control prezentată;

c) de a solicita legitimarea membrilor echipei de control;

d) de a primi o dovadă scrisă, în cazul preluării unor documente de către membrii echipei de control.

(2) Pe timpul desfășurării acțiunii de control, persoanele prevăzute la art. 2 au, în principal, următoarele obligații:

a) să permită accesul membrilor echipei de control, în condițiile legii, în incintele clădirilor sau în orice alt loc în perimetrul căruia sunt amplasate instalații/echipamente/aparate aferente activităților specifice din domeniul energiei, precum și la instalațiile de utilizare ale clienților în prezența unui reprezentant al persoanei supuse acțiunii de control;

b) să pună la dispoziția membrilor echipei de control, la sediul/locul în care se desfășoară controlul, toate documentele, evidențele și actele specifice solicitate, în original sau în copie, și să permită preluarea acestora în copie. La solicitarea echipei de control, acestea vor fi certificate cu mențiunea "conform cu originalul", semnate și ștampilate;

c) să se prezinte la locul și în termenele stabilite, la convocările echipei de control;

d) să pună la dispoziția echipei de control un spațiu adecvat în vederea bunei desfășurări a activității de control;

e) să coopereze cu echipa de control pentru clarificarea oricărui aspect legat de obiectivele controlului;

f) să se prezinte la sediile ANRE, atunci când sunt convocate și notificate în acest sens;

g) să ducă la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului la termenele indicate de ANRE și să transmită la ANRE documentele care atestă aceasta.

Art. 18. -

(1) În urma oricărei acțiuni de control de tip inspecție sau de tip verificare, echipa de control întocmește un raport de control, care se transmite în copie persoanelor prevăzute la art. 2.

(2) Înregistrarea raportului de control la registratura persoanelor prevăzute la art. 2 echivalează cu transmiterea acestuia.

(3) În cazul persoanelor fizice și persoanelor fizice autorizate, obligația transmiterii raportului de control se consideră îndeplinită dacă acestea au confirmat prin semnătură primirea unui exemplar sau, dacă a fost transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

Art. 19. -

(1) Atunci când, în cadrul unui control de tip supraveghere, au fost identificate fapte care întrunesc elementele constitutive ale uneia sau mai multor contravenții prevăzute de legislația în vigoare în domeniul energiei, compartimentul de specialitate care a identificat contravenția întocmește o notă de sesizare în care se vor prezenta în detaliu faptele constatate și la care se vor anexa toate datele, informațiile și înregistrările din perioada de supraveghere. Nota de sesizare însușită de compartimentul de specialitate va fi transmisă compartimentului cu atribuții de control, în vederea constatării faptei și aplicării sancțiunii contravenționale.

(2) O copie a notei de sesizare se înmânează persoanelor prevăzute la art. 2, odată cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

CAPITOLUL III Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor

Art. 20. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează prin proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, încheiat de o persoană împuternicită în acest sens de către președintele ANRE, denumită generic agent constatator.

(2) Calitatea de agent constatator este atestată prin legitimație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 21. -

(1) Odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale, agentul constatator dispune măsuri și termene de conformare pentru restabilirea legalității și/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situații existente neconforme.

(2) În cadrul termenelor stabilite prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, contravenientul are obligația să remedieze neconformitățile constatate.

Art. 22. -

(1) Atunci când sancțiunea aplicată contravenientului este avertismentul verbal, agentul constatator va menționa despre aceasta în raportul de control.

(2) Atunci când sancțiunea aplicată este amenda contravențională, odată cu procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, agentul constatator întocmește și o înștiințare de plată.

Art. 23. -

(1) În funcție de gravitatea sau natura abaterii constatate, compartimentul cu atribuții de control poate înainta președintelui ANRE un referat de sancționare prin care va propune suspendarea/retragerea legitimației, autorizației, atestatului și/sau licenței emise contravenientului.

(2) Măsura suspendării sau retragerii se aprobă prin decizie a președintelui ANRE.

Art. 24. -

(1) Constatarea contravenției identificate în urma unei acțiuni de control de tip supraveghere și sancționarea acesteia se efectuează de către un agent constatator din cadrul compartimentului cu atribuții de control al ANRE.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se efectuează în urma analizării notei de sesizare, pe baza datelor, informațiilor/înregistrărilor și a documentelor anexate acesteia.

(3) Desemnarea agentului constatator pentru constatarea și aplicarea sancțiunii se efectuează de către conducerea compartimentului cu atribuții de control din cadrul ANRE, în acest sens fiind întocmit un mandat de sancționare.

Art. 25. -

(1) Agenții constatatori au, în principal, următoarele competențe:

a) să constate și să sancționeze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei;

b) să solicite informații și documente în vederea constatării contravențiilor;

c) să solicite contravenientului actul de identitate ori, în cazul persoanelor juridice, datele de identificare;

d) să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea și/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale, în vederea restabilirii legalității și/sau aplicării corecte a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situații existente neconforme;

e) să propună și să aplice sancțiuni complementare, în funcție de natura și de gravitatea faptei săvârșite de către contravenient.

(2) Agenții constatatori au, în principal, următoarele obligații:

a) să își decline calitatea și să se legitimeze în fața persoanelor prevăzute la art. 2, înainte de efectuarea constatărilor și aplicarea sancțiunilor;

b) să constate abaterile de la legislația în vigoare și să aplice/să dispună sancțiuni/măsuri, atunci când se constată săvârșirea unor fapte care, potrivit legii, constituie contravenție;

c) să aducă la cunoștința contravenientului, în momentul încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 26. -

Dispozițiile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. -

Răspunderea agenților constatatori și/sau a membrilor echipei de control pentru constatările efectuate și documentele întocmite este individuală.

Art. 28. -

(1) Persoanele juridice/fizice titularele a unor licențe/autorizații/atestate emise de către ANRE, care, în exercitarea atribuțiilor specifice, constată săvârșirea unor fapte ce ar putea constitui contravenții în domeniul energiei, au obligația să notifice de îndată ANRE despre acestea.

(2) Notificarea poate fi efectuată și de orice altă persoană fizică sau juridică.

Art. 29. -

Activitățile și acțiunile de control demarate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se efectuează în continuare cu respectarea regulamentului în vigoare la data emiterii mandatului de control, dacă acesta nu contravine prevederilor prezentului regulament.

Art. 30. -

Persoanele juridice sunt pasibile de răspunderea contravențională pentru contravențiile săvârșite în numele acestora de către reprezentanții acestora, dacă acestea din urmă sunt vinovate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a dispozițiilor actelor normative ce stabilesc îndatoriri sau interdicții pentru desfășurarea unor anumite activități în domeniul energiei.

Art. 31. -

Sancțiunea contravențională nu absolvă contravenientul de îndeplinirea obligației pentru care a fost sancționat.

Art. 32. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DEFINIȚII

a) acțiune de control - ansamblul de activități desfășurate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în vederea verificării modului în care sunt respectate reglementările din domeniul energiei de către persoanele nominalizate la art. 2 din regulament;

b) agent constatator - persoana împuternicită de către președintele ANRE să constate și să sancționeze abaterile de la reglementările emise în domeniul energiei, să dispună măsuri pentru prevenirea, stoparea și/sau remedierea efectelor produse de încălcarea prevederilor legale;

c) compartiment de specialitate - structură din cadrul ANRE, în ale cărei atribuții se află obiectul dedus acțiunii de control;

d) domeniul energiei - piața și sectorul energiei electrice, piața și sectorul gazelor naturale, precum și eficiența energetică;

e) echipă de control - echipă formată din două sau mai multe persoane angajate în cadrul ANRE, din care cel puțin una are calitatea de agent constatator;

f) mandat de control - document prin care se autorizează membrii unei echipe de control să efectueze o acțiune de control;

g) măsură de conformare - măsură corectivă, obligatorie, dispusă în urma unei acțiuni de control, pentru restabilirea legalității și/sau aplicarea corectă a reglementărilor sau în vederea remedierii unei situații existente neconforme;

h) raport de control - document unilateral, care se întocmește de către echipa de control, în care sunt consemnate datele, verificările și concluziile acțiunii de control;

i) proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor-document care se întocmește de către un agent constatator în vederea aplicării sancțiunii contravenționale unei persoane fizice sau juridice, atunci când, în urma unui control, se constată că aceasta a săvârșit una sau mai multe fapte care, potrivit legii, constituie contravenții;

j) contravenție - încălcare a dispozițiilor unei legi, ale unui regulament etc., care se sancționează cu un avertisment, amendă sau sancțiune administrativă complementară.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Legitimație de serviciu
Împuternicire agent constatator
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

- model și conținut-cadru -

Față

SIGLĂ FOTO

Autoritatea Națională
de Reglementare
în Domeniul Energiei

Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEGITIMAȚIE

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emisă la data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Președinte,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verso

Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . este împuternicit/ă să desfășoare acțiuni de control, să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de legislația emisă în domeniul energiei.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...