Guvernul României

Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Modificări (1), Referințe (12), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 181 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Agenții economici care generează deșeuri au obligația să țină o evidență a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu. Jurisprudență (1)

(2) Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor se transmit autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la cererea acestora.

Art. 2. -

(1) Agenții economici autorizați să desfășoare activități de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare și eliminare a deșeurilor sunt obligați să țină evidența gestiunii deșeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deșeurile generate în cadrul activităților proprii.

(2) Evidența gestiunii deșeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate se raportează de către agenții economici autorizați, menționați la alin. (1), la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și răspunderi în domeniul regimului deșeurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3. -

(1) Pentru evidența la nivel național a gestiunii deșeurilor autoritatea publică centrală de protecție a mediului organizează, împreună cu autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului și cu alte instituții aflate în coordonare, raportarea statistică anuală în acest domeniu.

(2) Metodologia și sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrală de protecție a mediului, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deșeurilor, se păstrează de către autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului într-un registru de evidență o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 4. -

(1) Pentru evidența gestiunii deșeurilor se stabilește, în baza prevederilor anexelor nr. IA și IB la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include și deșeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 181 alin. (1) și ale anexelor nr. IC, ID și IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(3) Deșeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5. -

(1) Tipurile de deșeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2) Titlurile și subtitlurile categoriilor de deșeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.

Art. 6. -

Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deșeu în mod individual, agenții economici au obligația codificării acestora cu 6 cifre, după următoarea procedură:

a) se identifică activitatea generatoare de deșeuri din cap. 01-12 sau 17-20;

b) se identifică subcapitolul în care se încadrează deșeul;

c) se identifică, în cadrul subcapitolului, deșeul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;

d) dacă deșeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deșeului cap. 13, 14 și 15;

e) dacă deșeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 și 15, se examinează cap. 16;

f) dacă deșeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminația 99 - alte deșeuri, corespunzătoare activității din care provine deșeul.

Art. 7. -

Deșeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, și nu la codul 20 01.

Art. 8. -

(1) Deșeurile clasificate ca periculoase - deșeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(2) Deșeurile care au proprietățile prevăzute la H3 - H8, H10 și H11 din anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) temperatură de inflamabilitate <= 55° C;

b) una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, în concentrație totală >= 0,1%;

c) una sau mai multe substanțe clasificate ca toxice, în concentrație totală >= 3%;

d) una sau mai multe substanțe clasificate ca dăunătoare, în concentrație totală >= 25%;

e) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R35, în concentrație totală >= 1%;

f) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R34, în concentrație totală >= 5%;

g) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R41, în concentrație totală >= 10%;

h) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R36, R37 și R38, în concentrație totală >= 20%;

i) o substanță cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 1 sau 2, în concentrație >= 0,1%;

j) o substanță cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 3, în concentrație >= 1%;

k) o substanță toxică pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificată ca R60 și R61, în concentrație >= 0,5%;

l) o substanță toxică pentru reproducere din categoria 3, clasificată ca R62 și R63, în concentrație >= 5%;

m) o substanță mutagenă din categoria 1 sau 2, clasificată ca R46, în concentrație >= 0,1%;

n) o substanță mutagenă din categoria 3, clasificată ca R40, în concentrație >= 1%.

(3) Pentru proprietățile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:

a) se utilizează pentru proprietatea periculoasă H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenția mai clar această proprietate periculoasă;

b) substanțele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului și telurului, precum și acestea în formă metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanțe periculoase.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:

a) absența evidenței gestiunii deșeurilor;

b) înscrierea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor;

c) neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidența gestiunii deșeurilor;

d) netransmiterea evidenței gestiunii deșeurilor autorităților publice centrale și autorităților publice teritoriale de protecție a mediului. Jurisprudență (1)

Art. 10. - Jurisprudență (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale de protecție a mediului și din cadrul autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.

Art. 11. -

Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apelor și protecției mediului,
Ioan Jelev,
secretar de stat
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 16 august 2002.

Nr. 856.

ANEXA Nr. 1*) Jurisprudență (1)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

EVIDENȚA GESTIUNII DEȘEURILOR

Agentul economic . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul de deșeu . . . . . . . . cod . . . . . (conform codificării din anexa nr. 2)
Starea fizică . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de măsură . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL 1 Generarea deșeurilor

Nr. Luna Cantitatea de deșeuri
Generate din care:
valorificată eliminată final rămasă în stoc
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor

Nr. crt. Luna Secția Stocare Tratare Transport
Cantitatea Tipul1) Cantitatea Modul2) Scopul3) Mijlocul4) Destinația5)
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

NOTĂ:

1) Tipul de stocare:

RM - recipient metalic

RP - recipient de plastic

BZ - bazin decantor

CT - container transportabil

CF - container fix

S - saci

PD - platformă de deshidratare

VN - în vrac, neacoperit

VA - în vrac, incintă acoperită

RL - recipient din lemn

A - altele

2) Modul de tratare:

TM - tratare mecanică

TC - tratare chimică

TMC - tratare mecano-chimică

TB - tratare biochimică

D - deshidratare

TT - tratare termică

A - altele

3) Scopul tratării:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...