Guvernul României

Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Modificări (1), Referințe (13), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 septembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 181 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Agenții economici care generează deșeuri au obligația să țină o evidență a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deșeu. Jurisprudență

(2) Datele centralizate anual privind evidența gestiunii deșeurilor se transmit autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului, la cererea acestora.

Art. 2. -

(1) Agenții economici autorizați să desfășoare activități de colectare, transport, depozitare temporară, valorificare și eliminare a deșeurilor sunt obligați să țină evidența gestiunii deșeurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deșeurile generate în cadrul activităților proprii.

(2) Evidența gestiunii deșeurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate se raportează de către agenții economici autorizați, menționați la alin. (1), la solicitarea autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului sau a altor autorități ale administrației publice centrale și locale care au atribuții și răspunderi în domeniul regimului deșeurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3. -

(1) Pentru evidența la nivel național a gestiunii deșeurilor autoritatea publică centrală de protecție a mediului organizează, împreună cu autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului și cu alte instituții aflate în coordonare, raportarea statistică anuală în acest domeniu.

(2) Metodologia și sistemul de raportare care stau la baza cercetărilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publică centrală de protecție a mediului, în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deșeurilor, se păstrează de către autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului într-un registru de evidență o perioadă de minimum 3 ani.

Art. 4. -

(1) Pentru evidența gestiunii deșeurilor se stabilește, în baza prevederilor anexelor nr. IA și IB la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Lista cuprinzând deșeurile, prevăzută în anexa nr. 2, include și deșeurile periculoase, stabilite în baza prevederilor art. 181 alin. (1) și ale anexelor nr. IC, ID și IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(3) Deșeurile periculoase prevăzute în anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5. -

(1) Tipurile de deșeuri prevăzute în anexa nr. 2 sunt definite în mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2) Titlurile și subtitlurile categoriilor de deșeuri sunt definite printr-un cod format din două, respectiv din 4 cifre.

Art. 6. -

Pentru încadrarea în anexa nr. 2 a unui deșeu în mod individual, agenții economici au obligația codificării acestora cu 6 cifre, după următoarea procedură:

a) se identifică activitatea generatoare de deșeuri din cap. 01-12 sau 17-20;

b) se identifică subcapitolul în care se încadrează deșeul;

c) se identifică, în cadrul subcapitolului, deșeul în mod individual, conform codului corespunzător, format din 6 cifre, excluzându-se codurile terminate cu 99;

d) dacă deșeul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examinează pentru identificarea deșeului cap. 13, 14 și 15;

e) dacă deșeul nu este identificat nici în cap. 13, 14 și 15, se examinează cap. 16;

f) dacă deșeul nu este identificat nici în cap. 16, atunci se examinează pentru identificare codurile cu terminația 99 - alte deșeuri, corespunzătoare activității din care provine deșeul.

Art. 7. -

Deșeurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se încadrează la codul 15 01, și nu la codul 20 01.

Art. 8. -

(1) Deșeurile clasificate ca periculoase - deșeurile marcate cu asterisc (*) - prezintă una sau mai multe dintre proprietățile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

(2) Deșeurile care au proprietățile prevăzute la H3 - H8, H10 și H11 din anexa nr. IE la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase dacă au una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) temperatură de inflamabilitate <= 55° C;

b) una sau mai multe substanțe clasificate ca foarte toxice, în concentrație totală >= 0,1%;

c) una sau mai multe substanțe clasificate ca toxice, în concentrație totală >= 3%;

d) una sau mai multe substanțe clasificate ca dăunătoare, în concentrație totală >= 25%;

e) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R35, în concentrație totală >= 1%;

f) una sau mai multe substanțe corosive clasificate ca R34, în concentrație totală >= 5%;

g) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R41, în concentrație totală >= 10%;

h) una sau mai multe substanțe iritante clasificate ca R36, R37 și R38, în concentrație totală >= 20%;

i) o substanță cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 1 sau 2, în concentrație >= 0,1%;

j) o substanță cunoscută ca fiind cancerigenă din categoria 3, în concentrație >= 1%;

k) o substanță toxică pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificată ca R60 și R61, în concentrație >= 0,5%;

l) o substanță toxică pentru reproducere din categoria 3, clasificată ca R62 și R63, în concentrație >= 5%;

m) o substanță mutagenă din categoria 1 sau 2, clasificată ca R46, în concentrație >= 0,1%;

n) o substanță mutagenă din categoria 3, clasificată ca R40, în concentrație >= 1%.

(3) Pentru proprietățile periculoase prevăzute la alin. (2) se fac următoarele precizări:

a) se utilizează pentru proprietatea periculoasă H10 denumirea toxic pentru reproducere, definită în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată și modificată prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidenția mai clar această proprietate periculoasă;

b) substanțele sunt clasificate ca periculoase în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

c) metal greu înseamnă orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului și telurului, precum și acestea în formă metalică, în măsura în care sunt clasificate ca substanțe periculoase.

Art. 9. - Jurisprudență

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30 milioane lei la 75 milioane lei următoarele fapte:

a) absența evidenței gestiunii deșeurilor;

b) înscrierea de date incorecte în evidența gestiunii deșeurilor;

c) neutilizarea codurilor deșeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidența gestiunii deșeurilor;

d) netransmiterea evidenței gestiunii deșeurilor autorităților publice centrale și autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.

Art. 10. - Jurisprudență

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 9 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale de protecție a mediului și din cadrul autorităților publice teritoriale de protecție a mediului.

Art. 11. -

Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidenței gestiunii deșeurilor și a Catalogului European al Deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apelor și protecției mediului,
Ioan Jelev,
secretar de stat
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul sănătății și familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

București, 16 august 2002.

Nr. 856.

ANEXA Nr. 1*) Jurisprudență

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

EVIDENȚA GESTIUNII DEȘEURILOR

Agentul economic . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul de deșeu . . . . . . . . cod . . . . . (conform codificării din anexa nr. 2)
Starea fizică . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de măsură . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL 1 Generarea deșeurilor

Nr. Luna Cantitatea de deșeuri
Generate din care:
valorificată eliminată final rămasă în stoc
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor

Nr. crt. Luna Secția Stocare Tratare Transport
Cantitatea Tipul1) Cantitatea Modul2) Scopul3) Mijlocul4) Destinația5)
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
TOTAL

NOTĂ:

1) Tipul de stocare:

RM - recipient metalic

RP - recipient de plastic

BZ - bazin decantor

CT - container transportabil

CF - container fix

S - saci

PD - platformă de deshidratare

VN - în vrac, neacoperit

VA - în vrac, incintă acoperită

RL - recipient din lemn

A - altele

2) Modul de tratare:

TM - tratare mecanică

TC - tratare chimică

TMC - tratare mecano-chimică

TB - tratare biochimică

D - deshidratare

TT - tratare termică

A - altele

3) Scopul tratării:

V - pentru valorificare

E - în vederea eliminării

4) Mijlocul de transport:

AS - autospeciale

AN - auto nespecial

H - transport hidraulic

CF - cale ferată

A - altele

5) Destinația:

DO - depozitul de gunoi al orașului/comunei

HP - halda proprie

HC - halda industrială comună

I - incinerarea în scopul eliminării

Vr - valorificare prin agenți economici autorizați

P - utilizare materială sau energetică în propria întreprindere

Ve - valorificare energetică prin agenți economici autorizați

A - altele

CAPITOLUL 3 Valorificarea deșeurilor

Nr. Luna Cantitatea de deșeu valorificată Operația de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operația de valorificare
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4 Eliminarea deșeurilor

Nr. Luna Cantitatea de deșeu eliminată Operația de eliminare conform Anexei IIA din Legea 426/2001 Agentul economic care efectuează operația de eliminare
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

LISTA
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Categorii de deșeuri
01. Deșeuri de la explorarea minieră și a carierelor și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor
02. Deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit, de la prepararea și procesarea alimentelor
03. Deșeuri de la prelucrarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei, pastei de hârtie, hârtiei și cartonului
04. Deșeuri din industriile pielăriei, blănăriei și textilă
05. Deșeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale și tratarea pirolitică a cărbunilor
06. Deșeuri din procese chimice anorganice
07. Deșeuri din procese chimice organice
08. Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice
09. Deșeuri din industria fotografică
10. Deșeuri din procesele termice
11. Deșeuri de la tratarea chimică a suprafețelor și acoperirea metalelor și a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă
12. Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor plastice
13. Deșeuri uleioase și deșeuri de combustibili lichizi (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
14. Deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și carburanți (cu excepția 07 și 08)
15. Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție, nespecificate în altă parte
16. Deșeuri nespecificate în altă parte
17. Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)
18. Deșeuri din activități de ocrotire a sănătății umane sau din activități veterinare și/sau cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătății)
19. Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial
20. Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat
01 DEȘEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERĂ ȘI A CARIERELOR ȘI DE LA TRATAREA FIZICĂ ȘI CHIMICĂ A MINERALELOR
01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor
01 01 01 deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere
01 01 02 deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere
01 03 deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere
01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri
01 03 05* alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05
01 03 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere
01 03 08 deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 09 nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07
01 03 99 alte deșeuri nespecificate
01 04 deșeuri de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere
01 04 07* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere
01 04 08 deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 09 deșeuri de nisip și argilă
01 04 10 deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 11 deșeuri de la procesarea leșiei și rocilor, care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 12 reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11
01 04 13 deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07
01 04 99 alte deșeuri nespecificate
01 05 noroaie de foraj și alte deșeuri de la forare
01 05 04 deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce
01 05 05* deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri
01 05 06* noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase
01 05 07 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06
01 05 08 noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06
01 05 99 alte deșeuri nespecificate
02 DEȘEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ȘI PROCESAREA ALIMENTELOR
02 01 deșeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare și pescuit
02 01 01 nămoluri de la spălare și curățare
02 01 02 deșeuri de țesuturi animale
02 01 03 deșeuri de țesuturi vegetale
02 01 04 deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)
02 01 06 dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei
02 01 07 deșeuri din exploatarea forestieră
02 01 08* deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase
02 01 09 deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08
02 01 10 deșeuri metalice
02 01 99 alte deșeuri nespecificate
02 02 deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine animală
02 02 01 nămoluri de la spălare și curățare
02 02 02 deșeuri de țesuturi animale
02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 02 04 nămoluri de la epurarea, efluenților proprii
02 02 99 alte deșeuri nespecificate
02 03 deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului; producerea conservelor; prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei
02 03 01 nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare
02 03 02 deșeuri de agenți de conservare
02 03 03 deșeuri de la extracția cu solvenți
02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
02 03 99 alte deșeuri nespecificate
02 04 deșeuri de la procesarea zahărului
02 04 01 nămoluri de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr
02 04 02 deșeuri de carbonat de calciu
02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
02 04 99 alte deșeuri nespecificate
02 05 deșeuri din industria produselor lactate
02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
02 05 99 alte deșeuri nespecificate
02 06 deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie
02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 06 02 deșeuri de agenți de conservare
02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
02 06 99 alte deșeuri nespecificate
02 07 deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice și nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul și cacaua)
02 07 01 deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime
02 07 02 deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice
02 07 03 deșeuri de la tratamente chimice
02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării
02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă
02 07 99 alte deșeuri nespecificate
03 DEȘEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI ȘI PRODUCEREA PLĂCILOR ȘI MOBILEI, PASTEI DE HÂRTIE, HÂRTIEI ȘI CARTONULUI
03 01 deșeuri de la procesarea lemnului și producerea plăcilor și mobilei
03 01 01 deșeuri de scoarță și de plută
03 01 04* rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir cu conținut de substanțe periculoase
03 01 05 rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
03 01 99 alte deșeuri nespecificate
03 02 deșeuri de la conservarea lemnului
03 02 01* agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn
03 02 02* agenți de conservare organoclorurați pentru lemn
03 02 03* agenți de conservare organometalici pentru lemn
03 02 04* agenți de conservare anorganici pentru lemn
03 02 05* alți agenți de conservare pentru lemn, cu conținut de substanțe periculoase
03 02 99 alți agenți de conservare pentru lemn, nespecificați
03 03 deșeuri de la producerea și procesarea pastei de hârtie, hârtiei și cartonului
03 03 01 deșeuri de lemn și de scoarță
03 03 02 nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)
03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei
03 03 07 deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate
03 03 08 deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării
03 03 09 deșeuri de nămol de caustificare
03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare
03 03 11 nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10
03 03 99 alte deșeuri nespecificate
04 DEȘEURI DIN INDUSTRIILE PIELĂRIEI, BLĂNĂRIEI ȘI TEXTILĂ
04 01 deșeuri din industriile pielăriei și blănăriei
04 01 01 deșeuri de la seruire
04 01 02 deșeuri de la cenușărire
04 01 03* deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără faza lichidă
04 01 04 flota de tăbăcire cu conținut de crom
04 01 05 flota de tăbăcire fără conținut de crom
04 01 06 nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incinta cu conținut de crom
04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incinta, fără conținut de crom
04 01 08 deșeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom
04 01 09 deșeuri de la apretare și finisare
04 01 99 alte deșeuri nespecificate
04 02 deșeuri din industria textilă
04 02 09 deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)
04 02 14* deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici
04 02 15 deșeuri de la finisare cu alt conținut decât cel specificat la 04 02 14
04 02 16* coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase
04 02 17 coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16
04 02 19* nămoluri de la epurarea efluenților în incinta cu conținut de substanțe periculoase
04 02 20 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19
04 02 21 deșeuri de fibre textile neprocesate
04 02 22 deșeuri de fibre textile procesate
04 02 99 alte deșeuri nespecificate
05 DEȘEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE ȘI TRATAREA PIROLITICĂ A CĂRBUNILOR
05 01 deșeuri de la rafinarea petrolului
05 01 02* șlamuri de la desalinizare
05 01 03* șlamuri din rezervoare
05 01 04* nămoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* nămoluri de la epurarea efluenților în incinta cu conținut de substanțe periculoase
05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09
05 01 11* deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze
05 01 12* acizi cu conținut de uleiuri
05 01 13 nămoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 deșeuri de la coloanele de răcire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului
05 01 17 bitum
05 01 99 alte deșeuri nespecificate
05 06 deșeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deșeuri de la coloanele de răcire
05 06 99 alte deșeuri nespecificate
05 07 deșeuri de la purificarea și transportul gazelor naturale
05 07 01* deșeuri cu conținut de mercur
05 07 02 deșeuri cu conținut de sulf
05 07 99 alte deșeuri nespecificate
06 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE
06 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea acizilor
06 01 01* acid sulfuric și acid sulfuros
06 01 02* acid clorhidric
06 01 03* acid fluorhidric
06 01 04* acid fosforic și acid fosforos
06 01 05* acid azotic și acid azotos
06 01 06* alți acizi
06 01 99 alte deșeuri nespecificate
06 02 deșeuri de la PPFU bazelor
06 02 01* hidroxid de calciu
06 02 03* hidroxid de amoniu
06 02 04* hidroxid de sodiu și potasiu
06 02 05* alte baze
06 02 99 alte deșeuri nespecificate
06 03 deșeuri de la PPFU sărurilor și a soluțiilor lor și a oxizilor metalici
06 03 11* săruri solide și soluții cu conținut de cianuri
06 03 13* săruri solide și soluții cu conținut de metale grele
06 03 14 săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13
06 03 15* oxizi metalici cu conținut de metale grele
06 03 16 oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15
06 03 99 alte deșeuri nespecificate
06 04 deșeuri cu conținut de metale, altele decât cele specificate la 06 03
06 04 03* deșeuri cu conținut de arsen
06 04 04* deșeuri cu conținut de mercur
06 04 05* deșeuri cu conținut de alte metale grele
06 04 99 alte deșeuri nespecificate
06 05 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
06 05 02* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
06 05 03 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02
06 06 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare și desulfurare
06 06 02* deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase
06 06 03 deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02
06 06 99 alte deșeuri nespecificate
06 07 deșeuri de la PPFU halogenilor și a proceselor chimice cu halogeni
06 07 01* deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză
06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului
06 07 03* nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur
06 07 04* soluții și acizi, de exemplu acid de contact
07 02 deșeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic și fibrelor artificiale
07 02 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 02 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 02 04* alți solvenți organici, soluții de spălare și soluții mumă
07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 02 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 02 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 02 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 02 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11
07 02 13 deșeuri de materiale plastice
07 02 14* deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase
07 02 15 deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14
07 02 16* deșeuri cu conținut de siliconi periculoși
07 02 17 deșeuri cu conținut de siliconi altele decât cele menționate la 07 02 16*
07 02 99 alte deșeuri nespecificate
07 03 deșeuri de la PPFU vopselelor și pigmenților organici (cu excepția 06 11)
07 03 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 03 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 03 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 03 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 03 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 03 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 03 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11
07 03 99 alte deșeuri nespecificate
07 04 deșeuri de la PPFU produselor de protecție a instalațiilor (cu excepția 02 01 08 și 02 01 09), agenților de conservare a lemnului (cu excepția 03 02) și altor biocide
07 04 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 04 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 04 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 04 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 04 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 04 11* nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 04 12 nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11
07 04 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase
07 04 99 alte deșeuri nespecificate
06 07 99 alte deșeuri nespecificate
06 08 deșeuri de la PPFU siliconului și a derivaților din silicon
06 08 02* deșeuri cu conținut de siliconi periculoși
06 08 99 alte deșeuri nespecificate
06 09 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor și de la procesele chimice cu fosfor
06 09 02 zgură fosforoasă
06 09 03* deșeuri pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
06 09 04 deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03
06 09 99 alte deșeuri nespecificate
06 10 deșeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot și obținerea îngrășămintelor
06 10 02* deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
06 10 99 alte deșeuri nespecificate
06 11 deșeuri de la producerea pigmenților anorganici și a opacizanților
06 11 01 deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan
06 11 99 alte deșeuri nespecificate
06 13 deșeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificație
06 13 01* produși anorganici de protecție a instalației, agenți de conservare a lemnului și alte biocide.
06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepția 06 07 02)
06 13 03 negru de fum
06 13 04* deșeuri de la procesele cu azbest
06 13 05* funingine
06 13 99 alte deșeuri nespecificate
07 DEȘEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE
07 01 deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) produșilor chimici organici de bază
07 01 01* soluții apoase de spălare și soluții mumă
07 01 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 01 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție
07 01 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 01 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 01 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 01 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11
07 01 99 alte deșeuri nespecificate
07 05 deșeuri de la PPFU produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 05 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 05 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 05 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 05 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 05 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 05 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11
07 05 13* deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase
07 05 14 deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
07 05 99 alte deșeuri nespecificate
07 06 deșeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și produselor cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 06 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 06 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 06 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 06 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 06 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 06 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11
07 06 99 alte deșeuri nespecificate
07 07 deșeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate și a produselor chimice nespecificate în listă
07 07 01* lichide apoase de spălare și soluții mumă
07 07 03* solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții mumă
07 07 04* alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții mumă
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacție
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacție
07 07 09* turte de filtrare halogenate și absorbanți epuizați
07 07 10* alte turte de filtrare și absorbanți epuizați
07 07 11* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
07 07 12 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11
07 07 99 alte deșeuri nespecificate
08 DEȘEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI ȘI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE
08 01 deșeuri de la PPFU vopselelor și lacurilor și îndepărtarea acestora
08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 12 deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11
08 01 13* nămoluri de la vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 14 nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13
08 01 15* nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 16 nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 18 deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17
08 01 19* suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 01 20 suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19
08 01 21* deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor
08 01 99 alte deșeuri nespecificate
08 02 deșeuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)
08 02 01 deșeuri de pulberi de acoperire
08 02 02 nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice
08 02 03 suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice
08 02 99 alte deșeuri nespecificate
08 03 deșeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 07 nămoluri apoase cu conținut de cerneluri
08 03 08 deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri
08 03 12* deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase
08 03 13 deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
08 03 14* nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase
08 03 15 nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
08 03 16* deșeuri de soluții de gravare
08 03 17* deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase
08 03 18 deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte deșeuri nespecificate
08 04 deșeuri de la PPFU adezivilor și cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)
08 04 09* deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 04 10 deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09
08 04 11* nămoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 04 12 nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11
08 04 13* nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 04 14 nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri și solvenți organici sau alte substanțe periculoase
08 04 16 deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte deșeuri nespecificate
08 05 alte deșeuri nespecificate în 08
08 05 01* deșeuri de izocianați
09 DEȘEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICĂ
09 01 deșeuri din industria fotografică
09 01 01* developanți pe bază de apă și soluții de activare
09 01 02* soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset
09 01 03* soluții de developare pe bază de solvenți
09 01 04* soluții de fixare
09 01 05* soluții de albire și soluții de albire filatoare
09 01 06* deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice
09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint
09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint
09 01 10 camere de unică folosință fără baterii
09 01 11* cameră de unică folosință cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03
09 01 12 camere de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11
09 01 13* deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06
09 01 99 alte deșeuri nespecificate
10 DEȘEURI DIN PROCESELE TERMICE
10 01 deșeuri de la centralele termice și de la alte instalații de combustie (cu excepția 19)
10 01 01 cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10 01 04)
10 01 02 cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui
10 01 03 cenușă zburătoare de la arderea turbei și lemnului netratat
10 01 04* cenușă zburătoare de la arderea uleiului și praf de cazan
10 01 05 deșeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere
10 01 09* acid sulfuric
10 01 13* cenuși zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil
10 01 14* cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
10 01 15 cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la co-incinerarea altor deșeuri decât cele specificate la 10 01 14
10 01 16* cenușă zburătoare de la co-incinerare cu conținut de substanțe periculoase
10 01 17 cenușă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16
10 01 18* deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 01 19 deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18
10 01 20* nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, cu conținut de substanțe periculoase
10 01 21 nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20
10 01 22* nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 01 23 nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22
10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice
10 01 26 deșeuri de la epurarea apelor de răcire
10 01 99 alte deșeuri nespecificate
10 02 deșeuri din industria siderurgică
10 02 01 deșeuri de la procesarea zgurii
10 02 02 zgura neprocesată
10 02 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 02 08 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07
10 02 10 cruste de tunder
10 02 11* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de uleiuri
10 02 12 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11
10 02 13* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 02 14 nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13
10 02 15 alte nămoluri și turte de filtrare
10 02 99 alte deșeuri nespecificate
10 03 deșeuri din metalurgia termică a aluminiului
10 03 02 resturi de anozi
10 03 04* zguri de la topirea primară
10 03 05 deșeuri de alumină
10 03 08* zguri saline de la topirea secundară
10 03 09* scorii negre de la topirea secundară
10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase
10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
10 03 17* deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor
10 03 18 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17
10 03 19* praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
10 03 21* alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase
10 03 22 alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21
10 03 23* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 03 24 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23
10 03 25* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 03 26 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25
10 03 27* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 03 28 deșeuri de la epurarea, apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27
10 03 29* deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre cu conținut de substanțe periculoase
10 03 30 deșeuri de la epurarea zgurilor saline și scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29
10 03 99 alte deșeuri nespecificate
10 04 deșeuri din metalurgia termică a plumbului
10 04 01* zguri de la topirea primară și secundară
10 04 02* scorii și cruste de la topirea primară și secundară
10 04 03* arseniat de calciu
10 04 04* praf din gazul de ardere
10 04 05* alte particule și praf
10 04 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor
10 04 07* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 04 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 04 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09
10 04 99 alte deșeuri nespecificate
10 05 deșeuri din metalurgia termică a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primară și secundară
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule și praf
10 05 05* deșeuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 05 09 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase
10 05 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10
10 05 99 alte deșeuri nespecificate
10 06 deșeuri din metalurgia termică a cuprului
10 06 01 zguri de la topirea primară și secundară
10 06 02 scorii și cruste de la topirea primară și secundară
10 06 03* praf din gazul de ardere
10 06 04 alte particule și praf
10 06 06* deșeuri solide de la epurarea gazelor
10 06 07* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 06 09* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 06 10 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09
10 06 99 alte deșeuri nespecificate
10 07 deșeuri din metalurgia termică a argintului, aurului și platinei
10 07 01 zguri de la topirea primară și secundară
10 07 02 scorii și cruste de la topirea primară și secundară
10 07 03 deșeuri solide de la epurarea gazelor
10 07 04 alte particule și praf
10 07 05 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 07 07* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 07 08 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07
10 07 99 alte deșeuri nespecificate
10 08 deșeuri din metalurgia termică a altor neferoase
10 08 04 particule și praf
10 08 08* zgură salină de la topirea primară și secundară
10 08 09 alte zguri
10 08 10* scorii și cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase
10 08 11 scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10
10 08 12* deșeuri cu conținut de gudron de la producerea anozilor
10 08 13 deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12
10 08 14 resturi de anozi
10 08 15* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15
10 08 17* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 08 18 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menționate la 10 08 17
10 08 19* deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei
10 08 20 deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menționate la 10 08 19
10 08 99 alte deșeuri nespecificate
10 09 deșeuri de la turnarea pieselor feroase
10 09 03 zgura de topitorie
10 09 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase
10 09 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05
10 09 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase
10 09 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07
10 09 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09
10 09 11* alte particule care conțin substanțe periculoase
10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11
10 09 13* deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase
10 09 14 deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13
10 09 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase
10 09 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15
10 09 99 alte deșeuri nespecificate
10 10 deșeuri de la turnarea pieselor neferoase
10 10 03 zgura de topitorie
10 10 05* miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase
10 10 06 miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05
10 10 07* miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase
10 10 08 miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07
10 10 09* praf din gazul de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09
10 10 11* alte particule cu conținut de substanțe periculoase
10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11
10 10 13* deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase
10 10 14 deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13
10 10 15* deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, cu conținut de substanțe periculoase
10 10 16 deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15
10 10 99 alte deșeuri nespecificate
10 11 deșeuri de la producerea sticlei și a produselor din sticlă
10 11 03 deșeuri din fibre de sticlă
10 11 05 particule și praf
10 11 09* deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase
10 11 10 deșeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09
10 11 11* deșeuri de sticlă, sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)
10 11 12 deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11
10 11 13* nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase
10 11 14 nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13
10 11 15* deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 11 16 deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15
10 11 17* nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase
10 11 18 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17
10 11 19* deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase
10 11 20 deșeuri solide de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19
10 11 99 alte deșeuri nespecificate
10 12 deșeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, țiglelor și materialelor de construcție
10 12 01 deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice
10 12 03 particule și praf
10 12 05 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 12 06 forme și mulaje uzate
10 12 08 deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după procesarea termică)
10 12 09* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 12 10 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09
10 12 11* deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele
10 12 12 deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11
10 12 13 nămoluri de la epurarea efluenților proprii
10 12 99 alte deșeuri nespecificate
10 13 deșeuri de la fabricarea cimentului, varului și gipsului, a articolelor și produselor derivate din ele
10 13 01 deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice
10 13 04 deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului
10 13 06 particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)
10 13 07 nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor
10 13 09* deșeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conținut de azbest
10 13 10 deșeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09
10 13 11 deșeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10
10 13 12* deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase
10 13 13 deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12
10 13 14 deșeuri de beton și nămoluri cu beton
10 13 99 alte deșeuri nespecificate
10 14 deșeuri de la crematorii
10 14 01* deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur
11 DEȘEURI DE LA TRATAREA CHIMICĂ A SUPRAFEȚELOR ȘI ACOPERIREA METALELOR ȘI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASĂ
11 01 deșeuri de la tratarea chimică de suprafață și acoperirea metalelor și altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor)
11 01 05* acizi de decapare
11 01 06* acizi fără altă specificație
11 01 07* baze de decapare
11 01 08* nămoluri cu conținut de fosfați
11 01 09* nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase
11 01 10 nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09
11 01 11* lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase
11 01 12 lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11
10 01 13* deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase
11 01 14 deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13
11 01 15* eluați și nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conțin substanțe periculoase
11 01 10* rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
11 01 98* alte deșeuri conținând substanțe periculoase
11 01 99 alte deșeuri nespecificate
11 02 deșeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă
11 02 02* nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)
11 02 03 deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție
11 02 05* deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conținut de substanțe periculoase
11 02 06 deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05
11 02 07* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
11 02 99 alte deșeuri nespecificate
11 03 nămoluri și solide de la procesele de călire
11 03 01* deșeuri cu conținut de cianuri
11 03 02* alte deșeuri
11 08 deșeuri de la procesele de galvanizare la cald
11 05 01 zinc dur
11 05 02 cenușă de zinc
11 05 03* deșeuri solide de la epurarea gazelor
11 05 04* baie uzată
11 05 99 alte deșeuri nespecificate
12 DEȘEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ȘI FIZICĂ A SUPRAFEȚELOR METALELOR ȘI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 deșeuri de la modelarea și tratamentul fizic și mecanic al suprafețelor metalelor și materialelor plastice
12 01 01 pilitură și șpan feros
12 01 02 praf și suspensii de metale feroase
12 01 03 pilitură și șpan neferos
12 01 04 praf și particule de metale neferoase
12 01 05 pilitură și șpan de materiale plastice
12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)
12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)
12 01 08* emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni
12 01 09* emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni
12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
12 01 12* ceruri și grăsimi uzate
12 01 13 deșeuri de la sudură
12 01 14* nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase
12 01 15 nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14
12 01 16* deșeuri de materiale de sablare cu conținut de substanțe periculoase
12 01 17 deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16
12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire, lepuire) cu conținut de ulei
12 01 19* uleiuri de ungere ușor biodegradabile
12 01 20* piese de polizare uzate mărunțite și materiale de polizare mărunțite cu conținut de substanțe periculoase
12 01 21 piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20
12 01 99 alte deșeuri nespecificate
12 03 deșeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepția 11)
12 03 01* lichide apoase de spălare
12 03 02* deșeuri de la degresarea cu abur
13 DEȘEURI ULEIOASE ȘI DEȘEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu excepția uleiurilor comestibile și a celor din capitolele 05, 12 și 19)
13 01 deșeuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu conținut de PCB1
_______________
1 Pentru scopul acestei liste de deșeuri PCB se va defini conform HG 173/2000.
13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 12* uleiuri hidraulice ușor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere
13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere
13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere
13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere
13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile
13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere
13 03 deșeuri de uleiuri izolante și de transmitere a căldurii
13 03 01* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB
13 03 05* uleiuri minerale clorinate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii
13 03 09* uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii
13 04 uleiuri de santină
13 04 01* uleiuri de santină din navigația pe apele interioare
13 04 02* uleiuri de santină din colectoarele de debarcader
13 04 03* uleiuri de santină din alte tipuri de navigație
13 05 deșeuri de la separarea ulei/apă
13 05 01* solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă
13 05 03* nămoluri de intercepție
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă
13 05 08* amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă
13 07 deșeuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil și combustibil diesel
13 07 02* benzină
13 07 03* alți combustibili (inclusiv amestecuri)
13 08 alte deșeuri uleioase nespecificate
13 08 01* nămoluri și emulsii de la desalinizare
13 08 02* alte emulsii
13 08 99* alte deșeuri nespecificate
14 DEȘEURI SE SOLVENȚI ORGANICI, AGENȚI DE RĂCIRE ȘI AGENȚI DE PROPULSARE (cu excepția 07 și 08)
14 06 deșeuri de solvenți organici, agenți de răcire și agenți de propulsare pentru formarea spumei și a aerosolilor
14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02* alți solvenți halogenați și amestecuri de solvenți
14 06 03* alți solvenți și amestecuri de solvenți
14 06 04* nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați
14 06 05* nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți
15 DEȘEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE ȘI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE, NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
15 01 ambalaje (inclusiv deșeurile de ambalaje municipale colectate separat)
15 01 01 ambalaje de hârtie și carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn
15 01 04 ambalaje metalice
15 01 05 ambalaje de materiale compozite
15 01 06 ambalaje amestecate
15 01 07 ambalaje de sticlă
15 01 09 ambalaje din materiale textile
15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune
15 02 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și echipamente de protecție
15 02 02* absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase
15 02 03 absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02
16 DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) și deșeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate și întreținerea vehiculelor (cu excepția 13, 14, 16 06 și 16 08)
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase
16 01 07* filtre de ulei
16 01 08* componente cu conținut de mercur
16 01 09* componente cu conținut de PCB
16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecție (air bags))
16 01 11* plăcuțe de frână cu conținut de azbest
16 01 12 plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11
16 01 13* lichide de frână
16 01 14* fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14
16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat
16 01 17 metale feroase
16 01 18 metale neferoase
16 01 19 materiale plastice
16 01 20 sticlă
16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14
16 01 22 componente fără altă specificație
16 01 99 alte deșeuri nespecificate
16 02 deșeuri de la echipamente electrice și electronice
16 02 09* transformatori și condensatori conținând PCB
16 02 10* echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09
16 02 11* echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu conținut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu conținut de componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
___________
2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice și alte tipuri de sticle activate.
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15
16 03 grupe nespecificate și produse neobișnuite
16 03 03* deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase
16 03 04 deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03
16 03 05* deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase
16 03 06 deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05
16 04 deșeuri de explozivi
16 04 01* deșeuri de muniție
16 04 02* deșeuri de artificii
16 04 03* alte deșeuri de explozivi
16 05 containere pentru gaze sub presiune și chimicale expirate
16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase
16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04
16 05 06* substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase inclusiv amestecurile de substanțe chimice de laborator
16 05 07* substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase
16 05 08* substanțe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conținând substanțe periculoase
16 05 09 substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08
16 06 baterii și acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu conținut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)
16 06 05 alte baterii și acumulatori
16 06 06* electroliți colectați separat din baterii și acumulatori
16 07 deșeuri de la curățarea cisternelor de transport și de stocare (cu excepția 05 și 13)
16 07 08* deșeuri cu conținut de țiței
16 07 09* deșeuri conținând alte substanțe periculoase
16 07 99 alte deșeuri nespecificate
16 08 catalizatori uzați
16 08 01 catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase3 sau compuși ai metalelor tranziționale periculoase
____________
3 Pentru această poziție materialele tranziționale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden și tantal. Aceste metale și compușii lor sunt periculoși dacă sunt clasificați ca atare substanțe periculoase. Această clasificare a substanțelor periculoase poate determina în ce măsură aceste metale tranziționale și care dintre compușii lor reprezintă substanțe periculoase.
16 08 03 catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, fără alte specificații
16 08 04 catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase
16 09 substanțe oxidante
16 09 01* permanganați, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromați, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apă oxigenată
16 09 04* substanțe oxidante, fără alte specificații
16 10 deșeuri lichide apoase destinate tratării în afara unității
16 10 01* deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase
16 10 02 deșeuri lichide apoase, altele decât cele menționate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03
16 11 deșeuri de căptușire și refractare
16 11 01* materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase
16 11 02 materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01
16 11 03* alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase
16 11 04 materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menționate la 16 11 03
16 11 05* materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase
16 11 06 materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05
17 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 cărămizi
17 01 03 țigle și materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticlă și materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticlă
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu conținut de gudron de huilă
17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huilă și produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alamă
17 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier și oțel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase
17 04 10* cabluri cu conținut de ulei, gudron sau alte substanțe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre și deșeuri de la dragare
17 05 03* pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase
17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deșeuri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase
17 05 06 deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante și materiale de construcție cu conținut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu conținut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase
17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03
17 06 05* materiale de construcție cu conținut de azbest
17 08 materiale de construcție pe bază de gips
17 08 01* materiale de construcție pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase
17 08 02 materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deșeuri de la construcții și demolări
17 09 01* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur
17 09 02* deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)
17 09 03* alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase
17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03
18 DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE UNITĂȚILOR SANITARE ȘI DIN ACTIVITĂȚI VETERINARE ȘI/SAU CERCETĂRI CONEXE (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitară)
18 01 deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare
18 01 01 obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)
18 01 02 fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)
18 01 03* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor
18 01 04 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)
18 01 06* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase
18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06
18 01 08* medicamente citotoxice și citostatice
18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08
18 01 10* deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice
18 02 deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor
18 02 01 obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)
18 02 02* deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor
18 02 03 deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor
18 02 05* chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase
18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05
18 02 07* medicamente citotoxice și citostatice
18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07
19 DEȘEURI DE LA INSTALAȚII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ȘI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ȘI UZ INDUSTRIAL
19 01 deșeuri de la incinerarea sau piroliza deșeurilor
19 01 02 materiale feroase din cenușile de ardere
19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor
19 01 06* deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase
19 01 07* deșeuri solide de la epurarea gazelor
19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere
19 01 11* cenuși de ardere și zguri cu conținut de substanțe periculoase
19 01 12 cenuși de ardere și zguri, altele decât cele menționate la 19 01 11
19 01 13* cenuși zburătoare cu conținut de substanțe periculoase
19 01 14 cenuși zburătoare, altele decât cele menționate la 19 01 13
19 01 15* praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase
19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menționat la 19 01 15
19 01 17* deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase
19 01 18 deșeuri de piroliză, altele decât cele menționate la 19 01 17
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte deșeuri nespecificate
19 02 deșeuri de la tratarea fizico-chimică a deșeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)
19 02 03 deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase
19 02 04* deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos
19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase
19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05
19 02 07* ulei și concentrate de la separare
19 02 08* deșeuri lichide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
19 02 09* deșeuri solide combustibile cu conținut de substanțe periculoase
19 02 10 deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09
19 02 11* alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
19 02 99 alte deșeuri nespecificate
19 03 deșeuri stabilizate/solidificate4
____________
4 Procesele de stabilizare modifică periculozitatea componentelor deșeului și astfel transformă un deșeu periculos într-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimbă numai starea fizică a deșeului (de exemplu, din lichid în solid) prin utilizarea de aditivi, fără a schimba proprietățile chimice ale deșeului.
19 03 04* deșeuri încadrate ca periculoase, parțial5 stabilizate
____________
5 Un deșeu este considerat parțial stabilizat dacă după procesul de stabilizare, componenții periculoși care nu au fost transformați complet în unii nepericuloși pot fi eliberați în mediu pe termen scurt, mediu și lung.
19 03 05 deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04
19 03 06* deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate
19 03 07 deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06
19 04 deșeuri vitrificate și deșeuri de la vitrificare
19 04 01 deșeuri vitrificate
19 04 02* cenușă zburătoare sau alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere
19 04 03* faza solidă nevitrificată
19 04 04 deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor
19 05 deșeuri de la tratarea aerobă a deșeurilor solide
19 05 01 fracțiunea necompostată din deșeurile municipale și asimilabile
19 05 02 fracțiunea necompostată din deșeurile animaliere și vegetale
19 05 03 compost fără specificarea provenienței
19 05 99 alte deșeuri nespecificate
19 06 deșeuri de la tratarea anaerobă a deșeurilor
19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale
19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale
19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale
19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale
19 06 99 alte deșeuri nespecificate
19 07 levigate din halde
19 07 02* levigate din depozite de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase
19 07 03 levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02
19 08 deșeuri nespecificate de la stațiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deșeuri reținute pe site
19 08 02 deșeuri de la deznisipatoare
19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești
19 08 06* rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
19 08 07* soluții sau nămoluri de la regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni
19 08 08* deșeuri ale sistemelor cu membrană cu conținut de metale grele
19 08 09 amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09
19 08 11* nămoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale
19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11
19 08 13* nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale
19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13
19 08 99 alte deșeuri nespecificate
19 09 deșeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obținerea apei pentru uz industrial
19 09 01 deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site
19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei
19 09 03 nămoluri de la decarbonatare
19 09 04 cărbune activ epuizat
19 09 05 rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate
19 09 06 soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni
19 09 99 alte deșeuri nespecificate
19 10 deșeuri de la mărunțirea deșeurilor cu conținut de metale
19 10 01 deșeuri de fier și oțel
19 10 02 deșeuri neferoase
19 10 03* fracții de șpan ușor și praf conținând substanțe periculoase
19 10 04 fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03
19 10 05* alte fracții cu conținut de substanțe periculoase
19 10 06 alte fracții decât cele specificate la 19 10 05
19 11 deșeuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 02* gudroane acide
19 11 03* deșeuri lichide apoase
19 11 04* deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze
19 11 05* nămoluri de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase
19 11 06 nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05
19 11 07* deșeuri de la spălarea gazelor de ardere
19 11 99 alte deșeuri nespecificate
19 12 deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor (ele ex. sortare, mărunțire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziție a catalogului
19 12 01 hârtie și carton
19 12 02 metale feroase
19 12 03 metale neferoase
19 12 04 materiale plastice și de cauciuc
19 12 05 sticlă
19 12 06* lemn cu conținut de substanțe periculoase
19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06
19 12 08 materiale textile
19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)
19 12 10 deșeuri combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)
19 12 11* alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase
19 12 12 alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11
19 13 deșeuri de la lucrări de remediere a solului și apelor subterane
19 13 01* deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase
19 13 02 deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01
19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase
19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03
19 13 05* nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase
19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05
19 13 07* deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase
19 13 08 deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07
20 DEȘEURI MUNICIPALE ȘI ASIMILABILE DIN COMERȚ, INDUSTRIE, INSTITUȚII, INCLUSIV FRACȚIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01)
20 01 01 hârtie și carton
20 01 02 sticlă
20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine
20 01 10 îmbrăcăminte
20 01 11 textile
20 01 13* solvenți
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substanțe chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu conținut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25 uleiuri și grăsimi comestibile
20 01 26* uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27
20 01 29* detergenți cu conținut de substanțe periculoase
20 01 30 detergenți, alții decât cei specificați la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice și citostatice
20 01 32 medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31
20 01 33* baterii și acumulatori incluși în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatori nesortați conținând aceste baterii
20 01 34 baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23 cu conținut de componenți periculoși6
____________
6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice și electronice pot include acumulatorii și bateriile menționate la 16 06 și notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau altă sticlă activată.
20 01 36 echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35
20 01 37* lemn cu conținut de substanțe periculoase
20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deșeuri de la curățatul coșurilor
20 01 99 alte fracții, nespecificate
20 02 deșeuri din grădini și parcuri (incluzând deșeuri din cimitire)
20 02 01 deșeuri biodegradabile
20 02 02 pământ și pietre
20 02 03 alte deșeuri nebiodegradabile
20 03 alte deșeuri municipale
20 03 01 deșeuri municipale amestecate
20 03 02 deșeuri din piețe
20 03 03 deșeuri stradale
20 03 04 nămoluri din fosele septice
20 03 06 deșeuri de la curățarea canalizării
20 03 07 deșeuri voluminoase
20 03 99 deșeuri municipale, fără altă specificați

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Modificări privind Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
;
se încarcă...