Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale din 06.08.2013

Modificări (...), Referințe (1), Librăria Indaco (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament reglementează procedura de apostilare și supralegalizare a actelor notariale.

(2) Pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial este necesară supralegalizarea semnăturii și a sigiliului pentru apostilarea acestora de către Camerele Notarilor Publici (Camere) în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia și ale prezentului regulament aprobat de Consiliul Uniunii Notarilor Publici din România (Uniunea) prin hotărâre.

Art. 2. -

Actele notariale care pot fi supuse procedurii apostilării sau supralegalizării în condițiile stabilite de prezentul regulament sunt actele oficiale îndeplinite de către notarul public, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Fac excepție de la procedura aplicării apostilei sau supralegalizării actele notariale care urmează să fie folosite în state cu care România are încheiate tratate sau acorduri privind recunoașterea reciprocă a acestor acte. În situația în care, deși solicitantului actului i se aduce la cunoștință acest fapt, acesta stăruie să îi fie aplicată procedura solicitată, iar actele depuse îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, Camera va întocmi procedura solicitată pentru statul respectiv.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul în care se solicită aplicarea apostilei pe acte care urmează a fi folosite în state nemembre ale Convenției privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 și denumită în continuare Convenția de la Haga, sau în cazul în care se solicită aplicarea supralegalizării pe acte care urmează a fi folosite în state membre.

CAPITOLUL II Organizarea birourilor apostilă și supralegalizare

Art. 4. -

Activitatea de aplicare a apostilei sau a supralegalizării pe actele notariale se desfășoară de către Camere, prin intermediul Biroului apostilă și supralegalizare.

Art. 5. -

(1) Camerele vor înființa la sediul principal și la sediile secundare câte un birou, numit Biroul apostilă și supralegalizare. În acest scop, Camera va înființa în fiecare județ din raza teritorială, în municipiul reședință de județ, un sediu secundar al Camerei. În cadrul fiecăruia dintre aceste birouri va funcționa cel puțin o persoană cu studii superioare juridice, denumită în continuare persoana desemnată, căreia îi revine în competență aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale. Desemnarea în cadrul Biroului apostilă și supralegalizare și delegarea de competență în vederea aplicării apostilei și supralegalizării se face prin dispoziție de către președintele Camerei. Colegiul director al Camerei va desemna unul dintre membri care să asigure coordonarea și supravegherea Biroului apostilă și supralegalizare.

(2) Înainte de începerea activității, persoana desemnată va depune specimenul de semnătură la Uniune, într-un registru unic de evidență a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate și a specimenelor sigiliilor pentru apostilă și supralegalizare ale Camerelor.

(3) Pentru fiecare procedură îndeplinită, Camera va folosi ștampile distincte.

(4) Camerele vor depune la Uniune specimenele ștampilelor pentru apostilă și supralegalizare, înainte de folosirea acestora, pentru a fi înregistrate în registrul prevăzut la alin. (2).

Art. 6. -

(1) Competența apostilării sau supralegalizării actelor notariale revine oricăruia dintre birourile apostilă și supralegalizare din cadrul Camerei în circumscripția căreia s-a întocmit actul respectiv.

(2) Apostilarea sau supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitată de titularul actului sau de orice alt deținător al acestuia.

(3) Tariful perceput pentru aplicarea procedurii pe fiecare exemplar al actului apostilat sau supralegalizat se stabilește prin hotărâre de către Consiliul Uniunii.

Art. 7. -

Apostila sau supralegalizarea se aplică fie direct pe actul original sau pe copia legalizată a actului, fie pe o prelungire a acestora, care va face corp comun cu actul apostilat sau supralegalizat și care va fi broșată cu acesta. Între actul apostilat sau supralegalizat și prelungirea pe care se înscrie apostila sau supralegalizarea se vor aplica cel puțin două ștampile de legătură ale Biroului apostilă și supralegalizare, precum și semnătura persoanei desemnate pe fiecare dintre aceste ștampile.

Art. 8. -

(1) Se pot supralegaliza sau apostila și traduceri legalizate de către notarul public. Pentru a fi supralegalizate sau apostilate, la traducerile legalizate se anexează copii ale actelor care au fost traduse, acestea făcând corp comun cu actul supralegalizat sau apostilat, iar dispozițiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(2) Nu se pot supralegaliza sau apostila traducerile legalizate ale unor înscrisuri sub semnătură privată, cu excepția celor care au fost supuse unei proceduri notariale cum sunt: dată certă, legalizare de semnătură, copie legalizată etc.

CAPITOLUL III Procedura aplicării apostilei

Art. 9. - Librăria Indaco (1)

(1) Apostila este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act. Apostila se aplică de către Camere numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, care urmează să fie folosite pe teritoriul statelor părți la Convenția de la Haga, care au aderat la aceasta sau au ratificat-o.

(2) Modelul certificatului este aprobat prin Convenția de la Haga și este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 10. -

Ștampila pentru apostilă are diametrul de 35 mm și cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum și denumirea procedurii: "apostilă". În cazul sediului principal se va preciza denumirea localității în care funcționează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea județului în care funcționează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 11. -

(1) Apostila se aplică de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare numai pe actele notariale prevăzute la art. 2, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

(2) În cazul în care se solicită apostilarea unor traduceri legalizate de către notarul public, această operațiune se poate realiza numai dacă actul tradus și legalizat este un act emis, certificat ori confirmat de autoritățile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea, o copie a acestuia urmând a fi atașată traducerii legalizate a cărei apostilare este solicitată.

(3) În cazul în care se solicită apostilarea unei copii legalizate de către notarul public, această operațiune se poate realiza numai dacă actul de pe care a fost făcută copia legalizată este un act oficial emis, certificat ori confirmat de autoritățile române sau de către o altă persoană autorizată de acestea.

Art. 12. -

În vederea aplicării apostilei pe un act notarial, solicitantul va completa cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, la care va anexa actul notarial care urmează a fi apostilat, în numărul de exemplare pentru care se dorește aplicarea procedurii.

Art. 13. -

(1) Pentru îndeplinirea procedurii de apostilare, personalul Biroului apostilă și supralegalizare parcurge următoarele etape:

a) verifică dacă s-a completat cererea prevăzută în anexa nr. 3;

b) verifică dacă apostilarea/supralegalizarea solicitată este de competența Camerei unde s-a depus cererea;

c) verifică dacă actele a căror apostilare/supralegalizare se solicită sunt acte notariale originale sau copii legalizate ale acestora;

d) verifică dacă actele notariale respectă cerințele impuse de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și ale regulamentului de punere în aplicare a acesteia;

e) verifică dacă au fost achitate tarifele pentru îndeplinirea serviciului;

f) verifică dacă semnătura și sigiliul de pe actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare se cere corespund cu semnătura și sigiliul notarului instrumentator aflate în evidențele Camerei;

g) înregistrează documentele prevăzute de prezentul regulament în vederea aplicării apostilei/supralegalizării într-un registru special (anexa nr. 4 și, respectiv, anexa nr. 5);

h) aplică apostila/supralegalizarea pe actele notariale originale, pe copiile legalizate sau pe traducerile legalizate ale acestora;

i) ține evidența pe suport hârtie a cererilor de aplicare a apostilei/supralegalizării și a copiei sau variantei scanate de pe actele pentru care s-a solicitat apostila/supralegalizarea, anexată la cerere. Cererea, împreună cu anexele, va fi păstrată în arhiva Camerei, într-o mapă specială, potrivit nomenclatorului arhivistic, care va stabili și termenul de păstrare a acestora.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) lit. f) se face de către persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare, după cum urmează:

a) prin compararea vizuală a semnăturii și sigiliului notarului public existente pe act cu specimenele de semnătură și sigiliu aflate în arhiva Camerei;

b) prin compararea semnăturii și sigiliului notarului de stat de pe actul prezentat cu cele existente pe actul din arhiva fostelor notariate de stat, preluată de Camere, în cazul actelor instrumentate de notariatul de stat;

c) prin alte metode permise de lege.

Art. 14. -

Aplicarea apostilei poate fi refuzată dacă:

a) actul este destinat folosirii pe teritoriul statului care nu este parte la Convenția de la Haga;

b) textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;

c) actul este completat sau semnat cu creion;

d) actul conține completări sau corecturi neconfirmate oficial;

e) actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condițiile legii și ale prezentului regulament;

f) Camera nu deține specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituțiilor corespunzătoare;

g) actul nu a fost supus unei proceduri notariale.

Art. 15. -

(1) În cazul în care, în urma verificării actelor depuse de către solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare constată că sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege și de prezentul regulament, va proceda la aplicarea apostilei pe actele notariale depuse de acesta.

(2) În situația în care, în urma verificării actelor depuse de solicitant, persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare constată că nu sunt întrunite condițiile pentru aplicarea apostilei, va refuza, printr-o adresă motivată, îndeplinirea procedurii solicitate.

(3) Împotriva refuzului de apostilare solicitantul se poate adresa cu plângere președintelui Colegiului director al Camerei. Dispoziția președintelui Colegiului director al Camerei este obligatorie pentru persoana desemnată din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare.

(4) Actele apostilate se eliberează conform programului stabilit de Camere.

(5) Refuzul îndeplinirii procedurii de apostilare, precum și dispoziția președintelui Colegiului director al Camerei se comunică solicitantului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Art. 16. -

(1) În cazul în care se solicită aplicarea apostilei pentru mai multe acte sau pentru acte care urmează a fi folosite în mai multe state, solicitantul trebuie să completeze o cerere, în care va preciza câte exemplare din fiecare act solicită a fi apostilate și în ce stat vor fi utilizate, după modelul prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Dacă se solicită apostilarea mai multor exemplare ale aceluiași act, se completează, după caz:

a) o singură cerere, dacă toate exemplarele vor fi utilizate în același stat, cu indicarea numărului de exemplare solicitate;

b) câte o cerere pentru fiecare exemplar al actului, dacă acestea urmează a fi folosite în state diferite.

Art. 17. -

(1) Actele pe care se solicită aplicarea apostilei se preiau, în numărul de exemplare cerute de solicitant, de personalul Biroului apostilă și supralegalizare, care va face, în prezența solicitantului, verificarea întrunirii condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) -e). Ulterior, solicitantul va completa cererea prin care solicită apostilarea, care se înregistrează în Registrul de evidență a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale, prevăzut în anexa nr. 4, după care se va proceda la verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) și, după caz, la aplicarea apostilei.

(2) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. b) -e), solicitantul este informat de îndată și i se restituie actele. Dacă acesta solicită în continuare aplicarea apostilei, va completa cererea prevăzută de prezentul regulament. În această situație, precum și în cazul în care se constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f), persoana desemnată să aplice apostila va refuza aplicarea acesteia printr-o adresă motivată, care va primi același număr ca și cererea.

(3) Apostila aplicată pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită acest serviciu va primi număr individual din registrul de evidență prevăzut în anexa nr. 4. Numărul și data apostilei sunt cele din momentul aplicării ei pe actul notarial, care se eliberează, după apostilare, solicitantului. Numărul de înregistrare a cererii nu este și numărul apostilei. Fiecare exemplar al aceluiași act care se solicită a fi apostilat va avea număr individual de apostilă.

(4) Pe fiecare act pe care se aplică apostila sau supralegalizarea se înscrie, sub încheierea care certifică aplicarea procedurii, următoarea mențiune, după caz: "Această apostilă/supralegalizare certifică veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat autoritatea care a îndeplinit procedura sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act. Această apostilă/supralegalizare nu certifică conținutul documentului." Pentru fiecare procedură, Camerele vor realiza, prin intermediul Uniunii, parafe care vor avea înscrise textul susmenționat și care vor fi aplicate pe fiecare document de către persoana desemnată, în funcție de procedura solicitată. Modelul de parafă este prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 18. - Librăria Indaco (1)

(1) Rubricile apostilei prevăzute în anexa nr. 1 se completează în limba română.

(2) Sunt interzise corecturile sau ștersăturile la completarea apostilei.

CAPITOLUL IV Procedura supralegalizării

Art. 19. - Librăria Indaco (1)

(1) Supralegalizarea este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte la Convenția de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act. Supralegalizarea de către Camere se aplică numai pe actele notariale prevăzute la art. 2.

(2) Modelul de încheiere de supralegalizare care se va aplica pe actul notarial este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. -

Ștampila pentru supralegalizare are diametrul de 35 mm și cuprinde sigla Uniunii, denumirea Camerei, precum și denumirea procedurii: "supralegalizare". În cazul sediului principal se va preciza denumirea localității în care funcționează sediul principal, iar în cazul sediilor secundare, denumirea județului în care funcționează sediul. Modelul sigiliului este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 21. -

Pentru îndeplinirea procedurii de supralegalizare, dispozițiile art. 11-13 și ale art. 15-18 se aplică în mod corespunzător.

Art. 22. -

Supralegalizarea actului notarial poate fi refuzată dacă:

a) actul este destinat folosirii pe teritoriul unui stat parte la Convenția de la Haga;

b) textul actului nu este lizibil din cauza deteriorării;

c) actul este completat sau semnat cu creion;

d) actul conține completări sau corecturi neconfirmate oficial;

e) actul nu face parte dintre cele care pot fi legalizate în condițiile legii și ale prezentului regulament;

f) Camera nu deține specimenele semnăturilor persoanelor oficiale sau ale instituțiilor corespunzătoare;

g) actul nu a fost supus unei proceduri notariale.

Art. 23. - Librăria Indaco (1)

(1) Pentru ca actul supralegalizat de către Cameră să poată fi folosit în statul pentru care titularul a cerut supralegalizarea, procedura îndeplinită de către Cameră va fi urmată de supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe și, ulterior, de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit sau de acelea ale țării noastre aflate pe teritoriul statului unde urmează a fi folosit actul.

(2) Persoana desemnată îi va pune în vedere solicitantului necesitatea îndeplinirii procedurilor menționate la alin. (1).

(3) Dacă înscrisul emis de autoritățile străine a fost supralegalizat în statul de origine, documentul atestat de autoritățile statului emitent va fi atestat, în vederea folosirii în România, și de misiunea diplomatică sau consulară română aflată pe teritoriul statului unde a fost emis documentul sau, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe.

CAPITOLUL V Controlul activității de apostilare și supralegalizare, arhivarea și evidențele Camerelor

Art. 24. -

Uniunea, prin compartimentele de specialitate, va exercita controlul profesional administrativ privind modul de organizare și funcționare a birourilor de apostilă și supralegalizare.

Art. 25. -

Camerele au obligația de a comunica de îndată compartimentului de specialitate din cadrul Uniunii următoarele:

a) deschiderea de noi sedii de birouri apostilă și supralegalizare;

b) programul de funcționare a birourilor apostilă și supralegalizare;

c) numele și prenumele persoanei desemnate să efectueze procedura de apostilare sau supralegalizare, precum și orice modificare intervenită cu privire la aceasta;

d) situația statistică lunară cu privire la numărul cererilor soluționate sau respinse pe fiecare registru și pe fiecare birou apostilă și supralegalizare în parte, potrivit anexei nr. 10.

Art. 26. -

(1) Biroul apostilă și supralegalizare va avea registre de evidență și arhivă proprii.

(2) Camerele vor înființa câte un registru distinct, securizat, pentru evidența apostilelor și a supralegalizărilor. La deschiderea fiecărui registru nou, acesta va fi vizat și înregistrat într-un registru special ținut de Uniune. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 8.

(3) Uniunea va înființa pentru fiecare Cameră câte un registru unic de evidență în care se vor depune specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă și supralegalizare din acea Cameră, precum și specimenele de sigilii pentru apostilă și supralegalizare deținute de Camera respectivă. Modelul registrului este prevăzut în anexa nr. 9.

(4) Depunerea specimenului de semnătură al persoanei desemnate și a specimenului de sigiliu în registrul prevăzut la alin. (3) se va face în baza dispoziției președintelui Camerei.

Art. 27. -

(1) Arhivarea actelor apostilate sau supralegalizate se va face în mape distincte, pe proceduri, în conformitate cu prevederile nomenclatorului arhivistic aprobat de Uniune și avizat de Arhivele Naționale.

(2) Pentru arhivă, Biroul apostilă și supralegalizare va scana sau va face câte o copie xerox de pe fiecare exemplar al actului pentru care se solicită aplicarea apostilei sau supralegalizarea.

(3) Cererile în original, împreună cu copiile și documentele anexate, se vor păstra de către Camere în mape, potrivit alin. (1), precum și în format electronic.

Art. 28. -

(1) Camerele vor asigura baza logistică necesară organizării și funcționării în bune condiții a Biroului apostilă și supralegalizare.

(2) Biroul apostilă și supralegalizare nu poate funcționa în sediile birourilor notariale.

Art. 29. -

În vederea efectuării verificărilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f) Camerele vor folosi specimenele de semnătură și de sigilii din Registrul național de evidență a notarilor publici, care vor fi transmise electronic fiecărei Camere în parte.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 30. -

Camera va comunica de îndată Uniunii numele și prenumele persoanei desemnate care va îndeplini procedura de supralegalizare sau apostilare, specimenul de semnătură al acesteia, specimenul sigiliului folosit pentru această activitate, precum și orice modificări intervenite pe parcurs referitoare la aceste informații, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 31. -

Valoarea prestării serviciului de apostilă și supralegalizare va fi stabilită de Consiliul Uniunii, prin hotărâre.

Art. 32. -

Uniunea și Camerele vor publica pe paginile de internet proprii informații referitoare la sediile birourilor apostilă și supralegalizare, programul de lucru cu publicul, precum și informații utile privind desfășurarea procedurilor de apostilare și supralegalizare a actelor notariale.

Art. 33. -

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Camerele vor desemna persoanele cu studii superioare juridice cărora să le revină în competență aplicarea apostilei sau supralegalizarea actelor notariale, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1).

(2) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activitatea de apostilare și supralegalizare a actelor notariale poate fi îndeplinită de orice persoană cu studii superioare desemnată prin dispoziție a președintelui Camerei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (2).

Art. 34. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 35. -

La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice alte dispoziții contrare se abrogă.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Model de apostilă

Apostila va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm și se va aplica cu o parafă care va avea conținutul de mai jos:

Rubricile prevăzute în cuprinsul certificatului de apostilă se completează după cum urmează:

1. La rubrica nr. 1 "Țara", se va completa "România".

2. La rubrica nr. 2 "a fost semnat", se va menționa numele și prenumele notarului public sau ale notarului de stat care a semnat actul.

3. La rubrica nr. 3 "în calitate de", se va preciza calitatea persoanei care a semnat actul oficial prezentat spre apostilare, de notar public sau, după caz, notar de stat.

4. La rubrica nr. 4 "poartă sigiliul/ștampila", se va preciza notar public sau notariat de stat.

5. La rubrica nr. 5 se va preciza denumirea localității în care s-a aplicat apostila (localitatea în care funcționează sediul principal sau sediul județean al camerei notarilor publici).

6. La rubrica nr. 6 se va preciza data la care s-a aplicat apostila.

7. La rubrica nr. 7 "de către", se va preciza numele camerei notarilor publici care a aplicat apostila (de exemplu, Camera Notarilor Publici București).

8. La rubrica nr. 8 se va preciza numărul apostilei din registrul de evidență a apostilelor.

9. La rubrica nr. 9 se va aplica sigiliul/ștampila camerei notarilor publici care a aplicat apostila.

10. La rubrica nr. 10 se va aplica semnătura persoanei desemnate din cadrul biroului apostilă și supralegalizare care a dispus aplicarea apostilei.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Model de încheiere de supralegalizare

Încheierea de supralegalizare va avea forma unui careu cu laturile de 10 cm și se va aplica cu o parafă care va avea conținutul de mai jos:

Rubricile prevăzute în cuprinsul încheierii de supralegalizare se completează după cum urmează:

1. La pct. 1, "Camera Notarilor Publici", se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care îndeplinește procedura supralegalizării (de exemplu, Camera Notarilor Publici București).

2. La pct. 2, "Nr. ", se completează numărul de înregistrare din registrul de evidență a supralegalizărilor.

3. La pct. 3, "Data", se completează data aplicării procedurii.

4. La pct. 4 se completează numele notarului public sau notarului de stat care a semnat actul.

5. La pct. 5 se completează numele notarului public sau notariatului de stat al cărui sigiliu este aplicat pe act.

6. Se completează denumirea Camerei Notarilor Publici care aplică procedura (de exemplu, președintele Camerei Notarilor Publici București).

7. Semnătura persoanei desemnate din cadrul Biroului apostilă și supralegalizare.

8. Sigiliul Camerei Notarilor Publici.

ANEXA Nr. 3 la regulament

Model de cerere

Primit

Data . . . . . . . . . . . . . . . .

Număr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taxare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Către Camera Notarilor Publici București
Biroul apostilă și supralegalizare

A. Se completează de solicitant la depunerea actelor:

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , sc. . . . . ., ap. . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. telefon . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate seria . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, vă rog să aprobați apostilarea/supralegalizarea pe un nr. de . . . . . . . . . . . . . . exemplare ale actului notarial reprezentând . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Precizez că actul notarial a cărui apostilare/supralegalizare o solicit aparține lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menționez că actul a cărui apostilare/supralegalizare o solicit urmează a fi folosit în statul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexez la prezenta:

- un nr. de. . . . . . . . . exemplare ale actului notarial care urmează să fie apostilat/supralegalizat;

- atașarea variantei în limba română a actului notarial a cărui apostilare/supralegalizare se solicită, atunci când este cazul;

- copia actului de identitate;

- chitanța/bon fiscal nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin care fac dovada plății tarifului.

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (celui care completează cererea)

B. Se completează de solicitant la eliberarea actelor:

Am primit un număr de . . . . . . . exemplare pe care s-a aplicat apostila.

Data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(celui care primește actele notariale apostilate)

ANEXA Nr. 4 la regulament

Model de registru de evidență a apostilei aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale

Nr. înreg. Data Numele și prenumele solicitantului Descrierea actului notarial pentru care s-a solicitat apostilarea Numărul de exemplare solicitat Statul în care va fi folosit actul Numele și prenumele notarului public care a semnat actul Tarif încasat cu (documentul de plată) Nr. și data apostilei Data eliberării Persoana căreia i s-au eliberat actele Numele și prenumele persoanei desemnate care a aplicat apostila Observații și mențiuni speciale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANEXA Nr. 5 la regulament

Model de registru de evidență a supralegalizării aplicate de Camerele Notarilor Publici pe actele notariale la regulament

Nr. de înregi- strare Data Numele și prenumele solicitantului Descrierea actului notarial pentru care se solicită supralegalizare Numărul de exemplare solicitat Statul în care va fi folosit actul Numele și prenumele notarului public care a semnat actul Tarif încasat cu (documentul de plată) Nr. și data supralegalizării Data eliberării Persoana căreia i s-au eliberat actele Numele și prenumele persoanei desemnate care a aplicat supra- legalizarea Observații și mențiuni speciale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ANEXA Nr. 6 la regulament

Model de sigiliu pentru apostilă utilizat de sediul principal și sediul județean

a) Sigiliul pentru apostilă utilizat de sediul principal al Camerei Notarilor Publici

b) Sigiliul pentru apostilă utilizat de sediul județean al Camerei Notarilor Publici

ANEXA Nr. 7 la regulament

Model de sigiliu pentru supralegalizare utilizat de sediul principal și sediul județean

a) Sigiliul pentru supralegalizare utilizat de sediul principal al Camerei Notarilor Publici

b) Sigiliul pentru supralegalizare utilizat de sediul județean al Camerei Notarilor Publici

ANEXA Nr. 8 la regulament

Registrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România de evidență a registrelor Camerelor Notarilor Publici

Nr. de înregistrare Data înregistrării Camera Notarilor Publici Număr de registre Data eliberării Observații și mențiuni speciale

ANEXA Nr. 9 la regulament

Modelul registrului unic de evidență a specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate din cadrul birourilor apostilă și supralegalizare și a specimenelor sigiliilor pentru apostilă și supralegalizare ale Camerelor Notarilor Publici, ținut de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Nr. de înregistrare Data înregistrării Camera Notarilor Publici Sediul Biroului apostilă și supralegalizare Specimenul sigiliului Apostilă/ Supralegalizare Numele și prenumele persoanei desemnate Procedura pentru care i s-a delegat competența Specimenul de semnătură Observații și mențiuni speciale

ANEXA Nr. 10 la regulament

Model de raportare statistică privind procedura de apostilare și supralegalizare

ROMÂNIA

Camera Notarilor Publici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel./fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situație statistică privind apostila și supralegalizarea
pe luna . . . . . . . . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județ Număr apostile eliberate Număr respingeri aplicare apostilă Număr supralegalizări eliberate Număr respingeri supralegalizări
0 1 2 3 4
Total Cameră
Președintele Colegiului director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 11 la regulament

Model de parafă aplicabilă alături de parafa pentru apostilă/supralegalizare

Apostilă

Supralegalizare

Fontul de completare al parafei este: tahoma de 10 și spațierea la un rând.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Referințe în cărți:
Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă
;
se încarcă...