Uniunea Națională a Notarilor Publici - UNNPR

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România din 06.08.2013

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină, funcționează ca organ de jurisdicție cu privire la judecarea abaterilor disciplinare săvârșite de notarii publici din România.

Art. 2. -

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină, denumit în continuare Regulament, stabilește regulile de organizare internă a acestuia și procedura de judecare a cauzelor aflate în competența sa.

Art. 3. - Modificări (1)

Consiliul de disciplină își desfășoară activitatea la sediul pus la dispoziția sa de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor Consiliului de disciplină membrii săi sunt independenți și se supun numai legii.

TITLUL II Organizarea, funcționarea și competența Consiliului de disciplină

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Consiliului de disciplină

Art. 5. - Modificări (1)

Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, ales de adunarea generală a acesteia. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani și începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost validați de către Congresul Notarilor Publici din România, denumit în continuare Congresul.

Art. 6. -

(1) După validarea de către Congres, Consiliul de disciplină se întrunește în plen și își alege prin vot secret, dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte. Pentru funcția de președinte este declarat ales candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi, iar pentru funcția de vicepreședinte este declarat ales următorul clasat. Pentru validarea alegerii, fiecare candidat pentru aceste funcții trebuie să obțină cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor Consiliului de disciplină.

(2) Președintele Consiliului de disciplină primește o indemnizație lunară pentru activitatea sa, iar ceilalți membri primesc o indemnizație pentru ședința de judecată la care participă. Cuantumul indemnizațiilor se stabilește prin hotărâre a Consiliului Uniunii. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor care îi revin, un membru al Consiliului de disciplină poate fi revocat din această funcție de adunarea generală a Camerei din care face parte, la propunerea președintelui Consiliului de disciplină.

(2) Președintele și vicepreședintele Consiliului de disciplină pot fi revocați din aceste funcții prin votul majorității membrilor Consiliului de disciplină. Modificări (1)

Art. 8. -

Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplină decât notari în funcție.

Art. 9. -

Președintele Consiliului de disciplină are următoarele atribuții:

a) cu privire la activitatea jurisdicțională a Consiliului de disciplină, stabilește prin rezoluție: Modificări (1)

- primul termen de judecată pentru acțiunile înregistrate;

- citarea părților pentru primul termen;

- componența completului de judecată și președintele acestuia;

- convocarea completului de judecată pentru primul termen;

- participarea la judecarea unor cauze în calitate de membru al completului de judecată, caz în care este, de drept, președintele completului;

b) cu privire la analiza activității desfășurate, convoacă, prin dispoziție, anual sau ori de câte ori consideră necesar, plenul Consiliului de disciplină pentru:

- analiza activității Consiliului de disciplină;

- analiza soluțiilor pronunțate în căile de atac exercitate împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;

- formularea unor propuneri pentru uniformizarea practicii în activitatea Consiliului de disciplină și în activitatea notarială;

c) exercită un rol activ pentru prevenirea săvârșirii unor abateri disciplinare prin întocmirea unor analize și sinteze referitoare la abaterile disciplinare, pe baza acțiunilor soluționate de către Consiliul de disciplină, pe care le supune analizei și adoptării plenului Consiliului de disciplină și le înaintează Consiliului Uniunii spre informare și dezbatere. Consiliul Uniunii poate hotărî ca sintezele și propunerile de uniformizare a practicilor notariale să fie publicate în una dintre revistele Uniunii și să constituie teme de dezbatere la sesiunile științifice ale congreselor sau simpozioanelor; Modificări (1)

d) îndeplinește orice alte atribuții date prin Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1955, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013, statutul Uniunii și prezentul regulament.

Art. 10. -

Vicepreședintele Consiliului de disciplină exercită atribuțiile președintelui în cazul în care acesta este în imposibilitate de a îndeplini atribuțiile sale și îndeplinește și alte atribuții date prin prezentul regulament în competența sa.

Art. 11. -

(1) La stabilirea completului de judecată, președintele Consiliului de disciplină va avea în vedere următoarele:

- nu poate fi membru al completului de judecată reprezentantul Camerei din care face parte notarul public împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară;

- toți membrii Consiliului de disciplină vor face parte din completele de judecată, prin rotație, având în vedere necesitatea respectării principiului continuității în procedura de soluționare a cauzelor înregistrate. Modificări (1)

(2) În cazul în care un membru al Consiliului de disciplină va refuza de 3 ori, în mod nejustificat și fără a se afla în stare de incompatibilitate, desemnarea de a face parte dintr-un complet, președintele Consiliului de disciplină va propune Camerei din care face parte revocarea lui din funcție.

Art. 12. -

Membrii Consiliului de disciplină nu pot acorda audiențe și nu pot purta corespondență cu părțile implicate în acțiunile disciplinare, nu pot da consultații și nu pot exprima opinii referitoare la cauzele aflate în curs de soluționare la Consiliul de disciplină.

Art. 13. -

(1) Lucrările cu caracter tehnic ale Consiliului de disciplină sunt efectuate de un secretar, salariat al Uniunii, desemnat de Biroul executiv.

(2) Secretarul Consiliului de disciplină are următoarele atribuții:

- ține evidența corespondenței Consiliului de disciplină, evidența dosarelor disciplinare și a hotărârilor adoptate, prin înscrierea acestora în registrele prevăzute în anexele la prezentul regulament, și răspunde de conservarea arhivei Consiliului de disciplină în condițiile legii;

- participă la ședințele de judecată și consemnează la dictarea președintelui completului susținerile și cererile părților și dispozițiile orale ale completului de judecată;

- întocmește și transmite citații părților din cauzele disciplinare;

- întocmește actele de procedură dispuse de completul de judecată;

- completează borderourile și predă corespondența Consiliului de disciplină pentru expediere; Modificări (1)

- tehnoredactează încheierile de ședință și hotărârile Consiliului de disciplină și efectuează alte lucrări referitoare la activitatea Consiliului de disciplină cum ar fi: situații statistice, rapoarte de activitate, referate etc.;

- comunică hotărârile în termenul prevăzut de lege;

- transmite dosarele cauzelor disciplinare entităților abilitate de lege să soluționeze căile de atac împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină;

- eliberează, la cerere, după cercetarea registrelor Consiliului de disciplină, înscrisuri din care să rezulte dacă un notar public a fost sau nu sancționat disciplinar.

(3) Secretarul este obligat să respecte confidențialitatea datelor conținute de dosarele cauzelor disciplinare, până la soluționarea definitivă a acestora.

Art. 14. -

(1) Pentru îndeplinirea activității sale, Consiliul de disciplină utilizează registre și sigiliu proprii, poartă corespondență proprie și deține și alte evidențe prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și de prezentul regulament.

(2) Consiliul de disciplină ține în format electronic și pe suport hârtie următoarele registre și evidențe:

a) Registrul de corespondență și mapele cuprinzând documentele înregistrate în acestea în care se înregistrează toate documentele (anexa nr. 3);

b) Registrul de evidență a cauzelor disciplinare (anexa nr. 4);

c) Opisul Registrului de evidență a cauzelor (anexa nr. 5);

d) Registrul de evidență a hotărârilor (anexa nr. 6);

e) Registrul de evidență a dispozițiilor președintelui Consiliului de disciplină (anexa nr. 7).

(3) Forma și modul de utilizare a sigiliului propriu se aprobă de plenul Consiliului de disciplină.

CAPITOLUL II Competența Consiliului de disciplină

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Consiliul de disciplină judecă în primă instanță:

a) acțiunile disciplinare exercitate împotriva notarilor publici;

b) cererile privind constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație. Hotărârea pronunțată într-o astfel de cauză cuprinde, după caz, și propunerea de încetare a calității în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru neîndeplinirea de către notarul public a condiției prevăzute de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Consiliul de disciplină adoptă, în plenul său, analizele și sintezele întocmite de președintele Consiliului de disciplină în temeiul art. 9 lit. c).

(3) Consiliul de disciplină îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 și prezentul regulament.

TITLUL III Acțiunea disciplinară

Art. 16. -

(1) Acțiunea disciplinară se exercită de ministrul justiției, de președintele Uniunii sau de Colegiul director al Camerei în circumscripția căreia își desfășoară activitatea notarul public în cauză.

(2) În vederea exercitării acțiunii disciplinare, cercetarea prealabilă este obligatorie, în condițiile prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și de Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013.

Art. 17. -

Acțiunea disciplinară se exercită într-un termen de 60 (șaizeci) de zile de la data finalizării cercetării prealabile. Acest termen este de recomandare.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Acțiunea disciplinară se exercită într-un termen de 6 luni de la data luării la cunoștință despre săvârșirea faptei care întrunește elementele abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

(2) Termenul de 6 luni, prevăzut la alin. (1), este un termen de prescripție a exercitării acțiunii disciplinare, iar termenul de 3 ani este un termen de prescripție a răspunderii disciplinare.

Art. 19. -

Cererea prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație se poate face de Ministerul Justiției sau, după caz, de Uniune, prin președintele acesteia.

TITLUL IV Participanții la cauzele disciplinare

Art. 20. -

Părțile implicate în cauzele disciplinare au obligația să îndeplinească actele de procedură, în condițiile și termenele stabilite de lege și de completul de judecată, să își susțină și să își probeze cererile și apărările în scris și oral, să ia cunoștință de conținutul dosarului și să contribuie la dezbaterea fără întârziere a cauzei fără să tergiverseze soluționarea acesteia.

Art. 21. -

(1) Părțile au dreptul de a fi reprezentate sau asistate de un notar public sau de un avocat, în tot cursul cauzei disciplinare, dreptul la apărare fiind garantat.

(2) În cazul în care va aprecia ca util pentru soluționarea cauzei, completul de judecată poate dispune înfățișarea în persoană a notarului public implicat în cauză, dacă acesta este reprezentat.

Art. 22. -

Membrii Consiliului de disciplină au obligația să își îndeplinească atribuțiile cu obiectivitate și echidistanță și să respecte principiile legalității, disponibilității, bunei-credințe, contradictorialității și egalității în drepturi a părților pe întregul curs al cauzei disciplinare.

Art. 23. -

Este incompatibil să judece o cauză disciplinară acel membru al Consiliului de disciplină care:

a) și-a exprimat anterior părerea cu privire la soluție;

b) este soț, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu notarul public cercetat disciplinar în acea cauză sau se află cu acesta în alte relații care pot afecta obiectivitatea și echidistanța cerute pentru judecata cauzei; Modificări (1)

c) este reprezentantul Camerei în care își desfășoară activitatea notarul public împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară;

d) a participat la judecarea aceleiași cauze, în primă instanță sau în calea de atac la Consiliul Uniunii, și cauza a fost trimisă spre rejudecare.

Art. 24. -

(1) Acel membru al completului de judecată aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 23 este obligat să se abțină de la judecată.

(2) Cererea de abținere, cu arătarea motivelor pe care se fundamentează, va fi adresată în scris președintelui Consiliului care, dacă o găsește întemeiată, o admite și desemnează de îndată un alt membru în completul de judecată.

Art. 25. -

(1) Acel membru al completului de judecată aflat în una dintre situațiile prevăzute de art. 23, care nu s-a abținut, poate fi recuzat de părți.

(2) Cererea de recuzare se poate face verbal, în ședință, sau în scris, arătându-se cazul de incompatibilitate și dovezile pe care se sprijină.

(3) Acel membru al completului de judecată împotriva căruia este formulată cererea de recuzare se poate abține, cererea de recuzare urmând a fi respinsă ca rămasă fără obiect.

(4) În cazul în care cererea de abținere se respinge, prin aceeași încheiere se soluționează și cererea de recuzare.

(5) Atât cererea de abținere, cât și cererea de recuzare, prevăzute în prezentul articol, se soluționează de îndată de președintele Consiliului de disciplină, fără prezența părților, cu ascultarea membrului din completul de judecată care a fost recuzat sau s-a abținut.

(6) Președintele Consiliului de disciplină se pronunță asupra cererilor de abținere sau recuzare prin încheiere, care se citește în ședință publică. Încheierea poate fi atacată odată cu fondul.

Art. 26. -

Cererea de recuzare a președintelui Consiliului de disciplină, atunci când acesta face parte din completul de judecată, va fi soluționată de vicepreședinte. În caz de admitere a cererii, acesta va da o încheiere prin care îl va înlocui cu un alt membru al Consiliului de disciplină și va stabili președintele completului.

TITLUL V Actele de procedură

Art. 27. -

(1) Cererea prin care se exercită acțiunea disciplinară se formulează în scris și cuprinde: elementele de identificare ale părților, descrierea faptei săvârșite de notar, arătarea dovezilor pe care se întemeiază acțiunea, mențiunea cu privire la efectuarea cercetării prealabile, motivarea în drept, propunerea sancțiunii disciplinare, semnătura titularului acțiunii, precum și alte elemente relevante în soluționarea cauzei. La aceasta se atașează dovada efectuării cercetării prealabile și, după caz, actul de control, nota explicativă a notarului controlat, referatul cu propunerile echipei de control, precum și, după caz, sesizarea pe baza căreia s-a declanșat acțiunea disciplinară.

(2) Modelul cererii prin care se exercită acțiunea disciplinară este prevăzut în anexa nr. 1 și are caracter orientativ.

(3) Lipsa mențiunilor referitoare la elementele de identificare ale părților și la obiectul cererii este sancționată cu nulitatea acesteia. Derogări (1)

(4) Lipsa semnăturii titularului acțiunii se poate acoperi până la primul termen de înfățișare dacă acesta a fost legal citat, cu mențiunea prezentării în vederea semnării acțiunii.

(5) Cererea, împreună cu toate înscrisurile anexate, se depune la Consiliul de disciplină în numărul de exemplare necesar pentru comunicare, la care se adaugă un exemplar pentru întocmirea dosarului.

Art. 28. -

(1) Cererea prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație se formulează în scris și cuprinde: elementele de identificare ale entității petente, elementele de identificare ale notarului public, descrierea faptelor care se impută acestuia, de natură a afecta buna sa reputație, arătarea dovezilor pe care se întemeiază acțiunea, semnăturile reprezentanților entității petente. La cerere se anexează raportul de inspecție și obiecțiunile formulate de notarul public.

(2) Modelul cererii prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație este prevăzut în anexa nr. 2 și are caracter orientativ.

(3) Titularii acțiunii prin care se solicită Consiliului de disciplină constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație pot fi reprezentați în fața Consiliului de disciplină de unul din inspectorii care au întocmit raportul de inspecție sau de o altă persoană împuternicită în acest sens. Notarul public poate fi reprezentat de un alt notar sau de un avocat.

(4) Dispozițiile art. 27 alin. (3), (4) și (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 29. -

(1) Completul Consiliului de disciplină va putea hotărî asupra unei cereri numai dacă părțile au fost legal citate ori s-au prezentat personal sau prin reprezentant.

(2) Lipsa părții legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei.

(3) Completul va amâna judecata și va dispune efectuarea citării ori de câte ori va constata că partea care lipsește nu a fost citată cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, sub sancțiunea nulității actelor de procedură întocmite cu nerespectarea acestei cerințe.

Art. 30. -

(1) Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se va face în plic închis, la care se alătură dovada de înmânare/procesul-verbal și înștiințarea, conform prevederilor Codului de procedură civilă. Plicul va purta mențiunea: "Pentru Consiliul de disciplină de pe lângă Uniunea Națională a Notarilor Publici din România. A se înmâna cu prioritate." Modificări (1)

(2) În materia citării părților și a comunicării actelor de procedură sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură civilă.

TITLUL VI Procedura de judecată a cauzelor disciplinare

CAPITOLUL I Sesizarea Consiliului de disciplină

Art. 31. -

(1) Sesizarea Consiliului de disciplină se face numai de titularii acțiunii disciplinare prevăzuți de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Consiliul de disciplină este legal sesizat prin înregistrarea în evidențele acestuia a acțiunii disciplinare sau a cererii având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație.

(3) Cel care formulează cererea se numește petent, iar notarul public împotriva căruia se exercită acțiunea se numește cercetat disciplinar.

Art. 32. -

(1) La data înregistrării cauzei în evidențele Consiliului de disciplină, secretarul Consiliului de disciplină verifică dacă cererea cuprinde toate elementele și este însoțită de toate înscrisurile prevăzute de lege și, în caz contrar, întocmește un referat, pe care îl prezintă completului de judecată, la primul termen de înfățișare.

(2) În cazul în care completul de judecată constată că cererea este incompletă sau nu este însoțită de înscrisurile prevăzute de lege, va dispune completarea acesteia de către titular, cu excepțiile prevăzute la art. 27 alin. (3).

CAPITOLUL II Judecata abaterilor disciplinare

Art. 33. -

(1) Cauzele având ca obiect acțiunile pentru săvârșirea unor abateri disciplinare se judecă în complet format din 3 membri ai Consiliului de disciplină din care unul este președintele completului, iar soluțiile se adoptă cu votul majorității acestora.

(2) Ședința de judecată este publică.

Art. 34. -

(1) Notarul public cercetat disciplinar poate formula întâmpinare în care va menționa apărările sale și dovezile pe care se sprijină acestea.

(2) Întâmpinarea se va depune până la primul termen la care procedura este legal îndeplinită, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune noi probe sau de a invoca alte excepții în afară de: prescrierea acțiunii disciplinare sau a răspunderii disciplinare, lipsa cercetării prealabile și lipsa calității procesuale active a titularului acțiunii disciplinare.

(3) În cazul în care cercetatul disciplinar va opta pentru a fi reprezentat sau asistat de un notar public, va indica în întâmpinare numele acestuia, sediul biroului și Camera din care face parte.

Art. 35. -

(1) Președintele completului conduce ședința de judecată. El deschide, suspendă și ridică ședința.

(2) Președintele dă cuvântul întâi petentului, apoi notarului public cercetat disciplinar, această ordine fiind păstrată pe parcursul ședinței în cazul în care intervenția părților este necesară de mai multe ori.

(3) Președintele poate să limiteze în timp intervențiile fiecărei părți.

(4) Ceilalți membri ai completului pot pune întrebări părților numai prin mijlocirea președintelui care poate încuviința ca aceștia să pună întrebările direct.

(5) Președintele completului asigură poliția ședinței și poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care tulbură ședința, nu au o purtate și o ținută cuviincioase și nu respectă ordinea și buna-cuviință. Modificări (1)

(6) Partea îndepărtată din sală în condițiile mai sus enunțate va fi chemată înainte de închiderea dezbaterilor pentru a i se aduce la cunoștință probele administrate în lipsa ei și pentru a pune concluzii cu referire la acestea.

(7) La primul termen de judecată se soluționează excepțiile de procedură sau de fond, apoi se trece efectiv la judecarea cauzei. Modificări (1)

Art. 36. -

(1) Președintele completului va verifica identitatea părților, dovezile care atestă calitatea de reprezentant, precum și împuternicirea avocațială.

(2) Notarul public care va asista sau îl va reprezenta pe cel cercetat disciplinar va fi identificat cu legitimația emisă de Uniune sau prin alte mijloace aflate la îndemâna Consiliului de disciplină.

Art. 37. - Modificări (1)

Notarul cercetat disciplinar va putea cere amânarea cauzei pentru lipsă de apărare doar o singură dată. Amânarea cauzei prin acordul părților se va putea cere doar o singură dată.

Art. 38. -

(1) Partea care a fost prezentă personal sau prin reprezentant la un termen de judecată nu va mai fi citată în tot cursul judecării cauzei, considerându-se că are cunoștință de termenele ulterioare.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:

- reluarea cauzei după suspendare;

- completul apreciază pentru motive temeinice că este necesară citarea sa;

- după rămânerea în pronunțare, completul dispune repunerea cauzei pe rol.

(3) Termenul poate fi preschimbat prin dispoziția președintelui Consiliului de disciplină, pentru motive temeinice, la cererea părților sau a completului, părțile fiind citate de îndată pentru noul termen. Modificări (1)

Art. 39. -

(1) La primul termen, completul va aprecia dacă cercetarea prealabilă este completă, iar, în caz contrar, va solicita titularului acțiunii disciplinare să efectueze verificările suplimentare și/sau să depună înscrisurile care lipsesc.

(2) Titularul acțiunii disciplinare are obligația să completeze cercetarea prealabilă în termen de 60 de zile de la data primirii solicitării de completare.

(3) Termenul de la alin. (2) este un termen de decădere care curge pentru titularul acțiunii disciplinare prezent la judecată, de la data termenului la care s-a solicitat completarea, iar pentru cel care a lipsit, de la data primirii adresei prin care completul solicită completarea.

Art. 40. -

(1) Pentru fiecare ședință, secretarul întocmește pe baza însemnărilor sale o încheiere care va cuprinde următoarele mențiuni:

a) antetul Consiliului de disciplină și numărul dosarului;

b) data ședinței de judecată;

c) numele, prenumele și calitatea membrilor completului, cu indicarea Camerelor din care fac parte, și numele și prenumele secretarului;

d) numele și prenumele sau, după caz, denumirea părților, precum și numele și prenumele celor care le reprezintă sau asistă, cu arătarea calității lor și a dovezilor acestei calități;

e) dacă procedura a fost legal îndeplinită;

f) obiectul cauzei;

g) probele care au fost administrate;

h) declarațiile, cererile și prezentarea pe scurt a susținerilor părților;

i) dispozițiile completului și motivarea, în fapt și în drept, a acestora;

j) calea de atac și termenul de exercitare a acesteia, atunci când, potrivit legii, încheierea poate fi atacată separat;

k) mențiunea că judecata s-a făcut în ședință publică;

l) semnăturile membrilor completului și a secretarului.

(2) În cazul în care hotărârea se pronunță în ziua în care au avut loc dezbaterile, nu se întocmește încheierea de ședință, mențiunile de la alin. (1) constituind parte a hotărârii.

Art. 41. -

Opiniile separate ale membrilor completului se menționează atât în încheierile de ședință, cât și în hotărâri.

Art. 42. -

În vederea pronunțării hotărârii, completul va parcurge etapa cercetării cauzei, care constă în:

a) rezolvarea excepțiilor;

b) examinarea fiecărei susțineri și apărări pe baza cererii, întâmpinării sau explicațiilor părților;

c) constatarea faptelor recunoscute și a celor contestate;

d) înregistrarea renunțării la acțiune a titularului acesteia;

e) încuviințarea probelor solicitate de părți pe care le consideră concludente și a celor pe care, din oficiu, le găsește necesare pentru soluționarea cauzei și administrarea acestora în condițiile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 și ale prezentului regulament;

f) deciderea cu privire la orice alte cereri formulate de părți;

g) solicitarea adresată părților de a-i da toate lămuririle și de a-i pune la dispoziție toate înscrisurile necesare soluționării cauzei, fără ca acestea să poată invoca păstrarea secretului profesional sau confidențialitatea datelor cu caracter personal;

h) îndeplinirea oricărui altui act de procedură necesar soluționării cauzei.

Art. 43. -

(1) Pentru asigurarea celerității soluționării cauzei completul poate acorda termene scurte, chiar de la o zi la alta.

(2) În procedura de judecare a acțiunilor disciplinare termenele acordate nu pot fi mai mari de 15 zile, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 44. -

(1) Titularul acțiunii disciplinare are obligația să își dovedească susținerile.

(2) Nimeni nu este ținut să dovedească ceea ce completul este dator să cunoască din oficiu, respectiv dispozițiile legale aplicabile.

Art. 45. -

(1) În fața Consiliului de disciplină părțile vor putea propune și se vor putea administra următoarele probe: prezumțiile, interogatoriul, înscrisurile, precum și mijloacele materiale de probă, cum ar fi: fotografii, fotocopii, filme, benzi de înregistrare a sunetului, precum și alte asemenea mijloace tehnice definite în acest sens de Codul de procedură civilă. Modificări (1)

(2) În procedura judecării abaterilor disciplinare sunt admisibile numai prezumțiile legale, acestea putând fi înlăturate prin proba contrară.

Art. 46. -

(1) Probele se propun, sub sancțiunea decăderii, de către petent prin cererea de exercitare a acțiunii disciplinare, iar de către notarul public cercetat disciplinar, prin întâmpinare. Ele pot fi propuse și oral, la primul termen, sau ulterior, dacă necesitatea administrării lor rezultă din cercetarea cauzei, și pot fi dispuse și din oficiu, de către complet.

(2) Părțile au obligația să depună toate înscrisurile invocate ca probe cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat, dacă proba a fost dispusă sau încuviințată de complet.

(3) Părțile nu pot invoca în căile de atac omisiunea completului de a ordona din oficiu probe pe care ele însele nu le-au propus și administrat.

(4) Părțile pot renunța la probele propuse, dar completul are dreptul să dispună administrarea din oficiu a probei la care s-a renunțat.

(5) Completul poate reveni asupra unei probe încuviințate cu obligația de a pune în discuția părților această împrejurare.

(6) Partea decăzută din dreptul de a administra o probă va putea să se apere și să discute temeinicia în fapt și în drept a susținerilor și dovezilor celeilalte părți.

Art. 47. - Modificări (1)

(1) Când completul se consideră lămurit, declară cercetarea cauzei încheiată și dispune dezbaterea acesteia.

(2) Părțile pot depune concluzii scrise și pot cere judecata în lipsă.

Art. 48. -

Petentul poate renunța oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal, în ședința de judecată, fie prin cerere scrisă, în orice stare a cauzei.

Art. 49. -

Consiliul de disciplină suspendă cauza disciplinară în următoarele cazuri:

a) la cererea motivată a tuturor părților;

b) când niciuna dintre părțile legal citate nu se prezintă la strigarea cauzei și nu s-a cerut judecata în lipsă;

c) din oficiu, în cazul în care există o cauză penală în curs de soluționare pentru aceeași faptă pentru care s-a exercitat acțiunea disciplinară. În acest caz, suspendarea va dura până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în cauza care a provocat suspendarea, notarul public fiind obligat să aducă de îndată la cunoștința Consiliului de disciplină hotărârea instanței penale, în vederea repunerii pe rol și soluționării cauzei disciplinare.

Art. 50. -

(1) Suspendarea se dispune prin încheiere motivată în fapt și în drept, care poate fi atacată cu contestație la Consiliul Uniunii.

(2) În cazul în care Consiliul Uniunii va admite contestația și va constata că suspendarea s-a dispus cu nerespectarea dispozițiilor legale, va trimite cauza la Consiliul de disciplină în vederea soluționării.

Art. 51. -

Judecata cauzei suspendate se reia:

a) prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părți atunci când suspendarea s-a dispus în baza art. 49 lit. a) și b);

b) prin repunerea pe rol din oficiu, în baza dispoziției președintelui Consiliului de disciplină, ca urmare a depunerii de către notarul public a hotărârii definitive pronunțate de instanța de judecată în cauza penală, care a dus la suspendare.

Art. 52. -

Cauza disciplinară va fi clasată ca fiind fără obiect în cazul în care a încetat calitatea de notar public a celui cercetat disciplinar. Încetarea calității de notar public se dovedește cu ordinul ministrului justiției.

Art. 53. -

(1) Cererile având ca obiect abateri disciplinare aflate pe rolul Consiliului de disciplină se perimă de drept în termen de 1 an de la data suspendării, în baza art. 49 lit. a) și b);

(2) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea notarului public cercetat disciplinar, cu citarea părților, printr-o hotărâre care poate fi atacată cu contestație la Consiliul Uniunii.

(3) În cazul în care Consiliul Uniunii va admite contestația și va constata că perimarea nu a avut loc, va trimite cauza la Consiliul de disciplină în vederea continuării judecății.

Art. 54. -

(1) În cazul în care pe rolul Consiliului de disciplină este înregistrată o acțiune disciplinară împotriva unui notar public ales sau numit într-o funcție, președintele Consiliului de disciplină va sesiza Consiliul Uniunii în vederea aplicării dispozițiilor art. 206 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013.

(2) Notarul public cercetat disciplinar are obligația de a aduce la cunoștința completului de judecată funcția deținută, în cazul în care aceasta nu a fost evidențiată în cuprinsul acțiunii disciplinare.

CAPITOLUL III Judecarea sesizărilor pentru constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii condiției de bună reputație a notarului public

Art. 55. -

(1) Cauzele având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație se judecă de plenul Consiliului de disciplină, prezidat de președintele Consiliului de disciplină sau de vicepreședinte, după caz, iar soluția se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia. Reprezentantul în Consiliul de disciplină al Camerei din care face parte notarul public cercetat disciplinar va putea participa la cercetarea cauzei și la dezbateri fără a avea drept de vot.

(2) Aceste cauze se cercetează și se dezbat doar în camera de consiliu.

(3) Pentru adoptarea hotărârii, prezența tuturor membrilor Consiliului de disciplină cu drept de vot este obligatorie.

Art. 56. -

(1) După primirea cererii însoțite de raportul de inspecție și de obiecțiunile formulate de notarul public, după caz, președintele Consiliului de disciplină stabilește prin dispoziție termenul la care va avea loc ședința, în vederea citării părților și a convocării membrilor Consiliului de disciplină.

(2) În aceste cauze au calitatea de părți: notarul public cu privire la care s-a formulat cererea și instituțiile din care fac parte inspectorii care au întocmit raportul.

Art. 57. -

(1) La primul termen la care părțile sunt legal citate, completul va aprecia dacă obiecțiunile formulate de notarul public cu privire la raportul de inspecție sunt întemeiate și va dispune, prin încheiere motivată, retrimiterea raportului entității care a dispus verificarea, în vederea completării verificărilor.

(2) În încheiere se vor arăta expres aspectele care trebuie completate.

(3) În vederea adoptării deciziei completării verificărilor, completul va avea în vedere dacă raportul de inspecție respectă cerința verificării sesizării din cel puțin 3 surse credibile, altele decât autorul sesizării, care să fi luat cunoștință nemijlocit de faptele imputate notarului.

Art. 58. -

Similar cazului completării cercetării prealabile, petentul are obligația să completeze verificările în termen de 60 de zile de la data primirii încheierii prin care s-a dispus completarea verificărilor, acesta fiind un termen de recomandare.

Art. 59. -

În vederea pronunțării hotărârii, Consiliul de disciplină va putea dispune administrarea probelor prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 și de prezentul regulament.

Art. 60. -

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt aplicabile în măsura în care Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013 nu conțin dispoziții derogatorii.

TITLUL VII Hotărârile Consiliului de disciplină

Art. 61. -

Hotărârea Consiliului de disciplină prin care se soluționează acțiunea exercitată pentru abateri disciplinare are în cuprinsul său următoarele elemente:

a) partea introductivă, care va cuprinde antetul Consiliului de disciplină, numărul dosarului, numărul și data hotărârii, numele, prenumele și calitatea membrilor completului, cu indicarea Camerei din care fac parte, numele și prenumele secretarului;

b) considerentele, în care se vor arăta: datele petentului, numele, prenumele, sediul și Camera notarului public cercetat disciplinar, mențiunea îndeplinirii procedurii, obiectul cererii, respectiv descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, încadrarea sa juridică și sancțiunea propusă de titularul acțiunii disciplinare, susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținute pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept pentru care s-a admis sau s-a respins cererea și/sau s-a avut sau nu în vedere propunerea de sancțiune formulată de titularul acțiunii disciplinare, motivele pentru care au fost reținute sau înlăturate apărările notarului public cercetat disciplinar;

c) dispozitivul, în care se vor menționa soluția, mențiunile referitoare la pronunțarea în ședință publică, calea de atac și semnăturile membrilor completului de judecată. În cazul admiterii cererii, se va preciza abaterea disciplinară săvârșită de notarul public, cu indicarea textului legal care o prevede, precum și sancțiunea disciplinară aplicată, cu indicarea textului legal care o reglementează. În cazul în care sancțiunea aplicată va fi amenda, se va face precizarea că aceasta constituie venit la bugetul Uniunii. Modificări (1)

Art. 62. -

Hotărârea Consiliului de disciplină rămasă definitivă este executorie.

Art. 63. -

(1) Hotărârea prin care notarul public a fost sancționat disciplinar, rămasă definitivă, se comunică de îndată de către Uniune compartimentului de specialitate din Ministerul Justiției și Camerei în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea notarul public. Modificări (1)

(2) Hotărârea prin care a fost sancționat disciplinar un notar public ales sau numit într-o funcție administrativă, de execuție sau de conducere, în cadrul organizației profesionale, rămasă definitivă, se înaintează de către secretarul Consiliului de disciplină organului competent să dispună revocarea.

Art. 64. -

Hotărârea Consiliului de disciplină prin care se soluționează cererea având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație are în cuprinsul său următoarele elemente:

a) partea introductivă, care va cuprinde antetul Consiliului de disciplină, numărul dosarului, numărul și data hotărârii, numele, prenumele și calitatea membrilor completului cu drept de vot, cu indicarea Camerei din care fac parte, numele și prenumele secretarului;

b) considerentele, în care se vor arăta datele petentului, numele, prenumele, sediul și Camera notarului public, mențiunea îndeplinirii procedurii, descrierea faptelor care pun în discuție buna reputație a notarului, susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației de fapt reținute pe baza probelor administrate, motivele de fapt și de drept ale soluției pronunțate;

c) dispozitivul, în care se vor menționa soluția dată cererii, mențiunile referitoare la pronunțarea în camera de consiliu, propunerea de încetare a calității de notar public în temeiul legii în cazul admiterii cererii, calea de atac și semnăturile membrilor completului de judecată.

Art. 65. -

(1) Hotărârea pronunțată de Consiliul de disciplină în această procedură, însoțită de actele care au stat la baza acesteia, se comunică entității care a formulat sesizarea și notarului public, în termen de 5 zile de la pronunțare.

(2) Hotărârea Consiliului de disciplină pronunțată în această procedură, rămasă definitivă, se va publica în una dintre revistele de specialitate ale Uniunii fără a se dezvălui date care să poată duce la identificarea notarului public a cărui bună reputație a fost verificată.

Art. 66. - Modificări (1)

Toate hotărârile Consiliului de disciplină se comunică din oficiu părților, în copie conformă cu originalul.

Art. 67. -

Erorile materiale strecurate în cuprinsul hotărârilor pot fi îndreptate prin încheiere, din oficiu sau la sesizarea oricăreia dintre părți, numai cu votul și semnătura tuturor membrilor completului.

TITLUL VIII Căile de atac

Art. 68. -

(1) Împotriva hotărârilor Consiliului de disciplină pronunțate în toate procedurile date de lege în competența sa, părțile pot face contestație la Consiliul Uniunii în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Cererea scrisă prin care se exercită această cale de atac se depune la Consiliul de disciplină.

(3) Împotriva hotărârii Consiliului de disciplină prin care se soluționează cererea având ca obiect constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiției de bună reputație pot face contestație notarul public și entitatea care a dispus efectuarea inspecției.

Art. 69. -

Titularul acțiunii disciplinare are obligația să depună la dosarul cauzei câte un exemplar al hotărârilor pronunțate în căile de atac în vederea arhivării și a certificării faptului că hotărârea Consiliului de disciplină a rămas definitivă.

TITLUL IX Dispoziții finale

Art. 70. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică cauzelor aflate în competența Consiliului de disciplină înregistrate după intrarea în vigoare a acestuia. Cauzele aflate pe rolul Consiliului de disciplină nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi soluționate după normele în vigoare la data primirii acțiunii disciplinare.

Art. 71. -

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de disciplină va utiliza sigiliul propriu ale cărui formă și mod de utilizare au fost hotărâte în condițiile vechiului regulament, până la data la care plenul Consiliului va hotărî adoptarea unui alt sigiliu și unor alte reguli pentru utilizarea lui.

Art. 72. -

Prezentul regulament se completează cu dispozițiile din Codul de procedură civilă în măsura în care normele sale nu derogă de la acestea.

Art. 73. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament Modificări (1)

Domnule Președinte
al Consiliului de disciplină din cadrul
Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de ministru al justiției, reprezentat de numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Colegiul director al Camerei Notarilor Publici cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, formulăm prezenta

ACȚIUNE DISCIPLINARĂ

împotriva notarului public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul biroului în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin care solicităm aplicarea sancțiunii disciplinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prevăzute de art. 77 alin. (1) lit. . . . . . . . . din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pentru săvârșirea următoarei fapte la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : (descrierea faptei)

Apreciem că prin fapta săvârșită notarul public a încălcat următoarele prevederi legale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiind întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 74 lit. . . . . . . . . . . . . din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Am luat cunoștință de săvârșirea acestei fapte la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca urmare a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vor fi indicate modalitatea prin care s-a luat cunoștință despre săvârșirea faptei și proba care atestă data indicată, pentru respectarea art. 75 alin. (5), respectiv art. 75 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare).

Cercetarea prealabilă a faptei pentru care solicităm aplicarea sancțiunii disciplinare a fost efectuată la data de . . . . , așa cum rezultă din următoarele înscrisuri anexate prezentei acțiuni:

- actul de control (dispus de entitatea care formulează acțiunea ca urmare a sesizării sau din oficiu) și referatul cu propunerile echipei de control, după caz;

- nota explicativă a notarului public;

- înscrisurile doveditoare ale efectuării cercetării prealabile (cum ar fi: dovada citării notarului public cercetat, dovada prezentării învinuirii, procesul-verbal în care au fost consemnate susținerile notarului public și s-a hotărât intentarea acțiunii disciplinare, înscrisurile prezentate de persoana care a sesizat petentului săvârșirea faptelor și înscrisurile prezentate de notarul public în apărarea sa, înscrisurile din care rezultă verificarea apărărilor formulate de notarul public) etc.

În cazul în care notarul public cercetat disciplinar nu s-a prezentat în vederea efectuării cercetării prealabile, se va menționa această împrejurare în cuprinsul acțiunii și se va anexa convocarea scrisă cuprinzând obiectul, data, ora și locul unde trebuia să aibă loc cercetarea prealabilă însoțită de dovada comunicării către notarul public, cu mențiunea că neprezentarea nu împiedică finalizarea cercetării.

Prezenta acțiune a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menționate urmează să fie comunicate notarului public cercetat disciplinar.

Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOTĂ:

Conform art. 75 alin. (13) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data luării la cunoștință a săvârșirii abaterii, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii acesteia.

ANEXA Nr. 2 la regulament Modificări (1)

Domnule Președinte
al Consiliului de disciplină
din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România,

Ministerul Justiției, cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Uniunea Națională al Notarilor Publici din România, cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în baza . . . . . . .., în temeiul art. 76 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

formulăm prezenta cerere prin care solicităm să constatați dacă notarul public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numit prin Ordinul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu sediul biroului în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

îndeplinește sau nu îndeplinește condiția de bună reputație prevăzută de art. 22 lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ca urmare a săvârșirii următoarelor fapte :. . . (descrierea faptelor).

Menționăm că sesizarea despre săvârșirea acestor fapte a fost făcută din oficiu/de: ministrul justiției/președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România/Colegiul director al Camerei Notarilor Publici . . . . conform înscrisului din data de . . . .

Verificarea faptelor sesizate s-a făcut conform raportului de inspecție întocmit la data de. . . de numiții. . . (funcția sau calitatea în cadrul entității petente), și comunicat notarului public la data de . . . . .

Anexăm raportul de inspecție și obiecțiunile formulate de notarul public (după caz).

Prezenta cerere a fost redactată în două exemplare, din care un exemplar împreună cu copii ale înscrisurilor mai sus menționate urmează să fie comunicate notarului public.

Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Registrul de corespondență (Consiliul de disciplină)

- model -

Numărul de înregistrare Data înregistrării Numărul și data documentului emitentului Numărul filelor documentului Numărul anexelor Emitentul Conținutul documentului (în rezumat) Modul rezolvării Data expedierii Destinatarul Numărul de înregistrare al documentului la care se conexează și indicativul dosarului potrivit nomenclatorului Observații (semnătura responsabilului etc.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOTE:

1. În acest registru se înscriu, de îndată, toate documentele, ce sunt primite și/sau expediate de către consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină.

2. Corespondența purtată pentru rezolvarea unei lucrări cu diferite persoane sau instituții se înscrie în spațiul alocat înregistrării inițiale.

3. În rubrica "Număr de înregistrare" se înscrie numărul lucrării primite sau expediate. În cazul în care trebuie formulat răspuns la o lucrare primită, acesta va avea același număr și se va înscrie în același rând,

4. Rubrica 3 va cuprinde numărul și data documentului primit.

5. Rubrica 6 va cuprinde numele sau denumirea celui care a emis documentul. Pentru documentele expediate de Consiliul de disciplină, care nu au corespondent o lucrare primită, se va face mențiunea "D.O."(din oficiu).

6. În rubrica 7 se va înscrie pe scurt conținutul lucrării primite sau expediate.

7. În rubrica 8 se va scrie pe scurt despre modul în care s-a rezolvat lucrarea. Pentru o lucrare primită, despre răspunsul ce s-a formulat, pentru o lucrare expediată din oficiu, despre răspunsul primit, sau despre toată corespondența purtată pentru rezolvarea unei lucrări. Se va mai menționa și modul expedierii sau primirii lucrării (poștă, curier, e-mail etc.). În această rubrică se mai înscrie în întregime și rezoluția conducătorului instituției consemnată pe lucrare.

8. Rubricile 9 și 10 se completează în momentul expedierii răspunsului sau lucrării din oficiu.

9. În rubrica 11 se înscriu numărul și data lucrării cu sau la care se conexează cea în cauză și indicativul dosarului unde urmează să se arhiveze lucrarea.

10. În rubrica "Observații" se va consemna semnătura responsabilului lucrării, dacă lucrarea urmează a fi supusă dezbaterii organelor de conducere ale Consiliului de disciplină.

ANEXA Nr. 4 la regulament

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Registrul de evidență a cauzelor disciplinare

- model -

Numărul de înregistrare Data înregistrării Numărul și data actului de sesizare Părțile Obiectul cauzei Evidența termenelor Numărul hotărârii și soluția Căile de atac Mișcarea dosarului Observații
Petentul Notarul public cercetat disciplinar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. În acest registru se înscriu acțiunile (cauzele) disciplinare judecate de către Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

2. Înregistrarea acțiunilor (cauzelor) disciplinare se efectuează cronologic, în ordinea primirii lor.

3. Rubrica 3 cuprinde numărul și data actului de sesizare la emitent.

4. În rubrica 5 se consemnează scurt, clar și concis obiectul cauzei.

5. În rubrica 6 se vor evidenția termenele de judecată fixate pentru acțiunea (cauza) disciplinară (Se vor înscrie anul, luna, ziua, ora.).

6. În rubrica 8 se consemnează numele părții care formulează calea de atac și data declarării acesteia.

7. În rubrica 9 se consemnează data la care acțiunea (cauza) se înaintează către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România în vederea soluționării căii de atac.

8. În rubrica 10 se menționează informații relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.

ANEXA Nr. 5 la regulament

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Opisul Registrului de evidență a cauzelor

- model -

Numărul de înregistrare al dosarului Data înregistrării Numele și prenumele părților Obiectul cauzei Observații
1 2 3 4 5

1. Acest opis cuprinde evidența cauzelor (acțiunilor) disciplinare judecate de către Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

2. Evidențierea cauzelor se efectuează alfabetic, după numele notarului public.

3. În rubrica 1 se înscrie numărul de înregistrare al dosarului din registrul de evidență a acțiunilor (cauzelor) disciplinare.

4. În rubrica 2 se va consemna data de înregistrare a dosarului din registrul de evidență a acțiunilor (cauzelor) disciplinare.

5. În rubrica 4 se consemnează scurt, clar și concis obiectul cauzei.

6. În rubrica 5 se menționează informații relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.

ANEXA Nr. 6 la regulament

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Registrul de evidență a hotărârilor

- model -

Numărul de înregistrare (hotărâre) Numărul de înregistrare al dosarului DATA PĂRȚILE Conținutul Data comunicării hotărârii Observații
Anul Luna Ziua Petentul Notarul public cercetat disciplinar
1 2 3 4 5 6 7

1. În acest registru se înscriu hotărârile Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

2. Înregistrarea hotărârilor se efectuează cronologic, în ordinea emiterii lor.

3. În rubrica 2 se va consemna numărul de înregistrare al dosarului din registrul de evidență a acțiunilor (cauzelor) disciplinare.

4. Rubrica 3 va cuprinde data înregistrării hotărârii (anul, luna, ziua).

5. În rubrica 5 se consemnează scurt, clar și concis conținutul hotărârii.

6. În rubrica 6 se va menționa data la care hotărârea se comunică părților.

7. În rubrica 7 se menționează informații relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.

ANEXA Nr. 7 la regulament

Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Registrul de evidență a dispozițiilor președintelui Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

- model -

Numărul de înregistrare Data Conținutul Responsabilii cu ducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției Modificări Observații
Anul
Luna Ziua
1 2 3 4 5 6 7

1. În acest registru se înscriu dispozițiile președintelui Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

2. Înregistrarea dispozițiilor se efectuează cronologic, în ordinea emiterii lor.

3. Rubricile 2 și 3 vor cuprinde data înregistrării dispoziției (anul, luna, ziua).

4. În rubrica 4 se consemnează scurt, clar și concis conținutul dispoziției.

5. În rubrica 5 se vor evidenția, după caz, numele persoanelor desemnate a duce la îndeplinire prevederile dispoziției.

6. În rubrica 6 se vor evidenția, după caz, numărul și data actului emis ulterior, prin care se modifică/abrogă dispoziția.

7. În rubrica 7 se menționează informații relevante care nu pot fi înscrise în celelalte rubrici.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...