Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Fac obiectul controlului de tip preventiv reglementat la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 operațiunile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din același act normativ.

(2) Documentul supus controlului prevăzut la alin. (1) este cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, care a fost verificată potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 și, respectiv, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

Art. 2. -

(1) În scopul acordării vizei de control de tip preventiv pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale solicitate pentru stingerea obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, unitățile administrativteritoriale depun la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, odată cu documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, și următoarele documente justificative:

a) copii ale angajamentului legal: contract/comandă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă aferentă relației contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii;

b) copii ale facturilor primite și neachitate, aferente relației contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări și servicii, care au fost vizate pentru "Bun de plată" de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuții;

c) copii ale documentelor care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz, procesul-verbal de recepție, nota de recepție și constatare de diferențe etc.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale/Ordonatorii de credite ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau înlocuitorii lor de drept certifică cu semnătură, înscriind "Conform cu originalul", documentele prevăzute la alin. (1) care se prezintă la direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Art. 3. -

(1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), în original, împreună cu documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1), se prezintă persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, cu adresă scrisă semnată de directorul executiv al direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/șeful administrațiilor județene ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, sau altei persoane împuternicite de aceștia, din care rezultă că au fost efectuate verificările prevăzute la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 și, respectiv, la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, după caz.

(2) În cazul sumelor necesare pentru stingerea obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cuprinse în cereri, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor transmite persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv copii ale certificatelor fiscale aferente acestor obligații.

Art. 4. -

În exercitarea controlului de tip preventiv, personalul împuternicit potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice verifică cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) și documentele justificative anexate la aceasta prevăzute la art. 2, având în vedere următoarele:

a) în cazul sumelor aferente stingerii obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013:

- existența angajamentului legal din care rezultă obligații de plată către furnizorii de bunuri, lucrări și servicii, care are viza pentru control financiar preventiv propriu și este certificat cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind "Conform cu originalul";

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) să fie semnate și vizate pentru "Bun de plată" de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuții și să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind "Conform cu originalul";

- documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind "Conform cu originalul";

- suma totală din cerere să fie mai mică sau egală cu suma din documentele justificative aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite;

- suma din angajamentul legal să fie mai mare sau egală cu suma solicitată prin cerere;

b) în cazul sumelor aferente stingerii obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013:

- suma totală din certificatele fiscale prezentate conform prevederilor art. 3 alin. (2) să fie mai mare sau egală cu suma aferentă plății acestor obligații din cerere.

Art. 5. -

(1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) se vizează de persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv în condițiile în care se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4.

(2) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 4, persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv restituie cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), împreună cu documentele anexate acesteia, direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiilor județene ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în scopul restituirii către ordonatorul principal de credite în vederea refacerii.

Art. 6. -

(1) Controlul de tip preventiv se exercită prin viză asupra tuturor cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2), indiferent de valoarea acestora.

(2) Viza persoanelor împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice se acordă prin înscrierea următorului text pe cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013:

Vizat de M.F.P. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
în baza O.G. nr. 17/2013
Numele și prenumele .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Acordarea vizei de către persoanele împuternicite asupra cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2) care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere juridică persoanele din structura unităților administrativ-teritoriale care le-au întocmit, vizat și aprobat.

(4) Persoanele împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice vor exercita controlul de tip preventiv în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 și, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, astfel încât să nu afecteze realizarea în bune condiții și la termen a operațiunii verificate. În cazuri temeinic justificate, persoana împuternicită cu exercitarea controlului de tip preventiv poate depăși cu maximum două zile lucrătoare termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 și, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(5) Activitatea de control de tip preventiv se evidențiază sistematic în Registrul proiectelor de operațiuni prezentate la viză de control de tip preventiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXĂ la normele metodologice

REGISTRUL
proiectelor de operațiuni prezentate la viză de control de tip preventiv

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Unitatea administrativ-teritorială emitentă

B - Valoarea înscrisă în document - lei

C - Data prezentării documentului la viză

D - Valoarea operațiunilor pentru care s-a acordat viza - lei

E - Valoarea operațiunilor pentru care s-a restituit documentația - lei

F - Data acordării vizei sau a restituirii documentelor

G - Motivația restituirii documentelor

H - Observații

Nr.
crt.
Numărul și data
emiterii ordonanțării
de plată
Conținutul operațiunilor
înscrise în document
A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
;
se încarcă...