Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăților restante ale unităților administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local pe destinațiile prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, din 14.08.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) În vederea alocării sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, unitățile administrativ-teritoriale transmit direcțiilor generale ale finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiilor județene ale finanțelor publice/Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București în a căror rază teritorială își au sediul, până la data de 31 octombrie 2013, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

(2) Cererea va cuprinde suma care se solicită pentru achitarea obligațiilor de plată restante prevăzute la art. 64 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(3) Cererea se depune însoțită de următoarele documente:

a) Situația obligațiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare situația obligațiilor de plată restante, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin;

b) certificatele de atestare fiscală ale unităților administrativteritoriale/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local/furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări, după caz, emise de organele fiscale, pentru care se solicită stingerea obligațiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) acordurile încheiate pentru stingerea obligațiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumite în continuare acorduri, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin;

d) cerere privind introducerea unui control de tip preventiv asupra operațiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, denumită în continuare cerere de control de tip preventiv, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin;

e) documentele înscrise în ordinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(4) Certificatele de atestare fiscală se emit de organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale, în care se înscriu creanțele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data solicitării, din care creanțe fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plățile efectuate până la data eliberării certificatului. În certificatele de atestare fiscală sunt cuprinse obligațiile fiscale principale și accesorii, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declarații și/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

(5) Acordurile se încheie de unitățile administrativ-teritoriale cu fiecare furnizor de bunuri, servicii și lucrări față de care unitatea administrativ-teritorială/instituțiile publice finanțate integral din bugetul local are/au obligații de plată restante, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, și vor conține obligatoriu următoarele elemente, care sunt corelate cu datele înscrise în certificatele de atestare fiscală:

a) suma aferentă obligațiilor de plată restante ale unității administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, care va face obiectul cererii;

b) suma aferentă obligațiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, care va face obiectul cererii;

c) sumele prevăzute la lit. a) și b) trebuie să fie egale cu suma aferentă stingerii obligațiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 care face obiectul cererii.

(6) Răspunderea pentru respectarea realității și exactității sumelor care fac obiectul cererilor depuse, precum și a sumelor înscrise în situația obligațiilor de plată restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Art. 2. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București înregistrează în ordinea primirii cererile depuse de unitățile administrativteritoriale potrivit art. 1 alin. (1). În termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea cererilor, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București analizează și verifică cel puțin următoarele:

a) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) este însoțită de documentele prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) și documentele anexate prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) -c) sunt întocmite și respectă prevederile art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 și prezentele norme metodologice;

c) dacă suma din cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) corespunde cu totalul sumelor din acorduri, la care se adaugă, după caz, și suma necesară achitării plăților restante ale unităților administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

d) dacă suma din cerere corespunde cu totalul obligațiilor fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din certificatele de atestare fiscală;

e) dacă suma stabilită prin acord este mai mică sau egală cu:

- suma obligațiilor de plată restante ale unității administrativ-teritoriale/instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local către furnizorul de bunuri, servicii și lucrări, cu care s-a încheiat acordul;

- suma reprezentând obligațiile fiscale restante la data de 31 iulie 2013 din certificatul de atestare fiscală al furnizorului de bunuri, servicii și lucrări, cu care s-a încheiat acordul;

f) dacă cererea prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) este întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin.

(2) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) și în cadrul aceluiași termen, cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) se transmite, în vederea avizării, persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv introdus conform art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013. După acordarea vizei pentru control de tip preventiv, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor proceda potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin.

(3) Cererile împreună cu documentele anexate care nu respectă prevederile alin. (1) și prevederile art. 64 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, precum și cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice nu a repartizat sume potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin se restituie unităților administrativ-teritoriale.

(4) Unitățile administrativ-teritoriale cărora le-au fost restituite cererile ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) pot depune o nouă cerere în cadrul termenului prevăzut la art. 1 alin. (1).

(5) În termen de o zi lucrătoare de la primirea comunicării de la Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor din anexa nr. 3 la ordin, direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București repartizează sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 pe unități administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene/Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/șefului administrației județene a finanțelor publice/directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cu încadrarea în sumele comunicate și cu respectarea solicitărilor din cererile pentru care Ministerul Finanțelor Publice a repartizat sume potrivit prevederilor art. 64 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(6) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor transmite unităților Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile unitățile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene/ Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București/șefului administrației județene a finanțelor publice/ directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, însoțite de copii ale cererilor vizate pentru control de tip preventiv care au anexate copii ale situațiilor obligațiilor de plată restante și ale certificatelor de atestare fiscală aferente acestora, în prima zi lucrătoare de la aprobarea deciziilor.

(7) În limita sumelor repartizate potrivit alin. (5), unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile finanțate integral de la bugetul local prezintă, după caz, unităților Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene/Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București/administrațiile județene ale finanțelor publice/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București documentele prevăzute la art. 64 alin. (14) lit. a), b) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013. Sumele care se achită în contul obligațiilor fiscale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări și sumele care reprezintă obligații fiscale restante la data de 31 iulie 2013 către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local se virează de către acestea în contul 50.86.12 "Disponibil pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013" codificat cu codul de identificare fiscală al furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ale căror obligații fiscale restante se sting/codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale sau al instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local, după caz, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări respectivi sau a unităților administrativ-teritoriale sau a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local, după caz.

(8) Ordinele de plată prin care se achită obligațiile fiscale restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se întocmesc de către unitățile administrativ-teritoriale și, respectiv, instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, în termenul prevăzut la art. 64 alin. (14) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificările și completările ulterioare. În ordinele de plată, în rubricile "Plătitor" și "Cod de identificare fiscală" al plătitorului se vor înscrie denumirea și, respectiv, codul de identificare fiscală ale unității administrativ-teritoriale sau ale instituției publice finanțate integral din bugetul local care dispune plata, în rubricile "Beneficiar" și "Cod de identificare fiscală" al beneficiarului se vor înscrie denumirea furnizorului de bunuri, servicii și lucrări/unității administrativ-teritoriale sau instituției publice finanțate integral din bugetul local ale cărui/cărei obligații fiscale se achită și, respectiv, codul de identificare fiscală al acestuia/acesteia, iar în rubrica "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent contului prevăzut la alin. (7).

(9) La data primirii ordinelor de plată, unitățile Trezoreriei Statului verifică următoarele:

- întocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (8);

- sumele din ordinele de plată trebuie să fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 repartizate conform prevederilor alin. (5);

- sumele din ordinele de plată trebuie să se încadreze în creditele bugetare aprobate în bugetele locale majorate în condițiile art. 64 alin. (14) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013 și în creditele bugetare deschise și repartizate cu această destinație;

- cererea depusă de unitățile administrativ-teritoriale să fie vizată pentru control de tip preventiv, iar sumele din ordinele de plată sunt egale sau inferioare sumelor din cerere;

- sumele din ordinele de plată respectă destinațiile pentru care au fost alocate și sunt egale sau inferioare cu cele din coloanele 5 și, respectiv, 6, după caz, din situația obligațiilor de plată restante.

(10) Ordinele de plată pentru care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (9) se restituie unităților administrativ-teritoriale, în vederea refacerii în prima zi lucrătoare de la primirea acestora.

(11) Ordinele de plată pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (9) se transmit cu adresă organelor fiscale împreună cu copii ale certificatelor de atestare fiscală, în vederea confirmării acestora.

(12) Organele fiscale competente, în ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (11), comunică unităților Trezoreriei Statului, prin adresă scrisă, în ordinea primirii acestora, dacă sumele care fac obiectul ordinelor de plată corespund creanțelor fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plățile efectuate până la data primirii documentelor, respectiv dacă acestea sunt egale sau mai mici decât creanțele fiscale restante. În cazul în care organele fiscale competente constată că sumele care fac obiectul documentelor de plată sunt mai mari decât creanțele fiscale restante, exigibile, existente în sold la data de 31 iulie 2013, actualizate cu plățile efectuate până la data primirii documentelor, acestea restituie unităților Trezoreriei Statului documentele primite, indicând în adresa de restituire care sunt erorile constatate.

(13) În cazul în care organele fiscale competente în administrarea furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ale căror obligații fiscale se sting se află în alte județe decât cele în care se află unitățile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevăzute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, prin fax sau scanate prin poșta electronică, prin organele fiscale în cadrul cărora funcționează unitățile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unității Trezoreriei Statului de organul fiscal competent în administrarea furnizorului de bunuri, servicii și lucrări, prin fax sau scanată prin poșta electronică, în cadrul aceleiași zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.

(14) În ziua primirii documentelor prevăzute la alin. (12) și (13) de la organele fiscale, unitățile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:

a) pentru ordinele de plată confirmate de organele fiscale virează suma corespunzătoare în contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 "Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", concomitent cu decontarea ordinelor de plată respective;

b) restituie cu adresă unităților administrativ-teritoriale ordinele de plată care nu au fost confirmate de organele fiscale, împreună cu o copie a adresei în care au fost identificate erorile constatate, în scopul refacerii acestora. Ordinele de plată refăcute de unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral din bugetul local se depun în termenul prevăzut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(15) La virarea sumei corespunzătoare în contul de venituri ale bugetului local 21.11.02.06 "Veniturile bugetului local - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale", unitățile Trezoreriei Statului au obligația de a verifica respectarea prevederilor art. 64 alin. (15) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(16) Ordinele de plată refăcute de unitățile administrativ-teritoriale și/sau instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, după caz, se depun în termenul prevăzut la art. 64 alin. (15) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

Art. 3. -

(1) Unitățile Trezoreriei Statului transmit în sistem informatic organelor fiscale sumele încasate zilnic în contul 50.86.12 "Disponibil pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013" în scopul distribuirii acestora în contul obligațiilor fiscale prevăzute la art. 64 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2013.

(2) Distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare a sumelor încasate în contul 50.86.12 "Disponibil pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 64 alin. (4) din OG nr. 17/2013" se efectuează de organele fiscale în sistem informatic, cel târziu în prima zi lucrătoare de la încasarea acestora. Organele fiscale vor înștiința contribuabilii în legătură cu obligațiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la efectuarea distribuirii sumelor.

Art. 4. -

(1) Înregistrarea în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local a stingerii obligațiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza extraselor de cont eliberate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și a înștiințărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

(2) Înregistrarea în contabilitatea furnizorilor de bunuri, lucrări și servicii a stingerii creanțelor de natură comercială și a obligațiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectuează pe baza copiilor de pe extrasele de cont și de pe documentele de plată, care se transmit acestora de unitățile administrativ-teritoriale/instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, și a înștiințărilor primite de la organele fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2).

;
se încarcă...