Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 817/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 august 2013 până la 31 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere referatul de aprobare al Direcției buget, finanțarea investițiilor și relația cu CNAS nr E.N. 6.568/2013,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" pe anul 2013, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" va putea efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" din coordonarea Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu

București, 27 iunie 2013.

Nr. 817.

ANEXĂ

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Prognozat 2013
A 0 2
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 40.577
1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 40.567
a) Venituri din activitatea de bază* 03 4.101
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 31.645
c) Alte venituri din exploatare 05 4.821
2. VENITURI FINANCIARE 06 10
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
III. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 39.410
1. Cheltuieli de exploatare, totale, din care: 09 39.310
a) Bunuri și servicii 10 19.948
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.414
b1. cheltuieli cu salariile din care: 12 11.212
... indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 52
... drepturile salariale ale directorului (general) 14 88
b2. contribuții de asigurări sociale de stat 15 2.342
b3. contribuții de asigurări de șomaj 16 58
b4. contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 587
b5. contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 34
b6. contribuții pentru concedii și indemnizații 19 109
b7. contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 35
b8. contribuții la fondul de pensii facultative 21
b9. alte cheltuieli de personal, din care: 22 37
... tichete de masă 23
... deplasări, detașări 24 37
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și alte ajustări pentru depreciere 25 4.570
d) Cheltuieli de protocol 26
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 29
h) Alte cheltuieli 30 378
3. Cheltuieli financiare, din care: 31 100
cheltuieli privind dobânzile 32
alte cheltuieli financiare 33 100
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.167
IV. IMPOZITUL PE PROFIT 36 187
V. REZULTATUL NET 37 980
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 980
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RAMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI 39
a) pentru cointeresarea personalului 40
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 12.751
1. Surse proprii 44 4.751
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 8.000
4. Credite bancare pentru investiții 46
interne 47
externe 48
4. Alte surse 49
X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 12.751
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 12.751
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
interne 53
externe 54
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 40.577
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 39.410
3. Rezultate (+/-) (rd . 55-rd. 56) 57 1.167
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 480
numărul mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 39
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut_ lei/ persoană/lună 60 1.926
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare_lei/persoană/lunar 61 1.724
7. Rentabilitatea (rd. 57/ rd. 56*100) 62 2,96
8. Rata rentabilității financiare rd. 37*100/capital propriu 63 2,93
9. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers(rd. 1/rd. 58) 84,54
10. Plăți restante 64 2.500
11. Creanțe de încasat 65 2.500

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului /Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele realizate din contracte de finanțare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 4.101 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite, care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale, sunt în sumă de 0 lei.

;
se încarcă...