Guvernul României

Hotărârea nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4) și art. 155 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică
și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 30 iulie 2013.

Nr. 581.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Domeniile și programele de studii universitare de master, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Biotehnologii Biotehnologii București română IF 120 100
Biocombustibili, biorafinării și tehnologii conexe București română IF 120
2. Calculatoare și tehnologia informației Informatică biomedicală/Biomedical Informatics București engleză IF 120 700
Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering București engleză IF 120
Arhitecturi avansate de calculatoare București română IF 120
Administrarea bazelor de date București română IF 120
Grafică, multimedia și realitate virtuală București română IF 120
Inteligență artificială București engleză IF 120
Ingineria sistemelor internet București română IF 120
Securitatea rețelelor informatice complexe București română IF 120
Sisteme de calcul paralele și distribuite București engleză IF 120
e-Guvernare București română IF 120
Servicii software avansate București română IF 120
Management în tehnologia informației București română IF 120
Imagistică, bioinformatică și sisteme complexe București română IF 120
Sisteme inteligente și vederea artificială București română IF 120
3. Economie Politici economice europene București română IF 120 50
4. Ingineria autovehiculelor Sistem integrat om-autovehicul-mediu București română IF 120 150
Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor București română IF 120
Cercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor București română IF 120
5. Ingineria materialelor Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile București română IF 120 300
Sinteza și procesarea materialelor metalice speciale București română IF 120
Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice București română IF 120
Știința și expertizarea materialelor metalice avansate București română IF 120
Obținerea, procesarea și caracterizarea nanomaterialelor metalice București română IF 120
Știința și managementul testării materialelor București română IF 120
6. Ingineria mediului Ingineria mediului București română IF 120 400
Controlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare București română IF 120
Ingineria mediului în energetică București română IF 120
Managementul mediului și dezvoltare durabilă București română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor biotehnice București română IF 120
Inginerie și management în protecția mediului București română IF 120
Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar București română IF 120
Protecția mediului în industria materialelor metalice București română IF 120
7. Ingineria produselor alimentare Ingineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare București română IF 120 50
Automatică și informatică industrială București română IF 120 550
Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi București română IF 120
Managementul și protecția informației București română IF 120
Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia București română IF 120
Sisteme informatice în medicină București română IF 120
Sisteme informatice integrate București română IF 120
Ingineria sistemelor integrate avansate București franceză IF 120
Control avansat și sisteme în timp real București română IF 120
Sisteme inteligente de conducere București română IF 120
Tehnici avansate în domeniul sistemelor și semnalelor București română IF 120
Service engineering and management București engleză IF 120
8. Ingineria transporturilor Logistica transporturilor București română IF 120 150
Management în transporturi București română IF 120
Transport și trafic urban București română IF 120
9. Inginerie aerospațială Avionică și navigație aerospațială București română IF 120 250
Structuri aeronautice și spațiale București română IF 120
Propulsie aerospațială și protecția mediului București română IF 120
Inginerie și management aerospațial București română IF 120
Management aeronautic București română IF 120
10. Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice București română IF 120 450
Produse farmaceutice și cosmetice București română IF 120
Chimie alimentară București română IF 120
Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor București română IF 120
Protecția consumatorului. Controlul calității produselor București română IF 120
Micro- și nanomateriale București română IF 120
Materiale compozite avansate cu destinații speciale București română IF 120
Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale București română IF 120
Știința și ingineria polimerilor București română IF 120
11. Inginerie electrică Sisteme electrice avansate București română IF 120 300
Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare București română IF 120
Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică București română IF 120
Electronică de putere și acționări electrice inteligente București română IF 120
Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice București română IF 120
Inginerie electrică și informatică aplicată București română IF 120
12. Inginerie electronică și telecomunicații Electronică și informatică aplicată București română IF 120 1200
Sisteme telematice pentru transporturi București română IF 120
Sisteme inteligente pentru transporturi București română IF 120
Tehnici avansate pentru imagistica digitală București română IF 120
Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației București română IF 120
Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor București română IF 120
Tehnologii multimedia pentru aplicații medicale București română IF 120
Electronică și informatică medicală București română IF 120
Advanced Microelectronics București engleză IF 120
Microsisteme București română IF 120
Microelectronică și nanoelectronică București română IF 120
Optoelectronică București română IF 120
Managementul serviciilor și rețelelor București română IF 120
Tehnologii software avansate pentru comunicații București română IF 120
Rețele integrate de telecomunicații București română IF 120
Ingineria informației și a sistemelor de calcul București română IF 120
Teoria codării și stocării informației București română IF 120
Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative București franceză IF 120
Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații București română IF 120
Tehnologii integrate avansate în electronica auto București română IF 120
Circuite și sisteme integrate de comunicații București română IF 120
Comunicații mobile București română IF 120
Telecomunicații București română IF 120
Comunicații multimedia București română IF 120
13. Inginerie energetică Inginerie nucleară București română IF 120 350
Hidraulică tehnică și hidroenergetică București română IF 120
Ingineria sistemelor electroenergetice București română IF 120
Informatică aplicată în energetică București română IF 120
Eficiență energetică București română IF 120
Sisteme termoenergetice București română IF 120
Surse regenerabile de energie București română IF 120
14. Inginerie industrială Evaluarea calității materialelor și produselor București română IF 120 750
Ingineria securității și sănătății în muncă București română IF 120
Ingineria calității București română IF 120
Inginerie avansată asistată de calculator București română IF 120
Conception integree des systemes technologiques București franceză IF 120
Ingineria proiectării și fabricării produselor București română IF 120
Mașini și sisteme de producție București română IF 120
Concepție și management în productică București română IF 120
Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale București română IF 120
Managementul întreprinderilor industriale virtuale București română IF 120
Ingineria și managementul proceselor de sudare și control București română IF 120
Ingineria sistemelor industriale/Ingenierie des systemes industriels București franceză IF 120
Echipamente pentru terapii de recuperare București română IF 120
Design industrial și produse inovative București română IF 120
Grafică inginerească și desen București română IF 120
15. Inginerie mecanică Vehicule feroviare de mare viteză București română IF 120 700
Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare București română IF 120
Controlul zgomotelor și vibrațiilor București română IF 120
Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice București română IF 120
Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile București română IF 120
Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice București română IF 120
Siguranța și integritatea structurilor București română IF 120
Concepții integrate în ingineria mecanică București română IF 120
Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice București română IF 120
Reabilitarea structurilor, materialelor și mediului București română IF 120
Mecanică de precizie București română IF 120
Ingineria calității și mediului în industria de proces București română IF 120
Sisteme hidraulice și pneumatice avansate București română IF 120
Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale București română IF 120
16. Inginerie și management Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale București română IF 120 750
Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor București română IF 120
Marketing industrial București română IF 120
Inginerie economică în activități industriale București română IF 120
Calitatea produselor și serviciilor industriale București română IF 120
Calitate în inginerie și managementul afacerilor București română IF 120
Administrarea și ingineria afacerilor București engleză IF 120
Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/Gesch├¤fts und Industrieverwaltung București germană IF 120
Ingineria și managementul sistemelor de afaceri București română IF 120
Managementul sistemelor energetice București română IF 120
Ingineria și managementul proiectelor complexe București română IF 120
Inginerie economică și managementul afacerilor București română IF 120
Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme București germană IF 120
Ingineria și managementul producerii materialelor metalice București română IF 120
Innovation and integrative technology București engleză IF 120
17. Mecatronică și robotică Robotică (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanică) București română IF 120 100
Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul Inginerie mecanică) București română IF 120
18. Relații internaționale și studii europene Studii culturale europene București română IF 120 50
19. Științe ale comunicării Comunicare managerială București română IF 120 100
Tehnologia traducerii automate/Technologie de traduction automate București franceză IF 120
20. Științe ale educației Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic București română IF 120 200
Științele vieții și ecologie București română IF 120
Științe chimice în educație continuă București română IF 120
Managementul organizațiilor educaționale București română IF 120
21. Științe inginerești aplicate Tehnologii optice București română IF 120 400
Fotonică și materiale avansate București română IF 120
Biomateriale metalice București română IF 120
Inginerie medicală București română IF 120
Logică matematică și aplicații București română IF 120
Sisteme dinamice, optimale și modele economico-financiare București română IF 120
Modele de decizie, risc și prognoză București română IF 120
Optometrie avansată București română IF 120

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Inginerie civilă și instalații Inginerie structurală București română IF 120 800
Ingineria clădirilor București română IF 120
Proiectarea construcțiilor civile și industriale în zone seismice București română IF 120
Tehnologia și managementul lucrărilor de construcții București română IF 120
Dezvoltarea urbană și regională București română IF 120
Inginerie hidraulică București română IF 120
Inginerie geotehnică București română IF 120
Dezvoltare durabilă București română IF 120
Poduri și tuneluri București română IF 120
Ingineria infrastructurii transporturilor București română IF 120
Inginerie structurală/Structural engineering București engleză IF 120
Inginerie structurală/Ingenierie des structures București franceză IF 120
Interacțiuni în mediul construit/Interactions in the built environment București engleză IF 120
Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri București română IF 120
Tehnologii performante pentru protecția mediului urban București română IF 120
Energie, confort și dezvoltare durabilă București română IF 120
2. Inginerie și management Managementul proiectelor în construcții București română IF 120 50
3. Inginerie mecanică Sisteme mecanice avansate București română IF 120 150
Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcțiilor și reciclarea materialelor București română IF 120
Managementul și gestionarea situațiilor de urgență București română IF 120
4. Inginerie geodezică Sisteme informaționale în cadastru și publicitate imobiliară București română IF 120 150
Prelucrarea și analiza datelor geospațiale București română IF 120
Geomatică București română IF 120
5. Științe ale educației Management educațional București română IF 120 50
Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă și instalații) București română IF 120 50
6. Filologie Traducere și interpretare specializată București română IF 120 50

3. UNIVERSITATEA ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Urbanism Urbanism și politici publice București română IF 120 300
Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională București română IF 120
Management urban pentru orașe competitive București română IF 120
Mobilitate urbană București română IF 120
Proiectare urbană București română IF 120
Peisaj și teritoriu București română IF 120

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Agronomie Agricultură durabilă București română IF 120 300
Ameliorarea plantelor și producerea de sămânță București română IF 120
Consultanță agricolă București română IF 120
Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură București română IF 120
Managementul și expertiza fondului funciar București română IF 120
Protecția agroecosistemelor și expertiză fitosanitară București română IF 120
2. Horticultură Managementul conservării biodiversității București română IF 120 200
Modelarea și conservarea peisajului vegetal urban București română IF 120
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole București română IF 120
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol București română IF 120
3. Zootehnie Proiectarea și dezvoltarea fermelor zootehnice București română IF 90 55
4. Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare București română IF 120 200
Tehnologii speciale în industria alimentară București română IF 90
Expertiza produselor agroalimentare București română IF 120
Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher București română IF 120
5. Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în spațiul rural București română IF 120 175
Ingineria și protecția mediului în spațiul rural București română IFR 120
Geomatică pentru ingineria mediului București română IF 120
6. Biotehnologii Aplicații moderne ale biotehnologiilor în agricultură București română IF 120 150
Biotehnologii în protecția mediului București română IF 120
Biotehnologie și siguranță alimentară București română IF 120
7. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness București română IF 120 400
Agribusiness București română IFR 120
Management și dezvoltare rurală București română IF 120
Management și dezvoltare rurală București română IFR 120
Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar București română IF 120
Management în agroturism și alimentație publică București română IF 120
Management în agroturism și alimentație publică București română IFR 120
Management și audit intern București română IF 120
8. Inginerie și management Managementul investițiilor în ecosisteme București română IF 120 50
9. Științele educației Managementul formării continue în învățământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie și management) București română IF 120 50

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici și mijlocii București română IF 120 300
Consultanță în afaceri București română IF 120
Consultanță în afaceri/Business consulting București engleză IF 120
Administrarea afacerilor/Executive master in business administration București engleză IF 120
Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București engleză IF 120
Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) București engleză IF 120
2. Științe administrative Administrarea relațiilor publice și asistență managerială București română IF 120 400
Administrarea resurselor instituțiilor culturale București română IF 120
Administrarea și dezvoltarea resurselor umane București română IF 120
Administrație publică și eficiența sistemului administrativ București română IF 120
Administrație și politici publice în Uniunea Europeană București română IF 120
Managementul crizelor București română IF 120
Managementul restaurării și valorificării patrimoniului cultural București română IF 120
Managementul informației și al documentelor București română IF 120
3. Biologie Neurobiologie București română IF 120 550
Biochimie și biologie moleculară București română IF 120
Biologie medicală București română IF 120
Biotehnologie microbiană și genetică București română IF 120
Fiziologie celulară și biofizica membranelor București română IF 120
Antropologie evoluționistă București română IF 120
Biologie sistemică București română IF 120
Taxonomie și biodiversitate București română IF 120
Genetică aplicată și biotehnologie București română IF 120
Microbiologie aplicată și imunologie București română IF 120
Biochimie aplicată și biologie moleculară București engleză IF 120
4. Știința mediului Managementul integrat al capitalului natural București română IF 120 250
Sustenabilitatea sistemelor socioecologice București engleză IF 120
Poluarea chimică a mediului București română IF 120
Evaluarea integrată a stării mediului București română IF 120
Riscurile mediului aerian în sănătate/Air- environment risks and health response București engleză IF 120
5. Chimie Biomolecule București română IF 120 300
Chimia materialelor avansate București engleză IF 120
Chimia materialelor avansate București română IF 120
Chimia medicamentelor și produselor cosmetice București română IF 120
Chimie didactică București română IF 120
Abordarea integrată a științelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică) București română IF 120
6. Drept Carieră judiciară București română IF 60 550
Dreptul Uniunii Europene București română IF 60
Drept internațional public București română IF 60
Drept privat București română IF 60
Dreptul afacerilor București română IF 60
Dreptul muncii. Relații de muncă și industriale București română IF 60
Master profesional de drept european și internațional al afacerilor București franceză IF 60
Științe penale București română IF 60
Drept fiscal București română IF 60
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat București română IF 60
Arbitrajul internațional București engleză IF 60
7. Filosofie Estetici aplicate în arta teatrală București română IF 120 450
Etică aplicată în societate, afaceri și organizații București română IF 120
Filosofie analitică București engleză IF 120
Istoria și circulația ideilor filosofice București română IF 120
Istoria și filosofia științei București română IF 120
Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale București română IF 120
Studii europene și etica relațiilor internaționale București română IF 120
Program masteral în științe cognitive - Open mind București engleză IF 120
Globalizare și diplomație culturală București engleză IF 120
8. Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații București română IF 120 500
Fizică medicală București română IF 120
Fizică teoretică și computațională București română IF 120
Optică, laseri și aplicații București română IF 120
Fizica mediului și a polimerilor ecologici București română IF 120
Fizica materialelor avansate și nanostructuri București română IF 120
Interacțiunea radiației cu materia București engleză IF 120
Materiale avansate cu aplicație în medicina dentară București română IF 120
Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) București română IF 120
Știința conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice și chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) București română IF 120
9. Științe inginerești aplicate Fizică aplicată avansată București română IF 120 50
10. Geografie Climatologie și resurse de apă București română IF 120 350
Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru București română IF 120
Gestiunea spațiului turistic și servicii de ospitalitate București română IF 120
Managementul resurselor și activităților turistice București română IF 120
Planificare teritorială și managementul localităților urbane și rurale București română IF 120
Sisteme informaționale geografice București română IF 120
Geografie aplicată și dezvoltare regională București română IF 120
11. Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale București română IF 120 250
Geofizică București română IF 120
Geofizică aplicată/Applied geophysics București engleză IF 120
Inginerie geologică și geotehnică ambientală București română IF 120
Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului) București română IF 120
12. Istorie Interfețe culturale în preistorie și antichitate București română IF 120 450
Istoria și practica relațiilor internaționale București română IF 120
Istorie și civilizație București română IF 120
Politică și societate în secolul al XX-lea București română IF 120
Managementul bunurilor culturale și turism cultural București română IFR 120
Diplomație și politică sec. XIX-XXI București română IFR 120
Istorie și politică militară în România secolelor XIX-XXI București română IF 120
Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie) București română IF 120
Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
13. Relații internaționale și studii europene Tehnici diplomatice București română IF 120 150
Relații internaționale București română IF 120
Studii europene București română IF 120
14. Științe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate și relații publice București română IF 120 800
Comunicare corporativă București română IF 120
Comunicare corporativă București română IFR 120
Jurnalism politic București română IF 120
Jurnalism tematic București română IF 120
Jurnalism tematic București română IFR 120
Managementul instituțiilor mass-media București română IF 120
Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe București franceză IF 120
Producție multimedia și audiovideo București română IF 120
Teorii și metode de cercetare în științele comunicării București română IF 120
Media, comunicare publică și globalizare/Media, public communication and globalization București engleză IF 120
Consultanță și expertiză în publicitate București română IF 120
Gestionarea informației în societatea contemporană București română IF 120
Modele de comunicare și relații publice București română IF 120
15. Filologie Cultură și civilizație ebraică București română IF 120 1000
Didactici ale disciplinelor filologice București română IF 120
Studii avansate în lingvistică - Structura și funcționarea limbii române București română IF 120
Studii literare românești București română IF 120
Teoria literaturii și literatură comparată București română IF 120
Teoria și practica editării București română IF 120
Formarea interpreților de conferință București română IF 120
Lingvistica limbii engleze. Metode și aplicații București engleză IF 120
Spațiul islamic: societăți, culturi, mentalități București română IF 120
Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice București română IF 120
Studii americane București engleză IF 120
Studii culturale balcanice București română IF 120
Studii culturale britanice București engleză IF 120
Studii est asiatice București română IF 120
Studii franceze și francofone București franceză IF 120
Traducere specializată și studii terminologice București română IF 120
Traducerea textului literar contemporan București română/ engleză IF 120
Cultura și limbajul organizațiilor europene București română IF 120
Traductologie latino romanică București română IF 120
Etnologie, antropologie culturală și folclor București română IF 120
16. Studii culturale Cultură și politică în context european și internațional București română IF 120 250
Teoria și practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) București română IF 120
Studii religioase - Texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) București română IF 120
Studii culturale slave; Rusia și țările slave din Europa Centrală și de Est București română IF 120
17. Informatică Algoritmi și bioinformatică București română IF 120 400
Baze de date și tehnologii WEB București română IFR 120
Baze de date și tehnologii WEB București română IF 120
Inginerie software București română IF 120
Inteligență artificială București română IF 120
Programare declarativă București română IF 120
Sisteme distribuite București română IF 120
18. Matematică Analiză matematică București română IF 120 350
Criptografie și teoria codurilor București română IF 120
Geometrie București română IF 120
Matematici aplicate în finanțe, asigurări și biostatistică București română IF 120
Algebră București română IF 120
Modelare matematică în științele naturii și știința materialelor București română IF 120
Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie) București română IF 120
19. Sociologie Grupuri de risc și servicii sociale de suport București română IF 120 1250
Managementul serviciilor sociale și de sănătate București română IF 120
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri București română IF 120
Probațiune București română IF 120
Antropologie, dezvoltare comunitară și regională București română IF 120
Cercetare sociologică avansată București română IF 120
Comunicare, mass-media și societate București franceză IF 120
Devianță socială și criminalitate București română IF 120
Managementul resurselor umane București română IF 120
Sociologia consumului și marketing București română IF 120
Sondaje de opinie, marketing și publicitate București română IF 120
Studii de securitate București română IFR 120
Studii de securitate București română IF 120
Consiliere în asistența socială București română IF 120
Comunicare interculturală București franceză/ engleză IF 120
Management intercultural București franceză/ engleză IF 120
Politici publice și management în administrația publică (interdisciplinar cu domeniul: Științe administrative) București română IF 120
Cercetare în sociologie/Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) București engleză IF 120
20. Psihologie Evaluarea, consilierea și psihoterapia copilului, cuplului și a familiei București română IF 120 550
Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor și serviciilor București română IF 120
Psihodiagnoză, psihoterapie experiențială unificatoare (PEU) și dezvoltare personală București română IF 120
Psihologie aplicată în domeniul securității naționale București română IF 120
Psihologie clinică - evaluare și intervenție terapeutică București română IF 120
Psihologie organizațională și managementul resurselor umane București română IF 120
Sănătate ocupațională și performanță în organizații București română IF 120
Psihotraumatologie și asistare psihologică București română IF 120
Psihologia sănătății - cercetare clinică și optimizarea comportamentală București română IF 120
Evaluare și intervenție psihologică în domeniul educațional București română IF 120
Sănătate ocupațională și performanța resursei umane București română IF 120
21. Științe ale educației Consiliere școlară și dezvoltarea carierei București română IF 120 800
Educație presecundară. Politici și strategii de dezvoltare București română IF 120
Formarea formatorilor București română IF 120
Managementul și evaluarea organizațiilor și programelor educaționale București română IF 120
Psihopedagogia școlii incluzive București română IF 120
Strategii inovative de învățare. Masterat didactic București română IF 120
Tehnologii informatice și de comunicații în educație (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) București română IF 120
Terapia logopedică în procesele de comunicare București română IF 120
Consiliere școlară București română IFR 120
Management educațional București română IFR 120
Tehnologia informației și a comunicațiilor în educație București română IFR 120
Mentoratul în educație București română IF 120
Management educațional Focșani română IF 120
Management educațional Buzău română IF 120
Pedagogii alternative și arta teatrală în educație (interdisciplinar cu domeniul: Teatru și artele spectacolului) București română IF 120
Educație timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) București română IF 120
22. Științe politice Politică comparată București engleză IF 120 225
Politică europeană și românească București română IF 120
Politicile egalității de șanse în context românesc și european București română IF 120
Politica în Europa. State, frontiere și societăți București franceză IF 120
23. Teologie Artă sacră în contemporaneitate București română IF 120 550
Comunicare și comuniune eclezială în spațiul ortodox București română IF 120
Doctrină și cultură creștină București română IF 120
Exegeză și ermineutică biblică București română IF 120
Istorie și tradiție creștină București română IF 120
Pastorație și viață liturgică București română IF 120
Studii religioase și educație creștină București română IF 120
Teologia și misiunea socială a bisericii București română IF 120
Asistența socială a bisericii București română IF 120
Comunicare biblică și eclesială București română IF 120
Teologie baptistă București română IF 120

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Medicină Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice București română IF 120 200
Biofizică medicală și biotehnologie celulară București română IF 120
Îngrijiri specifice ale lăuzei și nou- născutului la domiciliu București română IF 60
Nutriție și siguranță alimentară București română IF 90

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor București engleză IF 120 970
Antreprenoriat și administrarea afacerilor în domeniul energiei București engleză IF 120
Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian București engleză IF 120
MBA Româno-German "Management antreprenorial" București germană IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București engleză IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București franceză IF 120
Antreprenoriat și administrarea afacerilor București germană IF 120
Cercetare în afaceri București engleză IF 120
Business București română IF 120
Geopolitică și afaceri București română IF 120
Managementul calității București română IF 120
Management și marketing în turism București română IF 120
Administrarea afacerilor comerciale București română IF 120
Administrarea afacerilor în turism București română IF 120
Managementul calității, expertize și protecția consumatorului București română IF 120
Administrarea afacerilor București română IF 120
2. Științe administrative Administrație și management public București română IF 120 225
Administrație publică și integrare europeană București română IF 120
Managementul instituțiilor publice București română IF 120
Administrație publică europeană București engleză IF 120
3. Cibernetică și statistică Cibernetică și economie cantitativă București română IF 120 175
Statistică București română IF 120
Analiza afacerilor și controlul performanței întreprinderii București română IF 120
4. Informatică economică Informatică economică București română IF 120 400
Managementul informatizat al proiectelor București română IF 120
Sisteme informatice pentru managementul resurselor și proceselor economice (SIMPRE) București română IF 120
E-Business București română IF 120
Baze de date-suport pentru afaceri București română IF 120
Securitate informatică București engleză IF 120
5. Contabilitate Economia proprietăților imobiliare București română IF 120 1030
Contabilitatea afacerilor București engleză IF 120
Sisteme informaționale în contabilitate și audit București română IF 120
Audit financiar și consiliere București română IF 120
Concepte și practici de audit, la nivel național și internațional București română IF 120
Contabilitate internațională București română IF 120
Contabilitate și audit în instituții bancare și financiare București română IF 120
Contabilitate, control și expertiză București română IF 120
Contabilitatea și fiscalitatea patrimoniului București română IF 120
Analiză financiară și evaluare București română IF 120
Tehnici contabile și financiare de gestiunea afacerilor București română IF 120
Managementul informației contabile București română IF 120
Contabilitate, audit și informatică de gestiune București română IF 120
Contabilitate, audit și informatică de gestiune București engleză IF 120
Cercetare în contabilitate și informatică de gestiune București română IF 120
6. Economie Comunicare în afaceri București română IF 120 460
Economie europeană București română IF 120
Analize și strategii economice București română IF 120
Economia și conducerea organizațiilor educaționale București română IF 120
Economia și administrarea afacerilor agroalimentare București română IF 120
Economie ecologică București română IF 120
Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională București română IF 120
7. Finanțe Bănci și asigurări București română IF 120 675
Finanțe și bănci - DOFIN București română IF 120
Finanțe corporative București română IF 120
Bănci și politici monetare București română IF 120
Managementul sistemelor bancare București română IF 120
Cercetări avansate în finanțe București română IF 120
Tehnici actuariale București română IF 120
Management financiar și investiții București română IF 120
Fiscalitate București română IF 120
Managementul riscului și asigurări București română IF 120
Finanțe și opțiuni publice București română IF 120
MBA în management financiar ASE-Unic București engleză IF 120
8. Management Management București română IF 120 795
Managementul afacerilor București română IF 120
Management și marketing internațional București română IF 120
Managementul afacerilor prin proiecte București română IF 120
Managementul serviciilor de sănătate București română IF 120
Managementul și evaluarea investițiilor București română IF 120
Managementul resurselor umane București română IF 120
Consultanță în management și dezvoltarea afacerilor București română IF 120
Dezvoltarea economică a întreprinderii București română IF 120
Managementul afacerilor Piatra Neamț română IF 120
Managementul proiectelor București română IF 120
Managementul afacerilor mici și mijlocii București română IF 120
9. Marketing Marketing internațional București română IF 120 810
Marketing și comunicare în afaceri București română IF 120
Relații publice în marketing București română IF 120
Marketing strategic București română IF 120
Managementul marketingului București română IF 120
Cercetări de marketing București română IF 120
Marketing online București română IF 120
Cercetare fundamentală de marketing București română IF 120
Marketing și management în servicii publice București română IF 120
Marketing și dezvoltare durabilă București română IF 120
Marketingul relațiilor cu clienții București română IF 120
Managementul relațiilor cu clienții - EUCOREM București engleză/ franceză/ română IF 120
10. Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale București română IF 120 975
Comunicare de afaceri în limba engleză București engleză IF 120
Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural București franceză IF 120
Comunicare în limba engleză pentru predare și cercetare economică București engleză IF 120
Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene București română IF 120
Economie internațională și afaceri europene București română IF 120
Managementul riscului financiar internațional București română IF 120
Managementul proiectelor internaționale București engleză IF 120
Logistică internațională București română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții comerciale București română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale - Tranzacții financiare București română IF 120
Economie și afaceri internaționale București română IF 120
Diplomație în economia internațională București română IF 120
Traductologie și interpretariat în domeniul economic București română IF 120
Managementul afacerilor internaționale București engleză IF 120
Managementul afacerilor internaționale București română IF 120
Politici de dezvoltare internațională București română IF 120

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Muzică Stilistică interpretativă instrumentală și vocală București română IF 120 250
Educație muzicală contemporană și culturi muzicale religioase București română IF 120
Muzică și cultură pop București română IF 120
Sinteză muzicologică București română IF 120
Stil și limbaj compozițional București română IF 120
Stilistică dirijorală București română IF 120

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Arte vizuale Strategii de creație în pictură București română IF 120 330
Tehnici și strategii de creație în sculptură București română IF 120
Arte grafice București română IF 120
Educație prin arte vizuale București română IF 120
Fotografie și imagine dinamică București română IF 120
Artă murală București română IF 120
Arte textile ambientale București română IF 120
Strategii de modă și costum București română IF 120
Ceramică - sticlă - metal București română IF 120
Design de obiect și comunicații vizuale București română IF 120
Design de interior și de spațiul public București română IF 120
Spațiul scenografic București română IF 120
Metodologii de conservare și restaurare a patrimoniului artistic București română IF 120
Istoria și metodologie în cercetarea imaginii București română IF 120

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Teatru și artele spectacolului Arta actorului București română IF 120 200
Arta regizorului de teatru București română IF 120
Arta scenografului București română IF 120
Artă coregrafică București română IF 120
Design, lumină și sunet în artele spectacolului București română IF 120
Scriere dramatică București română IF 120
Teatrologie - Management și marketing cultural București română IF 120
Teatru de animație București română IF 120
Tehnologii digitale în spectacolul contemporan București română IF 120
Pedagogie teatrală București română IF 120
2. Cinematografie și media Arta regiei de film București română IF 120 150
Arta imaginii de film București română IF 120
Arta montajului de film București română IF 120
Arta sunetului de film București română IF 120
Arta montajului și a sunetului de film București română IF 120
Scenaristică București română IF 120
Filmologie București română IF 120
Producție de film București română IF 120
Film de animație București română IF 120

11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Știința sportului și educației fizice Performanță în sport București română IF 120 400
Știința și tehnologiile educării motricității umane București română IF 120
Activități motrice de timp liber București română IF 120
Activități fizice adaptate București română IF 120
Management și marketing în structurile, activitățile și evenimentele sportive București română IF 120
Recuperare-reeducare motrică și somato- funcțională București română IF 120
Nutriție și remodelare corporală București română IF 120
Educație fizică și activități motrice de timp liber București română IF 120

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Sociologie Antropologie București română IF 120 150
Studii fundamentale în sociologie București română IF 120
Studii vizuale și societate București română IF 120
2. Științe administrative Managementul sectorului public București română IF 120 450
Managementul sectorului public București română IFR 120
Managementul sectorului public București engleză IF 120
Puterea executivă și administrația publică București română IF 120
Puterea executivă și administrația publică București română IFR 120
Spațiul public european București română IF 120
Spațiul public european București română IFR 120
Studii administrative europene București română IF 120
Studii administrative europene București română IFR 120
3. Științe ale comunicării Brand management și comunicare corporatistă București română IF 120 1275
Comunicare audiovideo București română IF 120
Comunicare managerială și resurse umane București română IF 120
Comunicare managerială și resurse umane București română IFR 120
Comunicare politică. Marketing politic și electoral București română IF 120
Comunicare și comportament organizațional București română IF 120
Comunicare și publicitate București engleză IF 120
Comunicare și relații publice București română IF 120
Comunicare și relații publice București română IFR 120
Management educațional și comunicare instituțională București română IF 120
Management educațional și comunicare instituțională București română IFR 120
Management și comunicare în afaceri București română IF 120
Management și comunicare în afaceri București română IFR 120
Management, dezvoltarea afacerilor și comunicare/Management, business development and communication București engleză IF 120
Managementul proiectelor București română IF 120
Managementul proiectelor București română IFR 120
Managementul proiectelor București engleză IF 120
Publicitate București română IF 120
Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentale București franceză IF 120
Comunicare interculturală și practici ale organizațiilor neguvernamentale București engleză IF 120
Marketing, publicitate și relații publice București engleză IF 120
Comunicare și guvernanță europeană București engleză IF 120
4. Științe politice Guvernare și societate București română IF 120 1180
Management și guvernare București română IF 120
Politici de dezvoltare locală și regională București română IF 120
Politici publice și integrare europeană București română IF 120
Politici publice și integrare europeană București română IFR 120
Politici, gen și minorități București română IF 120
Științe politice București română IF 120
Teorie și analiză politică București română IF 120
Relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
Relații internaționale și integrare europeană București română IFR 120
Analiza și soluționarea conflictelor București română IF 120
Politică și economie europeană București română IF 120
Politică și economie europeană București română IFR 120
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene București română IF 120
Securitate și diplomație/Security and diplomacy București engleză IF 120
Modelul european. Economia socială europeană București română IF 120
Studii aprofundate de relații internaționale și integrare europeană București română IF 120
Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar București engleză IF 120
Diplomație și negocieri internaționale București română IF 120
Dezvoltare regională și cooperare internațională București română/ franceză IF 120
Politici publice și societate civilă București română IF 120
Studii de muncă București engleză IF 120

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Contabilitate Auditul și controlul agenților economici Alba Iulia română IF 120 150
Contabilitatea și auditul în instituțiile publice Alba Iulia română IF 120
Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale Alba Iulia română IF 120
2. Administrarea afacerilor Administrarea dezvoltării regionale durabile Alba Iulia română IF 120 100
Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii Alba Iulia română IF 120
3. Finanțe Bănci, asigurări și piețe financiare Alba Iulia română IF 120 50
4. Marketing Marketing și promovarea vânzărilor Alba Iulia română IF 120 50
5. Informatică Programare avansată și baze de date Alba Iulia română IF 120 50
6. Inginerie geodezică Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar Alba Iulia română IF 120 50
7. Drept Instituții de drept privat Alba Iulia română IF 60 150
Instituții de drept privat Alba Iulia română IF 120
Științe penale și criminalistică Alba Iulia română IF 60
8. Științe administrative Asistență managerială în sectoarele public și privat Alba Iulia română IF 120 50
9. Sociologie Opera socială în instituțiile ecleziale Alba Iulia română IF 120 50
10. Științe ale educației Management educațional Alba Iulia română IF 120 100
Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Alba Iulia română IF 120
11. Istorie Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale Alba Iulia română IF 120 150
Preistoria spațiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice Alba Iulia română IF 120
Muzeologie. Cercetarea și protejarea patrimoniului cultural Alba Iulia română IF 120
12. Filologie Literatură și cultură românească în context european Alba Iulia română IF 120 350
Limbă, literatură și cultură engleză în context european Alba Iulia română IF 120
Limbă, literatură și cultură franceză în spațiul francofon Alba Iulia română IF 120
Limbă și comunicare în administrarea afacerilor Alba Iulia engleză IF 120
Interferențe culturale și literare româno- britanice și româno-americane Alba Iulia română IF 120
Confluențe literare și culturale româno- franceze Alba Iulia română IF 120
Dimensiuni culturale în studierea limbii și literaturii române Alba Iulia română IF 120
13. Teologie Teologie comparată Alba Iulia română IF 120 150
Consiliere pastorală Alba Iulia română IF 120
Mediere interculturală și interreligioasă Alba Iulia română IF 120

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Teologie Teologie sistematică Arad română IF 120 150
Teologie practică Arad română IF 120
Studii teologico-lingvistice Arad română IF 120
2. Management Management și finanțare în administrația publică Arad română IF 120 100
Strategii și politici de management Arad română IF 120
3. Finanțe Finanțare și management în administrația publică Arad română IF 120 50
4. Contabilitate Administrarea financiar contabilă a întreprinderii Arad română IF 120 150
Sisteme informatice de gestiune Arad română IF 120
Analiză economică, evaluare de active și afaceri Arad română/ engleză IF 120
5. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț și turism Arad română IF 120 50
6. Inginerie industrială Productica sistemelor industriale Arad română IF 120 100
Controlul și expertiza produselor textile Arad română IF 120
7. Inginerie mecanică Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare Arad română IF 120 50
8. Ingineria sistemelor Automatizări și sisteme inteligente Arad română IF 120 50
9. Ingineria produselor alimentare Managementul calității produselor alimentare Arad română IF 120 100
Inginerie alimentară și mediul înconjurător Arad română IF 120
10. Ingineria mediului Evaluarea și controlul calității mediului Arad română IF 120 50
11. Inginerie chimică Biotehnologii aplicate Arad română IF 120 50
12. Informatică Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie Arad română IF 120 50
13. Filologie Limbă și literatură. Tendințe actuale Arad română IF 120 100
Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxon Arad engleză IF 120
14. Științe administrative Administrație publică în context european Arad română IF 120 50
15. Științe ale educației Pedagogie interactivă Arad română IF 120 150
Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică Arad română IF 120
Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Arad română IF 120
16. Sociologie Servicii de asistență socială Arad română IF 120 50

15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Ingineria mediului Managementul protecției mediului în industrie Bacău română IF 120 100
Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului Bacău română IF 90
2. Ingineria produselor alimentare Știința și ingineria produselor alimentare ecologice Bacău română IF 90 50
3. Inginerie chimică Concepție, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/Conception, synthese, analyze de molecules d'interet biologique Bacău română/ franceză IF 120 150
Materiale neconvenționale în biotehnologii moderne Bacău română IF 90
Chimia și ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Ingineria produselor alimentare) Bacău română IF 90
4. Inginerie energetică Conducerea și informatizarea proceselor termo-și electroenergetice Bacău română IF 90 100
Echipamente și tehnologii moderne în energetică Bacău română IF 90
5. Inginerie industrială Managementul ciclului de viață al produsului Bacău română IF 90 250
Managementul producției industriale Bacău română IF 90
Optimizarea și informatizarea proceselor și echipamentelor de fabricație Bacău română IF 90
Strategii în asigurarea calității în industrie Bacău română IF 90
Echipamente pentru reabilitare și tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Mecatronică și robotică) Bacău română IF 120
6. Inginerie mecanică Managementul și optimizarea echipamentelor de proces Bacău română IF 90 100
Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie industrială, Inginerie și management) Bacău română IF 90
7. Inginerie și management Managementul sistemelor industriale de producție și servicii Bacău română IF 90 50
8. Mecatronică și robotică Mecatronică avansată Bacău română IF 90 50
9. Filologie Cultură și literatură română Bacău română IF 120 300
Culturi și literaturi anglofone - Practici discursive Bacău română/ engleză IF 120
Discurs și comunicare Bacău română IF 120
Limba engleză. Practici de comunicare Bacău engleză IF 120
Limba franceză. Practici de comunicare Bacău franceză IF 120
Studii lingvistice în limba engleză Bacău engleză IF 120
10. Biologie Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului Bacău română IF 120 50
11. Informatică Informatică aplicată în științe și tehnologie Bacău română IF 120 50
12. Matematică Matematică didactică Bacău română IF 120 100
Modele matematice și sisteme informatice în domeniul financiar-bancar Bacău română IF 120
13. Contabilitate Contabilitate, audit și informatică de gestiune Bacău română IF 120 50
14. Marketing Marketing și comunicare în afaceri Bacău română IF 120 50
15. Știința sportului și educației fizice Activități motrice curriculare și de timp liber Bacău română IF 120 150
Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională Bacău română IF 120
Performanță sportivă Bacău română IF 120

16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Ingineria autovehiculelor Autovehiculul și tehnologiile viitorului Brașov română IF 120 200
Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul Brașov română IF 120
Autovehiculul și mediul Brașov română IFR 120
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor Brașov engleză IF 120
2. Mecatronică și robotică Informatica mediilor virtuale Brașov română IF 120 100
Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină Brașov română IF 120
3. Inginerie industrială Ingineria fabricației inovative Brașov română IF 120 265
Managementul calității Brașov română IF 120
Ingineria sudării materialelor avansate Brașov română IF 120
Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului Brașov română/ engleză IF 120
4. Inginerie și management Managementul afacerilor în industrie Brașov română IF 120 60
5. Ingineria materialelor Ingineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice și compozite Brașov română IF 120 50
6. Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems Brașov engleză IF 120 50
7. Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică și tehnologii Informatice Brașov română IF 120 50
8. Inginerie electronică și telecomunicații Sisteme electronice și de comunicații integrate Brașov română IF 120 70
9. Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Brașov română IF 120 160
Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere Brașov română IF 120
10. Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier și restaurare Brașov română IF 120 100
Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative Brașov română IF 120
11. Inginerie civilă și instalații Modernizare energetică în mediul construit Brașov română IF 120 50
12. Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole și alimentare Brașov română IF 120 150
Simulare și testare în inginerie mecanică Brașov română IF 120
Dezvoltarea și optimizarea sistemelor tehnice și tehnologice agroalimentare și turistice Brașov română IF 120
13. Matematică Structuri matematice fundamentale Brașov română IF 120 50
14. Informatică Tehnologii informatice (interdisciplinar cu domeniul: Matematică) Brașov română IF 120 200
Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Brașov română IF 120
Tehnologii internet/Internet technologies Brașov engleză IF 120
Aplicații pentru telefonul mobil și tehnologii internet în E-business Brașov germană IF 120
15. Știința sportului și educației fizice Educație fizică - Managementul activităților formale, non-formale și de recuperare a stării de sănătate Brașov română IF 120 250
Performanță sportivă și management în sport Brașov română IF 120
Diagnoză și prognoză psihomotrică Brașov română IF 120
Educație fizică și activități sportive de timp liber Brașov română IF 120
Activități sportiv-turistice și de timp liber Brașov română IF 120
16. Marketing Politici și strategii de marketing Brașov română IF 120 100
Strategii de marketing Brașov română IF 120
17. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Brașov română IF 120 50
18. Management Management și strategii de afaceri Brașov română IF 120 100
Managementul afacerilor Brașov română IF 120
19. Economie și afaceri internaționale Relații economice internaționale Brașov română IF 120 50
20. Finanțe Management financiar-bancar Brașov română IF 120 50
21. Contabilitate Politici contabile, audit și control de gestiune Brașov română IF 120 100
Audit intern Brașov română IF 120
22. Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri Brașov română IF 120 50
23. Științe ale educației Resurse umane în educație. Formare și management Brașov română IF 120 100
Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici Brașov română IF 120
24. Psihologie Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Brașov română IF 120 150
Psihologia muncii, organizațională și resurse umane Brașov română IF 120
Psihologia personalității Brașov română IF 120
25. Drept Drept privat aprofundat Brașov română IF 120 200
Științe penale aprofundate Brașov română IF 120
Legislație europeană și carieră judiciară Brașov română IF 120
Sisteme și instituții de drept internațional și european Brașov română IF 120
26. Sociologie Gestiunea și dezvoltarea resursei umane Brașov română IF 120 150
Gestiunea campaniilor de imagine Brașov română IF 120
Asistență și dezvoltare comunitară Brașov română IF 120
27. Medicină Managementul strategiilor preventive și politici de sănătate Brașov română IF 120 150
Managementul și strategiile îngrijirilor paliative Brașov română IF 120
Managementul infecțiilor nosocomiale Brașov română IF 120
28. Muzică Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală Brașov română IF 120 130
Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea Brașov română IF 120
Meloterapie Brașov română IFR 120
29. Filologie Inovare culturală Brașov română IF 120 450
Studii lingvistice pentru comunicare interculturală Brașov engleză IF 120
Studii de limba și literatura română Brașov română IF 120
Traducere și interpretariat din limba franceză în limba română Brașov franceză IF 120
Studii interculturale în limba și literatura germană Brașov germană IF 120
Limba și literatura română - Identitate în multiculturalism Brașov română IFR 120
Cultură și discurs în spațiul anglo- american Brașov română IFR 120
Editarea și promovarea produselor culturale Brașov română IF 120
Scriere creatoare și traducere literară Brașov română IF 120

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Calculatoare și tehnologia informației Complemente de știința calculatoarelor Cluj-Napoca română IF 120 300
Ingineria calculatoarelor Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie software Cluj-Napoca română IF 120
Inteligență și viziune artificială Cluj-Napoca română IF 120
Rețele de comunicații și sisteme distribuite Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologia informației în economie Cluj-Napoca română IF 120
2. Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Cluj-Napoca română IF 120 200
Informatică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria conducerii avansate a fabricației Cluj-Napoca română IF 120
3. Inginerie civilă și instalații "ECO" Infrastructuri pentru transporturi și lucrări de artă Cluj-Napoca română IF 120 450
Ingineria infrastructurii transporturilor Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie structurală Cluj-Napoca română IF 120
Construcții durabile din beton Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie geotehnică Cluj-Napoca română IF 120
Patologia și reabilitarea construcțiilor Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria tehnologiilor speciale în construcții Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria instalațiilor Cluj-Napoca română IF 120
Proiectarea avansată a structurilor din lemn și metal Baia Mare română IF 120
4. Inginerie și management Managementul proiectelor și evaluarea proprietății Cluj-Napoca română IF 120 350
Antreprenoriat Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea proprietății Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria și managementul întreprinderii sustenabile Cluj-Napoca română IF 120
Managementul sistemelor logistice Cluj-Napoca română IF 120
Management și inginerie în afaceri Cluj-Napoca română IF 120
Managementul inovării și dezvoltării tehnologiei Baia Mare română IF 120
5. Inginerie industrială Design industrial Cluj-Napoca română IF 120 550
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în industrie Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie virtuală și fabricație competitivă Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie virtuală și fabricație competitivă/Virtual engineering for competitive manufacturing Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul și ingineria calității Cluj-Napoca română IF 120
Procese de producție inovative și management tehnologic Cluj-Napoca română IF 120
Procese de producție inovative și management tehnologic/Innovative Produktionsprozesse und Technologie- Management Cluj-Napoca germană IF 120
Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricație Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologii avansate de fabricație Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria calității sistemelor tehnologice Baia Mare română IF 120
Ingineria sistemelor flexibile de fabricație Baia Mare română IF 120
6. Mecatronică și robotică Robotică Cluj-Napoca română IF 120 150
Robotică Cluj-Napoca engleză IF 120
Ingineria sistemelor mecatronice Cluj-Napoca română IF 120
7. Inginerie electronică și telecomunicații Circuite și sisteme integrate Cluj-Napoca română IF 120 300
Inginerie electronică Cluj-Napoca română IF 120
Prelucrarea semnalelor și imaginilor Cluj-Napoca franceză IF 120
Sisteme integrate de comunicații cu aplicații speciale Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologii multimedia Cluj-Napoca română IF 120
Telecomunicații Cluj-Napoca română IF 120
8. Inginerie electrică Sisteme de monitorizare și control în inginerie electrică Cluj-Napoca română IF 120 250
Sisteme și structuri electrice avansate Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie și management în domeniul electric Baia Mare română IF 120
Sisteme moderne în acționări electromecanice Baia Mare română IF 120
9. Științe inginerești aplicate Științe inginerești aplicate în medicină Cluj-Napoca română IF 120 50
10. Ingineria autovehiculelor Automobilul și mediul Cluj-Napoca română IF 120 100
Logistica transporturilor rutiere Cluj-Napoca română IF 120
11. Inginerie mecanică Energii regenerabile Cluj-Napoca română IF 120 300
Ingineria biosistemelor în agricultură și industrie alimentară Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie de precizie și managementul calității Cluj-Napoca română IF 120
Managementul energiei termice Cluj-Napoca română IF 120
Managementul mentenanței sistemelor mecanice Baia Mare română IF 120
Proiectarea mașinilor și echipamentelor Baia Mare română IF 120
12. Ingineria materialelor Ingineria și managementul procesării avansate a materialelor Cluj-Napoca română IF 120 250
Materiale, micro- și nanotehnologii Cluj-Napoca română IF 120
Metalurgia pulberilor și materiale avansate Cluj-Napoca română IF 120
Sudarea și asigurarea calității materialelor Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale Baia Mare română IF 120
13. Ingineria mediului Dezvoltarea durabilă și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120 350
Managementul integrat al resurselor naturale și al deșeurilor Cluj-Napoca română IF 120
Procedee avansate în protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
Antreprenoriatul dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria, dreptul și economia dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
Cultura tehnologică și comunicarea în domeniul dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea impactului și riscului pentru mediu Baia Mare română IF 120
14. Sociologie Asistență și incluziune socială a vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități Baia Mare română IF 120 50
15. Filosofie Drepturile omului Baia Mare română IF 120 50
16. Filologie Dinamica limbii române contemporane Baia Mare română IF 120 250
Limba română în context european (spațiu, cultură, comunicare) Baia Mare română IF 120
Literatura engleză pentru copii și tineret Baia Mare română IF 120
Literatura română și modernismul european Baia Mare română IF 120
Limba franceză în traduceri specializate Baia Mare română IF 120
17. Studii culturale Etnologie și antropologie socială Baia Mare română IF 120 150
Etnoturism/Etnologia și turismul cultural Baia Mare română IF 120
Studii canadiene Baia Mare română IF 120
18. Teologie Teologie creștină și spiritualitate europeană Baia Mare română IF 120 50
19. Administrarea afacerilor Managementul afacerilor Baia Mare română IF 120 50
20. Biologie Biochimie aplicată Baia Mare română IF 120 50
21. Chimie Chimie didactică Baia Mare română IF 120 100
Metode de analiză utilizate în controlul calității mediului și produselor Baia Mare română IF 120
22. Informatică Informatică și inginerie software Baia Mare română IF 120 50
23. Management Managementul proiectelor europene Baia Mare română IF 120 50
24. Matematică Matematică didactică Baia Mare română IF 120 100
Matematici computaționale și tehnologii informatice Baia Mare română IF 120
25. Mine, petrol și gaze Securitatea și reabilitarea perimetrelor miniere Baia Mare română IF 120 50
26. Inginerie energetică Inginerie și management în domeniul energetic Baia Mare română IF 120 150
Monitorizarea și analiza funcționării sistemelor electroenergetice Baia Mare română IF 120
Managementul sistemelor electroenergetice moderne Cluj-Napoca română IF 120

18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Agronomie Agricultură organică Cluj-Napoca română IF 120 300
Managementul resurselor naturale și agroturistice Cluj-Napoca română IF 120
Dezvoltare rurală Cluj-Napoca română IF 120
Protecția plantelor Cluj-Napoca română IF 120
Protecția plantelor Cluj-Napoca română IFR 120
Agricultura, schimbări climatice și siguranță alimentară Cluj-Napoca franceză IF 120
2. Biologie Biologia agroecosistemelor Cluj-Napoca română IF 120 50
3. Ingineria mediului Protecția sistemelor naturale și antropice Cluj-Napoca română IF 120 50
4. Horticultură Managementul producției horticole în climat controlat Cluj-Napoca română IF 120 350
Managementul producției horticole în climat controlat Cluj-Napoca română IFR 120
Științe horticole Cluj-Napoca română IF 120
Proiectarea, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi Cluj-Napoca română IF 120
Biodiversitate și bioconservare Cluj-Napoca română IF 120
Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Cluj-Napoca română IF 120
Tehnologia producerii și valorificării vinurilor speciale și a produselor derivate Cluj-Napoca română IF 120
5. Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Cluj-Napoca română IF 120 50
6. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Agribusiness Cluj-Napoca engleză IF 120 100
Economie agroalimentară Cluj-Napoca română IF 120
7. Zootehnie Managementul creșterii animalelor și acvacultură Cluj-Napoca română IF 120 120
Managementul calității produselor de origine animalieră Cluj-Napoca română IF 120
8. Biotehnologii Biotehnologii aplicate Cluj-Napoca română IF 120 50
9. Ingineria produselor alimentare Managementul calității alimentelor Cluj-Napoca engleză IF 120 150
Sisteme de procesare și controlul calității produselor alimentare Cluj-Napoca română IF 120
Siguranța alimentară și protecția consumatorului Cluj-Napoca română IF 120

19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Informatică Baze de date Cluj-Napoca română IF 120 500
Inginerie software Cluj-Napoca engleză IF 120
Metode formale în programare Cluj-Napoca engleză IF 120
Modelare și simulare Cluj-Napoca engleză IF 120
Optimizarea modelelor informatice Cluj-Napoca maghiară IF 120
Programare bazată pe componente Cluj-Napoca engleză IF 120
Sisteme distribuite în internet Cluj-Napoca română IF 120
Sisteme inteligente Cluj-Napoca engleză IF 120
Inteligență computațională aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Proiectarea și dezvoltarea aplicațiilor enterprise Cluj-Napoca maghiară IF 120
2. Matematică Matematică Cluj-Napoca română IF 120 400
Matematică Cluj-Napoca engleză IF 120
Matematică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Matematică aplicată Cluj-Napoca engleză IF 120
Matematică computațională Cluj-Napoca maghiară IF 120
Matematică didactică Cluj-Napoca română IF 120
Matematică didactică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Modelare interdisciplinară Cluj-Napoca maghiară IF 120
3. Fizică Biofizică și fizică medicală Cluj-Napoca română IF 120 350
Biomateriale Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizica corpului solid Cluj-Napoca engleză IF 120
Fizică computațională Cluj-Napoca engleză IF 120
Știința și tehnologia materialelor avansate Cluj-Napoca engleză IF 120
Științe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Cluj-Napoca română IF 120
Științe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
4. Chimie Chimie avansată Cluj-Napoca română/ engleză IF 120 350
Chimie clinică Cluj-Napoca română IF 120
Chimie criminalistică Cluj-Napoca română IF 120
Controlul chimic al calității mediului și tehnici de depoluare Cluj-Napoca română IFR 120
Controlul chimic al calității mediului și tehnici de depoluare Cluj-Napoca română/ maghiară IF 120
Modelare moleculară în chimie și biochimie Cluj-Napoca engleză IF 120
Tehnici moderne de sinteză în chimie Cluj-Napoca maghiară IF 120
5. Inginerie chimică Ingineria materialelor și protecția mediului Cluj-Napoca română/ engleză IF 90 500
Ingineria materialelor și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca română/ engleză IF 90
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca română IF 120
Ingineria proceselor organice și biochimice Cluj-Napoca engleză IF 120
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca engleză IF 120
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca română/ engleză IF 90
Inginerie chimică avansată de proces Cluj-Napoca română IF 120
Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Cluj-Napoca maghiară IF 120
Procesarea și controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Cluj-Napoca română IF 120
6. Biologie Biologie didactică Cluj-Napoca română IF 120 550
Biotehnologie moleculară Cluj-Napoca română IF 120
Biotransformări celulare Cluj-Napoca română IF 120
Ecologie sistemică și conservare Cluj-Napoca română IF 120
Ecologie terestră și acvatică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Științele nutriției Cluj-Napoca română IF 120
Științele nutriției Cluj-Napoca română IFR 120
Utilizarea și protecția resurselor biologice Cluj-Napoca maghiară IF 120
Ecologie culturală Cluj-Napoca română IF 120
Biologie medicală Cluj-Napoca română IF 120
Biologie medicală Cluj-Napoca maghiară IF 120
7. Geologie Geologia bazinelor sedimentare Cluj-Napoca română IF 120 100
Mineralogie aplicată și petrologie Cluj-Napoca română IF 120
8. Geografie Amenajare și dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IF 120 660
Amenajare și dezvoltare turistică Cluj-Napoca română IFR 120
Analiza și amenajarea teritoriului Cluj-Napoca română IF 120
Ecoturism și dezvoltare durabilă Gheorgheni maghiară IF 120
Geografie fizică aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Geomatică Cluj-Napoca română IF 120
Planificare și dezvoltare regională Cluj-Napoca română IF 120
Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic Cluj-Napoca română IF 120
Turism și amenajarea teritoriului Sighetu- Marmației română IF 120
Turism și dezvoltare teritorială Cluj-Napoca maghiară IF 120
Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare Cluj-Napoca română IF 120
Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Știința sportului și educației fizice) Bistrița română IF 120
9. Știința mediului Calitatea mediului și surse energetice Cluj-Napoca română IF 120 350
Evaluarea riscului și securitatea mediului Cluj-Napoca română IFR 120
Evaluarea riscului și securitatea mediului Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea și managementul mediului Cluj-Napoca română IF 120
Gestiunea și protecția mediului Cluj-Napoca română IFR 120
Gestiunea și protecția mediului Cluj-Napoca română IF 120
Schimbări climatice și fenomene extreme de risc Cluj-Napoca română IF 120
10. Drept Drept privat al Uniunii Europene Cluj-Napoca maghiară IF 60 300
Drept privat comparat/Droit prive compare Cluj-Napoca franceză IF 60
Dreptul european și dreptul național al afacerilor Cluj-Napoca română IF 60
Instituții de drept privat Cluj-Napoca română IF 60
Statul de drept și societate civilă/Etat de droit et societe-civile Cluj-Napoca franceză IF 120
Științe penale și criminalistică Cluj-Napoca română IF 60
11. Filologie Comunicare multilingvă și multiculturală Cluj-Napoca italiană/ franceză/ spaniolă/ română IF 120 600
Direcții actuale în lingvistică Cluj-Napoca engleză/ franceză IF 120
Germanistica în context european Cluj-Napoca germană IF 120
Istoria imaginilor - istoria ideilor Cluj-Napoca română IF 120
Limba română în context romanic Cluj-Napoca română IF 120
Lingvistică și didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne Cluj-Napoca română IF 120
Literatura germană în Europa Centrală și de Sud-Est Cluj-Napoca germană IF 120
Literatură și civilizație - dialog intercultural în spațiul francofon Cluj-Napoca franceză IF 120
Studii culturale britanice Cluj-Napoca engleză IF 120
Studii de lingvistică și literatură maghiară Cluj-Napoca maghiară IF 120
Studii irlandeze Cluj-Napoca engleză IF 120
Studii literare românești Cluj-Napoca română IF 120
Masterat european de interpretare de conferință Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză/ germană/ italiană/ spaniolă IF 120 100
Masterat european de traductologie - terminologie Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză/ germană /italiană/ spaniolă IF 120
12. Studii culturale Cultură și societate - tradiție și modernitate Cluj-Napoca maghiară IF 120 150
Studii iudaice Cluj-Napoca română IF 120
Știință și religie Cluj-Napoca română IF 120
13. Filosofie Etica profesională Cluj-Napoca română IF 120 250
Filosofie antică și medievală Cluj-Napoca română IF 120
Filosofie, cultură, comunicare Cluj-Napoca română IF 120
Investigații filosofice aplicate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teorie critică și studii multiculturale Cluj-Napoca maghiară IF 120
14. Istorie Arheologie și studii clasice Cluj-Napoca română IF 120 300
Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural Cluj-Napoca maghiară IF 120
Istoria Europei de Sud-Est Cluj-Napoca română IF 120
Istoria și socio-antropologia epocii moderne Cluj-Napoca română IF 120
Istorie, memorie, oralitate în secolul XX Cluj-Napoca română IF 120
Societate, artă, identități în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Cluj-Napoca română IF 120
15. Relații internaționale și studii europene Comunicare internațională Cluj-Napoca română IF 120 675
Istorie contemporană și relații internaționale Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul relațiilor internaționale și politicilor europene Cluj-Napoca română IF 120
Afaceri europene și management de programe Cluj-Napoca română IF 120
Guvernanță europeană Cluj-Napoca română IF 120
Societate mediatică Cluj-Napoca română IF 120
Studii politice europene comparate Cluj-Napoca franceză IF 120
Studii politice europene comparate: Germania și Europa de Est Cluj-Napoca germană IF 120
Studii transatlantice Cluj-Napoca engleză IF 120
Diplomație culturală și relații internaționale Cluj-Napoca engleză IF 120
Diplomație culturală și economii globale Cluj-Napoca engleză IF 120
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Cluj-Napoca română IF 120
Evaluarea dezvoltării regionale Cluj-Napoca română IF 120
16. Științe ale comunicării Comunicare mediatică - Media communication Cluj-Napoca engleză IF 120 650
Comunicare mediatică Cluj-Napoca română IF 120
Comunicare socioculturală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Management media Cluj-Napoca română IFR 120
Management media Cluj-Napoca română IF 120
Producție media Cluj-Napoca română IF 120
Publicitate Cluj-Napoca română IFR 120
Publicitate Cluj-Napoca română IF 120
Publicitate și relații publice Cluj-Napoca germană/ engleză IF 120
Relații publice Cluj-Napoca română IFR 120
Relații publice Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici avansate de comunicare Cluj-Napoca maghiară IF 120
Științele informării și documentării Cluj-Napoca română IF 120
17. Științe politice Managementul securității în societatea contemporană Cluj-Napoca română IF 120 525
Managementul securității în societatea contemporană Cluj-Napoca română IFR 120
Comunicare politică Cluj-Napoca română IF 120
Dezvoltare internațională Cluj-Napoca engleză IF 120
Gen și oportunități egale Cluj-Napoca română IF 120
Managementul organizațiilor politice Cluj-Napoca română IF 120
Marketing politic și comunicare Cluj-Napoca română/ maghiară IF 120
Proiectarea cercetării și analiza datelor în științe sociale Cluj-Napoca engleză IF 120
Studii globale Cluj-Napoca română IF 120
Politici de incluziune a romilor/Policies for roma inclusion Cluj-Napoca engleză IF 120
18. Sociologie Asistență socială bazată pe dovezi Cluj-Napoca română IF 120 750
Asistența socială în spațiul justiției. Probațiune și mediere Cluj-Napoca română IF 120
Asistența socială pentru sănătate mentală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Asistența socială și economie socială Cluj-Napoca română IF 120
Consiliere și asistență în serviciile sociale Cluj-Napoca maghiară IF 120
Gerontologie socială Cluj-Napoca română IF 120
Managementul serviciilor sociale Cluj-Napoca română/ engleză IF 120
Politici și servicii sociale Cluj-Napoca română IF 120
Masterat european în drepturile copiilor Cluj-Napoca română IF 120
Antropologie aplicată Cluj-Napoca română IF 120
Cercetare sociologică avansată Cluj-Napoca română IF 120
Comunicare, societate și mass media Cluj-Napoca română IF 120
Managementul strategic al resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Sociologie aplicată în conducerea instituțiilor publice și a ONG-urilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Sociologie aplicată în dezvoltarea locală Cluj-Napoca maghiară IF 120
19. Psihologie Consiliere genetică Cluj-Napoca română IF 120 350
Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană Cluj-Napoca română IF 120
Consultanță și intervenție psihologică Cluj-Napoca maghiară IF 120
Psihologia resurselor umane și sănătate organizațională Cluj-Napoca română IF 120
Psihologia sănătății publice și clinice Cluj-Napoca română IF 120
Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman Cluj-Napoca română IF 120
20. Științe ale educației Consiliere școlară și asistență psihopedagogică Cluj-Napoca română IFR 120 510
Consiliere școlară și asistență psihopedagogică Cluj-Napoca română IF 120
Consiliere și intervenție în educație incluzivă Cluj-Napoca maghiară IF 120
Didactica limbii și literaturii germane, cultura și civilizația germană a Europei Centrale și de Sud-Est Cluj-Napoca germană IF 120
Educație civică Cluj-Napoca română IF 120
Management curricular Cluj-Napoca română IF 120
Management, consiliere și asistență psihopedagogică în instituțiile incluzive Cluj-Napoca română IF 120
Terapia limbajului și audiologie educațională Cluj-Napoca română IF 120
Management educațional Cluj-Napoca română IF 120
Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar Cluj-Napoca maghiară IF 120
21. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120 400
Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română IF 120
Management hotelier Cluj-Napoca română IFR 120
Management hotelier Cluj-Napoca română IF 120
Administrarea afacerilor internaționale Cluj-Napoca engleză IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Cluj-Napoca română IF 120
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Cluj-Napoca română IFR 120
22. Informatică economică E-Business Cluj-Napoca română IF 120 50
23. Cibernetică și statistică Econometrie și statistică aplicată Cluj-Napoca română IF 120 100
Sisteme de asistare a deciziilor economice Cluj-Napoca română IF 120
24. Contabilitate Auditul și managementul financiar al fondurilor europene Cluj-Napoca română IF 120 370
Auditul și managementul financiar al fondurilor europene (60 studenți/an pe perioada finanțării europene și 50 studenți/an după finalizarea proiectului) Cluj-Napoca română IFR 120
Diagnostic și evaluare Cluj-Napoca română IF 120
Expertiză contabilă și audit Cluj-Napoca română IF 120
Expertiză contabilă și audit Cluj-Napoca română IFR 120
Management contabil, audit și control Cluj-Napoca română IF 120
Management contabil, audit și control Cluj-Napoca română IFR 120
25. Economie Agrobusiness Cluj-Napoca română IF 120 300
Dezvoltare regională durabilă Cluj-Napoca română IF 120
Economia mediului Cluj-Napoca română IF 120
Economia resurselor naturale Cluj-Napoca română IF 120
Gestiunea și evaluarea proiectelor Cluj-Napoca română IF 120
Strategia europeană a dezvoltării durabile Cluj-Napoca română IF 120
26. Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale Cluj-Napoca română IF 120 200
Afaceri internaționale Cluj-Napoca română IFR 120
Management internațional Cluj-Napoca germană IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale Cluj-Napoca română IF 120
27. Finanțe Bănci și piețe de capital Cluj-Napoca română IFR 120 300
Bănci și piețe de capital Cluj-Napoca română IF 120
Finanțe corporative-asigurări Cluj-Napoca română IFR 120
Finanțe corporative-asigurări Cluj-Napoca română IF 120
Fiscalitate Cluj-Napoca română IF 120
Gestiune financiară corporativă Cluj-Napoca maghiară/ engleză IF 120
28. Management Administrare și comunicare internațională în afaceri Cluj-Napoca română/ engleză/ franceză IF 120 500
International business management Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul afacerilor Cluj-Napoca maghiară IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IFR 120
Managementul dezvoltării afacerilor Cluj-Napoca română IF 120
Managementul dezvoltării afacerilor Sfântu Gheorghe română IF 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IFR 120
Managementul resurselor umane Cluj-Napoca română IF 120
Management performant Cluj-Napoca română IF 120
29. Marketing Marketing și gestiunea organizației Cluj-Napoca franceză IF 120 200
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca română IF 120
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca română IFR 120
Strategii și politici de marketing Cluj-Napoca maghiară IF 120
30. Științe administrative Administrație publică Cluj-Napoca română IF 120 400
Administrație publică Cluj-Napoca română IFR 120
Administrație publică Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul crizelor și conflictelor Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul instituțiilor publice și nonprofit Cluj-Napoca engleză IF 120
Politici de sănătate și management sanitar Cluj-Napoca română IF 120
Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/Science, technology and innovation in public governance Cluj-Napoca engleză IF 120
Managementul proiectelor în sfera administrației publice Cluj-Napoca română IF 120
31. Știința sportului și educației fizice Antrenament și performanță sportivă Cluj-Napoca română IF 120 200
Educație fizică, fitness și agrement în turism Cluj-Napoca română IF 120
Kinetoterapie în afecțiunile aparatului locomotor Cluj-Napoca română IF 120
Managementul organizațiilor și activităților sportive Cluj-Napoca română IF 120
32. Teologie Arta sacră - Conservarea, restaurarea și crearea bunurilor culturale Cluj-Napoca română IF 120 800
Doctrina și hermeneutica creștin ortodoxă Cluj-Napoca română IF 120
Ortodoxie românească și viața liturgică Cluj-Napoca română IF 120
Pastorație și duhovnicie Cluj-Napoca română IF 120
Bioetică-morală, etică și deontologie Cluj-Napoca română IF 120
Arheologie creștină Cluj-Napoca română IF 120
Consilierea socio-spirituală a populațiilor vulnerabile Cluj-Napoca română IF 120
Consultant etic Oradea franceză IF 120
Fundamente creștine ale identității europene Oradea română IF 120
Teologie biblică Cluj-Napoca română IF 120
Teologie pastorală în comunitățile ecleziale Blaj română IF 120
Teologie aplicată Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie-muzică-educație Cluj-Napoca maghiară IF 120
Consiliere pastorală Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie, cultură și societate Cluj-Napoca maghiară IF 120
Teologie romano-catolică pastorală aplicată Alba Iulia maghiară IF 120
33. Teatru și artele spectacolului Actorie și regie Cluj-Napoca română IF 120 100
Teatru, film și multimedia Cluj-Napoca română IF 120
Teatru contemporan (actorie și teatrologie) Cluj-Napoca maghiară IF 120

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Medicină Metodologia cercetării științifice Cluj-Napoca română IF 120 660
Biostatistică și bioinformatică Cluj-Napoca română IF 120
Medicină psihosomatică Cluj-Napoca română IF 60
Farmacologie clinică și reguli de bună practică Cluj-Napoca română IF 60
Asistență medicală specializată în anestezie Cluj-Napoca română IF 60
Managementul bolnavului critic Cluj-Napoca română IF 60
Asistență medicală specializată în terapie intensivă Cluj-Napoca română IF 90
Ecografie și imagistică medicală comparată Cluj-Napoca română IF 120
Sexologie Cluj-Napoca română IF 120
Urmărirea nou-născutului cu risc Cluj-Napoca română IF 60
Optimizarea explorărilor imagistice morfologice și funcționale Cluj-Napoca română IF 120
Cercetări avansate în investigația criminalistică și în medicina legală Cluj-Napoca română IF 120
Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice Cluj-Napoca română IF 120
2. Farmacie Toxicologia medicamentului și a mediului Cluj-Napoca română IF 60 300
Științe farmaceutice aplicate Cluj-Napoca română IF 60
Forme farmaceutice moderne Cluj-Napoca română IF 60
Cosmetologie Cluj-Napoca română IF 60
Nutriția și calitatea vieții Cluj-Napoca română IF 120
Farmacovigilența: Monitorizarea siguranței medicamentelor Cluj-Napoca română IF 60
3. Medicină dentară Medicină dentară judiciară Cluj-Napoca română IF 120 40

21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Muzică Interpretare muzicală Cluj-Napoca română IF 120 175
Artele spectacolului muzical Cluj-Napoca română IF 120
Pedagogie muzicală Cluj-Napoca română IF 120
Compoziție-Muzicologie-Dirijat Cluj-Napoca română IF 120

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Arte vizuale Pictură Cluj-Napoca română IF 120 250
Sculptură Cluj-Napoca română IF 120
Grafică Cluj-Napoca română IF 120
Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii Cluj-Napoca română IF 120
Conservare și restaurare Cluj-Napoca română IF 120
Ceramică - sticlă Cluj-Napoca română IF 120
Design textil Cluj-Napoca română IF 120
Design vestimentar Cluj-Napoca română IF 120
Design Cluj-Napoca română IF 120

23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Filologie Studii de romanistică Constanța română IF 120 250
Studii anglo-americane Constanța engleză IF 120
Limba franceză și plurilingvism în spațiul european Constanța franceză IF 120
Comunicare și discurs intercultural în spațiul european Constanța română IF 120
Traductologie, terminologie, comunicare Constanța engleză/ franceză/ italiană/ germană/ turcă IF 120
2. Științe ale comunicării Jurnalism regional Constanța română IF 120 50
3. Teologie Studii religioase și juridico-canonice ale celor trei Religii Monoteiste (mozaică, creștină și islamică) Constanța română IF 120 400
Teologie practică Constanța română IF 120
Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare Constanța română IF 120
Istoria culturii și civilizației creștine în sud- estul Europei Constanța română IF 120
Managementul turismului religios Constanța română IF 120
Literatura patristică, limbi clasice și slava veche Constanța română IF 120
Teologie sistematică Constanța română IF 120
Teologie biblică Constanța română IF 120
4. Istorie Relații internaționale în sec. XIX-XXI. Istorie și diplomație Constanța română IF 120 200
Antropologie și istorie europeană Constanța română IF 120
Managementul instituțiilor de cercetare istorică și socio-politică Constanța română IF 120
Politică mondială și europeană Constanța română IF 120
5. Drept Legislația privind siguranța transporturilor Constanța română IF 120 200
Drept maritim Constanța română IF 120
Științe penale Constanța română IF 60
Drept public Constanța română IF 60
6. Științe administrative Guvernare și administrație publică europeană Constanța română/ franceză IF 120 210
Administrație europeană. Instituții și politici publice Constanța română IF 120
Managementul instituțiilor publice Constanța română IF 120
Asistență managerială și comunicare în organizațiile publice Constanța română IF 120
7. Biologie Conservarea biodiversității Constanța română IF 120 100
Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Constanța română IF 120
8. Știința mediului Dezvoltarea durabilă în zona costieră și valorificarea ecoturistică a spațiului litoral Constanța română IF 120 100
Analiza și evaluarea impactului de mediu Constanța română IF 120
9. Agronomie Sisteme de agricultură și monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă Constanța română IF 120 135
Controlul și monitorizarea produselor agricole Constanța română IF 120
Agricultură ecologică Constanța română IF 120
10. Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sport școlar Constanța română IF 120 150
Performanță în sport Constanța română IF 120
Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică Constanța română IF 120
11. Chimie Chimia și managementul calității produselor de consum și a mediului Constanța română IF 120 50
12. Fizică Fizică și tehnologia materiei condensate Constanța română IF 120 50
13. Inginerie chimică Tehnologii și management în prelucrarea petrolului Constanța română IF 120 50
14. Matematică Matematică didactică Constanța română IF 120 250
Informatică didactică Constanța română IF 120
Modelare matematică în finanțe și analiza economică Constanța română IF 120
Matematici aplicate Constanța română IF 120
Structuri matematice fundamentale Constanța română IF 120
15. Informatică Medii virtuale multimodale distribuite Constanța română IF 120 100
Modelare și tehnologii informatice Constanța română IF 120
16. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Constanța română IF 120 200
Administrarea și auditul proiectelor de afaceri Constanța română IF 120
Administrarea afacerilor în întreprinderile mici și mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă) Constanța română/ franceză IF 120
Asigurarea calității în afaceri Constanța română IF 120
17. Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale Constanța română IF 120 150
Politici europene de dezvoltare regională Constanța română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale Constanța română IF 120
18. Contabilitate Contabilitatea și auditul afacerilor Constanța română IF 120 100
Tehnici contabile și financiare pentru gestiunea afacerilor Constanța română IF 120
19. Finanțe Piețe de capital Constanța română IF 120 100
Finanțe corporative și bănci Constanța română IF 120
20. Medicină Managementul instituțiilor și al serviciilor medicale și farmaceutice Constanța română IF 120 50
21. Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor Constanța română IF 90 50
22. Inginerie industrială Calitate și certificare în construcțiile sudate Constanța română IF 90 50
23. Inginerie navală și navigație Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor navale Constanța română IF 90 50
24. Inginerie și management Ingineria și managementul sistemelor de producție Constanța română IF 90 50
25. Inginerie civilă și instalații Inginerie costieră Constanța română IF 90 250
Ingineria sistemelor hidrotehnice Constanța română IF 90
Ingineria și managementul resurselor de apă Constanța română IF 90
Ingineria structurilor de construcții Constanța română IF 90
Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile Constanța română IF 120
26. Inginerie și management Ingineria și managementul proiectelor de construcții Constanța română IF 90 50
27. Teatru și artele spectacolului Arta actorului de music hall Constanța română IF 120 20
28. Muzică Arta spectacolului liric Constanța română IF 120 35
Arta educației muzicale Constanța română IF 120
29. Arte vizuale Educația vizuală prin studiul peisajului și figurii Constanța română IF 120 50
30. Psihologie Psihologie sportivă Constanța română IF 120 150
Psihologie militară Constanța română IF 120
Psihodiagnoza complexă a personalității Constanța română IF 120
31. Științe ale educației Educație timpurie Constanța română IF 120 400
Terapii și compensare în tulburări de comunicare Constanța română IF 120
Management educațional Constanța română IF 120
Didactici speciale - Religie Constanța română IF 120
Didactici speciale - Matematică Constanța română IF 120
Didactici speciale - Istorie Constanța română IF 120
Strategii de comunicare și învățare eficientă în învățământul primar Constanța română IF 120
Educație incluzivă Constanța română IF 120

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Inginerie navală și navigație Tehnologii și management în industria offshore de petrol și gaze/Offshore oil and gas technology and management Constanța engleză IF 120 400
Inginerie avansată în industria offshore de petrol și gaze/Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry Constanța engleză IF 120
Management și logistică în transporturi Constanța română IF 120
Inginerie și management în domeniul maritim și portuar Constanța română IF 90
Transport maritim Constanța română IF 90
Inginerie și management în operarea terminalelor și navelor maritime Constanța română IF 120
Inginerie și management în transport maritim și multimodal Constanța română IF 120
Concepte moderne de inginerie mecanică navală Constanța română IF 120
2. Inginerie electrică Sisteme electrice avansate Constanța română IF 120 100
Tehnici avansate de inginerie electromecanică Constanța română IF 120

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Chimie Chimia compușilor biologic activi Craiova română IF 120 100
Chimie aplicată Craiova română IF 120
2. Știința mediului Calitatea mediului Craiova română IF 120 50
3. Fizică Fizica materialelor Craiova română IF 120 100
Fizică teoretică Craiova română IF 120
4. Informatică Metode și modele în inteligența artificială Craiova română IF 120 50
5. Matematică Matematici aplicate Craiova română IF 120 50
6. Știința sportului și educației fizice Activitate motrică curriculară și extracurriculară Craiova română IF 120 150
Performanță în sport Craiova română IF 120
Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Craiova română IF 120
7. Filologie Limba engleză și limba franceză - traducere și terminologie juridică europeană Craiova engleză/ franceză/ română IF 120 300
Limba franceză, didactică și literaturi în spațiul francofon Craiova franceză IF 120
Paradigme ale comunicării organizaționale Craiova română IF 120
Studii de limba și literatura română Craiova română IF 120
Studii de limbă engleză și literaturi anglo- americane Craiova engleză IF 120
Perspective în studiul lingvistic al literaturii Craiova română IF 120
8. Teatru și artele spectacolului Arta actorului Craiova română IF 120 50
9. Științe politice Securitate națională și euroatlantică Craiova română IF 120 75
10. Filosofie Filosofie contemporană Craiova română IF 120 50
11. Sociologie Dezvoltare comunitară și integrare europeană Craiova română IF 120 125
Dezvoltare regională Craiova română IF 120
12. Geografie Valorificarea și protecția resurselor din mediul geografic Craiova română IF 120 50
13. Istorie Români în istoria Europei Craiova română IF 120 50
14. Drept Integrare europeană (interdisciplinar cu domeniul: Economie și afaceri internaționale) Craiova română IF 120 50
15. Teologie Comunicarea socială a bisericii Craiova română IF 120 150
Management de caz în asistența socială Craiova română IF 120
Misiune și pastorație Craiova română IF 120
16. Drept Drept privat Craiova română IF 60 250
Drept public Craiova română IF 60
Dreptul afacerilor Craiova română IF 60
Drepturile omului Craiova română IF 60
Științe penale Craiova română IF 60
17. Științe administrative Științe administrative Craiova română IF 120 75
18. Cibernetică și statistică Managementul afacerilor electronice Craiova română IF 120 50
19. Contabilitate Audit și management financiar-contabil Craiova română IF 120 150
Contabilitate și raportări financiare conforme cu standardele internaționale Craiova română IF 120
Management contabil, expertiză și audit Drobeta-Turnu Severin română IF 120
20. Economie și afaceri internaționale Dezvoltare regională și proiecte europene Craiova română IF 120 150
Economie și administrarea afacerilor internaționale Craiova engleză IF 120
Economie și afaceri europene Craiova română IF 120
21. Finanțe Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor Craiova română IF 120 350
Analiza și evaluarea financiară a organizațiilor Craiova română IFR 120
Finanțe și administrarea afacerilor Craiova română IF 120
Management financiar-bancar Craiova română IF 120
Management financiar-bancar Craiova română IFR 120
Finanțe aplicate Craiova engleză IF 120
Strategii financiare ale companiei și consultanță fiscală Drobeta-Turnu Severin română IF 120
22. Management Managementul afacerilor Craiova română IF 120 300
Managementul afacerilor Craiova română IFR 120
Managementul organizației Drobeta-Turnu Severin română IF 120
Managementul organizațiilor publice Craiova română IF 120
Managementul resurselor umane Craiova română IF 120
Management competitiv și performanță Craiova română IF 120
23. Marketing Marketing și comunicare în afaceri Craiova română IF 120 60
24. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii Drobeta-Turnu Severin română IF 120 100
Administrarea afacerilor și antreprenoriat Craiova română IF 120
25. Ingineria autovehiculelor Concepția și proiectarea autovehiculelor moderne Craiova română IF 120 150
Optimizarea sistemelor de transport rutier Craiova română IF 120
Proiectare, fabricare și dezvoltare în ingineria automobilelor/Automotive engineering - design, manufacture and development Craiova engleză IF 120
26. Inginerie industrială Optimizarea proceselor și echipamentelor tehnologice Craiova română IF 120 50
27. Inginerie mecanică Modelare și simulare în ingineria mecanică Craiova română IF 120 50
28. Inginerie și management Managementul producției și logisticii Craiova română IF 120 150
Ingineria și managementul calității Drobeta-Turnu Severin română IF 120
Managementul sistemelor logistice Drobeta-Turnu Severin română IF 120
29. Ingineria materialelor Materiale avansate Drobeta-Turnu Severin română IF 120 50
30. Ingineria mediului Managementul mediului și energie durabilă Drobeta-Turnu Severin română IF 120 100
Managementul resurselor ecologice și naturale Craiova română IF 120
31. Inginerie aerospațială Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială Craiova română IF 120 60
32. Inginerie electrică Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Craiova română IF 120 250
Inginerie electrică avansată Craiova română IF 120
Modelarea și optimizarea echipamentelor electrice Craiova română IF 120
Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului Craiova română IF 120
Sisteme electromecanice complexe Craiova română IF 120
33. Inginerie energetică Gestiunea proceselor energetice Craiova română IF 120 100
Sisteme energetice informatizate Craiova română IF 120
34. Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe Craiova română IF 120 100
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Craiova română IF 120
35. Inginerie electronică și telecomunicații Sisteme electronice avansate Craiova română IF 120 50
36. Mecatronică și robotică Sisteme de conducere în robotică Craiova română IF 120 50
37. Calculatoare și tehnologia informației Inginerie software Craiova română IF 120 200
Sisteme informatice pentru comerț electronic/Information systems for e-business Craiova engleză IF 120
Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor Craiova română IF 120
Ingineria calculatoarelor și comunicațiilor/Computer and communication engineering Craiova engleză IF 120
38. Horticultură Viticultură-Oenologie Craiova română IF 120 100
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală Craiova română IF 120
39. Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare Craiova română IF 120 50
40. Biologie Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor Craiova română IF 120 50
41. Agronomie Management în agroturism și calitatea produselor agroalimentare Craiova română IF 120 150
Consultanță și management în agricultură Craiova română IF 120
Protecția mediului în agricultură Craiova română IF 120

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Medicină dentară Restaurări protetice cu sprijin implantar Craiova română IF 60 50
2. Farmacie Farmacologie și toxicologie Craiova română IF 60 52
3. Medicină Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar Craiova română IF 90 50

27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Inginerie mecanică Modelare și simulare în inginerie mecanică Galați română IF 120 200
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului Galați română IF 120
Analiză asistată de calculator a dinamicii mașinilor și echipamentelor tehnologice Brăila română IF 120
Materiale și ingineria fabricării Galați engleză IF 120
2. Inginerie industrială Managementul calității în inginerie industrială Galați română IF 120 150
Ingineria sistemelor integrate de fabricație Galați română IF 120
Grafică și modelare computerizată Galați română IF 120
3. Arhitectură navală Arhitectură navală Galați engleză IF 120 100
Tehnologii avansate în construcții navale Galați engleză IF 120
4. Inginerie electrică Electronică de putere și sisteme avansate de conversie Galați română IF 120 100
Utilizarea eficientă a energiei și surse regenerabile Galați română IF 120
5. Inginerie electronică și telecomunicații Metode avansate de prelucrare a semnalelor Galați engleză IF 120 50
6. Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată Galați română IF 120 50
7. Calculatoare și tehnologia informației Sisteme inteligente Galați română IF 90 100
Tehnologii informatice avansate Galați română IF 120
8. Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor și a mediului în metalurgie Galați română IF 120 100
Nanotehnologii și materiale multifuncționale Galați română IF 120
9. Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă Galați română IF 120 200
Ingineria și protecția mediului Brăila română IF 120
Monitorizarea și managementul mediului Galați română IF 120
Dezvoltare durabilă și securitate în industrie Galați engleză IF 120
10. Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea și siguranța alimentelor Galați română IF 120 200
Știința și ingineria alimentelor Galați română IF 120
Știința și ingineria bioresurselor acvatice Galați română IF 120
Nutriție Galați română IF 120
11. Inginerie și management Inginerie și management în alimentație publică și agroturism Galați română IF 120 50
12. Științe inginerești aplicate Biotehnologia resurselor naturale Galați română IF 120 50
13. Știința mediului Controlul și expertizarea calității mediului Galați română IF 120 100
Științe - Abordarea integrată a științelor naturii Galați română IF 120
14. Fizică Analize fizico-chimice în știința materialelor și mediu Galați română IF 120 50
15. Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse Galați română IF 120 50
16. Matematică Matematică didactică Galați română IF 120 50
17. Filologie Teoria și practica textului Galați română IF 120 250
Traducere și interpretariat Galați engleză IF 120
Literatură, film și reprezentări culturale Galați engleză IF 120
Limba română - Identitate și deschidere culturală Cahul română IF 120
Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Galați franceză IF 120
18. Științe ale comunicării Comunicare și tehnici de producție mass- media Galați română IF 120 50
19. Istorie Spațiul românesc între Orient și Occident Galați română IF 120 50
20. Filosofie Filosofie socială. Teoria și practica soluționării conflictelor Galați română IF 120 50
21. Teologie Istorie și spiritualitate filocalică Galați română IF 120 50
22. Finanțe Management financiar și bancar Galați română IF 120 50
23. Marketing Marketing și comunicare în afaceri Galați română IF 120 50
24. Economie și afaceri internaționale Administrarea afacerilor internaționale Galați română IF 120 50
25. Management Managementul resurselor umane Galați română IF 120 150
Strategii și politici manageriale Galați română IF 120
Management educațional Galați română IF 120
26. Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor Galați română IF 120 50
27. Contabilitate Contabilitate și audit Galați română IF 120 50
28. Economie Dezvoltare regională și rurală Galați română IF 120 100
Economie și administrarea afacerilor Galați engleză IF 120
29. Științe administrative Administrație publică și integrare europeană Galați română IF 120 50
30. Drept Dreptul european al afacerilor Galați română IF 90 50
31. Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și management sportiv Galați română IF 120 150
Kinetoterapie la domiciliu Galați română IF 120
Loisir-Fitness Cahul română IF 120

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate Iași română IF 120 150
Sisteme și control automat Iași română IF 120
Sisteme și control automat/Systems and control Iași engleză IF 120
2. Calculatoare și tehnologia informației Sisteme distribuite și tehnologii WEB Iași română IF 120 150
Sisteme distribuite și tehnologii WEB/Distributed systems and WEB technologies Iași engleză IF 120
Calculatoare încorporate Iași română IF 120
3. Inginerie chimică Protecție anticorozivă și electrochimie aplicată Iași română IF 120 550
Produse farmaceutice și cosmetice Iași română IF 120
Cataliză și materiale catalitice pentru mediu, energie și sănătate Iași română IF 120
Produse naturale Iași română IF 120
Ingineria procedeelor nepoluante Iași română IF 120
Știința hârtiei și a materialelor polimerice Iași română IF 120
Materiale macromoleculare înalt performante Iași română IF 120
Ecodesign în finisarea textilelor Iași română IF 120
Procesarea avansată a resurselor proteice Iași română IF 120
Controlul și procesarea alimentelor Iași română IF 120
Biomateriale polimerice și bioresurse Iași română IF 120
4. Ingineria mediului Managementul mediului Iași română IF 120 300
Managementul mediului Iași română IFR 120
Managementul, tratarea și valorificarea deșeurilor Iași română IF 120
Controlul calității mediului ambiant Iași română IF 120
Managementul mediului și energie durabilă/Environmental management and sustainable energy Iași engleză IF 120
Ingineria și managementul factorilor de mediu Iași română IF 120
5. Inginerie civilă și instalații Ingineria clădirilor Iași română IF 120 600
Inginerie structurală Iași română IF 120
Inginerie structurală/Structural engineering Iași engleză IF 120
Materiale și produse performante pentru construcții Iași română IF 120
Reabilitarea și creșterea siguranței construcțiilor Iași română IF 120
Infrastructuri moderne pentru transporturi Iași română IF 120
Management și tehnologii speciale în construcții Iași română IF 120
Inginerie geotehnică Iași română IF 120
Evaluare și administrare imobiliară Iași română IF 120
Inginerie hidrotehnică Iași română IF 120
Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative și hidroedilitare Iași română IF 120
Instalații pentru construcții Iași română IF 120
6. Inginerie industrială Managementul și tehnologia producției Iași română IF 120 700
Concepția și fabricația asistată de calculator Iași română IF 120
Sisteme micromecanice Iași română IF 120
Inginerie și management în fabricația mecanică Iași română IF 120
Tehnologii avansate de fabricație Iași română IF 120
Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie Iași română IF 120
Design industrial textil Iași română IF 90
Design vestimentar Iași română IF 120
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei Iași română IF 120
Tehnologii performante de tricotare Iași română IF 120
Sisteme inovative de producție în confecții Iași română IF 120
Textile avansate Iași română IF 120
Ingineria securității și sănătății în muncă Iași română IF 120
Asigurarea calității în domeniul textile- pielărie Iași română IF 120
7. Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată Iași română IF 120 250
Diagnoze și expertize tehnice în ingineria mecanică Iași română IF 120
Mașini termice, frigotehnie și climatizare Iași română IF 120
Tehnici nepoluante în industria agroalimentară Iași română IF 120
Sisteme industriale pentru tehnologii moderne Iași română IF 120
8. Inginerie electronică și telecomunicații Rețele de comunicații Iași română IF 120 300
Sisteme electronice inteligente și informatică industrială Iași română IF 120
Proiectarea circuitelor VLSI avansate Iași română IF 120
Sisteme avansate în electronica aplicată Iași română IF 120
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor Iași română IF 120
Radiocomunicații digitale Iași română IF 120
9. Inginerie electrică Sisteme informatice de monitorizare a mediului Iași română IF 120 150
Sisteme electrice avansate Iași română IF 120
Conversia energiei și controlul mișcării Iași română IF 120
10. Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Iași română IF 120 100
Management, energie, mediu Iași română IF 120
11. Inginerie și management Inginerie și management în contextul globalizării Iași română IF 120 350
Marketing industrial Iași română IF 120
Inginerie și management în producția de bunuri și servicii Iași română IF 120
Management și administrarea afacerilor Iași română IF 120
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei Iași română IF 120
Inovare și antreprenoriat Iași română IF 120
Antreprenoriat industrial Iași română IF 120
12. Inginerie geodezică Geomatică și cartografie Iași română IF 120 50
13. Ingineria autovehiculelor Concepția și managementul proiectării automobilului Iași română IF 120 200
Sistemica transporturilor autopropulsate Iași română IF 120
Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere Iași română IF 120
Siguranța și performanțele circulației rutiere Iași română IF 120
14. Mecatronică și robotică Mecatronică avansată Iași română IF 120 100
Sisteme robotizate Iași română IF 120
15. Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnici de analiză experimentală Iași română IF 120 100
Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor Iași română IF 120

29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Agronomie Expertiza și evaluarea fondului funciar Iași română IF 120 200
Producerea de sămânță și material de plantat Iași română IF 120
Tehnologii agricole moderne Iași română IF 120
Tehnologii alternative în agricultură Iași română IF 120
2. Biologie Conservarea și utilizarea resurselor genetice vegetale Iași română IF 120 50
3. Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare Iași română IF 120 50
4. Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole Iași română IF 120 150
Management în agricultură Iași română IF 120
Management în alimentație publică și agroturism Iași română IF 120
5. Horticultură Amenajări peisagistice urbane și teritoriale Iași română IF 120 250
Horticultură ecologică Iași română IF 120
Producerea semințelor și materialului săditor horticol Iași română IF 120
Protecția plantelor Iași română IF 120
Tehnologia și controlul calității băuturilor Iași română IF 120
6. Zootehnie Managementul calității și siguranței alimentelor Iași română IF 120 250
Managementul exploatațiilor în acvacultură Iași română IF 120
Managementul producțiilor animale Iași română IF 120
Nutriția și alimentația animalelor Iași română IF 120
Reproducție și ameliorare genetică Iași română IF 120

30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Biologie Bioantropologie Iași română IF 120 400
Biodiversitatea și productivitatea ecosistemelor Iași română IF 120
Biologia dezvoltării Iași română IF 120
Biologia dezvoltării (masterat de cercetare științifică) Iași română IF 120
Bioprocedee în domeniul agroalimentar Iași română IF 120
Biotehnologii microbiene și celulare Iași română IF 120
Genetică moleculară Iași română IF 120
Genetică moleculară Iași engleză IF 120
Biotehnologii Iași franceză IF 120
2. Știința mediului Consiliere de mediu Iași română IF 120 160
Educație ecologică pentru dezvoltare durabilă Iași română IF 120
Mediul actual și dezvoltare durabilă Iași română IF 120
3. Chimie Chimia în științele integrate Iași română IF 120 400
Chimia mediului și siguranță alimentară Iași română IF 120
Chimia produselor cosmetice și farmaceutice Iași română IF 120
Chimia și biochimia heterociclurilor Iași română IF 120
Chimie coordinativă aplicată Iași română IF 120
Didactica chimiei Iași română IF 120
Dinamica sistemelor chimice cu aplicații în chimia mediului Iași română IF 120
Studii avansate în chimie Iași română IF 120
4. Drept Criminalistică Iași română IF 120 200
Drept european Iași română IF 120
Dreptul afacerilor Iași română IF 120
Științe penale Iași română IF 120
5. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Iași română IF 120 550
Administrarea afacerilor Iași română IFR 120
Antreprenoriat Iași română IF 120
Management în comerț Iași română IF 120
Management în comerț Iași română IFR 120
Management în turism Iași română IF 120
Management în turism Iași română IFR 120
Management turistic și hotelier Iași română IF 120
Managementul afacerilor agroalimentare și de mediu Iași română IF 120
Managementul proiectelor Iași română IF 120
Managementul proiectelor Iași română IFR 120
6. Informatică economică Sisteme informaționale pentru afaceri Iași română IF 120 120
7. Cibernetică și statistică Metode cantitative în economie Iași română IF 120 190
Statistică și actuariat în asigurări și sănătate Iași română IF 120
Statistică și econometrie Iași română IF 120
8. Contabilitate Contabilitate, audit și control de gestiune Iași română IF 120 405
Contabilitate, expertiză si audit Iași română IF 120
Contabilitatea afacerilor Iași română IF 120
Contabilitatea afacerilor Iași română IFR 120
Sisteme informaționale contabile Iași română IF 120
Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Iași română IF 120
9. Economie Economia și dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) Iași română IF 120 200
Master de cercetare în economie și afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) Iași română IF 120
Managementul mediului și al resurselor naturale Iași română IF 120
10. Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale Iași română IF 120 400
Economie și afaceri internaționale Iași română IF 120
Managementul riscului în afaceri internaționale Iași română IF 120
Afaceri internaționale și strategii interculturale Iași română IF 120
Studii europene (interdisciplinar cu politice, Drept) Iași română IF 120
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) Iași română IFR 120
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, Științe administrative) Iași română IF 120
11. Finanțe Asigurări și reasigurări Iași română IF 120 350
Bănci și piețe financiare Iași română IF 120
Finanțe și managementul riscului Iași engleză IF 120
Finanțe - Asigurări Iași română IF 120
Gestiune financiară și audit în instituțiile publice Iași română IF 120
Gestiune financiar-bancară Iași română IF 120
12. Management Achiziții, distribuție, logistică Iași română IF 120 350
Management intercultural Iași română IF 120
Managementul calității Iași română IF 120
Managementul organizațiilor Iași română IF 120
Managementul resurselor umane Iași română IF 120
Managementul și dezvoltarea resurselor umane Iași română IF 120
Managementul resurselor umane Iași română IFR 120
13. Marketing Analiză și strategie de marketing Iași română IF 120 260
Marketing și comunicare în afaceri Iași română IF 120
Negocieri - relații publice Iași română IF 120
Negocieri - relații publice Iași română IFR 120
Marketing management Iași engleză IF 120
14. Științe administrative Administrație publică Iași română IF 120 200
Administrație și finanțe publice europene Iași română IF 120
Guvernare modernă și dezvoltare locală Iași română IF 120
Guvernare modernă și dezvoltare locală Iași română IFR 120
15. Știința sportului și educației fizice Activități sportive de timp liber și sporturi extreme Iași română IF 120 150
Fitness și estetică corporală Iași română IF 120
Kinetoterapia în traumatologia sportivă Iași română IF 120
16. Sociologie Familia și managementul resurselor familiale Iași română IF 120 250
Masterat european de protecție a drepturilor copilului Iași română IF 120
Probațiune, mediere și asistență socială a victimelor infracțiunilor Iași română IF 120
Supervizare și planificare socială Iași română IF 120
Securitate comunitară și controlul violenței Iași română IF 120
17. Filosofie Filosofia aplicată și management cultural Iași română IF 120 100
Filosofie și științe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Științe politice) Iași română IF 120
18. Științe ale comunicării Relații publice și publicitate Iași română IF 120 100
Tehnici de producție editorială în presa scrisă, audiovizual și multimedia Iași română IF 120
19. Științe politice Marketing politic și comunicare Iași română IF 120 200
Politici publice și management instituțional Iași română IF 120
Studii de dezvoltare internațională Iași engleză IF 120
Studii europene de integrare și securitate Iași română IF 120
20. Fizică Biofizică și fizică medicală Iași română IF 120 600
Biofizică și fizică medicală Iași engleză IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie și autoorganizare Iași română IF 120
Fizica plasmei, spectroscopie și autoorganizare Iași engleză IF 120
Fizică și protecția mediului Iași română IF 120
Fizica didactică Iași română IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii Iași română IF 120
Materiale avansate. Nanotehnologii Iași engleză IF 120
Metode fizice aplicate în kinetoterapie și recuperare medicală Iași română IF 120
Modelare și simulare Iași română IF 120
Modelare și simulare Iași engleză IF 120
Științe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Iași română IF 120
21. Geografie Riscuri naturale și amenajarea teritoriului Iași română IF 120 170
Turism și dezvoltare regională Iași română IF 120
Turism și dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional Iași franceză IF 120
22. Geologie Geochimia mediului Iași română IF 120 150
Geochimia mediului Iași engleză IF 120
Geologie de sondă și ambientală Iași română IF 120
23. Informatică Ingineria sistemelor software Iași română IF 120 550
Ingineria sistemelor software Iași engleză IF 120
Lingvistică computațională Iași română IF 120
Lingvistică computațională Iași engleză IF 120
Optimizare computațională Iași română IF 120
Optimizare computațională Iași engleză IF 120
Securitatea informației Iași română IF 120
Securitatea informației Iași engleză IF 120
Sisteme distribuite Iași română IF 120
Sisteme distribuite Iași engleză IF 120
Studii avansate în informatică Iași engleză IF 120
24. Istorie Arheologie, civilizație și artă antică Iași română IF 120 450
Instituții și ideologii ale puterii în Europa Iași română IF 120
Istoria comunismului în România Iași română IF 120
Istoria evreilor și ebraistică Iași română IF 120
Muzeologie și restaurare Iași română IF 120
Patrimoniu și turism cultural Iași română IF 120
Relații, instituții și organizații internaționale Iași română IF 120
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Iași română IF 120
Studii egeo-mediteraneene Iași română IF 120
25. Filologie Cultură germană în context european Iași română IF 120 675
Didactica limbii franceze ca limbă străină și educație interculturală Iași română IF 120
Limbă, literatură și civilizație românească Iași română IF 120
Limbi, literaturi și civilizații străine Iași română IF 120
Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze Iași română IF 120
Lingvistică generală și românească Iași română IF 120
Literatura română și hermeneutică literară Iași română IF 120
Literatură universală și comparată Iași română IF 120
Studii americane Iași română IF 120
Studii francofone Iași română IF 120
Traducere și terminologie Iași română IF 120
26. Matematică Calcul științific și ingineria programării Iași română IF 120 350
Master de cercetare în matematică Iași română IF 120
Matematica didactică Iași română IF 120
Matematici financiare Iași română IF 120
Modele matematice și statistică aplicată Iași română IF 120
Structuri matematice fundamentale Iași română IF 120
Teoria riscurilor și aplicații Iași engleză IF 120
27. Psihologie Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului Iași română IF 120 250
Psihologie clinică și psihoterapie Iași română IF 120
Psihologie educațională și consiliere Iași română IF 120
Relații umane și comunicare Iași română IF 120
Terapii de cuplu și familie Iași română IF 120
28. Științe ale educației Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale Iași română IF 120 300
Didactici aplicate pentru învățământul primar Iași română IF 120
Educație timpurie Iași română IF 120
Medierea conflictelor în educație Iași română IF 120
Politici și management în educație Iași română IF 120
Relații și strategii interculturale Iași română IF 120
29. Teologie Hermeneutică și teologie biblică Iași română IF 120 350
Patrimoniu cultural Iași română IF 120
Teologie practică și pastoral-misionară Iași română IF 120
Teologie sistematică în context contemporan Iași română IF 120
Teoria și practica formării religioase Iași română IF 120
Viața bisericii - istorie și actualitate Iași română IF 120
Strategii ale carității creștine Iași română IF 120

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR.T. POPA" DIN IAȘI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Medicină Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică Iași română IF 120 300
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Iași română IF 120
Nutriție și dietetică profilactică și curativă Iași română IF 120
Bioingineria reabilitării Iași română IF 120
Management pentru sănătate Iași română IF 120
Cercetare în politici de sănătate Iași română IF 120
2. Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentației/Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous Iași engleză IF 60 200
Reabilitarea implanto-protetică a edentației/Rehabilitation implanto- prothetique de l'edentation Iași franceză IF 60
Tehnici moderne în estetica și reabilitarea tehnologică în situații particulare de edentație Iași română IF 60
Reabilitarea implanto-protetică a edentației Iași română IF 60
3. Științe inginerești aplicate Biotehnologii medicale avansate Iași română IF 120 150
Bioingineria protezării Iași română IF 120
Bioinginerie clinică Iași română IF 120

32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
1. Arte vizuale Arte plastice (se adaugă după caz: pictură, sculptură, grafică, foto-video) Iași română IF 120 250
Design Iași română IF 120
Arte plastice și decorative Iași română IF 120
Arte decorative (se adaugă după caz: artă murală, moda-design vestimentar) Iași română IF 120
Conservarea și restaurarea operei de artă Iași română IF 120
2. Muzică Interpretare muzicală Iași română IF 120 135
Educație muzicală Iași română IF 120
Muzicologie, compoziție, dirijat Iași română IF 120
3. Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului teatral Iași română IF 120 50

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Arte vizuale Pictură și multimedia Oradea română IF 120 80
Sculptură și ambient Oradea română IF 120
2. Muzică Elemente de complementaritate pentru educația muzicală Oradea română IF 120 100
Pedagogia artei dirijorale Oradea română IF 120
Vocal și instrumental în arta muzicală camerală Oradea română IF 120
3. Drept Drept penal și procedură penală Oradea română IF 90 100
Drept civil și procedură civilă Oradea română IF 60
4. Științe administrative Administrație publică Oradea română IF 120 50
5. Știința sportului și educației fizice Educație fizică și antrenament sportiv Oradea română IF 120 100
Kinetoterapie în reeducarea funcțională Oradea română IF 120
6. Geografie Evaluarea calității și protecția mediului Oradea română IF 120 200
Gestiunea și planificarea teritoriului asistată de GIS Oradea română IF 120
Gestiune și amenajare turistică Oradea română IF 120
Tourism management and planning Oradea engleză IF 120
7. Știința mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea și protecția mediului Oradea română IF 120 50
8. Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației și multimedia Oradea română IF 120 150
Management în tehnologia informației Oradea română IF 120
Securitatea sistemelor de calcul Oradea română IF 120
9. Ingineria sistemelor Sisteme informatice complexe Oradea română IF 120 100
Sisteme automate avansate Oradea română IF 120
10. Inginerie electronică și telecomunicații Sisteme electronice avansate Oradea română IF 120 150
Tehnologii audio-video și telecomunicații Oradea română IF 120
Prelucrarea semnalelor în electronică și telecomunicații Oradea română IF 120
11. Inginerie electrică Tehnici informatice în ingineria electrică Oradea română IF 120 100
Sisteme avansate în inginerie electrică Oradea română IF 120
12. Inginerie energetică Energii regenerabile Oradea română IF 120 150
Managementul sistemelor de energie Oradea română IF 120
Sisteme electroenergetice performante Oradea română IF 90
13. Inginerie industrială Concepție, fabricație și management asistate de calculator Oradea română IF 120 100
Ingineria și designul produselor textile și din piele Oradea română IF 120
14. Inginerie și management Management și comunicare în inginerie Oradea română IF 120 300
Managementul calității și protecția consumatorului în domeniul textile-pielărie Oradea română IF 120
Inginerie economică și management pentru afaceri Oradea română IF 120
Inginerie și management în domeniul autovehiculelor Oradea română IF 120
Inginerie și management în domeniul construcțiilor Oradea română IF 120
Managementul unităților de turism și alimentație publică Oradea română IF 120
15. Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată Oradea română IF 120 100
Sisteme mecatronice avansate Oradea engleză IF 120
16. Istorie Studii euroregionale și relații transfronatliere Oradea română IF 120 200
Istoria relațiilor internaționale la începutul secolului XXI Oradea română IF 120
Integrare europeană Oradea română IF 120
Istoria vestului românesc Oradea română IF 120
17. Relații internaționale și studii europene Dezvoltare regională și comunicare instituțională în UE Oradea română IF 120 275
Securitate europeană Oradea română IF 120
Studii europene Oradea engleză IF 120
Relații internaționale Oradea română IF 120
Evaluarea politicilor și a programelor publice europene Oradea română IF 120
18. Științe politice Politici publice europene Oradea română IF 120 50
19. Filologie Cultură și civilizație europeană Oradea română IF 120 150
Literatura română - Relevanțe europene Oradea română IF 120
Tipuri de modernitate în spațiul anglofon și francofon Oradea engleză/ franceză IF 120
20. Medicină Managementul afecțiunilor aparatului locomotor Oradea română IF 120 100
Managementul serviciilor de sănătate Oradea română IF 120
21. Agronomie Tehnologii moderne în exploatațiile agricole și zootehnice Oradea română IF 120 50
22. Horticultură Tehnologii horticole moderne Oradea română IF 120 50
23. Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Oradea română IF 120 50
24. Ingineria mediului Politici noi de mediu privind integrarea europeană Oradea română IF 120 250
Factori de mediu în siguranța alimentară și sănătatea publică Oradea română IF 120
Dezvoltare durabilă - regională și agroturistică Oradea română IF 120
Managementul situațiilor de urgență, crizelor și dezastrelor în agricultură, silvicultură și industrie alimentară Oradea română IF 120
Ingineria mediului și securitate în muncă Oradea română IF 120
25. Ingineria produselor alimentare Siguranță și securitate agroalimentară Oradea română IF 120 50
26. Biologie Biologia celulelor procariote și eucariote Oradea română IF 120 100
Biodiversitatea și monitorizarea ecosistemelor Oradea română IF 120
27. Chimie Chimie structurală și aplicativă Oradea română IF 120 50
28. Fizică Fizică computațională Oradea română IF 120 150
Fizica explorărilor și terapiilor biomedicale Oradea română IF 120
Fizică didactică Oradea română IF 120
29. Matematică Structuri matematice fundamentale și aplicații Oradea română IF 120 150
Matematică didactică Oradea română IF 120
Matematică aplicată în informatică Oradea română IF 120
30. Informatică Sisteme distribuite în internet Oradea română IF 120 50
31. Administrarea afacerilor Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității Oradea română IF 120 100
Administrarea afacerilor regionale Oradea română IF 120
32. Contabilitate Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor Oradea română IF 120 50
33. Economie și afaceri internaționale Relații economice europene Oradea română IF 120 100
Administrarea afacerilor interne și internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii Oradea română IF 120
34. Finanțe Finanțe, bănci, asigurări Oradea română IF 120 50
35. Management Managementul organizației Oradea română IF 120 140
Management în sistemul de învățământ Oradea română IF 120
36. Marketing Marketing și comunicare în afaceri Oradea română IF 120 50
37. Sociologie Politici publice în asistența socială Oradea română IF 120 250
Managementul serviciilor sociale Oradea română IF 120
Economie socială Oradea română IF 120
Gestiunea resurselor umane Oradea română IF 120
Dezvoltare socială și instituțională Oradea română IF 120
38. Psihologie Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională Oradea română IF 120 100
Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie Oradea română IF 120
39. Științe ale educației Educație integrată în învățământul primar și preșcolar Oradea română IF 120 50
40. Teologie Teologie pastorală aplicată Oradea română IF 120 150
Teologie sistematică pe fundamente biblice și patristice Oradea română IF 120
Istorie bisericească și gândire creștină Oradea română IF 120

34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Mine, petrol și gaze Topografie minieră informatizată si cadastru Petroșani română IF 120 100
Managementul securității și sănătății în muncă Petroșani română IF 120
2. Inginerie civilă și instalații Ingineria proiectării construcțiilor minere Petroșani română IF 90 50
3. Ingineria mediului Evaluarea impactului asupra mediului și reconstrucția ecologică Petroșani română IF 120 100
Controlul și monitorizarea calității mediului Petroșani română IF 120
4. Inginerie și management Ingineria și managementul proiectelor Petroșani română IF 120 50
5. Calculatoare și tehnologia informației Tehnici și tehnologii informatice aplicate Petroșani română IF 120 50
6. Ingineria sistemelor Sisteme și tehnologii informatice Petroșani română IF 120 50
7. Inginerie electrică Sisteme electromecanice Petroșani română IF 120 100
Exploatarea instalațiilor electrice industriale Petroșani română IF 120
8. Inginerie mecanică Instalații și echipamente pentru procese mecanice Petroșani română IF 120 100
Instalații și echipamente de proces în minerit Petroșani română IF 120
9. Management Managementul resurselor umane Petroșani română IF 120 100
Managementul strategic al afacerilor Petroșani română IF 120
10. Finanțe Management financiar bancar Petroșani română IF 120 50
11. Contabilitate Sisteme informatice de gestiune Petroșani română IF 120 100
Contabilitate și audit Petroșani română IF 120
12. Sociologie Politici sociale și protecție socială Petroșani română IF 120 50
13. Matematică Matematică didactică Petroșani română IF 120 50

35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Biologie Biologie medicală Pitești română IF 120 100
Conservarea și protecția naturii Pitești română IF 120
2. Știința mediului Aplicații ale biotehnologiilor în horticultura și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură) Pitești română IF 120 50
3. Horticultură Protecția plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Știința mediului) Pitești română IF 120 50
4. Chimie Aplicații interdisciplinare în științele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică) Pitești română IF 120 50
5. Științe inginerești aplicate Materiale și tehnologii nucleare Pitești română IF 120 50
6. Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Știința mediului) Pitești română IF 120 50
7. Filologie Limbi moderne și comunicare internațională Pitești română/ franceză/ engleză IF 120 350
Literatura română modernă și contemporană Pitești română IF 120
Structura limbii române actuale Pitești română IF 120
Traductologie - Limba engleză Pitești engleză IF 120
Traductologie - Limba franceză Pitești franceză IF 120
Tendințe actuale ale limbii și literaturii române Râmnicu Vâlcea română IF 120
Limbă, cultură și identitate în Europa Pitești română IF 120
8. Ingineria autovehiculelor Concepția și managementul proiectării automobilului Pitești română IF 120 200
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă Pitești engleză IF 120
Sisteme mecanice avansate cu aplicații în industria de autovehicule Pitești română IF 120
Trafic rutier și evaluarea accidentelor de circulație Pitești română IF 90
9. Inginerie industrială Echipamente pentru reabilitare și tehnologie asistivă Pitești română IF 120 150
Ingineria și managementul fabricației produselor Pitești română IF 120
Știința și tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie) Pitești franceză IF 90
10. Inginerie și management Managementul logisticii Pitești română IF 90 50
11. Inginerie electrică Modelarea, simularea și proiectarea sistemelor electromecanice Pitești română IF 90 100
Sisteme de conversie a energiei Pitești română IF 90
12. Inginerie electronică și telecomunicații Electronica surselor autonome de energie electrică Pitești română IF 90 250
Inginerie electronică și sisteme inteligente Pitești română IF 90
Sisteme electronice de procesare paralelă și distribuită Pitești română IF 90
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Pitești română IF 90
Sisteme electronice pentru telemăsurare și teleconducere Pitești română IF 90
13. Sociologie Managementul serviciilor sociale și de sănătate Pitești română IF 120 150
Consiliere în asistența socială Pitești română IF 120
14. Muzică Educație muzicală contemporană Pitești română IF 120 50
15. Teologie Apologetică și duhovnicie Pitești română IF 120 250
Ecumenism în noul context european Pitești română IF 120
Misiune și slujire prin limbajul mimico-gestual Pitești română IF 120
Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească Pitești română IF 120
Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet Pitești română IF 120
16. Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate Pitești română IF 120 50
17. Contabilitate Contabilitate managerială și audit contabil Pitești română IF 120 100
Management contabil și informatică de gestiune Pitești română IF 120
18. Finanțe Economie și finanțe europene Pitești română IF 120 100
Sisteme bancare europene Pitești română IF 120
19. Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării Pitești română IF 120 100
Managementul strategic al resurselor umane Pitești română IF 120
20. Drept Asistența juridică a întreprinderii Pitești română IF 90 150
Instituții juridice europene și internaționale Pitești română IF 90
Jurislingvistică - Terminologie și traducere juridică (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Pitești română IF 120
21. Științe administrative Administrație publică în contextul integrării europene Pitești română IF 120 50
22. Știința sportului și educației fizice Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități Pitești română IF 120 300
Activități motrice extracurriculare și curriculare Pitești română IF 120
Performanță în sport Pitești română IF 120
Sport, turism și activități de timp liber Pitești franceză IF 120
Organizare și conducere în sport Pitești română IF 120
Comunicare - Jurnalism sportiv (interdisciplinar cu domeniul: Științe ale comunicării) Pitești română IF 120
23. Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informației Pitești engleză IF 120 100
Modelarea, proiectarea și managementul sistemelor software Pitești română IF 120
24. Științe ale comunicării Comunicare organizațională Pitești română IF 120 50
25. Matematică Matematică aplicată Pitești română IF 120 100
Matematică didactică Pitești română IF 120
26. Filosofie Etica politicilor publice Pitești română IF 120 50
27. Istorie Istoria românilor și a României în context european (secolele XIV-XX) Pitești română IF 120 50
28. Psihologie Psihologie clinică - evaluare și intervenție Pitești română IF 120 50
29. Științe ale educației Didactica limbilor străine Pitești română IF 120 200
Educație timpurie Pitești română IF 120
Management educațional Pitești română IF 120
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice Pitești română IF 120

36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEȘTI

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Inginerie mecanică Ingineria sistemelor de transport și depozitare a hidrocarburilor Ploiești română IF 90 200
Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier Ploiești română IF 90
Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90
Metode moderne de proiectare și fabricare a utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90
2. Inginerie și management Ingineria și managementul producției utilajului petrolier și petrochimic Ploiești română IF 90 100
Ingineria și managementul sistemelor industriale de combustie Ploiești română IF 90
3. Ingineria sistemelor Automatizări avansate Ploiești română IF 90 50
4. Mine, petrol și gaze Forajul sondelor Ploiești română IF 90 250
Extracția petrolului Ploiești română IF 90
Inginerie de zăcământ Ploiești română IF 90
Tehnologia transportului, depozitării și distribuției hidrocarburilor Ploiești română IF 90
Management în industria petrolieră Ploiești română IF 90
5. Inginerie geologică Geologia petrolului Ploiești română IF 90 50
6. Inginerie chimică Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului Ploiești română IF 90 100
Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării și petrochimie Ploiești română IF 90
7. Ingineria mediului Tehnologii avansate în ingineria mediului Ploiești română IF 90 100
Controlul calității produselor și a factorilor de mediu Ploiești română IF 120
8. Filologie Concepte și strategii de comunicare interculturală Ploiești română IF 120 100
Studii culturale românești în context european Ploiești română IF 120
9. Științe administrative Administrație publică și integrare europeană Ploiești română IF 120 50
10. Științe ale educației Consiliere școlară și dezvoltarea carierei Ploiești română IF 120 150
Management educațional și integrare europeană Ploiești română IF 120
Performanță pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoașterii Ploiești română IF 120
11. Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informației Ploiești română IF 120 50
12. Management Managementul sectorului public Ploiești română IF 120 150
Managementul sistemului bancar Ploiești română IF 120
Managementul sistemelor microeconomice Ploiești română IF 120
13. Administrarea afacerilor Strategii în afaceri internaționale Ploiești română IF 120 100
Administrarea și finanțarea proiectelor de dezvoltare Ploiești română IF 120

37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA

Nr. crt. Domeniul de studii universitare de master Denumire program de studii universitare de master Locația geografică Limba de predare Forma învățământ Număr de credite de studiu transferabile Nr. max. stud. ce pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1. Inginerie industrială Analiză și proiectare asistată în ingineria industrială Reșița română IF 120 100
Concepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor industriale Reșița română IF 120
2.