Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 123/2013 privind condițiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește condițiile privind eliberarea:

a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia;

b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilității administrative.

Art. 2. -

(1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar.

(2) În cazul cetățenilor români care au domiciliul sau reședința în România și se află temporar în străinătate, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată și de autoritățile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenția de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare.

(3) Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă și prin corespondență, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

Art. 3. -

(1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, prevăzută în anexă, se depune împreună cu următoarele documente:

a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original și copie, sau, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3), numai în copie;

b) procura specială și actul de identitate al mandatarului, în original și copie, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2);

c) dovada plății taxelor și tarifelor aferente eliberării permisului de conducere; Modificări (1)

d) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a);

e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului;

f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) și în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului. Modificări (1)

(2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) Fotografiile titularului se confirmă de către lucrătorul serviciului public comunitar care primește cererea și trebuie să respecte următoarele cerințe: Modificări (1)

a) reprezintă fizionomia actuală a titularului;

b) sunt realizate din față, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;

c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună; sau

d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, fața acestuia, de la baza bărbiei și până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină;

e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre și nu au porțiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porțiune a ochilor.

(4) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2):

a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se semnează de titular în fața funcționarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură și ștampilă;

b) documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), care trebuie să îndeplinească, după caz, condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoțit de traducerea legalizată de către funcționarul consular;

c) fotografiile se aplică pe cerere, în spațiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colțul din dreapta sus, și se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular. Modificări (1)

(5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poșta electronică, situație în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic.

(6) În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4. -

(1) Documentele care însoțesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se arhivează la serviciul public comunitar care soluționează cererea.

(2) După implementarea cererii în Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepția situației în care documentele au fost transmise în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (3). Modificări (1)

Art. 5. -

În permisul de conducere se menționează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical să le conducă, precum și perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. După caz, în permisul de conducere se înscriu și codurile armonizate ale Uniunii Europene.

Art. 6. -

(1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competență teritorială se află această adresă.

(2) În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondență, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poșta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (5).

Art. 7. -

(1) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate fi efectuată și în cazul reținerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condițiile art. 115 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care permisul de conducere a fost reținut în condițiile prevăzute la art. 111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ori a unui duplicat, în condițiile prezentului ordin, cu excepția cazurilor în care permisul de conducere a fost reținut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.

Art. 8. -

(1) În cazul deținerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a înlocuit un permis de conducere obținut în România, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat, în condițiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obținute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricții.

(2) În situația menționată la alin. (1), solicitantul depune, pe lângă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), declarația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011.

(3) Permisul de conducere străin se remite autorității emitente.

Art. 9. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 august 2013.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul afacerilor interne,
Florea Oprea
secretar de stat

București, 5 august 2013.

Nr. 123.

ANEXĂ

CERERE

Subsemnatul/Subsemnata , cu domiciliul în județul (sectorul)  localitatea . ... .., str. . .. .. .. .. .. .. . nr. . .. ., bl. . .. ., sc. , ap. . .. ., și reședința în județul (sectorul) . ..., localitatea . .. .. .. .., str. . .. .. . nr. . .., bl. . .., sc. . .., ap. . .., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . .. nr. . ..., eliberat de . .. .. .. ., la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|anul luna ziua , valabil până la data de |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|anul luna ziua, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, telefon. . . . . . . . . . . . .

solicit:

□ eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă

□ eliberarea duplicatului permisului de conducere

Solicit expedierea documentului:

□ la adresa de domiciliu;

□ județul (sectorul) . ., localitatea . ., str. . .. .. .. . nr. . ., bl. . ., sc. . . ap. . .;

□ serviciul public comunitar din județul  .

Anexez: chitanța nr. . .. .. .. ..din data . .. ./. ../. .. .. . și documentul care atestă faptul că sunt apt medical, eliberat de . ., cu nr.  din data . .. .. ./. .. .. ./. .. .. . .

Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (județul/municipiul București) . .. .. .. .. .. .. .. . a fost:

□ pierdut

□ furat

□ reținut pe teritoriul statului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Declar că nu mi-a fost comunicată de către autoritățile române suspendarea/anularea dreptului de a conduce.

LOC PENTRU
FOTOGRAFIE

(mărimea 35 x 38,5 mm, color)

COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂȚII CONSTITUIE INFRACȚIUNE DE FALS ÎN DECLARAȚII, PREVĂZUTĂ ȘI PEDEPSITĂ DE ART. 292 DIN CODUL PENAL.

Data: |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| anul luna ziua

Semnătura

NOTĂ DE INFORMARE

S.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituției Prefectului Județului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege, cum sunt organele de poliție, parchetele, instanțele, și pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea țară, în condițiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Instituția Prefectului Județului . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Data . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...