Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 august 2013 până la 13 august 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 248/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 651/60

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor

Văzând Referatul nr. 959 din 30 mai 2013, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța lanțului alimentar din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și Referatul nr. 78.865 din 11 iulie 2013, întocmit de Direcția generală politici agricole și strategii din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 191/2012,

în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor,

ținând cont de prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu",

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2, art. 66 alin. (2) și art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit următorul ordin:

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL 1 Definiții

În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) exploatație - orice amenajare, orice construcție sau, în cazul creșterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deținute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepția cabinetelor sau a clinicilor veterinare;

b) deținător - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate sau în posesie ori are sarcina de a deține un ecvideu, beneficiind sau nu de o recompensă financiară, permanent sau temporar, inclusiv în timpul transportului, în piețe sau în timpul concursurilor, curselor sau evenimentelor culturale;

c) bază națională de date - baza de date constituită din informațiile privind deținătorul și/sau proprietarul animalului și date despre animal și exploatație;

d) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii și împuternicit de direcția sanitar-veterinară județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice, în condițiile legii;

e) ecvidee - mamifere solipede sălbatice sau domestice de toate speciile din genul Equus al familiei ecvideelor și încrucișările acestora;

f) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută și recunoscută oficial, înscriși în registre genealogice;

g) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenți sunt parțial sau în totalitate necunoscuți;

h) pașaportul pentru ecvideu - actul de identificare al ecvideului, emis de ANARZ/OARZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deținătorului ecvideului;

i) pașaport duplicat - pașaport marcat ca atare în mod distinct "pașaport duplicat", cu trimitere la numărul unic de identificare pe viață, emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau cu metoda alternativă, și există o declarație privind proprietatea asupra animalului;

j) pașaport înlocuitor - pașaport marcat ca atare în mod distinct "pașaport înlocuitor", emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită;

k) transponder sau microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenței radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 și aplică tehnologia HDX sau FDX-B și poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanță minimă de 12 cm;

l) Stud Book - Cartea crescătoriei naționale - documentul oficial în care se înregistrează cronologic datele privind originea, produșii și performanțele cabalinelor de rasă în vederea publicării;

m) număr unic de identificare pe viață - UELN - cod alfanumeric unic din 15 caractere, care cuprinde toate informațiile privind fiecare ecvideu, baza de date și țara în care au fost înregistrate pentru prima dată aceste informații conform sistemului de codare al Universal Equine Life Number (UELN) și care conține un cod de identificare compatibil cu UELN, din 6 caractere, pentru baza de date, urmat de un număr de identificare individual din 9 caractere alocat ecvideului;

n) dispozitiv de citire transponder sau cititor de microcip - dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785;

o) mișcarea ecvideelor - creșterea sau descreșterea numărului de animale aflate într-o exploatație, din oricare motiv, inclusiv nașterea sau moartea unui animal;

p) identificare - acțiunea de implantare a transponderului la ecvidee;

q) înregistrare - acțiunea de completare a fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor;

r) acces și vizualizare - deținerea de nume de utilizator și parolă în vederea vizualizării de date în SIIE;

s) operare - acțiunea de înregistrare a datelor în SIIE sau de modificare a datelor existente în SIIE;

t) utilizator - persoană fizică sau juridică cu drept de acces, vizualizare sau operare a datelor în SIIE;

u) ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

v) DSVSA - direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;

x) ANARZ - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";

y) OARZ - Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie;

z) SIIE - Sistemul de identificare și înregistrare a ecvideelor.

ARTICOLUL 2
Obiective generale

(1) Prezentul ordin stabilește activitățile, atribuțiile, responsabilitățile, regulile și documentele referitoare la implementarea activității de identificare și înregistrare a ecvideelor, astfel cum prevede legislația în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor și a exploatațiilor, identificarea individuală a fiecărui animal și înregistrarea fiecărei mișcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilității.

(2) Ecvideele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate și înregistrate potrivit prevederilor prezentului ordin și condițiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE și 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor; circulația pe teritoriul României a ecvideelor neidentificate în sensul prezentului ordin și/sau fără a fi însoțite de pașaport și documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.

(3) Identificarea și înregistrarea ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, organizați potrivit legii.

(4) Utilizatorii implicați în activitățile SIIE garantează confidențialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate ecvideele din România sunt identificate utilizându-se un transponder care îndeplinește condițiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României.

(6) Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri este interzisă pentru ecvideele neidentificate și neînregistrate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și fără pașaport.

(7) Implantarea transponderului la cabalinele de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizați potrivit legii, iar înregistrarea cabalinelor de rasă se efectuează de către ANARZ/OARZ; deținătorul de cabaline trebuie să prezinte documentele care atestă rasa și originea, eliberate/vizate și înregistrate la ANARZ, în calitate de autoritate de Stud Book; în cazul în care deținătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa și originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria "cabaline cu rasă și origine necunoscută".

(8) În pașapoartele ecvideelor care au implantate mai multe transpondere se completează toate codurile emise la citirea acestora.

ARTICOLUL 3
Asigurarea fondurilor

Fondurile necesare procesului integrat de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează:

a) din bugetul ANSVSA - tipărirea formularelor de identificare și înregistrare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat; fiecare fișă de identificare și înregistrare a ecvideelor se emite în 3 exemplare autocopiative: unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit, unul pentru ANARZ/OARZ și unul pentru proprietarul animalului; seriile fișelor de identificare și înregistrare a ecvideelor sunt alocate de către ANSVSA în baza solicitărilor DSVSA;

b) din bugetul ANARZ - întocmirea, eliberarea și expedierea pașapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naționale de date pentru ecvidee, softul și mentenanța softului, echipamentele necesare pentru administrarea și asigurarea funcționalității bazei naționale de date pentru ecvidee;

c) de către deținătorul ecvideelor - costul transponderului, costul manoperei de identificare și înregistrare, precum și costul pașapoartelor duplicat și înlocuitor.

CAPITOLUL II Identificarea și înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea și distribuirea pașapoartelor

ARTICOLUL 4
Termene de identificare și înregistrare

(1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor se efectuează în exploatații înregistrate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.

(2) Toate ecvideele din România se identifică până la împlinirea vârstei de 6 luni sau la ieșirea acestora din exploatația de origine, în funcție de care dată survine mai devreme.

ARTICOLUL 5
Condiții de identificare, înregistrare și operare

(1) Identificarea și înregistrarea ecvideelor sunt în responsabilitatea deținătorilor animalelor și se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, cu excepția cabalinelor de rasă.

(2) Operarea în baza națională de date a ecvideelor se efectuează de către reprezentanții ANARZ/OARZ și/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciți care au acces la SIIE.

(3) Acordarea UELN și emiterea pașapoartelor pentru ecvidee se realizează de către ANARZ/OARZ.

(4) Implantarea transponderului la caii de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizați în condițiile legii.

(5) Pentru evitarea multiplei identificări, se efectuează o verificare prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafețe a corpului ecvideului pentru a se vedea dacă nu există un transponder implantat anterior. În urma verificării pot apărea două situații:

a) ecvideul are unul sau mai multe transpondere implantate anterior, dar nu se regăsește înregistrat în SIIE, caz în care se completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) ecvideul nu are un transponder implantat anterior, caz în care se implantează un transponder pe baza căruia se va completa fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor.

(6) În vederea obținerii pașaportului pentru ecvideu, la solicitarea deținătorului, documentele enumerate la art. 7 alin. (2) lit. f) pot fi depuse la sediul ANARZ/OARZ și de către acesta.

(7) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă țară sau un transponder cu cod de fabricant și nu are pașaport, nu se implantează un alt transponder. Fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor se întocmește pe baza transponderului existent.

(8) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă țară și are un pașaport emis în țara respectivă, se întocmește fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor, care se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu pașaportul ecvideului, în vederea operării în baza națională de date SIIE și în pașaportul ecvideului.

(9) În cazul în care ecvideul nu are implantat un transponder din altă țară, dar are un pașaport emis în altă țară, se implantează un transponder aprobat pentru identificarea ecvideelor în România, se întocmește fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor și se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu pașaportul ecvideului, în vederea operării în baza națională de date SIIE și în pașaportul ecvideului.

(10) Este strict interzisă îndepărtarea sau distrugerea transponderului cu care este identificat un ecvideu în altă situație decât cu ocazia decesului, uciderii sau sacrificării acestuia, sub supravegherea medicului veterinar oficial, sau completarea neautorizată a oricăror date în pașaport.

ARTICOLUL 6 Emiterea și distribuirea pașaportului

(1) Emiterea pașaportului se efectuează de către ANARZ/OARZ.

(2) Distribuirea pașapoartelor către deținătorii de ecvidee se efectuează după cum urmează:

a) direct deținătorului ecvideului, la sediul ANARZ/OARZ, pe bază de proces-verbal;

b) prin Poșta Română, cu confirmare de primire;

c) prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, pe bază de proces-verbal de predare-primire a pașapoartelor pentru ecvidee, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; procesul-verbal de predare-primire a pașapoartelor pentru ecvidee trebuie returnat la ANARZ/OARZ după distribuirea acestora.

(3) Completarea pașaportului ecvideului se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008, după cum urmează:

a) secțiunile I-III de către autoritatea competentă, respectiv de către ANARZ/OARZ;

b) secțiunea IV de către organele de control abilitate, cu menționarea calității acestora;

c) secțiunile V-X de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit, după caz.

(4) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului ecvideului, deținătorul va solicita eliberarea unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ.

ARTICOLUL 7 Obligațiile părților implicate în identificarea și înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea și distribuirea pașapoartelor

(1) Obligațiile deținătorului sunt următoarele:

a) permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploatație, în vederea efectuării acțiunilor de identificare și înregistrare, precum și a acțiunilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele;

b) permite medicului veterinar oficial accesul în exploatație, în vederea desfășurării controalelor și inspecțiilor sanitarveterinare pentru toate ecvideele;

c) anunță medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la nașterea unui ecvideu, în vederea identificării, înregistrării și eliberării pașaportului, înainte de împlinirea vârstei de 6 luni sau înainte de ieșirea acestuia din exploatația de origine, în funcție de care dată survine mai devreme;

d) achiziționează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari și secundari se găsește la adresa de internet: www.anarz.eu;

e) completează cererea adresată ANARZ/OARZ pentru eliberarea pașaportului pentru ecvidee, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;

f) oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor;

g) pentru identificarea și înregistrarea cabalinelor de rasă, prezintă la ANARZ/OARZ documentele care atestă rasa și originea eliberate/vizate și înregistrate la ANARZ; în cazul în care deținătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa și originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria "cabaline cu rasă și origine necunoscută";

h) notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informațiile referitoare la mișcările și evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploatația proprie;

i) deține asupra sa pașaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mișcare în afara exploatației;

j) în cazul vânzării-cumpărării/donației/moștenirii ecvideului, noul deținător are obligația de a preda pașaportul la ANARZ/OARZ în termen de maximum 7 zile, în vederea operării în pașaportul ecvideului a datelor noului deținător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeași localitate, cât și în cazul schimbării localității sau județului; totodată, noul deținător are obligația să completeze și să depună și formularul de vânzare-cumpărare/donație/moștenire a ecvideului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta;

k) în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului proprietarului/deținătorului ecvideului, are obligația de a preda la ANARZ/OARZ pașaportul și o copie a actului de identitate din care reiese noua adresă, în vederea operării datelor în pașaportul ecvideului și în baza de date SIIE, iar în cazul schimbării exploatației ecvideului, deținătorul are obligația de a depune la ANARZ/OARZ o copie a actului din care reiese noua exploatație, în vederea operării datelor în baza de date SIIE; totodată, deținătorul are obligația să completeze și să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social a proprietarului/deținătorului - schimbarea exploatației ecvideului, prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta;

l) în cazul morții/dispariției unui ecvideu, trebuie să predea pașaportul acestuia la ANARZ/OARZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariția animalului. În cazul găsirii ecvideului, deținătorul trebuie să se prezinte la ANARZ/OARZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea pașaportului acestuia. Totodată, are obligația să completeze și să depună formularul pentru declararea morții/dispariție-găsirii unui ecvideu, prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta;

m) în cazul pierderii, furtului, deteriorării pașaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deținătorul nu mai posedă pașaportul ecvideului, solicită eliberarea unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ; totodată are obligația să completeze și să depună formularul de eliberare a unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, prevăzut în anexa nr. 8, împreună cu documentele solicitate în acesta;

n) suportă costul transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, al manoperei de identificare și înregistrare a ecvideelor, precum și costul pașapoartelor duplicat și înlocuitor.

(2) Obligațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit sunt următoarele:

a) deține cititor de transpondere conforme cu standardul ISO 11785;

b) la ecvideele neidentificate implantează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în termen de 7 zile de la primirea solicitării din partea proprietarului, după prealabila asigurare că ecvideul este neidentificat prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafețe a corpului ecvideului;

c) completează fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor;

d) în cazul în care este utilizator SIIE, operează în baza de date informațiile cu privire la datele de identificare ale ecvideelor și ale deținătorilor acestora, cu excepția descrierii ecvideului - diagrama;

e) utilizează pentru identificarea ecvideelor transpondere aprobate, care sunt prevăzute cu 6 etichete autocolante cu numărul emis de transponder; cele 6 etichete autocolante le utilizează după cum urmează:

1. aplică 3 etichete pe prima pagină a celor 3 exemplare autocopiative ale fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor;

2. aplică două etichete pe a doua pagină a exemplarelor fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor la rubrica corespunzătoare, destinate ANARZ/OARZ și medicului veterinar de liberă practică împuternicit, exemplarul destinat proprietarului neavând aplicat autocolantul cu numărul emis de transponder;

3. predă o etichetă la ANARZ/OARZ;

f) în vederea emiterii pașaportului pentru ecvidee, depune la ANARZ/OARZ, pe baza unui proces-verbal de predare-primire fișe de identificare și înregistrare a ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, următoarele:

1. cererea pentru eliberarea pașaportului pentru ecvidee, întocmită și semnată de deținătorul ecvideului;

2. un exemplar al fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor completat, semnat, ștampilat și parafat de acesta și semnat de către deținătorul ecvideului;

3. eticheta autocolantă cu numărul corespunzător transponderului implantat, atașată la fișa de identificare și înregistrare a ecvideelor;

g) depune documentele prevăzute la lit. f), lunar, la ANARZ/OARZ sau, pentru transporturile de ecvidee efectuate în cazul aplicării programelor de eradicare și combatere a bolilor, ori de câte ori situația o impune;

h) returnează la ANARZ/OARZ procesele-verbale de predare-primire a pașapoartelor cu semnăturile proprietarilor;

i) se asigură că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mișcării animalului sau a diferitelor acțiuni sanitarveterinare.

(3) Obligațiile unității de sacrificare sunt următoarele:

a) se asigură că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia;

b) întocmește procesul-verbal de distrugere a transponderelor;

c) trimite, în termen de 48 de ore de la sacrificarea ecvideelor, pașapoartele acestora la OARZ din județul unde este înregistrat ecvideul, însoțite de procesul-verbal de distrugere a transponderelor;

d) se asigură că în pașaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare/ucidere.

(4) Obligațiile medicului veterinar oficial sunt următoarele:

a) se asigură că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mișcării animalului sau a diferitelor acțiuni sanitar-veterinare;

b) în cazul eliminării ecvideului prin sacrificare/ucidere:

1. la locul de îmbarcare, se asigură că în pașaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare, că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia;

2. în unitățile de sacrificare se asigură că transponderul înscris în pașaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; se asigură că transponderele sunt distruse; completează în pașaport, pe prima pagină, "ANULAT", motivul eliminării și data eliminării ecvideului.

(5) Obligațiile DSVSA sunt următoarele:

a) coordonează activitatea persoanelor desemnate prin decizie a directorului executiv responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă;

b) acordă, cu titlu gratuit, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți formularele de identificare și înregistrare a ecvideelor;

c) alocă electronic formularele de identificare și înregistrare a ecvideelor care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți;

d) inițiază investigații și aplică sancțiuni care vizează deținătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin;

e) inițiază măsuri de corectare a neconformităților constatate în urma investigațiilor prevăzute la lit. d) și le monitorizează până la corectare;

f) efectuează inspecții și controale sanitar-veterinare în exploatații, unități, circumscripții sanitar-veterinare de asistență, circumscripții sanitar-veterinare zonale, circumscripții sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, pe tematica identificării și înregistrării ecvideelor.

(6) Obligațiile ANSVSA sunt următoarele:

a) coordonează activitatea persoanelor responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepția cabalinelor de rasă;

b) efectuează controale, aplică sancțiuni și inițiază investigații care vizează deținătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin.

(7) Obligațiile ANARZ/OARZ sunt următoarele:

a) identifică și înregistrează cabalinele de rasă, monitorizează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor;

b) preia de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. f) pe bază de proces-verbal sau de la deținătorul animalului;

c) acordă UELN;

d) emite pașapoartele pentru ecvidee;

e) operează datele privind:

1. înregistrarea diagramei pentru toate ecvideele identificate;

2. vânzarea-cumpărarea, moștenirea, donația ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 5;

3. schimbarea exploatației ecvideului, schimbarea adresei proprietarului/deținătorului ecvideului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 6;

4. moartea, dispariția, găsirea ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 7;

f) eliberează pașaportul duplicat/înlocuitor pentru ecvidee pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 8;

g) efectuează controale, aplică sancțiuni și inițiază investigații care vizează proprietarii/deținătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin;

h) acordă drepturile de acces și operare în SIIE pentru proprietarii exploatațiilor și/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANARZ;

i) organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți cu privire la modul de completare a fișei de identificare și înregistrare a ecvideelor și modul de operare a datelor privind identificarea și înregistrarea ecvideelor în SIIE;

j) furnizează, la cerere, informații din baza națională de date a ecvideelor SIIE proprietarilor/deținătorilor pentru ecvideele deținute.

(8) Formularele prevăzute în anexele nr. 5, 6, 7 și 8 se pot descărca de pe adresa www.anarz.eu sau se pot obține de la sediile ANARZ/OARZ.

CAPITOLUL III Prevederi tranzitorii și finale

ARTICOLUL 8

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 9

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ARTICOLUL 10

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare după 3 zile de la publicare.

ARTICOLUL 11

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 502/3.311/2006 privind aprobarea Procedurii și modului de identificare și înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat
Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

ANEXA Nr. 1

FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR

SERIA . .. .. .. .. ..

A. DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAȚIEI

OARZ Județ .. .. .. .. .. .. .. .. Cod exploatație RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresa exploatației:
Localitatea .. .. .. .. .. .. .. SIRUTA |_|_|_|_|_|_| str. .. .. .. .. .. .. .. nr. .. .. ..

B. PROPRIETARUL EXPLOATAȚIEI

Domiciliul: Județul .. .. .. .., localitatea .. .. .. .., strada .. .. .. .. nr. .. ..
Numele .. .. .., prenumele .. .. .. .. CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C. ALȚI PROPRIETARI DE ANIMALE DIN EXPLOATAȚIE

Domiciliul: Județul . .. .. .. .. .. ., localitatea . .. .. .. .. .., strada . .. .. nr. . ...
Numele .. .. .. .. .., prenumele . .... .. .. CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Domiciliul: Județul . .. .. .. .. ., localitatea . .. .. , strada . .. .. .. .. .. . nr. . .. .
Numele . .. .. .. ., prenumele . .... .. .. CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

D. DEȚINĂTORUL ANIMALELOR

Domiciliul: Județul .. .. .. .., localitatea .. .. .. .., strada .. .. .. .. nr. .. ..
Numele .. .. .., prenumele .. .. .. .. CNP/CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E. ECVIDEE

Nr. Specia Sex Numele Ziua/luna/anul nașterii Numărul transponderului Proprietarul
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |1| |2| |3|

F. DECLARAȚII

Subsemnatul, proprietar al exploatației, declar pe propria răspundere următoarele:

- am primit și mă oblig să păstrez exemplarul (verde) din prezentul formular și anexele sale, cunoscând faptul că acestea sunt componente ale Registrului de exploatație.

Am identificat,

Medic veterinar: Semnătura proprietarului/deținătorului
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Numele . .. .. .. .., prenumele . .. .. .. .. . . ..
Data /_/_/ ; /_/_/ ; /_/_/ (ziua) (luna) (anul)
Semnătura . .. .. .. .. .. .. Ștampila . .. .. .. .. .. ..

Subsemnații atestăm veridicitatea și realitatea celor consemnate în prezentul document și în cele . .. .. .. .. . anexe, sub sancțiunea legii penale.

Informațiile cuprinse în acest formular nu pot fi folosite pentru impozite și taxe de orice fel.

DESCRIEREA CALULUI (HORSE DESCRIPTION)

Proprietar
Property of
Nume ecvideu Name of equidae Specia/Rasa Species/Breed Sex Sex Culoare Colour Data nașterii Date of birth Tatăl Sire Mama Dam Transponder Transponder
Cap
Head
Gât
Neck
Membre Limbs Stânga anterior Fore left
Dreapta anterior Fore right
Stânga posterior Hind left
Dreapta posterior Hind right
Corp
Body

Data examinării
(Date of examination)
și Semnătura și ștampila autorizată
(Authorised Stamp)

ANEXA Nr. 2

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a fișelor de identificare și înregistrare a ecvideelor

Încheiat astăzi, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Subsemnații, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripția sanitar-veterinară de asistență . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., și . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., salariat al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de . .. .. .. .. .. fișe de identificare și înregistrare a ecvideelor, cu serii de la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . până la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

sau

cu următoarele serii:

însoțite de cerere pentru eliberarea unui pașaport pentru ecvidee din partea proprietarului/deținătorului ecvideului/ecvideelor, de diagramele cu semnalmente și de autocolantele cu numerele de transponder pentru pașapoarte.

Am predat.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Am primit.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 3

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a pașapoartelor pentru ecvidee

Încheiat astăzi, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Subsemnații, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., salariat al Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., și . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripția sanitar-veterinară de asistență . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de . .. .. .. .. .. pașapoarte pentru ecvidee, conform tabelului, în vederea distribuirii acestora către proprietarii/deținătorii ecvideelor:

Nr. crt. Număr pașaport Număr transponder Data primirii de către proprietar a pașaportului Semnătura de primire a proprietarului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Am predat.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Am primit.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ANEXA Nr. 4

CERERE
pentru eliberarea unui pașaport pentru ecvidee

Către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Subsemnatul/Subsemnata, . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., domiciliat în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., solicit eliberarea unui/unor pașaport/pașapoarte pentru ecvideul/ecvideele deținute.

Data
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ANEXA Nr. 5

FORMULAR
de vânzare-cumpărare/donație/moștenire a ecvideului

SOLICITANT
(Se completează cu majuscule.)

Numele și prenumele/Denumirea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa domiciliului/Sediul social . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Codul de exploatație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa exploatației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)

Solicit înregistrarea ca proprietar/deținător în baza de date și în pașaportul ecvideului/pașapoartele ecvideelor din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
1.
2.
3.
4.
5.

Menționez că ecvideul/ecvideele a/au fost obținute prin:

Vânzare-cumpărare |____|

Donație |____|

Moștenire |____|

Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor, copie B.I./C.I., CUI, copie card de exploatație sau adeverință cod exploatație.

DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționate în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Data
. .. .. .. .. .. .. ..
Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila
. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată.

În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.

Numele și prenumele persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(Se completează cu majuscule.)
Semnătura persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ștampila oficială a persoanei autorizate

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 6

FORMULAR
pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social a proprietarului/deținătorului - schimbarea exploatației ecvideului

SOLICITANT
(Se completează cu majuscule.)

Numele și prenumele/Denumirea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa veche (dacă e cazul)

Adresa domiciliului/Sediul social . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Exploatația veche (dacă e cazul)

Codul de exploatație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa exploatației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)

Adresa nouă (dacă e cazul)

Adresa domiciliului/Sediul social . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Exploatația nouă (dacă e cazul)

Codul de exploatație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa exploatației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)

Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
1.
2.
3.
4.
5.

|_| Solicit schimbarea adresei de domiciliu/adresei sediului a proprietarului/deținătorului.

|_| Solicit schimbarea exploatației pe care este/sunt înregistrat/înregistrate ecvideul/ecvideele.

Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului social), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.

DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționate în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Data
. .. .. .. ..
Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 7

FORMULAR
pentru declararea morții/dispariției - găsirii unui ecvideu

SOLICITANT
(Se completează cu majuscule.)

Numele și prenumele/Denumirea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa domiciliului/Sediul social . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Codul de exploatație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Adresa exploatației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)

Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
1.
2.
3.
4.
5.

|_| Declar pe propria răspundere moartea ecvideului/ecvideelor.

|_| Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele a/au dispărut.

|_| Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele pe care l-am/le-am declarat dispărut/dispărute a/au fost găsit/găsite.

Data morții/dispariției/găsirii:

Atașez: pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul morții/dispariției), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.

DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Data
. .. .. .. .. .. .. .
Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

SE COMPLETEAZĂ DOAR ÎN CAZUL GĂSIRII ECVIDEULUI/ECVIDEELOR

Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată.

În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.

Numele și prenumele persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(Se completează cu majuscule.)
Semnătura persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ștampila oficială a persoanei autorizate
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 8

FORMULAR
de eliberare a unui pașaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu

SOLICITANT
(Se completează cu majuscule.)

Numele și prenumele /Denumirea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

CNP/CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Adresa domiciliului/Sediul social . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Codul de exploatație . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Adresa exploatației . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)

Solicit eliberarea unui duplicat/înlocuitor al pașaportului/pașapoartelor pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. pașaport
1.
2.
3.
4.
5.

Declar pe propria răspundere că NU mai dețin pașaportul/pașapoartele ecvideului/ecvideelor din următorul motiv:

Pierdere |_|

Furt |_|

Deteriorare |_|

Altele |_|

Dacă motivul este altul, detaliați: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Atașez: copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploatație sau adeverință cod exploatație.

DECLARAȚIE DE PROPRIETATE

Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menționat(e) în tabelul de mai sus și declar că informațiile din acest formular sunt adevărate și cunosc faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

Data
. .. .. .. .. ... .
Semnătura/Semnătura reprezentantului legal și ștampila
 . .. .. .. .. ... . ..

Această secțiune trebuie completată de către persoana autorizată.

În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.

În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor nu se poate confirma identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.

Numele și prenumele persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(Se completează cu majuscule.)
Semnătura persoanei autorizate . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ștampila oficială a persoanei autorizate

Data . .. .. .. .. .. .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...