Guvernul României

Ordonanța nr. 16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 și 6 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatele (11) - (14) se modifică și vor avea următorul cuprins: Jurisprudență

"

(11) Contribuabilii declarați inactivi conform art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor prevăzute de prezenta lege, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate. Pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operațiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

a) bunurilor aflate în stoc și serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum și activelor corporale fixe în curs de execuție, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;

c) achizițiilor de bunuri și servicii care urmează a fi obținute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) înainte de data înregistrării și al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

(12) Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați conform art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor și a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuși obligației de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operațiunilor taxabile desfășurate în perioada respectivă. Pentru achizițiile de bunuri și/sau servicii efectuate în perioada în care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operațiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajustează în favoarea persoanei impozabile, prin înscrierea în primul decont de taxă prevăzut la art. 1562 depus de persoana impozabilă după înregistrarea în scopuri de TVA, sau, după caz, într-un decont ulterior, taxa aferentă:

a) bunurilor aflate în stoc și serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum și activelor corporale fixe în curs de execuție, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;

c) achizițiilor de bunuri și servicii care urmează a fi obținute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 1342 alin. (2) lit. a) și b) înainte de data înregistrării și al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

(14) Beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) și au fost înscriși în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită și/sau a achizițiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare."

2. La articolul 201 alineatul (4), după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins:

"

a2) societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite «dionièko društvo», «društvo s ogranicenom odgovornošcu» și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația;".

3. La articolul 271, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(12) Dispozițiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei societăți europene sau societăți cooperative europene între statele membre."

4. La titlul II, în anexa "Lista societăților la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)", după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) societățile înființate în baza legii croate, cunoscute ca «dionicko drustvo», «društvo s ogranièenom odgovornošæu» și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația;".

5. Articolul 581 se abrogă.

6. La articolul 12420 litera a) paragraful (iii), după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

"

- porez na dobit, în Croația;".

7. La articolul 12426, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

"

z) societăți aflate sub incidența legislației croate, denumite «dionicko drustvo», «društvo s ogranicenom odgovornošcu» și alte societăți constituite în conformitate cu legislația croată și care sunt supuse impozitului pe profit în Croația."

8. La articolul 140 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

"

g) livrarea următoarelor bunuri:

1. toate sortimentele de pâine, precum și următoarele specialități de panificație: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluțe și împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;

2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu și făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;

3. triticum spelta, grâu comun și meslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00, și secară, care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012."

9. La articolul 150, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Taxa este datorată de orice persoană înregistrată conform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează produsele prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România sau nu este considerată a fi stabilită pentru respectivele livrări de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5)."

10. La articolul 153 alineatul (9), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situația în care asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;".

11. La articolul 153 alineatul (91), literele b) -d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) la solicitarea persoanei impozabile, în situația prevăzută la alin. (9) lit. c), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ai căror asociați din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, persoana impozabilă poate solicita reînregistrarea chiar dacă nu a încetat situația care a condus la anularea înregistrării conform alin. (9) lit. c);

c) la solicitarea persoanei impozabile, în situația prevăzută la alin. (9) lit. d), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza următoarelor informații/documente furnizate de persoana impozabilă:

1. prezentarea deconturilor de taxă nedepuse la termen;

2. prezentarea unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

d) la solicitarea persoanei impozabile, în situația prevăzută la alin. (9) lit. e), pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că va desfășura activități economice. Data înregistrării în scopuri de TVA a persoanei impozabile este data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA."

12. La articolul 153, alineatul (92) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(92) Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 și Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată. Registrele sunt publice și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată se face de către organul fiscal competent, după comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în decizie este data prevăzută la art. 153 alin. (9). Anularea înregistrării în scopuri de TVA produce la furnizor/prestator efectele prevăzute la art. 11 alin. (11) și (13) de la data prevăzută la art. 153 alin. (9) și în cazul beneficiarului produce efectele prevăzute la art. 11 alin. (12) și alin. (14) din ziua următoare datei operării anulării înregistrării în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată."

13. La articolul 153, după alineatul (92) se introduc două noi alineate, alineatele (93) și (94), cu următorul cuprins:

"

(93) Când se constată că persoana impozabilă a fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 de organele fiscale, ca urmare a unei erori, această înregistrare se anulează din oficiu sau la cererea persoanei impozabile de organele fiscale competente, începând cu data înscrisă în decizia de îndreptare a erorii. Pe perioada cuprinsă între data înregistrării și data anulării înregistrării în scopuri de TVA:

a) persoana impozabilă care a fost înregistrată eronat în scopuri de TVA acționează în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA, cu excepția situației în care înregistrarea eronată a fost generată de organul fiscal, caz în care persoana impozabilă poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152;

b) dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 145-1471.

(94) Când se constată că persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi înregistrată, din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente. Pe perioada cuprinsă între data anulării și data înregistrării în scopuri de TVA persoana respectivă își păstrează calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, menținându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară. Dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate pe aceeași perioadă de beneficiari de la persoanele impozabile respective se exercită în limitele și în condițiile prevăzute la art. 145-1471, considerându-se că achizițiile au fost efectuate de la o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153."

14. La articolul 155, alineatele (31) și (34) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(31) Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informațiile stocate conform alin. (30) să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru. Cu toate acestea, locul de stocare a facturilor ales de persoana impozabilă nu poate fi situat pe teritoriul unei țări cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistența reciprocă având o sferă de aplicare similară celei prevăzute de Directiva 2010/24/UE și de Regulamentul (UE) 904/2010 sau la dreptul menționat la alin. (36) de a accesa prin mijloace electronice, de a descărca și de a utiliza facturile respective.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(34) Facturile pot fi stocate pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție. În cazul stocării electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hârtie în format electronic, nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, cu modificările ulterioare."

15. La articolul 160 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

"

e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, astfel cum este definit la art. 132 alin. (1) lit. e). În vederea aplicării taxării inverse, furnizorul de energie electrică trebuie să obțină din partea cumpărătorului dovada că acesta se încadrează în definiția prevăzută la art. 132 alin. (1) lit. e), respectiv:

1. licența de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului;

2. declarația pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil;

f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

16. La articolul 160, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Prevederile alin. (2) lit. c), e) și f) se aplică până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv."

17. La articolului 20654, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) În cazul expeditorului înregistrat, garanția reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor accizabile expediate în regim suspensiv de accize, estimate la nivelul unui an."

18. La articolul 20669 alineatul (15), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) uleiurile uzate, colectate de la motoare de combustie, transmisii de la motoare, turbine, compresoare etc., de către operatorii economici autorizați în acest sens și care sunt utilizate pentru încălzire."

19. La articolul 207, după litera e) se introduc șase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins:

"

f) bijuterii din aur și/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepția verighetelor;

g) confecții din blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 și 4303 10 90;

h) iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 și 8903 99, cu excepția celor destinate utilizării în sportul de performanță;

i) autoturisme și autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziționate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 și 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3;

j) arme de vânătoare și arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;

k) cartușe cu glonț și alte tipuri de muniție pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30."

20. La articolul 208, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) și f)-k), accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităților produse pe teritoriul României, importate sau achiziționate intracomunitar. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziționate intracomunitar, accizele se datorează și se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conținută în amestecuri."

21. La articolul 209, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 209. -

(1) Plătitorii de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) și lit. f)-k) sunt operatorii economici care produc, achiziționează din teritoriul comunitar ori importă astfel de produse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Operatorii economici care achiziționează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 au obligația ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condițiile prevăzute în normele metodologice, și să respecte următoarele cerințe:

a) să garanteze plata accizelor în cuantumul și în condițiile stabilite în normele metodologice;

b) să țină evidența livrărilor de astfel de produse;

c) să prezinte produsele la cererea organelor de control;

d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.

Nu se supun acestor cerințe antrepozitarii autorizați și destinatarii înregistrați care achiziționează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d)-e)."

22. La articolul 210, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-e) retrase de pe piață, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile de comercializare, accizele plătite se restituie la cererea operatorului economic."

23. La articolul 211, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h) și i), momentul exigibilității accizei intervine la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație în cazul celor din import, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul celor produse în România și al celor achiziționate intracomunitar. În scopul înmatriculării vehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) și i) se vor prezenta organelor competente:

1. declarația vamală care atestă efectuarea formalităților de punere în liberă circulație, în cazul vehiculelor din import;

2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul vehiculelor produse în România și al celor achiziționate intracomunitar. Modelul și conținutul certificatului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

24. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 1, la nr. crt. 5 - Alcool etilic, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică și va fi de 1.000 euro/hl alcool pur.

25. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.

26. La articolului 29619, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În situația persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), declararea contribuțiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (11), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (18)."

27. La articolul 29621 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului, din activități de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum și cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);".

28. La articolul 29622, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuțiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părți, diferența dintre venitul brut și cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare și extrajudiciare și orice alte venituri obținute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reținerea la sursă a impozitului."

Art. II. -

Pentru cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în conformitate cu prevederile art. 581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2013 și până la data abrogării acestui articol se aplică reglementările în vigoare la data efectuării cheltuielilor. Din veniturile impozabile din salarii obținute la funcția de bază, aferente anului 2013, se deduc cheltuielile efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în perioada 1 ianuarie 2013 și până la data abrogării art. 581 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în limita unei sume maxime de 300 lei.

Art. III. -

Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) La societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:".

2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;".

3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Pierderea contabilă reportată provenită din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, respectiv Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, se acoperă din rezerve constituite din profitul net, prime de capital și capital social, inclusiv sumele reprezentând ajustarea la inflație a capitalului social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor actelor normative incidente."

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, litera f) se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (2)

2. La articolul 15, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziționat, denumit în continuare ecotichet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) Criteriile de eligibilitate, modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1), modalitatea de utilizare, precum și metodologia de finanțare se stabilesc prin Ghid de finanțare a programului aprobat prin ordin al ministrului mediului și schimbărilor climatice."

Art. V. -

Prevederile art. I pct. 8 și 15-25 se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013.

Art. VI. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 30 iulie 2013.

Nr. 16.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Codul fiscal)

Nr. crt. Denumirea produsului sau a grupei de produse U.M. Acciza echivalent euro/U.M.
0 1 2 3
1 Cafea verde tonă 153
2 Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori tonă 225
3 Cafea solubilă tonă 900
4 Bere hl de produs 10
5 Băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri hl de produs 25
6 Bijuterii din aur și/sau din platină, cu excepția verighetelor:
6.1 până la 14 K inclusiv gram 1
6.2 peste 14 K gram 2
7 Confecții din blănuri naturale:
7.1 - cu valoare unitară între 500 euro - 1.500 euro buc. 50
7.2 - cu valoare unitară între 1.501 euro - 3.000 euro buc. 200
7.3 - cu valoare unitară între 3.001 euro - 4.500 euro buc. 450
7.4 - cu valoare unitară între 4.501 euro - 6.000 euro buc. 750
7.5 - cu valoare unitară peste 6.001 euro buc. 1.200
8 Autoturisme și autoturisme de teren inclusiv din import rulate a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3 cm3 1
9 Arme de vânătoare și arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv:
9.1 cu valoare unitară până la 500 euro, inclusiv buc. 50
9.2 cu valoare unitară între 501 euro - 2.000 euro buc. 150
9.3 cu valoare unitară între 2.001 euro - 3.000 euro buc. 400
9.4 cu valoare unitară între 3.001 euro - 4.000 euro buc. 700
9.5 cu valoare unitară între 4.001 euro - 5.000 euro buc. 900
9.6 cu valoare unitară între 5.001 euro - 6.000 euro buc. 1.100
9.7 cu valoare unitară peste 6.001 euro buc. 1.500
10 Cartușe cu glonț:
10.1 cu valoare unitară de până la 0,66 euro buc. 0,1
10.2 cu valoare unitară cuprinsă între 0,67 euro și 2,21 euro buc. 0,2
10.3 cu valoare unitară peste 2,22 euro buc. 0,4
11 Alte tipuri de muniție utilizate pentru armele prevăzute la nr. crt. 9 buc. 0,1
12 Iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement
12.1 nave cu vele care au lungime egală sau mai mare de 8 m metru liniar din lungimea navei 500
12.2 nave cu motor peste 100 CP* CP 10

* Această acciză nu se percepe pentru navele cu vele care sunt echipate cu motor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...