Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1.020/1.704/2013 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, a Convenției de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanție reală mobiliară, precum și a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 02 august 2013.

În vigoare de la 02 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 1.020/1.704

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Economiei

În vederea reglementării condițiilor necesare pentru aplicarea efectivă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012,

în temeiul:

- art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 4 alin. (43) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru buget, ministrul economiei și ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, a Convenției de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanție reală mobiliară, precum și a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 și 629 bis din 2 septembrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Programul Mihail Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (denumite în continuare I.M.M.) care are ca obiectiv acordarea facilităților aferente unei linii de credit cu dobândă total subvenționată și/sau cu garantarea creditului de către stat, care vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obținerea de finanțări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfășurării activității, precum și condițiile în care acestea pot fi prelungite.

(2) Facilitățile care se acordă în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu constau în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă total subvenționată, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată, și/sau cu garantarea creditului de către stat.

(3) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenționată și/sau cu garanție de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit. Linia de credit se poate prelungi pe o perioadă de maximum un an de la data scadenței, pe perioada de valabilitate a Programului Mihail Kogălniceanu, în condițiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că beneficiarul îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) și respectă prevederile art. 3 alin. (3) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, după caz, fără a fi necesară reîntregirea plafonului liniei de credit la scadență."

2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Valoarea garanției poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției. Garanția în numele și în contul statului se acordă numai în situația în care beneficiarul programului nu dispune de garanții suficiente pentru accesarea liniei de credit."

3. În anexa nr. 1, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Plafonul garanțiilor ce pot fi acordate în anul 2013 este de 300 milioane lei."

4. În anexa nr. 1, la articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri, independent de subvenția de dobândă, se pot acorda garanții până la data de 31 decembrie 2013, a căror valabilitate nu poate depăși data de 2 octombrie 2014."

5. În anexa nr. 1, la articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

"

f) să pună la dispoziția F.N.G.C.I.M.M. informații din baza de date privind situațiile financiare depuse conform legii de operatorii economici solicitanți în cadrul programului, în vederea verificării datelor și elementelor necesare pentru analiza situației economico-financiare a acestora, precum și în scopuri statistice."

6. În anexa nr. 1, la articolul 6, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

e) Să semneze și să transmită instituției de credit finanțatoare exemplarele contractului de garantare, ale contractului/contractelor de fideiusiune și ale contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012;

f) Să comunice structurii specializate din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, în calitate de autoritate de implementare, datele și elementele necesare pentru evaluarea anuală a condițiilor de acordare a garanțiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operațiune;".

7. În anexa nr. 2, la articolul 1.1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției;".

8. În anexa nr. 2, articolul 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2.2. -

Valoarea unei garanții individuale este de maximum 320.000 lei și este aferentă unei linii de credit, în valoare maximă de 400.000 lei/I.M.M./an."

9. În anexa nr. 2, la articolul 2.3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) În cazul în care se solicită exclusiv acordarea garanției, independent de subvenția de dobândă, se pot acorda garanții până la data de 31 decembrie 2013, a căror valabilitate nu poate depăși data de 2 octombrie 2014."

10. În anexa nr. 2, la articolul 2.4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2.4. -

(1) În temeiul mandatului special legal, acordat conform prevederilor art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare, Finanțatorul, prin reprezentanții săi, va efectua formalitățile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Ipoteca mobiliară se va constitui și se va înscrie concomitent și va avea același rang, atât în favoarea statului român, cât și în favoarea Finanțatorului, și va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanții constituite și înscrise de alți creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finanțator. Instituția de credit finanțatoare, fără a solicita consimțământul Beneficiarului, va urma instrucțiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont."

11. În anexa nr. 2, la articolul 3.1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3.1. -

IMM-urile care au solicitat acordarea subvenției de dobândă și a garanției de stat sau, după caz, acordarea subvenției de dobândă sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) și respectă prevederile art. 3 alin. (3) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, respectiv:".

12. În anexa nr. 2, la articolul 3.1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) prezintă instituției de credit finanțatoare garanții colaterale, în funcție de normele proprii de creditare ale acesteia;".

13. În anexa nr. 2, articolul 3.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3.3. -

(1) Nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobândă total subvenționată în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție și activitățile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, respectiv I.M.M.-urile care au desfășurat și/sau vor desfășura activități cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 6.

(2) În cazul în care Beneficiarul nu solicită subvenționarea totală a dobânzii, criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile.

(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului IMM-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, produse energetice, definite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, respectiv I.M.M.-urile care au desfășurat și/sau vor desfășura activități cărora le corespund codurile CAEN orientative prezentate în anexa nr. 7."

14. În anexa nr. 2, după articolul 5.1 se introduce un nou articol, articolul 5.2, cu următorul cuprins:

"

Art. 5.2. -

(1) Garanția în numele și în contul statului se acordă numai în situația în care Beneficiarul programului nu dispune de garanții suficiente pentru accesarea liniei de credit.

(2) Linia de credit poate fi prelungită maximum un an, pe perioada de valabilitate a programului, în condițiile în care, la data aprobării prelungirii, se constată că Beneficiarul îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 și 3.3."

15. În anexa nr. 2, articolul 6.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6.4. -

Informațiile privind declanșarea procedurii insolvenței împotriva Beneficiarului vor fi transmise F.N.G.C.I.M.M. în 5 zile lucrătoare de la data la care Finanțatorul a luat cunoștință de acestea. În termen de 5 zile lucrătoare de la primire, F.N.G.C.I.M.M. transmite Ministerului Finanțelor Publice comunicarea privind deschiderea procedurii insolvenței."

16. În anexa nr. 2, la articolul 7.1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) notificarea instituției de credit finanțatoare către Beneficiarul finanțării garantate conform contractului de credit, cu privire la trecerea la restanță a finanțării garantate, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate de instituția de credit finanțatoare pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă Beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data scadenței liniei de credit;".

17. În anexa nr. 2, articolul 8.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8.10. -

Prezenta convenție de lucru include următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantare

Anexa nr. 2 - Înștiințarea privind aprobarea garanției

Anexa nr. 3 - Cererea de plată

Anexa nr. 4 - Situația rambursării liniilor de credit garantate de F.N.G.C.I.M.M.M. în numele și în contul statului

Anexa nr. 5 - Proces-verbal predare-primire

Anexa nr. 6 - Lista orientativă a codurilor CAEN ale activităților neeligibile pentru acordarea subvenției de dobândă

Anexa nr. 7 - Lista orientativă a codurilor CAEN ale activităților neeligibile pentru garantare."

18. În anexa nr. 2, anexa nr. 6 la convenția de lucru se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

19. În anexa nr. 2, după anexa nr. 6 la convenția de lucru se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

20. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

21. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele "garanție reală mobiliară" și "contract de garanție reală mobiliară" se înlocuiesc cu sintagmele "ipotecă mobiliară", respectiv "contract de ipotecă mobiliară".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,
mediul de afaceri și turism,
Dumitru Dan Enache,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 6 la convenția de lucru)

Lista orientativă a codurilor CAEN ale activităților neeligibile pentru acordarea subvenției totale de dobândă

Potrivit art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt eligibile pentru a beneficia de dobânda total subvenționată în cadrul programului I.M.M.-urile care au desfășurat și/sau vor desfășura activități din sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare și asigurări:

1. 641 - Intermediere monetară;

2. 642 - Activități ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

4. 649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

5. 651 - Activități de asigurări;

6. 652 - Activități de reasigurare;

7. 653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;

9. 662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

10. 663 - Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:

1. 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, produse energetice, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

7. 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului;

11. 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice;

12. 352 - Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte;

e) activități de închiriere și leasing:

771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;

772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;

773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activități de investigare și protecție:

801 - Activități de protecție și gardă;

802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activități de investigații;

g) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis, respectiv:

I. activități de pescuit și acvacultură, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

II. activități legate de producția primară a produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

III. activități de procesare și marketing al produselor agricole, așa cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:

1. când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

2. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

IV. activități legate de export către state terțe sau state membre, și anume ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de crearea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

V. ajutoarele destinate utilizării produselor naționale în detrimentul celor importate;

VI. ajutoarele destinate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum sunt definite în Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive (2010/787/UE);

VII. ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost."

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 7 la convenția de lucru)

Lista orientativă a codurilor CAEN ale activităților neeligibile pentru garantare

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului I.M.M.-urile care desfășoară activități în sectorul/domeniul:

a) intermedieri financiare și asigurări:

1. 641 - Intermediere monetară;

2. 642 - Activități ale holdingurilor;

3. 643 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;

4. 649 - Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;

5. 651 - Activități de asigurări;

6. 652 - Activități de reasigurare;

7. 653 - Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);

8. 661 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;

9. 662 - Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;

10. 663 - Activități de administrare a fondurilor;

b) tranzacții imobiliare:

1. 681 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

2. 682 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

3. 683 - Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;

c) 920 - Activități de jocuri de noroc și pariuri;

d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, produse energetice, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

1. 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);

2. 1200 - Fabricarea produselor din tutun;

3. 2540 - Fabricarea armamentului și muniției;

4. 2051 - Fabricarea explozivilor;

5. 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;

6. 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;

7. 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;

8. 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;

9. 191 - Fabricarea produselor de cocserie;

10. 192 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului;

11. 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice;

12. 352 - Producția gazelor; distribuția combustibililor gazoși prin conducte;

e) activități de închiriere și leasing:

771 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule;

772 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri personale și gospodărești;

773 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile;

774 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

f) activități de investigare și protecție:

801 - Activități de protecție și gardă;

802 - Activități de servicii privind sistemele de securizare;

803 - Activități de investigații.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.479/3.525/2011)

CONTRACT DE GARANTARE
Nr. K_xxxx/zz.ll.aaaa

Încheiat în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 218/2012, denumită în continuare OUG nr. 60/2011, și în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, între:

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN, împuternicit conform OUG nr. 60/2011, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în municipiul București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului sub nr. J 40/10581/2001, în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;

2. Instituția de credit . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cu sediul social în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., str. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. . .. .. ., bl. . .. .. ., sc. . .. ., et. . .. ., ap. . .. .. ., județul/sectorul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., înregistrată la registrul comerțului sub nr. J. .. .. ./. .. .. ./. .. .. .. .. .. .. .. .. .., și în Registrul bancar sub nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată prin dl/dna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cont nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., denumită în continuare Finanțator,

și

3. Beneficiarul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cu sediul social în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . nr. . .. .. ., bl. . .. .. ., sc. . .., et. . .. .., ap. . .. .., județul/sectorul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mai . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., înregistrat la registrul comerțului sub nr. J. .. .. ./. .. .. ./. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., CAEN activitatea pentru care se acordă garanția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., reprezentat prin dl/dna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., și prin dl/dna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., denumit în continuare Beneficiar,

în următoarele condiții:

CAPITOLUL 1 Definiții

Art. 1.1. -

Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:

a) Beneficiarul Programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și care respectă condițiile prevăzute de OUG nr. 60/2011 și de normele metodologice;

b) contract de garantare - contractul încheiat între Beneficiarul Programului, Finanțator și F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituția de credit finanțatoare și prin care Beneficiarul își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit finanțatoare;

c) garant - statul, prin Ministerul Finanțelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

d) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanția de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;

e) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse în valoarea garanției;

f) riscul de credit - neplata parțială sau integrală a creditului și/ori a dobânzilor aferente contractului de credit de către Beneficiarul Programului;

g) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit finanțatoare de către Ministerul Finanțelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

h) primă de garantare - suma datorată de Beneficiarul Programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;

i) comision de risc - suma datorată de Beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare și finanțării anuale a capitalului necesar Programului;

j) comision de administrare - suma datorată de Beneficiarul Programului care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

k) dobândă integral subvenționată - alocația financiară nerambursabilă acordată Beneficiarului I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, prin structura specializată din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, pentru plata integrală a dobânzii aferente creditului contractat, în condițiile OUG nr. 60/2011.

CAPITOLUL 2 Obiectul contractului

Art. 2.1. -

(1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, rambursarea proporțională cu procentul de garantare a liniei de credit cu dobândă integral subvenționată și cu garanție de stat, acordate Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru I.M.M.-uri, denumit în continuare Programul, obligându-se să plătească acestuia valoarea de executare a garanției la apariția riscului de credit.

(2) Linia de credit este în valoare de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . lei și se acordă Beneficiarului de către Finanțator în cadrul Programului, cu destinația . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

(3) Linia de credit se acordă prin Contractul de credit nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. din data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. și Aprobarea de finanțare nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . din data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . pe termen de . .. .. .. .. luni, cu scadență la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(4) Tragerile din linia de credit se vor face în urma unei solicitări scrise a Beneficiarului adresate instituției de credit finanțatoare, fără să depășească în niciun moment plafonul maxim aprobat. Instituția de credit finanțatoare autorizează tragerile din plafon cu respectarea destinațiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 60/2011. Rambursarea sau, după caz, reîntregirea plafonului se va putea face pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit. Toate sumele trase și nerambursate devin scadente la data expirării valabilității liniei de credit.

Art. 2.2. -

(1) Valoarea maximă a garanției este de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lei reprezentând . .. .. .. .. .. .. .. .. ..% din plafonul liniei de credit, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de Beneficiarul Programului în baza contractului de credit.

(2) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către Beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.

Art. 2.3. -

(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a liniei de credit Finanțatorului, în temeiul prezentului contract, cu ipoteca mobiliară prevăzută la art. 9 alin. (2) din OUG nr. 60/2011 și cu garanția personală a fideiusorului/fideiusorilor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(2) Garanțiile colaterale acoperă . .. .. .. .. .. .. .. .% din valoarea liniei de credit.

Art. 2.4. -

(1) Beneficiarul Programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

(2) Finanțatorul, prin reprezentanții săi, va efectua formalitățile de înscriere și de radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra tuturor conturilor curente deschise de Beneficiarul Programului la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate, constituită conform Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Ipoteca mobiliară se va constitui și se va înscrie concomitent atât în favoarea statului român, cât și în favoarea Finanțatorului și va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanții constituite și înscrise de alți creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finanțator.

(4) Sumele realizate în urma executării garanției prevăzute la alin. (3) se vor distribui de către Finanțator proporțional cu procentul de garantare.

Art. 2.5. -

(1) Fideiusorul/Fideiusorii . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. va/vor garanta creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, cu renunțarea la beneficiul de discuțiune și diviziune.

(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.

CAPITOLUL 3 Prima de garantare

Art. 3.1. -

Beneficiarii Programului care obțin aprobarea garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, datorează o primă de garantare, constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., pentru fiecare perioadă de valabilitate a garanției.

Art. 3.2. -

Comisionul de risc se calculează flat, prin aplicarea procentului de 1,6% la valoarea garanției aprobate de F.N.G.C.I.M.M. și se plătește de Beneficiar după obținerea aprobării garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M.

Art. 3.3. -

Plata comisionului de risc se face de către Beneficiar, în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, integral, înainte de semnarea contractului de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. instituției de credit.

Art. 3.4. -

Comisionul de administrare se calculează flat, prin aplicarea procentului de . .. .. .. .. .. .% la valoarea garanției, și se plătește de Beneficiar după comunicarea aprobării garantării liniei de credit de către F.N.G.C.I.M.M.

Art. 3.5. -

(1) Obligațiile de virare a comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., precum și de calculare și verificare a plății comisionului de risc datorat de Beneficiar îi revin Finanțatorului.

(2) Virarea comisionului de administrare se face de către Finanțator, în contul F.N.G.C.I.M.M. S.A.-I.F.N. nr. RO81 BRDE 445S V678 1026 4450, deschis la B.R.D., Agenția Banu Manta, integral, în baza comunicării valorii comisionului de administrare din înștiințarea de aprobare întocmită de F.N.G.C.I.M.M., urmând ca factura emisă pentru comision să fie transmisă ulterior, împreună cu cele 3 contracte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea comisionului de administrare. Finanțatorul are obligația de a transmite copia ordinului de plată privind achitarea comisionului de administrare la adresa de e-mail opkogalniceanu@fngcimm.ro.

(3) F.N.G.C.I.M.M. transmite Finanțatorului, odată cu cele 3 contracte semnate de F.N.G.C.I.M.M., și factura privind plata comisionului de administrare datorat la acordarea garanției, emisă pe numele Finanțatorului.

(4) În cazul prelungirii termenului de valabilitate a garanției deja acordate, calculul și plata comisionului de administrare se efectuează potrivit prevederilor art. 3.2.-3.4.

(5) Finanțatorul datorează comisionul de administrare menționat în înștiințarea de aprobare a solicitării de garantare și în situația în care F.N.G.C.I.M.M. a transmis Finanțatorului contractele de garantare și, ulterior, acesta a renunțat la garanția solicitată.

Art. 3.6. -

În cazul în care Finanțatorul nu virează comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către Beneficiar până la data de 15 a lunii următoare celei în care F.N.G.C.I.M.M. a comunicat înștiințarea de aprobare a garanției, valabilitatea aprobării încetează de drept și în mod automat.

Art. 3.7. -

Contractele care nu au fost returnate de Finanțator prin procesul-verbal de predare/primire aferent lunii calendaristice următoare celei în care trebuia efectuată predarea/primirea în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din normele metodologice se anulează, iar valabilitatea aprobării garanției încetează de drept și în mod automat după expirarea acestui termen.

CAPITOLUL 4 Obligațiile părților

Art. 4.1. -

Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit și eventualelor acte adiționale la acesta;

b) să utilizeze sumele din linia de credit numai pentru:

b1) cheltuieli privind aprovizionarea, producția, desfacerea;

b2) cheltuieli privind executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii;

b3) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

b4) alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității curente;

b5) cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli asimilate;

b6) plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

b7) alte costuri de operare;

c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. și comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice;

d) să plătească lunar partea din dobândă care îi revine în baza contractului de credit, urmând ca, în baza convenției de colaborare dintre structura specializată din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și instituția de credit parteneră, structura specializată din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii să vireze lunar instituției de credit partenere subvenția de dobândă aferentă creditului contractat de către Beneficiar în condițiile stabilite prin OUG nr. 60/2011, în cazul în care structura specializată din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii nu va plăti din orice motiv Finanțatorului subvenția de dobândă, Beneficiarul se obligă să achite din surse proprii la prima și simpla cerere a Finanțatorului întreaga dobândă datorată conform contractului de credit.

e) să prezinte Finanțatorului garanții colaterale conform normelor interne ale Finanțatorului;

f) să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. Ipoteca mobiliară se va constitui și se va înscrie concomitent atât în favoarea statului român, cât și în favoarea Finanțatorului și va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanții constituite și înscrise de alți creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finanțator, iar sumele realizate în urma executării ipotecii mobiliare se vor distribui de către Finanțator proporțional cu procentul de garantare;

g) cel puțin unul dintre administratorii, acționarii sau asociații Beneficiarului Programului, precum și întreprinzătorul persoană fizică ce desfășoară activități economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, să garanteze prin cel puțin un angajament personal creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului, cu renunțarea la beneficiul de discuțiune și diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice;

h) să suporte din surse proprii costurile aferente operațiunilor prevăzute la art. 2.4;

i) să restituie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract; în caz contrar, acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) să plătească dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din executarea garanției și până la data stingerii inclusiv, calculate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și aplicate creanțelor rezultate din plata garanțiilor în cadrul Programului;

k) să țină o evidență specifică a ajutoarelor primite conform Programului, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat; să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani;

l) să raporteze, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, efectele participării la Program către oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) de care aparține județul în care este înregistrat, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului financiar nerambursabil.

Art. 4.2. -

Finanțatorul se obligă:

a) să verifice, la acordarea finanțării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 60/2011;

b) să acorde linia de credit cu facilitățile prevăzute la art. 7 din OUG nr. 60/2011;

c) să aprobe tragerile din linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinațiile precizate la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 60/2011, cu respectarea prevederilor cap. III din normele metodologice;

d) să asigure respectarea obligației Beneficiarului de a constitui o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanțator pe numele Beneficiarului, la momentul acordării finanțării, conform prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de Beneficiar în baza contractului de garantare;

e) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum un an, cu posibilitatea prelungirii în condițiile Programului;

f) să efectueze pe cheltuiala Beneficiarului formalitățile de înscriere/modificare/stingere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanțator pe numele Beneficiarului;

g) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda, evidențiindu-se distinct dobânda subvenționată;

h) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenția de lucru;

i) să efectueze predarea/primirea a câte unui exemplar original al contractelor de garantare, al contractelor de fideiusiune, precum și al contractelor de ipotecă mobiliară, semnate de către părți, lunar, centralizat, până cel mai târziu la data de 15 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, pe bază de proces-verbal de predare/primire încheiat între instituția de credit finanțatoare și F.N.G.C.I.M.M;

j) lunar, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, unitatea centrală a Finanțatorului transmite F.N.G.C.I.M.M informații referitoare la liniile de credit garantate de acesta, pe toată durata Programului;

k) să transmită o informare către F.N.G.C.I.M.M în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit (altele decât prelungirea valabilității liniei de credit și, respectiv, a garanției), în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea modificărilor respective.

Art. 4.3. -

F.N.G.C.I.M.M. se obligă:

a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din OUG nr. 60/2011 și să efectueze analiza situației economico-financiare a solicitantului pe baza informațiilor furnizate de Finanțator, în conformitate cu normele proprii;

c) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;

d) să monitorizeze garanțiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor Convenției de lucru;

e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile OUG nr. 60/2011, ale normelor metodologice, ale Convenției de lucru și ale prezentului contract de garantare;

f) să aprobe, în maximum 10 zile calendaristice, cererea de plată a garanției în condițiile transmiterii de către Finanțator a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată, prevăzute la art. 23 alin. (1) din normele metodologice, în perioada de valabilitate a garanției, asumării de către Finanțator a verificării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) și j) din OUG nr. 60/2011, respectării de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) și g) din același act normativ, precum și în condițiile achitării primei de garantare;

g) să respingă, în maximum 10 zile calendaristice, cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii unor documente care însoțesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale sau în afara perioadei de valabilitate a garanției, neasumării de către instituția de credit finanțatoare a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), h), i) și j) din OUG nr. 60/2011, nerespectării de către Beneficiar a oricărora dintre obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) și g) din același act normativ, precum și în condițiile neachitării primei de garantare;

h) să restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care aceasta a fost transmisă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile de restanță la plata principalului;

i) să comunice Finanțatorului decizia cu privire la plata garanției cel târziu în ziua următoare adoptării, precum și faptul că decizia s-a transmis Ministerului Finanțelor Publice în vederea efectuării plății;

j) să transmită debitorului beneficiar al garanției, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată și data scadenței acesteia. Procedura de transmitere se efectuează prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanței în condițiile legii, următoarele documente:

- înscrisul prevăzut la lit. i), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate;

- contractul de garantare în original;

- contractul/contractele de fideiusiune în original, însoțit/însoțite de copia documentului de identitate al fideiusorului; și

- contractul de ipoteca mobiliară, însoțit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale;

l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informațiilor și a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicației web ce este pusă la dispoziția Finanțatorului, și, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncționalități tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanțatorul nu este răspunzător în fața Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncționalități a aplicației web;

m) să soluționeze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanțatorului privind modificarea unor clauze ale prezentului contract.

CAPITOLUL 5 Plata garanției

Art. 5.1. -

(1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, instituția de credit poate solicita executarea garanției emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. în perioada de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, fără însă a depăși 75 de zile calendaristice de la data înregistrării restanței la plata principalului, însoțită de documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenția de lucru.

(2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.

Art. 5.2. -

(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge plata.

(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 7.3 din Convenția de lucru.

(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 7.4 din Convenția de lucru.

(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare adoptării acesteia.

(5) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice într-un cont unic al Finanțatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de restanță la plata principalului de către Beneficiar.

(6) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc instituției de credit finanțatoare de către Ministerul Finanțelor Publice de la fondul de risc și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la Beneficiar, în condițiile legii.

(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, Ministerul Finanțelor Publice transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății.

(8) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată și documentația însoțitoare în cazul în care a fost transmisă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puțin 30 de zile de restanță la plata principalului.

Art. 5.3. -

(1) După plata garanției, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se transmite Beneficiarului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la Ministerul Finanțelor Publice a dovezii efectuării plății garanției.

(2) Înscrisul prevăzut la alin. (1) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare în original, contractul/contractele de fideiusiune în original însoțit/însoțite de copia documentului de identitate al fideiusorului și contractul de ipotecă mobiliară însoțit de copia avizului de înscriere a contractului de ipotecă mobiliară în Arhiva Electronică de Garanții Reale, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării, în condițiile legii.

CAPITOLUL 6 Răspunderea părților

Art. 6.1. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract și legislației corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

CAPITOLUL 7 Litigii

Art. 7.1. -

Orice neînțelegere apărută între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluționată de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul social al Ministerului Finanțelor Publice.

CAPITOLUL 8 Dispoziții finale

Art. 8.1. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți, cu condiția plății comisionului de risc.

Art. 8.2. -

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat, în conformitate cu prevederile art. 6.1 alin. (5) din Convenția de lucru încheiată cu Finanțatorul.

Art. 8.3. -

Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract încetează în următoarele situații:

a) la data îndeplinirii de către Beneficiar a tuturor obligațiilor față de Finanțator;

b) la data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;

c) la data primirii cererii de renunțare la garanție din partea Finanțatorului;

d) la data încetării valabilității aprobării garanției conform prevederilor art. 3.6 și 3.7.

Art. 8.4. -

Prezentul contract de garantare este valabil până la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. ., sub rezerva dispozițiilor art. 8.3.

Art. 8.5. -

Dispozițiile prezentului contract se completează cu cele din legislația generală aplicabilă, respectiv din OUG nr. 60/2011 și din normele metodologice.

Art. 8.6. -

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (10) din OUG nr. 60/2011, prezentul contract constituie titlu executoriu.

Art. 8.7. -

Părțile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanției acordate prin prezentul contract, Finanțatorul, fără a solicita consimțământul Beneficiarului, să urmeze instrucțiunile prin care organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

Prezentul contract a fost redactat și încheiat astăzi, . ., în 3 exemplare originale, câte unul pentru Finanțator și Beneficiar și două pentru F.N.G.C.I.M.M.

F.N.G.C.I.M.M - S.A. - IFN
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
FINANȚATOR,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
BENEFICIAR,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.479/3.525/2011)

CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ
Programul Mihail Kogălniceanu
Nr. . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . .

Încheiat între:

Statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N. (denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.), cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/21.12.2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de dl . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., denumit în continuare Creditor;

și

I.M.M. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul social în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. . .. .. .., bl. . .. .., sc. . .. .., ap. . .. .., et. . .. .., județul/sectorul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., înmatriculată la registrul comerțului sub nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cod unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., reprezentată legal prin dl/dna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., domiciliat(ă) în localitatea . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., județul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. . .. .., bl. . .. .., sc. . .. .. ., ap. . .. .., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria . .. .. . nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., eliberat(ă) de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. la data de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în calitate de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., cont nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la instituția de credit finanțatoare . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., Sucursala/Agenția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., denumit în continuare Garant;

și

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., str. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., nr. . .. .. ., bl. . .. .., sc. . .. .., ap. . .. .. ., et. . .. .., județul/sectorul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., telefon . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., fax . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., e-mail . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., înregistrată la registrul comerțului sub nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., înregistrată în Registrul instituțiilor de credit sub nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cont nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis la Banca Națională a României - Centrală, reprezentată prin dl/dna . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., având funcția de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în calitate de instituție de credit finanțatoare în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici și mijlocii, denumită în continuare Finanțator.

Întrucât:

a) potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, IMM-ul se obligă să constituie, conform prevederilor cărții a V-a titlul XI cap. III secțiunea a 3-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil), în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate; și

b) având în vedere Contractul de garantare nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., încheiat între F.N.G.C.I.M.M., Finanțator și I.M.M., care prevede obligația I.M.M.-ului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . și nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., deschis/deschise la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., Sucursala/Agenția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., în vederea asigurării îndeplinirii de către I.M.M. a obligației de plată a sumelor ce vor rezulta din executarea de către Finanțator a garanției de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii (denumit în continuare Programul),

a intervenit prezentul contract de ipotecă mobiliară.

CAPITOLUL I Asigurări și garanții

Art. 1.1. -

Garantul asigură și garantează Creditorului următoarele:

1. se încadrează în categoria I.M.M.-urilor conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și își desfășoară activitatea în condițiile legii române;

2. semnarea și executarea prezentului contract nu contravin vreunei prevederi din actele sale constitutive și niciunei legi sau reglementări aplicabile Garantului sau vreunui angajament la care acesta este parte, prin care bunurile sale sunt angajate ori grevate de alte sarcini;

3. este singurul proprietar al sumelor de bani asupra cărora se constituie prezenta garanție;

4. împotriva sa nu există înregistrată pe rolul instanțelor judecătorești, la data încheierii prezentului contract, nicio cerere având ca temei prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 2.1. -

În scopul garantării îndeplinirii obligațiilor de stingere a creanțelor rezultate din plata garanției acordate de către Creditor în favoarea Garantului în cadrul Programului, în baza Contractului de garantare nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., prin prezentul contract, cu respectarea prevederilor cărții a V-a titlul XI cap. III secțiunea a 3-a din Codul civil, Garantul, în calitate de proprietar, constituie în favoarea Creditorului o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare, respectiv asupra sumelor de bani prezente și viitoare din contul său nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., deschis la . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., Sucursala/Agenția . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., și care se vor deschide la Finanțator.

Art. 2.2. -

Obligația maximă garantată prin prezentul contract este în valoare de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lei, reprezentând . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..% din principalul liniei de credit garantate conform Contractului de garantare nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., contractată de Garant în cadrul Programului.

CAPITOLUL III Obligațiile Garantului

Art. 3.1. -

Prin prezentul contract, Garantul se obligă:

a) să suporte toate cheltuielile aferente înscrierii și radierii în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a prezentului contract;

b) să nu constituie nicio altă sarcină asupra conturilor ce reprezintă obiectul ipotecii mobiliare, cu excepția garanției constituite în favoarea Finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Ipoteca mobiliară se va constitui și înscrie concomitent având același rang, atât în favoarea statului român, cât și în favoarea Finanțatorului, și va avea rang prioritar în raport cu celelalte garanții constituite și înscrise de alți creditori asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de Beneficiar la Finanțator. Sumele realizate în urma executării garanției se vor distribui de către Finanțator proporțional cu procentul de garantare;

c) să nu transfere sau să nu dispună în niciun alt mod de dreptul de proprietate asupra sumelor de bani;

d) să nu se opună urmăririi și executării silite;

e) să recunoască dreptul Finanțatorului de a debita soldurile creditoare ale conturilor sale curente identificate la art. 2.1, în vederea recuperării de către Creditor a creanței rezultate din plata garanției.

Art. 3.2. -

Garantul, prin reprezentanții săi legali, acordă Finanțatorului un mandat necondiționat și irevocabil pentru a debita soldurile creditoare ale conturilor curente identificate la art. 2.1, în vederea recuperării creanței rezultate din plata garanției și accesoriilor acestora, înțelegând și acceptând ca debitarea conturilor curente să se efectueze direct și fără alte formalități prealabile.

CAPITOLUL IV Alte asigurări

Art. 4.1. -

Garantul va semna și va da toate asigurările, actele, înscrisurile și va îndeplini toate procedurile pe care Finanțatorul le poate cere pentru:

a) perfectarea sau protejarea garanției constituite prin acest contract;

b) menținerea sau protejarea oricăruia dintre drepturile Creditorului conform prezentului contract sau oricărui alt contract încheiat între Finanțator, Creditor și Garant în cadrul Programului;

c) exercitarea oricărei puteri, autorități sau libertăți cu care Creditorul și Finanțatorul sunt învestiți prin legislația aplicabilă Programului.

CAPITOLUL V Alte clauze

Art. 5.1. -

Creditorul acceptă constituirea acestei garanții pentru garantarea obligațiilor asumate de statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., conform Contractului de garantare nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., încheiat între Creditor, Finanțator și Garant.

Art. 5.2. -

Creditorul mandatează reprezentanții legali ai Finanțatorului în vederea efectuării formalităților de înscriere a prezentului contract în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare.

Art. 5.3. -

Finanțatorul se obligă ca, în cazul în care Garantul va deschide alte conturi, să înștiințeze în scris Creditorul în termen de 5 zile de la data deschiderii contului, în vederea încheierii unui act adițional la prezentul contract.

Art. 5.4. -

De la data transmiterii cererii de plată a garanției în conformitate cu prevederile art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare, Finanțatorul are obligația de a indisponibiliza orice sume existente în contul afectat ipotecii mobiliare până la concurența soldului garanției solicitat la plată.

Art. 5.5. -

Garantul se obligă să suporte costurile aferente pentru transferul sumelor din contul asupra căruia s-a constituit garanția reală mobiliară în contul Creditorului.

Art. 5.6. -

Prezentul contract constituie titlu executoriu în conformitate cu dispozițiile art. 2.431 din Codul civil. În temeiul acestuia, Creditorul este îndreptățit, în cazul în care va trece la executarea silită a prezentei garanții, să se îndestuleze direct din suma de bani afectată garanției.

Art. 5.7. -

Clauzele prezentului contract se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Codului civil, referitoare la regimul juridic al ipotecilor mobiliare, precum și cu cele ale legislației aplicabile Programului. În cazul unor modificări ale contractului de credit, respectiv ale contractului de garantare, care vor face obiectul unor acte adiționale la acestea, efectele prezentului contract de ipotecă mobiliară se extind și asupra acestora.

Art. 5.8. -

Orice litigiu născut din prezentul contract este de competența instanțelor în a căror rază teritorială se află sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5.9. -

În cazul îndeplinirii integrale a obligației garantate, Finanțatorul va solicita operatorului de la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare să facă mențiune despre stingerea garanției în arhivă.

Art. 5.10. -

Prezentul contract încetează odată cu îndeplinirea integrală a obligațiilor garantate, respectiv la data comunicării de către Creditor a deciziei de respingere a cererii de plată a Finanțatorului, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Încheiat astăzi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

CREDITOR,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
FINANȚATOR,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
GARANT,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...