Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, din 24.07.2013

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Cărți (2), Reviste (3), Comentarii expert

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 23

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Activitatea notarială pe teritoriul României se îndeplinește de notarii publici numiți în funcție de către ministrul justiției, în condițiile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, și ale prezentului regulament. Reviste (1)

Art. 2. -

(1) În afara granițelor României, activitățile notariale prevăzute de legislația în vigoare pot fi îndeplinite numai de persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României, precum și de comandanții navelor și aeronavelor sub pavilion românesc.

(2) Secretarii consiliilor locale ale comunelor și orașelor unde nu funcționează birouri notariale sau sedii secundare ale acestora pot legaliza copii de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată, atribuție ce nu poate fi delegată altei persoane.

Art. 3. -

Prin activitate notarială se înțelege totalitatea actelor, procedurilor și consultațiilor îndeplinite de notarul public în exercitarea funcției, date în competența sa prin lege.

CAPITOLUL II Competența notarilor publici

Art. 4. -

(1) Notarul public îndeplinește activitățile notariale prevăzute la art. 12 și 13 din lege, precum și activitățile date în competența sa prin alte acte normative.

(2) Notarul public are competență generală, cu excepțiile prevăzute la art. 15 din lege.

CAPITOLUL III Organizarea activității notarilor publici

SECȚIUNEA 1 Dobândirea calității de notar public

SUBSECȚIUNEA 1 Dobândirea calității de notar public ca urmare a efectuării stagiului și promovării examenului de notar public pentru notarii stagiari

Art. 5. -

(1) Poate deveni notar stagiar persoana care îndeplinește următoarele condiții: Modificări (1)

a) are cetățenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene și are domiciliul ori, după caz, reședința obișnuită în România, dovadă care se face cu acte eliberate de autoritățile române competente;

b) are capacitatea de exercițiu deplină, dovadă care se face printr-o declarație autentică a persoanei, din care să rezulte că nu a pierdut și nu i-a fost restrânsă capacitatea de exercițiu;

c) este licențiat în drept, dovadă care se face cu diploma de licență obținută în România ori, în cazul obținerii în altă țară, echivalată sau recunoscută de autoritățile române;

d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni, dovadă care se face cu certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetățean este;

e) se bucură de o bună reputație, constatată în condițiile stabilite prin statut, dovedită cu scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizația profesională, universități, instituții sau altele asemenea, precum și cu certificat de cazier fiscal ori echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul ori, după caz, statele al cărui/căror cetățean este;

f) cunoaște limba română, dovadă ce se face prin atestatul de cunoaștere a limbii române. Cunoașterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetățenie română;

g) este apt din punct de vedere medical, fizic și psihologic, pentru exercitarea funcției, dovadă care se face cu certificatul medical eliberat de comisia de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și personalului asimilat acestora, precum și a candidaților pentru admiterea în magistratură;

h) promovează examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, dovadă care se face prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, de validare a rezultatelor examenului sau concursului.

(2) La cererea de înscriere se va atașa și dovada plății taxelor stabilite pentru înscrierea la examen sau la concurs.

(3) În toate cazurile în care, potrivit legii, există obligația îndeplinirii condiției prevăzute la art. 22 lit. g) din lege, competența de a efectua examinarea medicală aparține Comisiei de examinare medicală a judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și personalului asimilat acestora, precum și a candidaților pentru admiterea în magistratură. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Colegiile directoare ale Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, organizează anual, simultan și într-o zi lucrătoare examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, pe posturile vacante stabilite de către acestea în condițiile legii. Data examenului sau concursului se stabilește de către președintele Uniunii. Modificări (1)

(2) Examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar se validează de către Consiliul Uniunii, la propunerea Colegiului director al Camerei. În cazul invalidării examenului sau concursului, Camera va organiza, pe cheltuiala sa, un nou concurs ori examen pentru aceiași candidați, care nu vor mai achita o altă taxă de participare. În acest caz, președintele comisiei de examinare va fi un membru al Consiliului Uniunii, altul decât reprezentantul Camerei organizatoare în Consiliul Uniunii. Modificări (1)

(3) Procedura de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru dobândirea calității de notar stagiar, componența, numărul și modul de constituire a comisiilor se stabilesc de către Consiliul Uniunii prin regulament. Modificări (1)

(4) Numirea membrilor comisiilor se face de către Colegiul director al fiecărei Camere, potrivit regulamentului aprobat de către Consiliul Uniunii, cu excepția cazului în care se invalidează examenul sau concursul, situație în care membrii comisiilor vor fi desemnați, în condițiile regulamentului, de către Consiliul Uniunii.

(5) Tematica și bibliografia de examen sau de concurs se aprobă de către Consiliul Uniunii și se publică pe site-ul Uniunii până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an calendaristic. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Colegiul director al Camerei stabilește, pentru Camera respectivă, până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, numărul de locuri destinate examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar. Numărul total de locuri se stabilește de către Consiliul Uniunii.

Art. 8. -

(1) Colegiul director al Camerei stabilește, până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, birourile notariale în care notarii stagiari vor efectua stagiul de pregătire practică.

(2) Pentru ca un birou notarial să fie avizat de către Colegiul director al Camerei în vederea desfășurării de către notarii stagiari a stagiului de pregătire practică, notarul public care va coordona activitatea de pregătire trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă, până la data de 15 mai a anului în care este organizat examenul sau concursul, cel puțin 6 ani vechime în funcția de notar public;

b) să se bucure de o bună reputație profesională, prezumată, în acest caz, prin lipsa sancțiunilor disciplinare aplicate prin hotărâre definitivă, în ultimii 3 ani.

Art. 9. -

(1) După promovarea examenului sau a concursului, notarul stagiar va încheia contractul de pregătire cu Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR. În contractul de pregătire se vor cuprinde perioada legală de desfășurare a stagiului, condițiile de desfășurare a acestuia, cuantumul și modalitatea de plată a cheltuielilor de pregătire. Contractele de pregătire se încheie în termen de 20 de zile calendaristice de la validarea de către Consiliul Uniunii a rezultatelor concursului sau examenului și se comunică Biroului executiv. Modificări (1)

(2) După promovarea examenului sau a concursului și încheierea contractului de pregătire, candidatul are obligația să urmeze, timp de 2 ani, cursurile de pregătire teoretică și practică.

(3) Calitatea de notar stagiar încetează în următoarele cazuri:

a) refuzul încheierii contractului de pregătire cu INR;

b) absența nejustificată la cel puțin 15% din totalul orelor alocate cursurilor de pregătire teoretică și practică;

c) neplata cheltuielilor aferente pregătirii;

d) respingerea la două examene de definitivat;

e) lipsa nejustificată la două examene de definitivat;

f) respingerea la un examen de definitivat și lipsa nejustificată la alt examen de definitivat.

(4) Încetarea calității de notar stagiar se dispune de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii din oficiu ori la sesizarea INR, a Colegiului director al Camerei sau a notarului public coordonator.

Art. 10. -

(1) Stagiul de pregătire teoretică și practică a notarului stagiar este de 2 ani, fără posibilitatea reducerii acestuia, și se desfășoară după cum urmează:

a) un an de pregătire teoretică în cadrul INR;

b) un an de pregătire practică în cadrul biroului notarial desemnat de Colegiul director al Camerei.

(2) Pregătirea teoretică și practică se poate prelungi, la cererea notarului stagiar, ca urmare a respingerii sau a lipsei la examenul de definitivat, caz în care notarul stagiar are obligația să își prelungească, pe cheltuiala sa, contractul de pregătire cu INR. Modificări (1)

Art. 11. -

(1) Pregătirea practică se efectuează în cadrul biroului notarial și constă în:

a) prezentarea sub aspect practic de către notarul public coordonator a evidențelor notariale și financiar-contabile, a arhivei, precum și a modului de lucru cu publicul;

b) prezentarea și explicarea de către notarul public coordonator a modului de instrumentare a actelor și procedurilor notariale;

c) asistarea notarului public coordonator de către notarul stagiar la instrumentarea actelor și procedurilor notariale.

(2) Colegiul director al Camerei, din oficiu, la sesizarea notarului public coordonator cu privire la imposibilitatea desfășurării stagiului ori la sesizarea notarului stagiar cu privire la modul necorespunzător de desfășurare a pregătirii, dispune desemnarea unui alt notar public coordonator.

(3) Programul de desfășurare a stagiului la nivelul biroului notarial este de minimum 6 ore în fiecare zi lucrătoare.

(4) Pe perioada desfășurării stagiului în biroul notarial, notarul stagiar nu poate semna niciun act notarial și nu poate instrumenta nicio procedură notarială.

(5) Colegiul director al Camerei repartizează, cu acordul notarului public coordonator, notarul stagiar sau notarii stagiari care vor efectua stagiul de pregătire în cadrul birourilor notarilor publici.

(6) Cu aprobarea Colegiului director al Camerei, un notar public coordonator poate îndruma cel mult 2 notari stagiari în același timp.

(7) Pentru perioada în care asigură pregătirea notarului stagiar la biroul său, INR va achita notarului public coordonator pentru fiecare notar stagiar pregătit un procent din taxa de școlarizare, procent ce va fi aprobat de Consiliul Uniunii.

(8) Calitatea de notar stagiar este compatibilă cu desfășurarea altor activități profesionale, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere onoarei și bunelor moravuri.

(9) Suspendarea efectuării stagiului se dispune de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii, pe o perioadă determinată, în cazul în care notarul stagiar se află în una dintre următoarele situații:

a) în caz de boală, pe perioada concediului medical care depășește 30 de zile;

b) în caz de concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) la cererea notarului stagiar, pentru perioade care nu pot depăși, cumulat, 3 ani.

(10) Pe durata suspendării, notarul stagiar nu are dreptul să participe la cursurile de pregătire teoretică și practică. Dacă pe durata stagiului, din cauza suspendărilor intervenite, notarul stagiar a absentat la cel puțin 15% din totalul orelor de pregătire teoretică și practică, acesta are obligația să efectueze, pe cheltuiala lui, orele de pregătire absentate, corespunzător conținutului predat pe perioada absenței.

Art. 12. -

După finalizarea perioadei de stagiu, INR eliberează notarului stagiar un certificat de absolvire care confirmă efectuarea stagiului de pregătire teoretică și practică și îi conferă notarului stagiar dreptul de a se prezenta la examenul de definitivat.

Art. 13. -

Examenul de definitivat pentru notarii stagiari se organizează de către INR, la cererea Consiliului Uniunii, pentru ocuparea posturilor vacante cuprinse în ordinul de actualizare prevăzut de art. 21 alin. (3) lit. b) din lege. Data examenului se stabilește de către președintele Uniunii.

Art. 14. -

(1) Procedura de organizare și desfășurare a examenului de definitivat, componența și numărul comisiilor, precum și modul de constituire a acestora se stabilesc prin Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului pentru dobândirea calității de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Consiliului Uniunii.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 22 lit. a)-g) din lege se face prin aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din prezentul regulament.

(3) Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la art. 22 lit. h) din lege se face în condițiile stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (1).

Art. 15. -

(1) Numirea membrilor comisiilor se face de către Consiliul Uniunii, cu excepția reprezentanților Ministerului Justiției, care se numesc prin ordin al ministrului justiției.

(2) Hotărârea prin care se stabilește componența comisiilor se comunică de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la emitere, direcției de specialitate din Ministerul Justiției.

(3) Un exemplar al hotărârilor date de comisiile constituite în condițiile Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului pentru dobândirea calității de notar public se comunică direcției de specialitate din Ministerul Justiției.

Art. 16. - Modificări (1)

Notarii stagiari susțin examenul de definitivat numai pe posturile de notar public vacante, existente în circumscripția Camerei la care au susținut examenul de dobândire a calității de notar stagiar, prevăzute în ordinul de actualizare.

Art. 17. - Modificări (1)

Pentru susținerea examenului de definitivat, colegiile directoare ale Camerelor propun un număr de posturi vacante egal cu numărul notarilor stagiari care au finalizat stagiul de pregătire în Camera respectivă.

Art. 18. - Modificări (1)

În cazul în care în urma desfășurării examenului de definitivat nu se ocupă toate posturile prevăzute în ordinul de actualizare pentru examenul de definitivat, Colegiul director al Camerei le va reporta și le va redistribui pe categorii de posturi vacante în actualizarea următoare.

Art. 19. -

(1) După validarea rezultatelor examenului de definitivat, candidații admiși își vor exprima, în ordinea mediilor obținute, în fața Colegiului director al Camerei în care au susținut examenul sau concursul de dobândire a calității de notar stagiar, opțiunile de ocupare a posturilor vacante existente în circumscripția acelei Camere. Modificări (1)

(2) După exprimarea opțiunilor se înaintează ministrului justiției propunerea de emitere a ordinelor de numire în funcția de notar public a candidaților declarați admiși.

(3) Procedura de exprimare a opțiunilor și de formulare a propunerii de numire în funcția de notar public a notarilor stagiari se stabilește prin Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului pentru dobândirea calității de notar public, aprobat prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Consiliului Uniunii.

SUBSECȚIUNEA a 2-a Dobândirea calității de notar public de către persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică

Art. 20. -

(1) Poate dobândi calitatea de notar public persoana care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 22 lit. a)-g) din lege, are cel puțin 6 ani vechime într-o funcție de specialitate juridică și promovează concursul pentru dobândirea calității de notar public, organizat de INR.

(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 22 lit. a)-g) din lege se face prin aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din prezentul regulament, care se completează cu următoarele acte:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...