Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 7372020 privind aplicabilitatea articolului 34 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în cazul contractelor atribuite pentru activitățile legate de furnizarea anumitor servicii poștale în Danemarca [notificată cu numărul C(2020) 3335] (Numai textul în limba daneză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D0737

Modificări (...)

În vigoare de la 03 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (1), în special articolul 35 alineatul (3),

(1) JO L 94, 28.3.2014, p. 243.

după consultarea Comitetului consultativ pentru achiziții publice,

întrucât:

1. FAPTELE

(1) La 19 decembrie 2019, Danemarca (denumită în continuare "solicitantul"), a prezentat Comisiei o cerere prin e-mail în temeiul articolului 35 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE (denumită în continuare "cererea"). Cererea este conformă cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1804 a Comisiei (2).

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1804 a Comisiei din 10 octombrie 2016 privind normele de aplicare a articolelor 34 și 35 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 275, 12.10.2016, p. 39).

(2) Cererea se referă la anumite servicii poștale furnizate în Danemarca. Serviciile în cauză sunt descrise în cerere după cum urmează:

(a) servicii de livrare națională de colete business-to-consumer (B2C) - livrări standard de colete de la o întreprindere cu un contract de livrare în Danemarca către un consumator (la domiciliu sau la un punct de colectare din Danemarca);

(b) servicii de livrare internațională de colete business-to-consumer (B2C):

- livrări standard de colete provenite de la o întreprindere cu contracte de livrare în Danemarca și trimise unui consumator care este situat în afara Danemarcei (la domiciliu sau la un punct de colectare a coletelor);

- livrări standard de colete provenite de la o întreprindere internațională și trimise unui consumator danez (la domiciliu sau la un punct de colectare din Danemarca).

(3) Autoritatea daneză pentru concurență și consumatori (denumită în continuare "DCAA"), care este o entitate independentă a Ministerului Industriei, Afacerilor și Afacerilor Financiare din Danemarca, a prezentat cererea în numele Danemarcei. Cererea a fost inițiată de PostNord (3), care este singura entitate activă din sectorul poștal din Danemarca și care se supune normelor privind achizițiile publice.

(3) PostNord AB este numele holdingului celor două companii poștale fuzionate Posten AB și Post Danmark, care au fuzionat oficial la 24 iunie 2009. Post Danmark este o filială a PostNord, care este stabilită și este activă în Danemarca.

(4) Cererea a inclus o poziție argumentată și motivată din partea DCAA. DCAA, care este competentă în ceea ce privește activitățile în cauză, a analizat în detaliu condițiile de aplicabilitate a articolului 34 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE în ceea ce privește activitățile în cauză, în conformitate cu articolul 34 alineatele (2) și (3) din această directivă. Poziția DCAA s-a bazat pe un sondaj la care au participat actorii de pe piața reală, precum și potențialii concurenți de pe piețele daneze ale serviciilor de livrare națională și internațională standard de colete business-to-consumer.

(5) La 3 februarie 2020, Comisia i-a cerut solicitantului informații suplimentare. Răspunsul solicitantului a fost primit la 10 februarie 2020. La 16 martie 2020, solicitantul a furnizat informații suplimentare cu privire la situația concurenței de pe piața serviciilor de livrare internațională de colete B2C.

(6) În conformitate cu punctul 1 litera (a) din anexa IV la Directiva 2014/25/UE, actele de punere în aplicare menționate la articolul 35 din această directivă trebuie adoptate în termen de 90 de zile lucrătoare în cazul în care accesul liber la o anumită piață este prezumat în temeiul articolului 34 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2014/25/UE. În conformitate cu punctul 1 al treilea paragraf din anexa IV la Directiva 2014/25/UE, termenele pentru adoptarea actelor de punere în aplicare încep să curgă din prima zi lucrătoare după data la care Comisia primește cererea menționată la articolul 35 alineatul (1) din această directivă sau, în cazul în care informațiile care trebuie furnizate împreună cu cererea sunt incomplete, din ziua lucrătoare de după primirea informațiilor complete. Prin urmare, termenul inițial a expirat la 11 mai 2020 (4). Acest termen a fost prelungit de către Comisie cu acordul solicitantului până la 29 mai 2020.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...