Comisia Europeană

Regulamentul nr. 735/2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 privind utilizarea făinii de carne și oase drept combustibil pentru instalațiile de ardere (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R0735

Modificări (...)

În vigoare de la 23 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (1), în special articolul 15 alineatul (1) litera (e) și articolul 27 primul paragraf litera (i),

(1) JO L 300, 14.11.2009, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (2) stabilește dispozițiile de aplicare a normelor de sănătate publică și de sănătate a animalelor prin Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, inclusiv cerințele privind utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate drept combustibil pentru ardere.

(2) Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(2) Făina din carne și oase este o proteină animală derivată din procesarea materialelor de categoria 1 sau de categoria 2. În ultimele decenii, făina din carne și oase a fost eliminată ca deșeu prin incinerare sau coincinerare în conformitate cu articolul 12 litera (a) sau (b) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Pentru utilizarea durabilă a surselor de energie, industria a dezvoltat o tehnologie pentru a utiliza făina din carne și oase drept combustibil pentru dispozitivele de ardere în conformitate cu articolul 12 litera (e) din regulamentul menționat, cu scopul de a utiliza căldura generată prin ardere.

(3) Articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 prevede normele de aprobare privind utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil pentru ardere. Este necesară modificarea articolului respectiv în vederea includerii normelor privind utilizarea făinii din carne și oase drept combustibil pentru ardere.

(4) În anexa III capitolul V din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, sunt prevăzute normele privind tipurile de instalații și de combustibili care pot fi utilizate pentru ardere și cerințele specifice pentru anumite tipuri de instalații. Este oportun să se prevadă norme privind instalațiile de ardere care folosesc făina din carne și oase drept combustibil pentru ardere, inclusiv valorile limită de emisie și cerințele de monitorizare. Pentru a fi respectate standardele de mediu relevante, valorile limită de emisie și cerințele de monitorizare aplicabile în cazul instalațiilor de ardere care utilizează gunoi de păsări drept combustibil trebuie să fie aplicate și în cazul instalațiilor de ardere care utilizează făina din carne și oase drept combustibil și a căror putere termică instalată totală este de maximum 50 MW.

(5) Prezentul regulament nu trebuie să aducă prejudiciu obligațiilor Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3) care prevede un set de norme globale referitoare la prevenirea și controlul integrat al poluării care rezultă din activitățile industriale. Această directivă stabilește, de asemenea, norme destinate prevenirii sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerii emisiilor în aer, apă și sol, precum și norme destinate prevenirii generării de deșeuri, pentru a se atinge un nivel înalt de protecție a mediului în ansamblul său. Instalațiile care prelucrează subprodusele de origine animală intră în domeniul de aplicare al directivei respective atât timp cât capacitatea lor de prelucrare depășește 10 tone pe zi. Toate instalațiile care intră în domeniul de aplicare al directivei sunt obligate să dețină o autorizație conformă cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT). Concluziile BAT, care fac parte din documentele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile publicate de către Comisia Europeană, reprezintă baza pentru stabilirea condițiilor autorizației (4).

(3) Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...