Guvernul României

Hotărârea nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele obiective

Art. 1. - Jurisprudență (6), Reviste (1)

Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenția, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, finanțată din bugetul de stat, conform legii.

Art. 2. -

(1) Sediul central al Agenției este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Jurisprudență (1)

(2) Agenția își desfășoară activitatea și în alte sedii deținute potrivit legii.

(3) Agenția întreține propriul site web prin care asigură prezența pe internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezența pe internet se asigură la adresa "www.customs.ro". Modificări (1)

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Agenția are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Direcția generală a vămilor și Direcția generală antifraudă fiscală utilizează sigle specifice ale căror caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 4. -

Agenția asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicarea politicii și reglementărilor în domeniul vamal și exercitarea atribuțiilor de autoritate vamală, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscală și frauda fiscală și vamală, precum a altor fapte date prin lege în competența sa.

SECȚIUNEA a 2-a Principii, funcții și atribuții

Art. 5. -

Principiile care stau la baza activității Agenției sunt următoarele:

a) eficiența activității;

b) transparența activității, în condițiile legii;

c) tratament egal și nediscriminatoriu în aplicarea legislației fiscale și a reglementărilor în domeniul vamal;

d) respectul față de contribuabili;

e) coerența, stabilitatea și predictibilitatea.

Art. 6. -

Agenția îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie și management;

b) de gestiune a contribuabililor și a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte venituri bugetare date în competența sa, conform legii;

c) de inspecție fiscală și de verificare fiscală;

d) de colectare a veniturilor statului;

e) de asigurare de servicii pentru contribuabili;

f) de control operativ și inopinat;

g) de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale;

h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea urmăririi penale;

i) de supraveghere vamală și fiscală;

j) de control vamal;

k) de coordonare, îndrumare și control al aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum și al funcționării structurilor care își desfășoară activitatea în subordinea sa;

l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de susținere a activităților specifice prin intermediul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum și de comunicare internă și externă;

m) de cooperare internațională.

Art. 7. - Referințe în cărți (1)

În realizarea funcțiilor sale, Agenția are, în principal, următoarele atribuții:

A. Atribuții generale:

1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de guvernare și a altor documente programatice prin elaborarea și aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, generale sau sectoriale; elaborează și implementează strategia de dezvoltare informatică proprie și a unităților sale subordonate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice;

2. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrării fiscale;

3. organizează, îndrumă, coordonează și controlează activitatea structurilor subordonate;

4. asigură managementul riscurilor interne și externe ale organizației;

5. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Agenției;

6. dezvoltă și implementează strategii unitare de comunicare internă și externă;

7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere și instituții centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;

8. participă la elaborarea modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum și a altor acte normative, care conțin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuții și alte venituri date în administrare, potrivit legii; Modificări (1)

9. elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în condițiile legii;

10. participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

11. inițiază măsuri pentru dezvoltarea și desfășurarea în bune condiții a relațiilor internaționale în domeniul său de activitate;

12. asigură aplicarea unitară, corectă și nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal și a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și celelalte venituri bugetare, date prin lege în competența sa, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice;

13. aplică, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii; realizează, prin intermediul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, executarea silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe și impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operațiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor și a oricăror altor sume datorate bugetului general consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum și, în cazurile prevăzute de lege, a creanțelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competențelor legale; Jurisprudență (1)

14. definește, dezvoltă, implementează, furnizează și operează servicii specifice pentru contribuabili;

15. asigură punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale în domeniul de competență al Ministerului Finanțelor Publice conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare;

16. efectuează controlul privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;

17. asigură asistență pentru recuperarea în România de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite prin titluri de creanță într-un alt stat, precum și recuperarea de către alt stat de la persoane fizice și persoane juridice a creanțelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege și tratatelor la care România este parte;

18. ia măsuri, potrivit atribuțiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

19. promovează integritatea în exercitarea demnităților și funcțiilor publice la nivelul Agenției și întreprinde măsurile de prevenire și combatere a corupției;

20. exercită controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv propriu privind constituirea și utilizarea legală și eficientă a fondurilor publice;

21. propune soluții de reformă în domeniul administrării fiscale și vamale și implementează proiecte cu finanțare internă și/sau externă pentru domeniul său de activitate;

22. monitorizează acquis-ul comunitar și bunele practici în domeniul administrării fiscale și vamale și formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;

23. colaborează, pe bază de protocol, cu autoritățile și instituțiile publice sau orice alte entități cu atribuții în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală și vamală;

24. gestionează informațiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigură datele și prelucrările acestora pentru raportări statistice, inclusiv pentru statistică vamală și statistică publică comerț exterior EXTRASTAT;

25. soluționează contestațiile și plângerile prealabile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuțiilor;

26. elaborează politici, proceduri și norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum și pentru cele subordonate;

27. elaborează studii, analize și proiecte de acte normative privind organizarea activității proprii;

28. culege, verifică, prelucrează și arhivează date și informații fiscale necesare desfășurării activității sale; constituie baze proprii de date relevante și gestionează colaborarea cu autoritățile naționale competente privind informațiile deținute, în condițiile legii;

29. definește nivelul de securitate al informațiilor proprii;

30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competentelor stabilite de lege, legislația în domeniul: trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, verificare a achizițiilor publice, inspecție economico-financiară; Modificări (1)

31. elaborează, implementează, menține și dezvoltă sistemul informatic în domeniile sale de activitate; asigură funcționarea sistemului informatic integrat vamal, cu respectarea obligațiilor referitoare la dezvoltarea și implementarea sistemelor IT care au ca bază legală Decizia vama-electronică (CE) nr. 70/2008 și alte reglementări comunitare și naționale, precum și a termenelor prevăzute în Planul strategic multianual (MASP) al DGTAXUD;

32. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, direct sau prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale și vamale, precum și cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenției, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției; Jurisprudență (2)

33. reprezintă Ministerul Finanțelor Publice ca subiect de drepturi și obligații în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanțelor Publice participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;

34. organizează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Agenției la nivel central și la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Școlii de Finanțe Publice și Vamă și al altor organisme specializate în acest domeniu;

35. organizează și asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, mișcarea, evidența și controlul echipamentelor din dotare;

36. elaborează, fundamentează și avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenției, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum și programul de investiții, pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; elaborează și fundamentează temeinic proiectul programului de achiziții, bunuri și servicii pentru asigurarea sustenabilității componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat, precum și proiectul de program de investiții aferent acestuia;

37. aprobă bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu și structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar și repartizează creditele bugetare deschise de Ministerul Finanțelor Publice fiecărui ordonator terțiar de credite;

38. inițiază și derulează, în condițiile legii, achizițiile publice pentru bunuri, servicii și lucrări aferente activităților proprii; poate derula proceduri de achiziție publică prin participarea la o asociere de autorități contractante;

39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terțiar de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar și aprobă bugetul;

40. poate participa cu specialiști proprii în programe naționale și internaționale de cercetare și dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;

41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informații, cu alte instituții din țară și cu administrațiile fiscale și vamale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz;

42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal și vamal din tratatele internaționale la care România este parte;

43. încheie tratate la nivel departamental și convenții cu administrații fiscale și vamale din alte state, cu organizații internaționale sau cu alte entități, în domeniul său de activitate;

44. acordă sau primește asistență tehnică în domeniul său de activitate și derulează proiecte și activități de cooperare cu administrații fiscale și vamale din alte state sau cu organizații internaționale sau alte entități;

45. participă, prin reprezentanți, la evenimente organizate de către alte administrații fiscale și vamale, organizații internaționale sau alte entități ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;

46. participă în numele Ministerul Finanțelor Publice la activitățile Organizației Intraeuropene a Administrațiilor Fiscale;

47. reprezintă România în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor prin intermediul Direcției generale a vămilor;

48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanți permanenți la Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizații internaționale, potrivit competențelor Agenției.

B. Atribuții în domeniul fiscal:

1. stabilește prin ordin al președintelui competența teritorială, alta decât cea reglementată prin alte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri administrate potrivit legii;

2. stabilește și aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de contribuabili potrivit legii, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

3. asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a dosarului fiscal al contribuabililor și a cazierului fiscal, precum și a altor evidențe, prin structuri proprii și subordonate;

4. organizează și administrează evidența impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate și plătite de către contribuabili;

5. elaborează și aplică procedurile privind evidența analitică pe plătitori și stingere a creanțelor prin plata voluntară;

6. organizează activitatea de recuperare a creanțelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită;

7. efectuează inspecția fiscală și verificarea fiscală și emite acte administrative fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală;

8. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;

9. introduce și promovează metode de înregistrare fiscală, declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei informației și în susținerea cerințelor contribuabililor;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...