Guvernul României

Hotărârea nr. 503/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Termenii program operațional, axă prioritară, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operațiune, proiect major, proiect generator de venituri au înțelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 și în Regulamentul Consiliului nr. 1.828/2006."

2. La articolul 1 alineatul (4), după litera b1) se introduc două noi litere, literele b2) și b3), cu următorul cuprins:

"

b2) ordin de aprobare a proiectului major - ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management prin care se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transporturi, după stabilirea admisibilității de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru programul respectiv, în vederea includerii pe declarații de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii anterior emiterii deciziei Comisiei Europene conform art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

b3) admisibilitatea proiectelor majore de investiții - admiterea pentru evaluare tehnică și financiară de către structurile de specialitate din cadrul Comisiei Europene pentru proiecte majore de investiții în vederea finanțării din instrumente structurale;".

3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transporturi, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 al Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 56 și 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. b2)."

4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Pentru implementarea prevederilor art. 2 alin. (4), Autoritatea de management elaborează în termen de 30 de zile metodologia de punere în aplicare prin ordin al ministrului coordonator al autorității de management."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor, interimar,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 17 iulie 2013.

Nr. 503.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...