Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 711/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2013 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 1375/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 83 alineatul (1), punctele 5, 9 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

5. Condica ședințelor de judecată

În acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare ședință, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecății, hotărârea pronunțată și numărul acesteia, precum și inițialele judecătorului care o va redacta.

La judecătoriile cu volum mare de activitate se țin două condici, una pentru cauzele penale și una pentru cauzele civile.

La instanțele unde funcționează secții se ține câte o condică pentru fiecare secție; la instanțele unde nu există secții, condicile se țin pe materii.

La curțile de apel și tribunale se țin condici separate pentru activitatea de primă instanță, de apel și de recurs.

Se vor ține condici separate pentru ședințele de judecată desfășurate în camera de consiliu, pentru ședințele de judecată privind adopția, pentru ședințele de judecată a sesizărilor privind efectuarea perchezițiilor, efectuarea interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice, emiterea încheierilor privind soluționarea solicitărilor de transmitere a datelor reținute în baza Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și pentru ședințele de judecată a recursurilor soluționate prin încheiere.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

9. Registrul de evidență a sesizărilor privind confirmarea și autorizarea interceptărilor și înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport

În acest registru se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numărul și data adresei parchetului, data înregistrării cererii persoanei vătămate; numărul dosarului instanței; data pronunțării încheierii; soluția pe scurt, numărul de autorizație, data și ora emiterii; numele, prenumele, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; judecătorul care a emis autorizația; data comunicării încetării operațiunii de interceptare și înregistrare înainte de expirarea duratei autorizației; data prelungirii.

Registrul de evidență a sesizărilor privind autorizarea efectuării interceptărilor și înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice tip de suport nu este destinat publicității.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

25. Registrul de evidență a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

În acest registru se vor face următoarele mențiuni: numărul curent; numărul și data adresei parchetului, numărul dosarului instanței și data înregistrării; data pronunțării încheierii; soluția pe scurt, echipamentul de comunicație al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este aprobată măsura; numele și prenumele judecătorului care a pronunțat încheierea.

Registrul de evidență a încheierilor emise în baza Legii nr. 82/2012 nu este destinat publicității."

2. La articolul 92, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) Dosarele privind cauzele care au fost sau sunt judecate în ședință secretă, cele privind adopțiile, precum și cele privind autorizarea efectuării perchezițiilor și confirmarea și autorizarea interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice și emiterea încheierilor privind soluționarea solicitărilor de transmitere a datelor reținute în baza Legii nr. 82/2012 pot fi consultate numai de către persoanele menționate la alin. (2) teza finală, în condițiile legii. În același mod pot fi consultate documentele și evidențele speciale ale instanței care presupun confidențialitate. Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii pot fi stabilite și alte categorii de dosare care pot fi consultate sau fotocopiate total ori parțial doar de persoanele menționate la alin. (2) teza finală."

3. După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 951, cu următorul cuprins:

"

Art. 951. -

(1) În cauzele cu mai mulți învinuiți/inculpați cercetați în același dosar de urmărire penală, dacă se formulează distinct sau la date diferite propuneri de arestare preventivă pentru unii dintre aceștia, judecătorul care a soluționat prima propunere de arestare preventivă în cursul urmăririi penale cu privire la unul ori mai mulți învinuiți/inculpați soluționează și următoarele propuneri de arestare preventivă cu privire la alți învinuiți/inculpați din aceeași cauză.

(2) Judecătorul care a soluționat propunerea de arestare preventivă în cursul urmăririi penale cu privire la unul sau mai mulți învinuiți/inculpați cercetați în același dosar de urmărire penală soluționează și propunerile de prelungire a arestării preventive a acestora, dacă există asemenea cereri.

(3) Cauzele prevăzute la alin. (1) și (2) se vor înregistra în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidențiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima propunere de arestare preventivă în același dosar de urmărire penală.

(4) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea procurorului de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive, verifică în sistemul ECRIS dacă în dosarul de urmărire penală respectiv au fost formulate și alte cereri similare și întocmește un proces-verbal pe care îl depune la dosar. Dosarele formate pentru propunerile ulterioare de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive se repartizează judecătorului inițial învestit."

4. La articolul 98, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"

(31) Cauzele în care toți judecătorii unei secții au devenit incompatibili să judece se repartizează ciclic între secțiile care judecă în aceeași materie. Dacă nu există o altă secție care judecă în aceeași materie, cauza se repartizează ciclic între completele speciale pentru aceste incompatibilități stabilite de colegiul de conducere anual. În componența acestor complete intră judecători de la alte secții selectați după următoarele criterii:

a) au funcționat anterior în secția în care s-a ivit incidentul;

b) au a doua specializare în acea materie;

c) au soluționat anterior cauze în aceeași materie;

d) au susținut concursul de promovare în funcții de execuție în acea materie;

e) au pregătirea profesională în acea materie realizată prin doctorat, masterat, studii postuniversitare, referate sau lucrări în congrese, seminare, alte forme de dezbatere, articole sau studii apărute în publicații de specialitate.

(32) În situațiile prevăzute în alin. (31), dacă nu există niciun judecător care să îndeplinească vreunul dintre criteriile enumerate, cauza va fi repartizată aleatoriu între completele secției care judecă în materia cea mai apropiată."

5. La articolul 991, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazurile în care calea de atac împotriva hotărârilor judecătorului sindic este apelul, pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic în cadrul procedurii se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluționa toate apelurile următoare privind aceeași procedură, exercitate împotriva aceleiași hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunțate de judecătorul-sindic în același dosar de insolvență. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător, mențiunea de pe coperta dosarului fiind «supliment apel».

(4) În cauzele având ca obiect recursuri sau, după caz, apeluri împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul sindic, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind dosarul, verifică în sistemul ECRIS dacă există alt dosar format în apel/recurs privind aceeași procedură de insolvență, întocmind în acest sens un referat în care menționează rezultatul verificării, pe care îl atașează la dosar, și repartizează dosarele ulterioare completului care a soluționat primul apel/recurs."

6. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 105. -

(1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica ședințelor de judecată pe suport hârtie se face de președintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de ședință. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanței și li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor pronunțate în cauze penale, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege."

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală

București, 27 iunie 2013.

Nr. 711.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...