Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Normele metodologice pentru primirea, verificarea și acceptarea licențelor FLEGT din 12.07.2013

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme metodologice reglementează regimul de primire, verificare și acceptare a licențelor FLEGT de către autoritatea națională competentă prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 876/2011 privind desemnarea autorității competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumită în continuare autoritatea competentă.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme metodologice, prin licența FLEGT, denumită în continuare licența, se înțelege atât "licența pe suport hârtie", cât și "licența electronică", așa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.024/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008 de stabilire a măsurilor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.024/2008, sau, după caz, duplicatul ori substitutul licenței FLEGT, emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor.

CAPITOLUL II Primirea licențelor

Art. 3. -

Importatorul asigură transmiterea licenței, în vederea verificării, către direcția cu atribuții de control în silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare direcția de specialitate, sau, după caz, către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă din raza autorității vamale unde urmează să se efectueze operațiunea de vămuire, denumită în continuare structura teritorială, precizând totodată și locația unde va avea loc această operațiune.

Art. 4. -

Dacă licențele prevăzute la art. 2 sunt redactate într-o altă limbă decât limba engleză, acestea trebuie să fie însoțite de o traducere în limba română, care se face prin grija și pe cheltuiala importatorului.

Art. 5. -

(1) Licențele primite pentru verificare se înregistrează de către direcția de specialitate/structura teritorială într-un registru special, data primirii și înregistrării acestora având semnificația datei depunerii licențelor spre verificare.

(2) Direcția de specialitate/Structura teritorială păstrează o înregistrare a licenței în format electronic/o copie a licenței pe suport hârtie, împreună cu documentele prevăzute la art. 14 alin. (3).

CAPITOLUL III Verificarea licențelor

Art. 6. -

(1) Direcția de specialitate/Structura teritorială verifică dacă licențele îndeplinesc următoarele condiții:

a) data depunerii licenței nu trebuie să fie ulterioară datei de expirare indicate pe licență;

b) conformitatea licenței cu cerințele prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 1.024/2008;

c) eventualele ștersături sau modificări aduse unei licențe trebuie să fie validate de autoritatea de acordare a licențelor.

(2) În situația în care în locul licenței originale se primește spre verificare un duplicat sau un substitut al acesteia, direcția de specialitate/structura teritorială verifică dacă duplicatul sau substitutul respectiv a fost emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor.

Art. 7. -

În cazul în care există îndoieli cu privire la posibilitatea acceptării unei licențe, direcția de specialitate/ structura teritorială solicită informațiile suplimentare pe care le consideră necesare de la autoritatea de acordare a licențelor din țara parteneră, căreia îi transmite o copie a licenței în cauză.

Art. 8. -

În vederea luării deciziei cu privire la acceptarea licenței, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 1.024/2008, direcția de specialitate/structura teritorială analizează premisele efectuării unor verificări suplimentare utilizând o abordare bazată pe evaluarea riscului.

Art. 9. -

(1) Verificările suplimentare prevăzute la art. 8 se concretizează prin controale efectuate la autoritatea vamală unde se depune declarația vamală de punere în liberă circulație și unde se află marfa, care urmăresc să stabilească:

a) dacă transportul în cauză corespunde informațiilor furnizate în licență, inclusiv în ce privește volumul sau greutatea produselor din lemn conținute în respectivul transport, care nu trebuie să difere cu mai mult de 10% față de volumul sau greutatea indicate în licență;

b) dacă transportul în cauză corespunde datelor legate de respectiva licență deținute de autoritatea de acordare a licențelor.

(2) Autoritatea vamală la care se depune declarația vamală de punere în liberă circulație pentru mărfurile care fac obiectul unei licențe poate solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax, poștă electronică sau alte modalități, efectuarea unui control de specialitate de către reprezentanții structurii teritoriale, în cazul în care există suspiciuni privind concordanța datelor din documentele prezentate autorității vamale.

(3) Structura teritorială confirmă prin fax sau poștă electronică, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală pentru confirmare, participarea la controlul de specialitate pentru mărfurile supuse vămuirii, nominalizează persoana care participă la control și întocmește procesul-verbal de constatare.

(4) Formularul pentru vamă al licenței se atașează la declarația vamală.

CAPITOLUL IV Acceptarea licențelor

Art. 10. -

(1) Dacă licența îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 1.024/2008 și nu sunt necesare verificări suplimentare în conformitate cu art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 1.024/2008, licența respectivă se acceptă.

(2) Dacă licența îndeplinește cerințele prevăzute la art. 7 din Regulamentul nr. 1.024/2008 și verificarea suplimentară efectuată în conformitate cu art. 10 alin. (1) din Regulamentul nr. 1.024/2008 denotă că transportul corespunde cu informațiile din licență și, după caz, corespunde cu datele legate de respectiva licență deținute de autoritatea de acordare a licențelor, licența respectivă se acceptă.

Art. 11. -

Direcția de specialitate/Structura teritorială decide neacceptarea licenței dacă:

a) licența pe suport hârtie nu respectă modelul de licență prevăzut în Regulamentul nr. 1.024/2008;

b) licența nu conține informațiile specificate în anexa la Regulamentul nr. 1.024/2008, în conformitate cu instrucțiunile din aceeași anexă;

c) data depunerii licenței este ulterioară datei de expirare indicate pe licență, situație în care licența respectivă se consideră nulă;

d) licența conține ștersături sau modificări care nu au fost validate de autoritatea de acordare a licențelor;

e) valabilitatea licenței a fost prelungită fără ca această prelungire să fie validată de autoritatea de acordare a licențelor;

f) licența este reprezentată de un duplicat ori un substitut care nu a fost emis și validat de autoritatea de acordare a licențelor;

g) informațiile suplimentare primite în temeiul art. 9 din Regulamentul nr. 1.024/2008 denotă că licența nu corespunde transportului în cauză;

h) în urma verificărilor suplimentare efectuate în temeiul art. 10 din Regulamentul nr. 1.024/2008 se stabilește că licența nu corespunde transportului în cauză, inclusiv în ce privește volumul sau greutatea produselor din lemn conținute în respectivul transport, care diferă cu mai mult de 10% față de volumul sau greutatea indicate în licență.

CAPITOLUL V Raportarea anuală

Art. 12. -

Direcția de specialitate și fiecare structură teritorială țin evidența informațiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, în vederea transmiterii raportului anual pentru anul calendaristic anterior la Comisia Europeană de către autoritatea competentă.

Art. 13. -

Structura teritorială transmite la direcția de specialitate, în fiecare an până la data de 31 martie cel târziu, informațiile prevăzute la art. 12 pentru anul calendaristic anterior.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 14. -

(1) Acceptarea/Neacceptarea licenței se comunică de îndată, în scris, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul special prevăzut la art. 5, de către direcția de specialitate/structura teritorială, prin fax, poștă electronică sau alte modalități, autorității vamale la care urmează să se efectueze operațiunea de punere în liberă circulație a mărfurilor care fac obiectul licenței, atașând și o copie a licenței verificate.

(2) Decizia cu privire la acceptarea/neacceptarea unei licențe se consemnează de către direcția de specialitate/structura teritorială în registrul special prevăzut la art. 5.

(3) După efectuarea formalităților vamale, autoritatea vamală la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație pentru mărfurile care fac obiectul licenței transmite prin fax, poștă electronică sau alte modalități direcției de specialitate/ structurii teritoriale o copie a declarației vamale și a formularului pentru vamă al licenței.

(4) În cazul în care este prezentată în vamă o cantitate de mărfuri care depășește cantitatea menționată în licență, marfa care depășește cu mai mult de 10% față de volumul sau greutatea indicate în licență se returnează în țara exportatoare, pe cheltuiala importatorului.

Art. 15. -

Colaborarea dintre autoritatea competentă și autoritatea vamală în aplicarea prezentelor norme se asigură prin intermediul unui protocol de colaborare care se încheie între cele două autorități.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...