Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - MMSC

Ordinul nr. 696/1.596/63/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 696/1.596/63

Ministerul Sănătății

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 5.222/2013 al Direcției sănătate publică și control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății, ministrul mediului și schimbărilor climatice și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2012/38/UE a Comisiei din 23 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 24 noiembrie 2012, ale Directivei 2012/41/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanței active acid nonanoic la tipul de produs 2, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 27 noiembrie 2012, și ale Directivei 2012/42/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului în vederea includerii acidului cianhidric ca substanță activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 327 din 27 noiembrie 2012."

2. În anexa nr. I "Lista substanțelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componența produselor biocide", după poziția 41 se introduce o nouă poziție, poziția 411, iar după poziția 58 se introduc două noi poziții, pozițiile 59 și 60, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prevederile pozițiilor 411, 59 și 60 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Președintele Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

ANEXĂ

COMPLETAREA
Listei substanțelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componența produselor biocide

Poziția Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Gradul minim de puritate al substanței active(*) Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE, cu excepția cazului în care se aplică una dintre excepțiile menționate în nota de subsol la această rubrică(**) Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziții specifice(***)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
411 Acid nonanoic 01.10.2014 30.09.2016 30.09.2024 2 În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conținut de acid nonanoic, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, dacă sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Autoritatea competentă trebuie să se asigure că autorizarea produselor de uz neprofesional îndeplinește condiția ca ambalajul să fie conceput astfel încât expunerea utilizatorului să fie redusă la minimum, cu excepția cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru sănătatea umană pot fi reduse la niveluri acceptabile prin alte mijloace.
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
59 cis-Tricos-9- ene (Muscalure) cis-Tricos-9- ene;
(Z)-Tricos-9- ene;

248-505-7
Nr. CAS:
27519-02-4
801 g/kg 01.10.2014 30.09.2016 30.09.2024 19 Evaluarea riscurilor la nivelul Uniunii Europene nu a inclus toate utilizările și scenariile de expunere potențiale; anumite utilizări și scenarii de expunere, cum ar fi utilizarea în exterior și expunerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale, au fost excluse. În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conținut de cis-Tricos-9-ene, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere ori acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. În cazul produselor care conțin cis-Tricos-9-ene, ale căror reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă este necesară stabilirea de noi valori pentru nivelurile maxime de reziduuri sau modificarea celor existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, și să
adopte măsurile corespunzătoare de reducere a riscurilor, care să garanteze că nu se depășesc nivelurile maxime aplicabile de reziduuri.
60 Acid cianhidric Acid cianhidric
Nr. CE:
200-821-6
Nr. CAS:
74-90-8
976 g/kg 01.10.2014 30.09.2016 30.09.2024 8, 14 și 18 În momentul analizării cererii de autorizare a unui produs cu conținut de acid cianhidric, în conformitate cu cerințele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere și acele riscuri pentru grupele de populație și pentru compartimentele de mediu care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
Autoritatea competentă se asigură că autorizarea produselor utilizate ca fumigant este supusă următoarelor condiții:
1. Produsele sunt vândute numai profesioniștilor instruiți corespunzător pentru utilizarea acestora și sunt utilizate numai de către aceștia.
2. Trebuie instituite proceduri operaționale sigure în timpul fumigației și ventilării, atât pentru operatori, cât și pentru persoanele prezente.
3. Produsele trebuie utilizate cu echipament individual de protecție adecvat, inclusiv, dacă este cazul, cu aparate de respirație autonome și combinezoane etanșe la gaz.
4. Reintrarea în incintele fumigate este interzisă până când concentrația aerului revine la nivelurile de siguranță pentru operatori și pentru persoanele prezente, prin ventilație.
5. Expunerea, în timpul ventilației și ulterior, nu trebuie să depășească nivelurile de siguranță pentru operatori și pentru persoanele prezente. Acest lucru se realizează prin delimitarea unei zone de interdicție.
6. Înainte de fumigație produsele alimentare și obiectele poroase care ar putea absorbi substanța activă, cu excepția lemnului care urmează a fi tratat, trebuie scoase din incintă sau protejate împotriva absorbției prin mijloace adecvate, iar incinta trebuie protejată împotriva aprinderii accidentale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...