Guvernul României

Hotărârea nr. 452/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 iulie 2013 până la 23 decembrie 2013, fiind înlocuit prin Hotărâre 1145/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botoș,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 10 iulie 2013.

Nr. 452.

ANEXĂ

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Compania Națională "Romtehnica" - S.A.

București, sectorul 6, bd. Timișoara nr. 5C

Cod unic de înregistrare: RO 472771

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013
0 1 2 3 5
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 72.535
1 Venituri din exploatare 2 11.325
2 Venituri financiare 3 61.210
3 Venituri extraordinare 4 0
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 5 71.361
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 11.061
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 3.903
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 180
C. cheltuieli cu personalul , din care: 9 6.608
C1 ch. cu salariile 10 4.810
C2 bonusuri 11 276
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 91
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 1.431
D. alte cheltuieli de exploatare 16 370
2 Cheltuieli financiare 17 60.300
3 Cheltuieli extraordinare 18 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 1.174
IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 186
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 988
1 Rezerve legale 22 59
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27 929
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 93
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 465
VI. a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 465
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare - Fond de risc și promovare 31 371 100
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 33
a) cheltuieli materiale 34
b) cheltuieli cu salariile 35
c) cheltuieli privind prestările de servicii 36
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37
e) alte cheltuieli 38
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 2.877
1 Alocații de la buget 40
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 2.877
X. DATE DE FUNDAMENTARE 42
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 89
2 Nr. mediu de salariați total 44 88
3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: 45 5.086
a) cheltuieli cu salariile 46 4.810
b) bonusuri 47 276
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000 48 4.555
5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000 49 4.816
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) - din activitatea de exploatare 50 824.261 128.693
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 * ICP) - din activitatea de exploatare 51 824.261 128.693
8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana) 52
9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 53 984
10 Plăți restante, în prețuri curente 54 200
11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 4.700

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...