Guvernul României

Hotărârea nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2013 până la 15 iulie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 580/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Specializările prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2013-2014, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 17 iulie 2013.

Nr. 493.

ANEXA Nr. 1 Practică judiciară (3)

Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare

Cod DFI Domeniul fundamental ierarhizare (DFI) Cod RSI Ramura de știință (RSI) Cod DII Domeniul de ierarhizare (DII) Cod DSU_ D/M Domeniul de studii universitare de doctorat/ masterat (DSU_D/M) Cod DL Domeniul de licență (DL) Cod S Specializarea (S) Număr de credite (ECTS)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Matematică și științe ale naturii 10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 10 Matematică 180
20 Matematici aplicate 180
30 Matematică informatică 180
20 Informatică 20 Informatică 40 Informatică 10 Informatică 180
20 Informatică aplicată 180
20 Fizică 10 Fizică 10 Fizică 20 Fizică 10 Fizică 180
20 Fizică medicală 180
30 Biofizică 180
40 Fizică informatică 180
30 Chimie și inginerie chimică 10 Chimie 10 Chimie 30 Chimie 10 Chimie 180
20 Biochimie tehnologică 180
30 Radiochimie 180
40 Chimie informatică 180
20 Inginerie chimică 20 Inginerie chimică 50 Inginerie chimică 10 Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului 240
20 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie 240
30 Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale 240
40 Știința și ingineria polimerilor 240
50 Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice 240
60 Inginerie chimică 240
70 Controlul și securitatea produselor alimentare 240
80 Inginerie biochimică 240
90 Ingineria fabricației hârtiei 240
100 Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori 240
110 Tehnologie chimică textilă 240
120 Chimie alimentară și tehnologii biochimice 240
130 Prelucrarea petrolului și petrochimie 240
140 ^)
150 Chimie militară 240
40 Științele pământului și atmosferei 10 Geografie 10 Geografie 20 Geografie 10 Geografie 180
20 Geografia turismului 180
30 Cartografie 180
40 Hidrologie și meteorologie 180
50 Planificare teritorială 180
20 Geologie 10 Geologie 30 Geologie 10 Geologie 180
20 Geochimie 180
30 Științe ale mediului 10 Știința mediului 40 Știința mediului 10 Chimia mediului 180
20 Ecologie și protecția mediului 180
30 Geografia mediului 180
40 Fizica mediului 180
50 Știința mediului 180
20 Științe inginerești 10 Inginerie civilă 10 Inginerie civilă și instalații 10 Inginerie civilă și instalații 60 Inginerie civilă 10 Construcții civile, industriale și agricole 240
20 Căi ferate, drumuri și poduri 240
30 Construcții și fortificații 240
40 Amenajări și construcții hidrotehnice 240
50 Construcții miniere 240
60 Inginerie sanitară și protecția mediului 240
70 Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 240
80 Inginerie civilă 240
90 Inginerie urbană și dezvoltare regională 240
100 Infrastructura transporturilor metropolitane 240
70 Ingineria instalațiilor 10 Instalații pentru construcții 240
20 Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei 240
30 Instalații pentru construcții - pompieri 240
20 Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 10 Inginerie electrică și energetică 10 Inginerie electrică 90 Inginerie electrică 10 Sisteme electrice 240
20 Electronică de putere și acționări electrice 240
30 Electrotehnică 240
40 Instrumentație și achiziții de date 240
50 Electromecanică 240
60 Inginerie electrică și calculatoare 240
20 Inginerie energetică 110 Inginerie energetică 10 Ingineria sistemelor electroenergetice 240
20 Hidroenergetică 240
30 Termoenergetică 240
40 Energetică industrială 240
50 Energetică și tehnologii nucleare 240
60 Managementul energiei 240
20 Inginerie electronică și telecomunicații 10 Inginerie electronică și telecomunicații 100 Inginerie electronică și telecomunicații 10 Electronică aplicată 240
20 Tehnologii și sisteme de telecomunicații 240
30 Rețele și software de telecomunicații 240
40 Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii 240
50 Telecomenzi și electronică în transporturi 240
60 Echipamente și sisteme electronice militare 240
70 Transmisiuni 240
30 Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 10 Inginerie geologică, Inginerie geodezică 10 Inginerie geologică 120 Inginerie geologică 10 Inginerie geologică 240
20 Geologia resurselor miniere 240
30 Geologia resurselor petroliere 240
40 Geofizică 240
20 Inginerie geodezică 30 Inginerie geodezică 10 Măsurători terestre și cadastru 240
20 Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice 240
20 Mine, petrol și gaze 10 Mine, petrol și gaze 260 Mine, petrol și gaze 10 Inginerie minieră 240
20 Prepararea substanțelor minerale utile 240
30 Topografie minieră 240
40 Inginerie de petrol și gaze 240
50 Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor 240
40 Ingineria transporturilor 10 Inginerie aerospațială, autovehicule, transporturi 10 Inginerie aerospațială 40 Inginerie aerospațială 10 Construcții aerospațiale 240
20 Sisteme de propulsie 240
30 Echipamente și instalații de aviație 240
40 Inginerie și management aeronautic 240
50 Aeronave și motoare de aviație 240
60 Navigație aeriană (Air Navigation) 240
20 Ingineria autovehiculelor 160 Ingineria autovehiculelor 10 Construcții de autovehicule 240
20 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 240
30 Autovehicule rutiere 240
40 Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule 240
50 Blindate, automobile și tractoare 240
30 Ingineria transporturilor 240 Ingineria transporturilor 10 Ingineria transporturilor și a traficului 240
20 Ingineria sistemelor de circulație feroviară 240
30 Ingineria sistemelor de circulație rutieră 240
50 Ingineria resurselor vegetale și animale 10 Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră 10 Agronomie 10 Agronomie 10 Agricultură 240
20 Științele solului 240
30 Montanologie 240
40 Protecția plantelor 240
50 Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară 240
20 Horticultură 20 Horticultură 10 Horticultură 240
20 Peisagistică 240
30 Inginerie forestieră 140 Inginerie forestieră 10 Ingineria prelucrării lemnului 240
20 Ingineria și designul produselor finite din lemn 240
40 Silvicultură 30 Silvicultură 10 Silvicultură 240
20 Exploatări forestiere 240
30 Cinegetică 240
50 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală%) 10 Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală%) 10 Inginerie economică în agricultură 240
20 Inginerie și management în alimentația publică și agroturism 240
20 Biotehnologii 10 Biotehnologii 50 Biotehnologii 10 Inginerie genetică 240
20 Biotehnologii*10) 240
30 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 150 Ingineria produselor alimentare 10 Ingineria produselor alimentare 240
20 Tehnologia prelucrării produselor agricole 240
30 Controlul și expertiza produselor alimentare 240
40 Pescuit și industrializarea peștelui 240
50 Protecția consumatorului și a mediului 240
60 Extracte și aditivi naturali alimentari^) 240
40 Zootehnie 10 Zootehnie 40 Zootehnie 10 Zootehnie 240
20 Piscicultură și acvacultură 240
60 Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare 240
20 Tehnologia informației 240
30 Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională 240
40 Ingineria informației 240
20 Ingineria sistemelor 220 Ingineria sistemelor 10 Automatică și informatică aplicată 240
20 Echipamente pentru modelare, simulare și conducere informatizată a acțiunilor de luptă 240
30 Ingineria sistemelor multimedia 240
70 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 10 Inginerie mecanică 10 Inginerie mecanică 180 Inginerie mecanică 10 Sisteme și echipamente termice 240
20 Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice 240
30 Mecanică fină și nanotehnologii 240
40 Mașini și echipamente miniere 240
50 Inginerie mecanică 240
60 Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 240
70 Utilaje petroliere și petrochimice 240
80 Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor 240
90 Echipamente pentru procese industriale 240
100 Utilaje tehnologice pentru construcții 240
110 Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 240
120 Utilaje pentru textile și pielărie 240
130 Vehicule pentru transportul feroviar 240
140 Utilaje și instalații portuare 240
150 Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) 240
20 Inginerie industrială 10 Inginerie industrială 130 Inginerie industrială 10 Tehnologia construcțiilor de mașini 240
20 Mașini-unelte și sisteme de producție 240
30 Ingineria sudării 240
40 Design industrial 240
50 Ingineria și managementul calității 240
60 Ingineria securității în industrie 240
70 Nanotehnologii și sisteme neconvenționale 240
80 Tehnologia și designul produselor textile 240
90 Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori 240
100 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 240
110 Tehnologia tricotajelor și confecțiilor 240
120 Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite 240
130 Logistică industrial 240
140 Inginerie industrială (Industrial Engineering)%) 240
20 Inginerie navală și navigație 210 Inginerie marină și navigație 10 Navigație și transport maritim și fluvial 240
20 Navigație, hidrografie și echipamente navale 240
30 Electromecanică navală 240
30 Științe inginerești aplicate 270 Științe inginerești aplicate 10 Inginerie medicală 240
20 Optometrie 240
30 ^)
40 Inginerie fizică 240
50 Informatică industrială 240
60 Informatică aplicată în inginerie electrică 240
70 ^)
80 Matematică și informatică aplicată în inginerie 240
90 Fizică tehnologică 240
100 Bioinginerie 240
110 Biomateriale și dispozitive medicale 240
120 Echipamente și sisteme medicale 240
40 Arhitectură navală 200 Arhitectură navală 10 Arhitectură navală 240
20 Sisteme și echipamente navale 240
30 Mecatronică și robotică 10 Mecatronică și robotică 250 Mecatronică și robotică 10 Mecatronică 240
20 Robotică 240
40 Ingineria materialelor 10 Ingineria materialelor 170 Ingineria materialelor 10 Știința materialelor 240
20 Ingineria elaborării materialelor metalice 240
30 Ingineria procesării materialelor 240
40 Informatică aplicată în ingineria materialelor^) 240
50 Ingineria mediului 10 Ingineria mediului 190 Ingineria mediului 10 Ingineria și protecția mediului în industrie 240
20 Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 240
30 Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică 240
40 Ingineria și protecția mediului în agricultură 240
50 Ingineria dezvoltării rurale durabile 240
60 Ingineria mediului 240
70 Ingineria valorificării deșeurilor 240
80 Reconstrucție ecologică 240
60 Inginerie și management 10 Inginerie și management 230 Inginerie și management 10 Inginerie economică industrială 240
20 Inginerie economică în domeniul mecanic 240
30 Inginerie economică în construcții 240
40 Inginerie și management naval și portuar 240
50 Inginerie economică în domeniul transporturilor 240
60 Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic 240
70 Inginerie economică în industria chimică și de materiale 240
80 ^
90 ^
100 Inginerie și management în industria turismului 240
110 Inginerie și management forestier 240
120 Ingineria și managementul afacerilor 240
70 Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții 10 Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții 20 Inginerie genistică 10 Mașini și utilaje de geniu 240
20 Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare 240
80 Inginerie de armament, rachete și muniții 10 Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare 240
20 Muniții, rachete, explozivi și pulberi 240
30 Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului 240
40 Sisteme integrate de armament și muniție 240
30 Științe biologice și biomedicale 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 10 Biologie 180
20 Biochimie 10 Biochimie 10 Biochimie 10 Biologie 20 Biochimie 180
30 Medicină 10 Medicină 10 Medicină 10 Sănătate*) 10 Medicină 360
40 Asistență medicală generală 240
50 Moașe 240
20 Sănătate**) 10 Radiologie și imagistică 180
20 Laborator clinic 180
30 Balneofiziokinetoterapie și recuperare 180
70 Audiologie și protezare auditivă 180
90 Nutriție și dietetică 180
40 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 10 Medicină veterinară 360
50 Medicină dentară 10 Medicină dentară 10 Medicină dentară 10 Sănătate*) 20 Medicină dentară 360
20 Sănătate**) 40 Tehnică dentară 180
50 Asistență dentară 180
80 Asistență de profilaxie stomatologică 180
60 Farmacie 10 Farmacie 10 Farmacie 10 Sănătate*) 30 Farmacie 300
20 Sănătate**) 60 Asistență de farmacie 180
40 Științe sociale 10 Științe juridice 10 Drept 10 Drept 10 Drept 10 Drept 240
20 Drept european și internațional 240
20 Științe administrative 10 Științe administrative 10 Științe administrative 50 Științe administrative 10 Administrație publică 180
20 Administrație europeană 180
30 Asistență managerială și secretariat 180
40 Poliție locală 180
50 Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) 180
30 Științe ale comunicării 10 Științe ale comunicării 10 Științe ale comunicării 60 Științe ale comunicării 10 Jurnalism 180
20 Comunicare și relații publice 180
30 Publicitate 180
40 Științe ale informării și documentării 180
50 ^
40 Sociologie 10 Asistență socială 10 Sociologie 20 Asistență socială 10 Asistență socială 180
20 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 10 Sociologie 180
20 Antropologie 180
30 Resurse umane 180
50 Științe politice 10 Științe politice 10 Relații internaționale și studii europene 40 Relații internaționale și studii europene 10 Relații internaționale și studii europene 180
20 Științe politice 30 Științe politice 10 Științe politice 180
20 Studii de securitate 180
60 Științe militare, informații și ordine publică 10 Științe militare, informații și ordine publică 10 Informații și securitate națională 10 Științe militare, informații și ordine publică 60 Comunicare și relații publice - informații 180
70 Psihologie - informații 180
90 Securitate și apărare 180
110 Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării 180
120 Sisteme informaționale 180
130 Studii de securitate și informații 180
20 Ordine publică și siguranță națională 10 Științe militare, informații și ordine publică 160 Ordine și siguranță publică*12) 180
30 Științe militare 10 Științe militare, informații și ordine publică 10 Conducere interarme - forțe terestre 180
20 Conducere interarme - forțe navale 180
30 Conducere interarme - forțe aeriene 180
40 Conducere logistică 180
50 Managementul organizației 180
80 Management economico-financiar 180
100 Conducere militară 180
140 Managementul traficului aerian 180
150 Management în aviație 180
70 Științe economice 10 Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 30 Administrarea afacerilor 10 Administrarea afacerilor 180
20 Economia firmei 180
30 Economia comerțului, turismului și serviciilor 180
40 Merceologie și managementul calității 180
50 Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității 180
60 Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 180
70 Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității 180
20 Cibernetică, statistică și informatică economică 10 Cibernetică și statistică 50 Cibernetică, statistică și informatică economică 10 Cibernetică economică 180
30 Statistică și previziune economică 180
20 Informatică economică 50 Cibernetică, statistică și informatică economică 20 Informatică economică 180
30 Contabilitate 10 Contabilitate 40 Contabilitate 10 Contabilitate și informatică de gestiune 180
40 Economie 10 Economie 10 Economie 10 Economie generală 180
20 Economie agroalimentară 180
30 Economia mediului 180
40 Economie și comunicare economică în afaceri 180
50 Economie agroalimentară și a mediului 180
60 Economie generală și comunicare economică 180
50 Finanțe 10 Finanțe 20 Finanțe 10 Finanțe și bănci 180
60 Management 10 Management 70 Management 10 Management 180
20 Managementul dezvoltării rurale durabile 180
70 Marketing 10 Marketing 80 Marketing 10 Marketing 180
80 Relații economice internaționale 10 Economie și afaceri internaționale 60 Economie și afaceri internaționale 10 Economie internațională 180
20 Afaceri internaționale 180
30 Economie și afaceri internaționale 180
80 Psihologie și științe comportamentale 20 Psihologie 10 Psihologie 80 Psihologie 10 Psihologie 180
20 Terapie ocupațională 180
30 Științe ale educației 10 Științe ale educației 70 Științe ale educației 10 Pedagogie 180
20 Psihopedagogie specială 180
30 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 180
50 Științe umaniste și arte 10 Filologie 10 Filologie 10 Filologie 20 Limbă și literatură 10 Limba și literatura română*1) 180
20 Limba și literatura*2) 180
30 Limba și literatura modernă*3) 180
40 Literatură universală și comparată*11) 180
50 Filologie clasică*4) 180
30 Limbi moderne aplicate 10 Traducere și interpretare 180
20 Limbi moderne aplicate 180
20 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 10 Filosofie 180
30 Istorie 10 Istorie și Studiul patrimoniului ###) 10 Istorie 40 Istorie 10 Istorie 180
20 Arheologie 180
30 Arhivistică 180
40 Muzeologie 180
50 Istoria artei 180
50 Studiul patrimoniului (Heritage Studies) 10 Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale 180
20 Arheologie, studii antice și antropologie istorică 180
30 Turism cultural și studii muzeale 180
40 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie 10 Teologie pastorală*5) 240
20 Teologie didactică*5) 180
30 ^) 180
40 Teologie asistență socială*5) 180
50 Studii religioase 180
50 Studii culturale 10 Studii culturale 10 Studii culturale 50 Studii culturale 10 Etnologie 180
20 Studii iudaice 180
30 Studii americane 180
40 Studii culturale 180
50 Studii europene 180
60 Turism cultural 180
60 Arhitectură și urbanism 10 Arhitectură și urbanism 10 Arhitectură 10 Arhitectură 10 Arhitectură 360
20 Arhitectură de interior 300
30 Design de produs 300
40 Conservare și restaurare de arhitectură 180
50 Arhitectura peisajului 180
60 Mobilier și amenajări interioare 180
70 Tehnologie arhitecturală 180
20 Urbanism 20 Urbanism 10 Proiectare și planificare urbană 240
20 Urbanism și administrarea teritoriului 180
30 Amenajarea și planificarea peisajului 240
70 Arte*13) 10 Arte vizuale 10 Arte vizuale 40 Arte vizuale 10 Arte plastice*9) 180
20 Arte decorative 180
30 Design 180
40 Conservare și restaurare 180
50 Artă murală 180
60 Pedagogia artelor plastice și decorative 180
80 Ceramică - sticlă - metal 180
90 Arte textile - design textil 180
100 Modă - design vestimentar 180
110 Scenografie și eveniment artistic 180
120 Design ambiental 180
130 Artă monumentală 180
140 Artă sacră 180
20 Istoria și teoria artei *13) 40 Arte vizuale 70 Istoria și teoria artei 180
20 Artele spectacolului, cinematografie și media #) 10 Teatru și artele spectacolului 10 Teatru și artele spectacolului 10 Artele spectacolului*6) 180
20 Teatrologie*7) 180
30 Scenografie 180
20 Cinematografie și media 20 Cinematografie și media 10 Cinematografie, fotografie, media*8) 180
20 Filmologie 180
30 Comunicare audiovizuală-multimedia 180
30 Muzică 10 Muzică 30 Muzică 10 Pedagogie muzicală 180
20 Muzică religioasă 180
30 Muzicologie 240
40 Interpretare muzicală - canto 240
50 Interpretare muzicală - instrumente 240
60 Compoziție muzicală 240
70 Dirijat 240
80 Artele spectacolului muzical 240
60 Știința Sportului și Educației Fizice ##) 10 Știința Sportului și Educației Fizice 10 Știința Sportului și Educației Fizice 10 Știința Sportului și Educației Fizice 10 Educație fizică și sport 10 Educație fizică și sportivă 180
20 Sport și performanță motrică 180
20 Kinetoterapie 10 Kinetoterapie și motricitate specială 180

*1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.

*2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.

*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată.

*4) Se adaugă: în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată.

*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie.

*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie.

*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

*8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.

*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.

*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.

*11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română.

*12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Științe juridice la domeniul Științe militare, informații și ordine publică.

*13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și master aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".

#) Modificare denumire domeniu de ierarhizare: "Artele spectacolului" se modifică în "Artele spectacolului, cinematografie și media".

^) Eliminarea specializării "Extracte și aditivi naturali alimentari" din domeniul de licență "Inginerie chimică" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria produselor alimentare".

^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licență "Științe inginerești aplicate" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Ingineria materialelor".

^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licență "Teologie" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Arte vizuale".

^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licență "Științe ale comunicării" și reîncadrarea acesteia în domeniul de licență "Cinematografie și media".

^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" și "Inginerie și management în alimentația publică și agroturism" și încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licență cu denumirea Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală din cadrul (DII) "Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră".

%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Inginerie industrială (Industrial Engineering)" în cadrul domeniului de licență "Inginerie industrială".

%) Se înființează un nou domeniu de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) - "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală", un nou domeniu de studii universitare de licență cu denumirea "Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală".

##) Se înființează un nou domeniu fundamental de ierarhizare (DFI) - "Știința Sportului și Educației Fizice", o nouă ramură de știință (RSI) - "Știința Sportului și Educației Fizice", se modifică denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Educație fizică și sport" în "Știința Sportului și Educației Fizice", se modifică denumirea domeniului de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) - "Științele motricității umane" în "Știința Sportului și Educației Fizice".

###) Se modifică denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Istorie" în "Istorie și Studiul patrimoniului", se înființează un nou domeniu de licență cu denumirea "Studiul patrimoniului (Heritage Studies)", precum și înființarea specializărilor "Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale", "Arheologie, studii antice și antropologie istorică" și "Turism cultural și studii muzeale".

^) Eliminarea specializării "Biotehnologii industriale" din domeniul de licență "Științe inginerești aplicate" și reîncadrarea acesteia sub denumirea "Biotehnologii pentru industria alimentară (Biotehnologii*10)" în domeniul de licență "Biotehnologii", ramura de știință "Ingineria resurselor vegetale și animale".

*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Specializări reglementate general.

ANEXA Nr. 2

Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2013-2014

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 75
Instrumentație și achiziții de date A IF 240 35
Sisteme electrice A IF 240 75
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 30
Științe inginerești aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 30
2 Facultatea de Energetică Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare A IF 240 50
Hidroenergetică A IF 240 60
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65
Managementul energiei A IF 240 60
Termoenergetică A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 50
3 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 255
Tehnologia informației A IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 300
4 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației A IF 240 100
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 100
Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 95
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii (în limba engleză)*) A IF 240
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 175
Rețele și software de telecomunicații (în limba engleză)*) A IF 240
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 200
Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 60
5 Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică Inginerie industrială Design industrial AP IF 240 50
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A IF 240 50
Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 50
Sisteme și echipamente termice A IF 240 58
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 50
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 100
Științe inginerești aplicate Optometrie A IF 240 50
6 Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 60
Ingineria sudării A IF 240 35
Ingineria și managementul calității A IF 240 90
Logistică industrială AP IF 240 50
Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 35
Nanotehnologii și sisteme neconvenționale A IF 240 40
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 160
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 125
Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 60
7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile A IF 240 60
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 85
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50
Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 82
8 Facultatea de Transporturi Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 150
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule AP IF 240 50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 150
Inginerie electronică și telecomunicații Telecomenzi și electronică în transporturi A IF 240 100
Inginerie mecanică Vehicule pentru transportul feroviar A IF 240 75
9 Facultatea de Inginerie Aerospațială Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 50
Echipamente și instalații de aviație A IF 240 50
Inginerie și management aeronautic A IF 240 50
Navigație aeriană (în limba engleză) AP IF 240 60
Sisteme de propulsie A IF 240 40
10 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice A IF 240 60
Ingineria procesării materialelor A IF 240 60
Știința materialelor A IF 240 55
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 45
11 Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică A IF 240 50
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 60
Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 60
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului*) A IF 240
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 60
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 100
Știința și ingineria polimerilor A IF 240 60
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară AP IF 240 50
12 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației (în limba engleză) A IF 240 45
Ingineria informației (în limba franceză) A IF 240 30
Ingineria materialelor Știința materialelor (în limba engleză) A IF 240 30
Știința materialelor (în limba franceză)*) A IF 240
Inginerie chimică Inginerie chimică (în limba engleză) A IF 240 25
Inginerie chimică (în limba franceză)*) A IF 240
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 30
Electronică aplicată (în limba franceză) A IF 240 25
Electronică aplicată (în limba germană) A IF 240 30
Inginerie mecanică Inginerie mecanică (în limba engleză) A IF 240 25
Inginerie mecanică (în limba franceză) A IF 240 25
Inginerie mecanică (în limba germană)*) A IF 240
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană) A IF 240 45
Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană) A IF 240 30
13 Facultatea de Științe Aplicate Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 40
Matematică și informatică aplicată în inginerie A IF 240 50
14 Facultatea de Inginerie Medicală Științe inginerești aplicate Biomateriale și dispozitive medicale AP IF 240 60
Echipamente și sisteme medicale AP IF 240 60
Inginerie medicală*) A IF 240
15 Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor AP IF 240 50
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 75
Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 25
Modificări (1)

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 450
Inginerie urbană și dezvoltare regională A IF 240 100
Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 75
2 Facultatea de Hidrotehnică Ingineria mediului Ingineria mediului A IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 120
Inginerie sanitară și protecția mediului A IF 240 100
3 Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 150
Infrastructura transporturilor metropolitane A IF 240 75
4 Facultatea de Inginerie a Instalațiilor Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 325
Instalații pentru construcții (în limba franceză) A IF 240 60
Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei A IF 240 120
5 Facultatea de Utilaj Tehnologic Inginerie mecanică Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240 70
Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 150
Mecatronică și robotică Mecatronică AP IF 240 60
6 Facultatea de Geodezie Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 250
7 Facultatea de Inginerie în Limbi Străine Inginerie civilă Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 100
Inginerie civilă (în limba franceză) A IF 240 40
8 Departamentul de Limbi Străine și Comunicare Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză, germană, spaniolă) A IF 180 45

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură Arhitectură A IF 360 320
Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu) AP IF 180 25
2 Facultatea de Arhitectură de Interior Arhitectură Arhitectură de interior A IF 300 70
Design de produs A IF 300 40
Mobilier și amenajări interioare A IF 180 40
3 Facultatea de Urbanism Urbanism Amenajarea și planificarea peisajului A IF 240 40
Proiectare și planificare urbană A IF 240 60
Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30

4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1)) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 150
Agricultură AP IFR 240 100
Protecția plantelor A IF 240 40
Științele solului A IF 240 40
Biologie Biologie A IF 180 100
Biologie A IFR 180 75
Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
2 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 160
Inginerie economică în agricultură A ID 240 225
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 400
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A ID 240 250
3 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 150
Horticultură AP ID 240 75
Peisagistică A IF 240 65
4 Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
Silvicultură Cinegetică A IF 240 50
Zootehnie Piscicultură și acvacultură A IF 240 50
Zootehnie A IF 240 60
5 Facultatea de Medicină Veterinară Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 120
Medicină veterinară Medicină veterinară A IF 360 240
Medicină veterinară (în limba engleză) AP IF 360 30
6 Facultatea de Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50
Biotehnologii medical-veterinare A IF 240 40
Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 60
7 Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 150
Ingineria și protecția mediului în agricultură A IFR 240 150
Inginerie civilă Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 90
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 150
Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 60
8 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 80
9 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala Călărași Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 120

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Administrație și Afaceri Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 200
Administrarea afacerilor AP ID 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 150
Științe administrative Administrație publică A IF 180 250
2 Facultatea de Biologie Biologie Biochimie A IF 180 60
Biologie A IF 180 120
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 60
3 Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 25
Chimie A IF 180 155
Chimie (în limba franceză) A IF 180 25
Radiochimie A IF 180 40
Știința mediului Chimia mediului A IF 180 75
4 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 600
Drept A ID 240 400
5 Facultatea de Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180
6 Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A IF 180 30
Fizică A IF 180 70
Fizică (în limba engleză) A IF 180 50
Fizică informatică A IF 180 50
Fizică medicală A IF 180 40
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 110
7 Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 80
Geografia turismului A IF 180 250
Geografia turismului A ID 180 100
Geografia turismului (la Călimănești) A IF 180 30
Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
Geografia turismului (la Sighișoara) AP IF 180 50
Geografie A IF 180 195
Geografie A ID 180 50
Hidrologie și meteorologie A IF 180 80
Planificare teritorială A IF 180 80
Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
Știința mediului Geografia mediului A IF 180 120
8 Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie Geologie A IF 180 55
Inginerie geologică Geofizică A IF 240 30
Inginerie geologică A IF 240 90
9 Facultatea de Istorie Istorie Istoria artei A IF 180 55
Istorie A IF 180 240
Istorie A ID 180 50
Istorie (la Sighișoara) AP IF 180 55
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
10 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 120
Comunicare și relații publice A ID 180 75
Jurnalism A IF 180 120
Jurnalism A ID 180 50
Publicitate A IF 180 50
Publicitate AP ID 180 50
11 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă A IF 180 350
Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă A IF 180 75
Studii culturale Etnologie AP IF 180 100
Studii europene A IF 180 120
Științe administrative Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 150
Comunicare și relații publice AP IFR 180 75
Științe ale informării și documentării A IF 180 60
12 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limbă și literatură Limba și literatura neogreacă A - Limba și literatura modernă B/Limba și literatura română B A IF 180 30
Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă A IF 180 21
Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană (B) A IF 180 25
Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană (B) AP IF 180 25
O limbă și literatură modernă - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacă A IF 180 30
O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și literatură modernă (B)/Limba rromani A IF 180 750
Filologie clasică (Limba și literatura latină A - Limba și literatura greacă veche B) A IF 180 50
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 270
Traducere și interpretare A IF 180 180
Studii culturale Studii americane A IF 180 25
Studii iudaice A IF 180 25
13 Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației AP IF 240 100
Informatică Informatică A IF 180 300
Informatică A ID 180 75
Matematică Matematică A IF 180 150
Matematică informatică A IF 180 75
Matematici aplicate A IF 180 75
14 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 200
Asistență socială A ID 180 50
Sociologie Antropologie AP IF 180 50
Resurse umane AP IF 180 120
Sociologie A IF 180 335
15 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 330
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău) A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani) A IF 180 50
Pedagogie A IF 180 70
Psihopedagogie specială A IF 180 90
16 Facultatea de Științe Politice Științe politice Studii de securitate (cu module opționale în limbile română, engleză, franceză) AP IF 180 60
Științe politice A IF 180 200
Științe politice (în limba engleză) A IF 180 110
Științe politice (în limba franceză) A IF 180 60
17 Facultatea de Teologie Baptistă Teologie Teologie baptistă asistență socială A IF 180 30
Teologie baptistă didactică A IF 180 25
18 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 60
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 230
19 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistență socială A IF 180 50
Studii religioase AP IF 180 50
Modificări (1)

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină**) A IF 360 1500
Medicină (în limba engleză) AP IF 360 200
2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară**) A IF 360 310
3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie**) A IF 300 300
4 Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Sănătate Asistență de farmacie°) AP IF 180 25
Asistență dentară°) AP IF 180
Asistență medicală generală A IF 240 100
Audiologie și protezare auditivă°) AP IF 180
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 50
Laborator clinic°) AP IF 180
Moașe A IF 240 15
Radiologie și imagistică°) AP IF 180
Tehnică dentară A IF 180 50
**) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale.

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Economie Economie Economie și comunicare economică în afaceri A IF 180 300
2 Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 335
Economie agroalimentară și a mediului AP ID 180 100
3 Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 195
Administrarea afacerilor (în limba franceză) A IF 180 100
Administrarea afacerilor (în limba germană) A IF 180 100
4 Facultatea de Comerț Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A IF 180 500
Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (în limba engleză) AP IF 180 100
Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității A ID 180 75
5 Facultatea de Management Management Management A IF 180 600
Management (în limba engleză) AP IF 180 100
Management A ID 180 100
Management (la Piatra-Neamț) A ID 180 50
6 Facultatea de Marketing Marketing Marketing A IF 180 450
Marketing (în limba engleză) AP IF 180 100
Marketing A ID 180 125
Marketing AP IFR 180 100
7 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Cibernetică, statistică și informatică economică Cibernetică economică A IF 180 300
Informatică economică A IF 180 300
Informatică economică (în limba engleză) AP IF 180 100
Informatică economică A IF 180 300
Informatică economică A ID 180 125
Statistică și previziune economică A IF 180 100
8 Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 600
Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 100
Finanțe și bănci A ID 180 100
Finanțe și bănci (la Buzău) A ID 180 50
9 Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 550
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AP IF 180 125
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 125
10 Facultatea de Relații Economice Internaționale Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 460
Economie și afaceri internaționale A ID 180 125
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 100
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 100
11 Facultatea de Administrație și Management Public Științe administrative Administrație publică A IF 180 350
Modificări (1)

8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 15
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 70
2 Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică Compoziție muzicală A IF 240 35
Dirijat A IF 240 5
Muzică religioasă A IF 180 5
Muzicologie A IF 240 5
Pedagogie muzicală A IF 180 41

9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 45
Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 140
2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 30
Arte textile - design textil A IF 180 15
Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40
Design A IF 180 60
Modă - design vestimentar A IF 180 50
Scenografie și eveniment artistic A IF 180 20
3 Facultatea de Istoria și Teoria Artei Arte vizuale Conservare și restaurare A IF 180 10
Istoria și teoria artei A IF 180 25

10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie, regie, păpuși - marionete, coregrafie) A IF 180 81
Scenografie A IF 180 12
Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral) A IF 180 11
2 Facultatea de Film Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, imagine de film și TV, multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) A IF 180 66

11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 200
Educație fizică și sportivă (în limba franceză) A IF 180 25
Sport și performanță motrică A IF 180 112
Sport și performanță motrică AP IFR 180 50
2 Facultatea de Kinetoterapie Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 150

12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Administrație Publică Științe administrative Administrație europeană A IF 180 100
Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică A ID 180 100
2 Facultatea de Științe Politice Psihologie Psihologie AP IF 180 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Sociologie Sociologie A IF 180 50
Științe politice Științe politice A IF 180 200
Științe politice A ID 180 100
3 Facultatea de Comunicare și Relații Publice Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 350
Publicitate AP IF 180 80
4 Facultatea de Management Management Management AP IF 180 100

NOTĂ

Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998/1999, 1999/2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Istorie și Filologie Istorie Arheologie A IF 180 21
Arheologie (în limba engleză) AP IF 180 75
Istorie A IF 180 70
Muzeologie A IF 180 13
Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A IF 180 25
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 30
Limba și literatura română - Limba și literatura franceză A IF 180 75
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare AP IF 180 100
2 Facultatea de Științe Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 90
Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 60
Administrarea afacerilor A ID 180 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 90
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 115
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
Informatică Informatică A IF 180 100
Informatică (în limba engleză) AP IF 180 75
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 85
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată AP IF 240 50
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 45
Marketing Marketing A IF 180 50
3 Facultatea de Drept și Științe Sociale Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
Asistență socială A ID 180 50
Drept Drept A IF 240 150
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă AP IF 180 50
Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 50
Sociologie Sociologie A IF 180 50
Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
4 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 97
Tehnologia și designul produselor textile A IF 240 40
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 60
2 Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 61
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 50
Ingineria produselor alimentare A IF 240 50
Protecția consumatorului și a mediului AP IF 240 60
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 60
3 Facultatea de Științe Umaniste și Sociale Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 100
Limba și literatura română - Limba și literatura germană AP IF 180 30
Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 24
Teologie Teologie penticostală didactică AP IF 180 90
4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 150
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 100
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică AP IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 180
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 250
Finanțe și bănci A ID 180 100
Management Management A IF 180 100
Marketing Marketing AP IF 180 75
5 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 20
6 Facultatea de Științe Exacte Informatică Informatică A IF 180 75
Informatică A ID 180 50
Matematică Matematică informatică A IF 180 75
7 Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
Psihologie Psihologie AP IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 127
Psihopedagogie specială A IF 180 60
8 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 60
9 Facultatea de Design Arte vizuale Design AP IF 180 15
Design ambiental AP IF 180 25
Modă - design vestimentar AP IF 180 25
Modificări (1)

15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
Ingineria dezvoltării rurale durabile AP IF 240 100
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
Inginerie chimică Controlul și securitatea produselor alimentare AP IF 240 50
Inginerie biochimică A IF 240 40
Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 50
Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
Ingineria și managementul calității A IF 240 75
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 80
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 70
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 60
2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 30
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 50
O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura română A IF 180 75
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) AP IF 180 40
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 75
3 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 95
Educație fizică și sportivă A IFR 180 60
Sport și performanță motrică AP IF 180 30
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 77
Kinetoterapie și motricitate specială A IFR 180 60
Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 150
4 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 50
Informatică Informatică A IF 180 80
Informatică A IFR 180 75
Matematică Matematică A IF 180 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului AP IF 180 40
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
5 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP IF 180 75
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 200
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 100
Marketing Marketing A IF 180 150
Marketing A ID 180 60

16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 140
Autovehicule rutiere A IFR 240 125
Autovehicule rutiere (în limba engleză) A IF 240 30
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 100
Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60
Inginerie mecanică AP IFR 240 60
Inginerie mecanică (în limba engleză) AP IF 240 30
Sisteme și echipamente termice AP IF 240 30
2 Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale A IF 240 60
Inginerie industrială Ingineria și managementul calității AP IF 240 50
Mașini unelte și sisteme de producție A IF 240 35
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 100
Inginerie și management Ingineria și managementul afacerilor AP IF 240 60
Inginerie economică industrială A IF 240 90
Inginerie economică industrială A ID 240 90
Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 25
3 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Informatică aplicată în ingineria materialelor AP IF 240 25
Știința materialelor A IF 240 25
Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 30
Ingineria sudării A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
Științe inginerești aplicate Matematică și informatică aplicată în inginerie AP IF 240 25
4 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare AP IF 240 45
Tehnologia informației AP IF 240 50
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 100
Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 50
Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) A IF 240 60
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 25
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50
Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 30
Științe inginerești aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică AP IF 240 30
Informatică industrială AP IF 240 60
5 Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
Silvicultură Cinegetică A IF 240 100
Cinegetică A ID 240 125
Exploatări forestiere A IF 240 110
Silvicultură A IF 240 110
6 Facultatea de Ingineria Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 50
Ingineria prelucrării lemnului AP IFR 240 70
Ingineria și designul produselor finite din lemn A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie și management forestier AP IF 240 50
7 Facultatea de Construcții Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 50
Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 30
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 100
8 Facultatea de Alimentație și Turism Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 30
Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 50
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 50
Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului AP IF 240 40
9 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 100
Informatică A ID 180 100
Informatică aplicată A IF 180 75
Informatică aplicată (în limba germană) A IF 180 50
Matematică Matematică informatică A IF 180 50
Matematici aplicate AP IF 180 35
10 Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor AP ID 180 70
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 30
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate și informatică de gestiune AP ID 180 75
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 75
Afaceri internaționale AP ID 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Finanțe și bănci A ID 180 50
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 75
Marketing Marketing A IF 180 75
Marketing AP ID 180 70
11 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Psihologie Psihologie A IF 180 100
Psihologie AP ID 180 60
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 60
Pedagogie A IF 180 50
Psihopedagogie specială AP IF 180 60
12 Facultatea de Educație Fizică și Sporturi Montane Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 80
Educație fizică și sportivă A IFR 180 25
Sport și performanță motrică A IF 180 45
Sport și performanță motrică AP IFR 180 50
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 75
13 Facultatea de Muzică Muzică Interpretare muzicală - canto AP IF 240 10
Interpretare muzicală - Instrumente A IF 240 25
Pedagogie muzicală A IF 180 20
14 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 150
Laborator clinic AP IF 180 45
Balneofiziokinetoterapie și recuperare AP IF 180 45
Medicină A IF 360 100
15 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, germană)/Limbă și literatură română A IF 180 150
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) A IF 180 200
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) A ID 180 100
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (franceză - engleză) A IF 180 50
Limbi moderne aplicate (germană - engleză) A IF 180 25
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 60
16 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 100
17 Facultatea de Sociologie și Comunicare Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
Sociologie Sociologie A IF 180 100
Resurse umane AP IF 180 60
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 100
18 Facultatea de Design de Produs și Mediu Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Ingineria valorificării deșeurilor AP IF 240 30
Inginerie industrială Design industrial A IF 240 60
Design industrial (în limba engleză) A IF 240 30
Ingineria sistemelor de energii regenerabile AP IF 240 30
Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză) AP IF 240 25
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 65
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală AP IF 240 30
Optometrie A IF 240 50
Modificări (1)

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură A IF 360 125
2 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 150
Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 120
Tehnologia informației A IF 240 160
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 180
Automatică și informatică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare) A IF 240 45
3 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice AP IF 240 60
Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 130
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 200
Construcții civile, industriale și agricole (în limba engleză) A IF 240 50
Inginerie urbană și dezvoltare regională AP IF 240 60
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP IF 240 80
Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 110
4 Facultatea de Construcții de Mașini Inginerie industrială Design industrial A IF 240 30
Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 30
Mașini-unelte și sisteme de producție (la Bistrița) A IF 240 60
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 90
Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba germană) A IF 240 40
Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia) A IF 240 60
Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare) A IF 240 60
Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău) A IF 240 60
Tehnologia construcțiilor de mașini (în limba engleză) AP IF 240 60
Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 25
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 75
Inginerie economică industrială (la Bistrița) A IF 240 50
Inginerie economică industrială (în limba engleză) A IF 240 100
Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50
Inginerie economică industrială (la Satu Mare) A IF 240 50
Mecatronică și robotică Robotică A IF 240 30
Robotică (în limba engleză) A IF 240 60
Robotică (la Bistrița) AP IF 240 30
5 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 125
Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 100
Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP IF 240 60
6 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 30
Electrotehnică A IF 240 50
Instrumentație și achiziții de date A IF 240 60
Inginerie energetică Managementul energiei A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic AP IF 240 75
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală A IF 240 45
Inginerie medicală (la Bistrița) AP IF 240 50
7 Facultatea de Instalații Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 200
8 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 180
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului AP IF 240 35
Inginerie mecanică Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară (Alba Iulia) AP IF 240 35
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 30
Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 40
Sisteme și echipamente termice A IF 240 70
Sisteme și echipamente termice (la Alba Iulia) AP IF 240 35
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 75
9 Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 67
Ingineria procesării materialelor (la Zalău) A IF 240 60
Știința materialelor A IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
10 Facultatea de Inginerie** Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 50
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 40
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 45
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 27
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 35
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
11 Facultatea de Resurse Minerale și Mediu**) Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 25
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 53
Ingineria valorificării deșeurilor A IF 240 50
Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 50
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A IF 240 30
Prepararea substanțelor minerale utile A IF 240 30
Știința mediului Știința mediului A IF 180 40
12 Facultatea de Litere** Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 26
Asistență socială Asistență socială A IF 180 80
Filosofie Filosofie A IF 180 20
Limbă și literatură Limba și literatura română A IF 180 50
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză) A IF 180 90
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 50
Studii culturale Etnologie A IF 180 15
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 30
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP IF 180 40
Teologie Teologie greco-catolică didactică A IF 180 25
Teologie ortodoxă asistență socială (la Satu Mare) AP IF 180 40
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 25
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50
13 Facultatea de Științe** Administrarea afacerilor Economia firmei A IF 180 100
Biologie Biologie A IF 180 20
Chimie Chimie A IF 180 20
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică AP IF 180 50
Informatică Informatică A IF 180 75
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 25
Ingineria produselor alimentare A IF 240 60
Management Management A IF 180 100
Management AP IFR 180 100
Fizică Fizică A IF 180 40
Matematică Matematică informatică A IF 180 16
Matematică A IF 180 14
**) Funcționează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).
Modificări (1)

18. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 95
Agricultură A ID 240 50
Agricultură (în limba franceză) A IF 240 30
Agricultură (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară AP IF 240 45
Montanologie A IF 240 50
Biologie Biologie A IF 180 50
Biologie A IFR 180 30
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
Ingineria și protecția mediului în agricultură AP ID 240 50
2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 110
Horticultură A ID 240 50
Horticultură (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
Peisagistică A IF 240 100
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 80
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 75
Inginerie economică în agricultură A IFR 240 30
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 90
Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului AP IF 240 75
Silvicultură Silvicultură A IF 240 100
3 Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 50
Biotehnologii medical-veterinare AP IF 240 35
Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 50
Zootehnie Piscicultură și acvacultură A IF 240 60
Zootehnie A IF 240 150
Zootehnie A ID 240 50
Zootehnie (Viterbo - Italia) AP ID 240 25
4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară A IF 360 235
Medicină veterinară (în limba engleză) AP IF 360 30
Medicină veterinară (în limba franceză) AP IF 360 30
Inginerie chimică Controlul și securitatea produselor alimentare AP IF 240 90
5 Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare AP IF 240 50
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
Tehnologia prelucrării produselor agricole A ID 240 50

19. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Matematică și Informatică Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informației AP IF 240 30
Informatică Informatică A IF 180 200
Informatică (în limba engleză) A IF 180 150
Informatică (în limba maghiară) A IF 180 100
Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) AP IF 180 40
Matematică Matematică A IF 180 75
Matematică (în limba maghiară) A IF 180 25
Matematică informatică A IF 180 200
Matematică informatică (în limba maghiară) AP IF 180 50
2 Facultatea de Fizică Fizică Fizică A IF 180 36
Fizică (în limba maghiară) A IF 180 25
Fizică informatică A IF 180 25
Fizică informatică (în limba maghiară) A IF 180 25
Fizică medicală A IF 180 25
Știința mediului Fizica mediului A IF 180 50
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 20
Fizică tehnologică (în limba maghiară) A IF 240 15
Inginerie medicală AP IF 240 25
3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie Chimie A IF 180 60
Chimie (în limba engleză) AP IF 180 30
Chimie (în limba franceză) AP IF 180 40
Chimie (în limba germană) AP IF 180 30
Chimie (în limba maghiară) AP IF 180 45
Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 40
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba germană) A IF 240 10
Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie (în limba maghiară) A IF 240 25
Chimie alimentară și tehnologii biochimice A IF 240 45
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului A IF 240 15
Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 45
Inginerie biochimică A IF 240 40
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale A IF 240 20
Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale (în limba engleză) A IF 240 10
4 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie Biochimie A IF 180 50
Biologie A IF 180 55
Biologie (în limba maghiară) A IF 180 25
Geologie Geologie A IF 180 70
Geologie(în limba maghiară) AP IF 180 30
Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 60
Ecologie și protecția mediului (în limba germană) A IF 180 15
Ecologie și protecția mediului (în limba maghiară) A IF 180 25
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară AP IF 240 30
5 Facultatea de Geografie Geografie Cartografie A IF 180 70
Geografia turismului A IF 180 500
Geografia turismului AP ID 180 75
Geografia turismului (în limba maghiară) A IF 180 100
Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni) A IF 180 100
Geografia turismului (la Bistrița) A IF 180 85
Geografia turismului (la Gheorgheni) A IF 180 84
Geografia turismului (la Sighetu Marmației) A IF 180 100
Geografia turismului (la Zalău) A IF 180 50
Geografie A IF 180 130
Geografie (în limba germană) A IF 180 20
Geografie (în limba maghiară) A IF 180 40
Hidrologie și meteorologie A IF 180 50
Planificare teritorială A IF 180 50
Planificare teritorială (în limba maghiară) A IF 180 25
Știința mediului Geografia mediului (la Sighetu Marmației) AP IF 180 50
6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 45
Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 50
Știința mediului Geografia mediului A IF 180 40
Știința mediului A IF 180 140
Știința mediului (în limba maghiară) A IF 180 140
7 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 550
Drept A ID 240 150
8 Facultatea de Litere Limbă și literatură Filologie clasică A IF 180 20
Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată AP IF 180 25
Limba și literatura coreeană - Limba și literatura română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată AP IF 180 25
Limba și literatura finlandeză - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Limba și literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată AP IF 180 25
Limba și literatura maghiară AP IF 180 40
Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) - Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ Literatura universală și comparată A IF 180 462
Limba și literatura română - Limba și literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/ Literatura universală și comparată A IF 180 150
Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice(latină) - Limba și literatura chineză AP IF 180 25
Limba și literatura română/Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată/Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice(latină) - Limba și literatura coreeană AP IF 180 25
Limba și literatura ucraineană - Limba și literatura română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)//latină/greacă veche/Literatura universală și comparată A IF 180 50
Limbă și literatură japoneză - limba și literatura română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată AP IF 180 25
Limbă și literatură norvegiană - limbă și literatură română/maghiară/modernă/latină/ greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată AP IF 180 35
Limbă și literatură română/maghiară/modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă și literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/ ebraică/Literatura universală și comparată A IF 180 50
Literatură universală și comparată - Limba și literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) A IF 180 50
Limbă și literatură maghiară/ Limbă și literatură română/ Limbă și literatură modernă ( engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală și comparată (în limba maghiară) AP IF 180 35
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 180
Studii culturale Etnologie (în limba maghiară) A IF 180 15
Studii culturale ( în limba maghiară) AP IF 180 30
9 Facultatea de Istorie și Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 105
Filosofie A ID 180 25
Filosofie (în limba germană) A IF 180 25
Filosofie (în limba maghiară) A IF 180 25
Istorie Arheologie A IF 180 35
Arheologie (în limba maghiară) A IF 180 20
Arhivistică A IF 180 20
Arhivistică (în limba maghiară) A IF 180 10
Istoria artei A IF 180 30
Istoria artei (în limba maghiară) A IF 180 20
Istorie A IF 180 264
Istorie A ID 180 30
Istorie (în limba germană) A IF 180 10
Istorie (în limba maghiară) A IF 180 25
Istorie (în limba maghiară) A ID 180 30
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 35
Relații internaționale și studii europene (în limba franceză) A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene (în limba maghiară) A IF 180 15
Studii culturale Etnologie A IF 180 15
Turism cultural AP IF 180 100
Turism cultural (în limba maghiară) AP IF 180 40
Studii iudaice A IF 180 40
Științe ale comunicării Științe ale informării și documentării A IF 180 15
Științe ale informării și documentării (în limba maghiară) A IF 180 10
Științe politice Studii de securitate AP IF 180 150
10 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență socială Asistență socială A IF 180 120
Asistență socială A ID 180 120
Asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 30
Asistență socială (în limba maghiară) A ID 180 30
Sociologie Antropologie A IF 180 30
Antropologie (în limba maghiară) A IF 180 20
Resurse umane AP IF 180 120
Resurse umane (în limba maghiară) AP IF 180 20
Sociologie A IF 180 125
Sociologie (în limba maghiară) A IF 180 25
11 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 240
Psihologie A ID 180 175
Psihologie (în limba maghiară) A IF 180 80
Psihologie (în limba maghiară) A ID 180 100
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A ID 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) AP ID 180 75
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Mureș) AP IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) A IF 180 25
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Năsăud) AP ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sibiu) A IF 180 150
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sibiu) AP ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Sighetu Marmației) AP ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) A IF 180 80
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Târgu Mureș) AP ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Vatra Dornei) AP IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba germană, la Sibiu) A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) AP ID 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 30
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) AP ID 180 30
Pedagogie A IF 180 30
Pedagogie (în limba maghiară) A IF 180 20
Psihopedagogie specială A IF 180 50
Psihopedagogie specială A ID 180 50
Psihopedagogie specială (în limba maghiară) A IF 180 65
12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 220
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 120
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară) A IF 180 30
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară) A ID 180 30
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP IF 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 30
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 30
Economia firmei (în limba germană) A IF 180 50
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 80
Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 50
Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 20
Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 50
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 150
Informatică economică A ID 180 100
Statistică și previziune economică A IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 400
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 175
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba engleză) AP IF 180 25
Contabilitate și informatică de gestiune (în limba franceză) AP IF 180 30
Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) A IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune (la Sighetu Marmației) AP ID 180 30
Economie Economie agroalimentară și a mediului A IF 180 75
Economie generală A IF 180 50
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 150
Economie și afaceri internaționale A ID 180 50
Economie și afaceri internaționale (în limba germană) A IF 180 50
Economie și afaceri internaționale (în limba germană) A ID 180 25
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 240
Finanțe și bănci A ID 180 100
Finanțe și bănci (în limba engleză) A IF 180 35
Finanțe și bănci (în limba maghiară) A IF 180 70
Finanțe și bănci (în limba maghiară) A ID 180 50
Management Management A IF 180 180
Management A ID 180 100
Management (în limba engleză) A IF 180 50
Management (în limba maghiară) A IF 180 50
Management (în limba maghiară) A ID 180 50
Marketing Marketing A IF 180 250
Marketing A ID 180 75
Marketing (în limba maghiară) A IF 180 50
Marketing (în limba maghiară) A ID 180 25
13 Facultatea de Studii Europene Management Management A IF 180 250
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 410
Relații internaționale și studii europene A ID 180 100
Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) AP IF 180 100
Relații internaționale și studii europene (în limba germană) A IF 180 100
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 60
Științe administrative Administrație europeană A IF 180 75
14 Facultatea de Business Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 300
Administrarea afacerilor A ID 180 150
Administrarea afacerilor (în limba engleză) A IF 180 50
Administrarea afacerilor (la Bistrița) AP IF 180 75
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate AP IF 180 150
Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate AP ID 180 75
15 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Științe administrative Administrație publică A IF 180 300
Administrație publică A ID 180 150
Administrație publică (în limba germană, la Satu Mare) A IF 180 25
Administrație publică (în limba maghiară, la Satu Mare) A IF 180 50
Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A IF 180 70
Administrație publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) A ID 180 40
Administrație publică (la Bistrița) A IF 180 100
Administrație publică (la Bistrița) AP ID 180 50
Administrație publică (la Satu Mare) A IF 180 50
Administrație publică (la Satu Mare) AP ID 180 30
Administrație publică (la Sfântu Gheorghe) A IF 180 30
Administrație publică (la Sfântu Gheorghe) AP ID 180 20
Servicii și politici de sănătate publică (Public Health) AP IF 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 145
Comunicare și relații publice A ID 180 75
Comunicare și relații publice (în limba germană) A IF 180 25
Comunicare și relații publice (în limba maghiară) A IF 180 50
Jurnalism A IF 180 200
Jurnalism A ID 180 50
Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50
Jurnalism (în limba germană) A IF 180 15
Jurnalism (în limba maghiară) A IF 180 35
Publicitate AP IF 180 100
Științe politice Științe politice A IF 180 100
Științe politice A ID 180 50
Științe politice (în limba maghiară) A IF 180 25
Științe politice (în limba engleză) A IF 180 25
16 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IFR 180 75
Educație fizică și sportivă A IF 180 228
Educație fizică și sportivă (în limba maghiară) A IF 180 60
Educație fizică și sportivă (la Bistrița) A IF 180 40
Sport și performanță motrică AP IF 180 70
Sport și performanță motrică (în limba maghiară) AP IF 180 30
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 76
Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) A IF 180 24
17 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 150
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 101
18 Facultatea de Teologie Greco-Catolică Teologie Teologie greco-catolică asistență socială A IF 180 50
Teologie greco-catolică didactică A IF 180 50
Teologie greco-catolică pastorală A IF 240 50
Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) A IF 240 50
Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) A IF 240 30
19 Facultatea de Teologie Reformată Muzică Pedagogie muzicală (în limba maghiară) A IF 180 20
Teologie Teologie reformată asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 20
Teologie reformată didactică (în limba maghiară) A IF 180 50
20 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Studii religioase (în limba maghiară) AP IF 180 50
Teologie romano-catolică asistență socială (în limba maghiară) A IF 180 50
Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară) A IF 180 50
Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară) **) A IF 240 40
21 Facultatea de Teatru și Televiziune Cinematografie și media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) A IF 180 30
Cinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară) A IF 180 20
Filmologie AP IF 180 15
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 20
Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) A IF 180 11
Artele spectacolului (regie) A IF 180 10
Artele spectacolului (regie) (în limba maghiară) A IF 180 10
Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară) A IF 180 10
Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) A IF 180 15
**) Se școlarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia.
Modificări (1)

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "IULIU HAȚIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 100
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 75
Laborator clinic A IF 180 30
Medicină A IF 360 330
Medicină (în limba engleză) A IF 360 200
Medicină (în limba franceză) A IF 360 120
Moașe A IF 240 25
Radiologie și imagistică A IF 180 30
2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Asistență dentară AP IF 180 25
Medicină dentară A IF 360 100
Medicină dentară (în limba engleză) A IF 360 50
Medicină dentară (în limba franceză) A IF 360 50
Tehnică dentară A IF 180 50
3 Facultatea de Farmacie Sănătate Asistență de farmacie°) AP IF 180
Farmacie A IF 300 165
Farmacie (în limba engleză) A IF 300 40
Farmacie (în limba franceză) A IF 300 80
Nutriție și dietetică AP IF 180 90

21. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Artele spectacolului muzical A IF 240 10
Interpretare muzicală - canto A IF 240 13
Interpretare muzicală - canto A ID 240 30
Interpretare muzicală - canto (la Piatra Neamț) A IF 240 8
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 65
Interpretare muzicală - instrumente A ID 240 50
Interpretare muzicală - instrumente (la Piatra Neamț) A IF 240 8
2 Facultatea Teoretică Muzică Compoziție muzicală A IF 240 6
Dirijat A IF 240 6
Muzicologie A IF 240 10
Pedagogie muzicală A IF 180 30
Pedagogie muzicală A ID 180 50
Pedagogie muzicală (la Piatra Neamț) A IF 180 15

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ȘI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) A IF 180 50
Arte plastice (grafică) A IF 180 61
Arte plastice (pictură) A IF 180 26
Arte plastice (sculptură) A IF 180 19
Conservare și restaurare A IF 180 15
2 Facultatea de Arte Decorative și Design Arte vizuale Arte textile - design textil A IF 180 50
Ceramică - sticlă - metal A IF 180 10
Design A IF 180 46
Modă - design vestimentar A IF 180 25

23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză AP IF 180 25
Limba și literatura franceză - Limba și literatura modernă (italiană) A IF 180 30
Limba și literatura franceză - Limba și literatura portugheză A IF 180 25
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (germană, turcă, portugheză) AP IF 180 60
Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (italiană, franceză) AP IF 180 60
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană) A IFR 180 75
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, italiană, germană, turcă, spaniolă, portugheză, franceză) A IF 180 90
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) A IF 180 25
Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) AP IF 180 25
Studii culturale Studii americane (în limba engleză) A IF 180 50
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 190
2 Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 40
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150
Muzică Muzică religioasă AP IF 180 40
3 Facultatea de Istorie și Științe Politice Istorie Istorie A IF 180 26
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Științe politice Studii de securitate AP IF 180 50
Științe politice A IF 180 50
4 Facultatea de Drept, Științe Administrative Drept Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 75
Sociologie Sociologie AP IF 180 50
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică A IFR 180 50
Asistență managerială și secretariat A IF 180 60
Poliție locală AP IF 180 100
5 Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole Agronomie Agricultură A IF 240 40
Agricultură A IFR 240 50
Biologie Biologie A IF 180 50
Geografie Geografia turismului AP IF 180 130
Geografie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 100
Știința mediului AP IF 180 100
6 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 70
Educație fizică și sportivă A IFR 180 50
Sport și performanță motrică AP IF 180 50
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 40
7 Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie Chimie Chimie A IF 180 50
Fizică Fizică A IF 180 25
Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice AP IF 240 30
Prelucrarea petrolului și petrochimie A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 25
Electronică aplicată AP IF 240 35
8 Facultatea de Matematică și Informatică Informatică Informatică A IF 180 150
Informatică (în limba engleză) AP IF 180 60
Matematică Matematică A IF 180 80
Matematică informatică A IF 180 30
9 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 250
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 100
Economia firmei AP IF 180 100
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 100
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 100
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 200
Afaceri internaționale A ID 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 200
Finanțe și bănci A ID 180 75
Management Management AP IF 180 100
Marketing Marketing A IF 180 100
10 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 30
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 70
Medicină A IF 360 250
Medicină (în limba engleză) A IF 360 125
11 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară A IF 360 50
Tehnică dentară A IF 180 50
12 Facultatea de Farmacie Sănătate Asistență de farmacie A IF 180 50
Farmacie A IF 300 150
13 Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale A IF 240 75
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 60
Autovehicule rutiere A IFR 240 75
Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 37
Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 40
Inginerie mecanică Utilaje și instalații portuare A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 75
Inginerie economică în domeniul mecanic A IFR 240 75
14 Facultatea de Construcții Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 30
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 60
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 40
Inginerie și management Inginerie economică în construcții A IF 240 60
15 Facultatea de Arte Arte vizuale Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 19
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 6
Pedagogie muzicală A IF 180 15
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12
Artele spectacolului (coregrafie) AP IF 180 6
16 Facultatea de Psihologie și Științele Educației Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
Psihologie Psihologie A IF 180 60
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Psihopedagogie specială A IF 180 60
Modificări (1)

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Navigație și Transport Naval Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial A IF 240 225
Navigație și transport maritim și fluvial A IFR 240 125
Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză) A IF 240 60
Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză, la Aktau Kazakhstan) AP IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul transporturilor A IF 240 60
2 Facultatea de Electromecanică Navală Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 90
Inginerie electrică Electrotehnică A IF 240 100
Electrotehnică A IFR 240 100
Inginerie electronică și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50
Inginerie marină și navigație Electromecanică navală A IF 240 200
Electromecanică navală A IFR 240 100
Electromecanică navală (în limba engleză) A IF 240 30
Electromecanică navală (în limba engleză, la Aktau Kazakhstan) AP IF 240 50

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 30
Chimie A IF 180 50
Fizică Fizică A IF 180 60
Fizică informatică A IF 180 30
Fizică medicală A IF 180 25
Informatică Informatică A IF 180 200
Matematică Matematică A IF 180 50
Matematică informatică A IF 180 50
Știința mediului Chimia mediului A IF 180 30
Fizica mediului A IF 180 30
Geografie Geografia turismului AP IF 180 80
Geografie A IF 180 150
2 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 150
Educație fizică și sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 100
Kinetoterapie și motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
3 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura latină A IF 180 10
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A IF 180 80
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) A ID 180 75
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 40
O limbă și literatură modernă (A) - O limbă și literatură modernă (B)/Limba și literatura latină A IF 180 190
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare (engleză, franceză) A IF 180 40
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 8
Pedagogie muzicală A IF 180 15
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 90
Jurnalism AP IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Pedagogie AP IF 180 25
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 10
4 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30
Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 80
5 Facultatea de Drept și Științe Sociale Drept Drept A IF 240 300
Drept A IFR 240 100
Istorie Istorie A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 75
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 100
Asistență managerială și secretariat A IF 180 100
Asistență socială Asistență socială AP IF 180 50
Filosofie Filosofie A IF 180 50
Sociologie Sociologie A IF 180 100
Științe politice Științe politice A IF 180 75
6 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 80
Statistică și previziune economică A IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 150
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150
Contabilitate și informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 75
Economie Economie generală și comunicare economică AP IF 180 50
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 100
Economie și afaceri internaționale (în limba engleză) AP IF 180 50
Economie și afaceri internaționale A ID 180 100
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 180
Finanțe și bănci (în limba engleză) AP IF 180 30
Finanțe și bănci A ID 180 150
Finanțe și bănci (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 85
Finanțe și bănci (la Drobeta-Turnu Severin) AP ID 180 40
Management Management A IF 180 150
Management A ID 180 175
Management (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 80
Management (la Drobeta-Turnu Severin) AP ID 180 40
Marketing Marketing A IF 180 100
7 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 110
Ingineria materialelor Știința materialelor (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole AP IF 240 60
Inginerie industrială Ingineria sudării (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 40
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 60
Inginerie marină și navigație Navigație și transport maritim și fluvial (la Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 30
Inginerie și management Inginerie economică industrială (la Drobeta- Turnu Severin) A IF 240 50
Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 50
8 Facultatea de Inginerie Electrică Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Inginerie aerospațială Echipamente și instalații de aviație A IF 240 30
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60
Electromecanică A IFR 240 50
Inginerie electrică și calculatoare A IF 240 45
Inginerie electrică și calculatoare (în limba franceză) A IF 240 30
Sisteme electrice A IF 240 25
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 30
Termoenergetică A IF 240 30
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 30
Științe inginerești aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 50
9 Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 60
Calculatoare (în limba engleză) A IF 240 60
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 108
Ingineria sistemelor multimedia A IF 240 60
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 45
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 45
Robotică A IF 240 45
10 Facultatea de Agricultură și Horticultură Agronomie Agricultură A IF 240 100
Agricultură AP IFR 240 75
Montanologie A IF 240 60
Biologie Biologie A IF 180 60
Horticultură Horticultură A IF 240 55
Peisagistică AP IF 240 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 50
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 60
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 50
Silvicultură Silvicultură A IF 240 50
Modificări (1)

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină A IF 360 320
Medicină (în limba engleză) AP IF 360 50
2 Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 125
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 30
Moașe A IF 240 25
3 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară A IF 360 95
Tehnică dentară A IF 180 45
4 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A IF 300 120
Farmacie AP IF 300 30

27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere AP IF 240 40
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie AP IF 240 50
Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 30
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 75
Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60
Sisteme și echipamente termice A IF 240 30
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 60
Inginerie economică industrială A IFR 240 75
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 50
2 Facultatea de Arhitectură Navală Arhitectură navală Arhitectură navală A IF 240 80
Sisteme și echipamente navale A IF 240 80
3 Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 120
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 75
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60
Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 60
Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240 30
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 50
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 50
4 Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 75
Știința materialelor A IF 240 30
Informatică aplicată în ingineria materialelor AP IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 50
Ingineria și protecția mediului în industrie AP IFR 240 50
Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 60
5 Facultatea de Inginerie din Brăila Agronomie Agricultură A IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 50
Inginerie mecanică Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240 60
Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 60
6 Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 60
Ingineria produselor alimentare A IF 240 90
Pescuit și industrializarea peștelui A IF 240 45
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 80
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240 45
7 Facultatea de Medicină și Farmacie Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 100
Farmacie A IF 300 75
Medicină A IF 360 80
Medicină dentară AP IF 360 50
Moașe AP IF 240 40
8 Facultatea de Științe și Mediu Chimie Chimie A IF 180 30
Fizică Fizică A IF 180 25
Matematică Matematică informatică A IF 180 50
Știința mediului Știința mediului AP IF 180 50
9 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză) A IF 180 100
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză) A ID 180 75
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză) A IF 180 60
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 50
Limba și literatura engleză - Limba și literatura română AP IF 180 50
Limba și literatura franceză - Limba și literatura română AP IF 180 50
Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză AP IF 180 50
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 42
10 Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie Filosofie Filosofie A IF 180 20
Istorie Istorie A IF 180 45
Sociologie Sociologie A IF 180 50
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială AP IF 180 50
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
11 Facultatea de Arte Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 15
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 50
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15
12 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 130
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 50
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 60
Economie Economie agroalimentară A IF 180 75
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 90
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 75
Finanțe și bănci A IFR 180 60
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 100
Marketing Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 100
13 Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice Drept Drept A IF 240 125
Drept A IFR 240 60
Științe administrative Administrație publică A IF 180 100
Administrație publică A ID 180 50
14 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 150
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 40
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP IF 180 50
15 Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste, Economice și Inginerești (Cahul) Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 50
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare A IF 240 50
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 30
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru AP IF 240 30
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP IF 180 50
Zootehnie Piscicultură și acvacultură AP IF 240 50
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene AP IF 180 100

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 85
Tehnologia informației A IF 240 85
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 130
2 Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 75
Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie A IF 240 206
Chimie alimentară și tehnologii biochimice AP IF 240 30
Ingineria fabricației hârtiei A IF 240 40
Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului A IF 240 40
Inginerie biochimică A IF 240 30
Inginerie chimică A IF 240 50
Știința și ingineria polimerilor A IF 240 40
Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale A IF 240 30
3 Facultatea de Construcții și Instalații Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții A IF 240 100
Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri A IF 240 100
Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 390
Inginerie civilă (în limba engleză) A IF 240 120
4 Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Inginerie industrială Ingineria sudării A IF 240 30
Mașini-unelte și sisteme de producție A IF 240 35
Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 60
Inginerie mecanică Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice A IF 240 50
Mecanică fină și nanotehnologii A IF 240 30
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 62
5 Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 90
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii A IF 240 90
Tehnologii și sisteme de telecomunicații A IF 240 90
Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză) AP IF 240 50
Științe inginerești aplicate Matematică și informatică aplicată în inginerie AP IF 240 30
6 Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 60
Electronică de putere și acționări electrice A IF 240 35
Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză) AP IF 240 60
Instrumentație și achiziții de date A IF 240 50
Sisteme electrice A IF 240 60
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 50
Managementul energiei A IF 240 50
Termoenergetică A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
Științe inginerești aplicate Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60
7 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în agricultură A IF 240 60
Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice A IF 240 100
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală A IF 240 150
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 120
8 Facultatea de Mecanică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 60
Construcții de autovehicule AP IF 240 60
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule AP IF 240 30
Inginerie mecanică Inginerie mecanică AP IF 240 50
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară A IF 240 75
Sisteme și echipamente termice A IF 240 35
Mecatronică și robotică Mecatronică A IF 240 70
Robotică A IF 240 45
9 Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor A IF 240 66
Știința materialelor A IF 240 70
Inginerie industrială Ingineria securității în industrie AP IF 240 25
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 50
10 Facultatea de Textile - Pielărie și Management Industrial Inginerie chimică Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori A IF 240 25
Tehnologie chimică textilă A IF 240 25
Inginerie industrială Design industrial AP IF 240 42
Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori A IF 240 40
Tehnologia și designul produselor textile A IF 240 150
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 97
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 80
11 Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" Arhitectură Arhitectură A IF 360 100

29. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Agricultură Agronomie Agricultură A IF 240 150
Agricultură A ID 240 50
Montanologie A IF 240 50
Biologie Biologie A IF 180 30
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 100
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură A IF 240 75
Inginerie economică în agricultură A ID 240 75
2 Facultatea de Horticultură Horticultură Horticultură A IF 240 125
Horticultură A ID 240 50
Peisagistică A IF 240 75
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 60
3 Facultatea de Zootehnie Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare AP IF 240 75
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism AP IF 240 75
Zootehnie Piscicultură și acvacultură A IF 240 40
Zootehnie A IF 240 150
Zootehnie A ID 240 50
4 Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară A IF 360 200

30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Biologie Biologie Biochimie A IF 180 60
Biochimie (în limba franceză) AP IF 180 50
Biologie A IF 180 100
Biologie AP ID 180 50
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 200
Ecologie și protecția mediului AP ID 180 50
2 Facultatea de Chimie Chimie Biochimie tehnologică A IF 180 50
Chimie A IF 180 110
Chimie informatică AP IF 180 25
Știința mediului Chimia mediului AP IF 180 25
3 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 250
Drept A IFR 240 125
4 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 300
Economia comerțului, turismului și serviciilor (Bălți - Republica Moldova) AP IF 180 110
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Piatra Neamț) A IF 180 75
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 150
Statistică și previziune economică A IF 180 40
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 300
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 150
Economie Economie agroalimentară A IF 180 75
Economie generală A IF 180 75
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale A IF 180 400
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 300
Finanțe și bănci A ID 180 150
Management Management A IF 180 250
Management A ID 180 175
Marketing Marketing A IF 180 300
Științe administrative Administrație publică A IF 180 300
Administrație publică A ID 180 100
5 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 90
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 50
6 Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice Asistență socială Asistență socială A IF 180 315
Asistență socială A ID 180 50
Filosofie Filosofie A IF 180 80
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 100
Sociologie Resurse umane AP IF 180 60
Sociologie A IF 180 110
Studii culturale Studii culturale AP IF 180 50
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice A IF 180 100
Comunicare și relații publice A ID 180 50
Științe politice Științe politice A IF 180 100
Științe politice A ID 180 50
7 Facultatea de Fizică Fizică Biofizică A IF 180 40
Fizică A IF 180 120
Fizică informatică A IF 180 40
Fizică medicală A IF 180 40
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică A IF 240 30
Fizică tehnologică (Bălți - Republica Moldova) AP IF 240 80
8 Facultatea de Geografie și Geologie Geografie Geografia turismului A IF 180 250
Geografia turismului (în limba franceză) A IF 180 50
Geografie A IF 180 120
Hidrologie și meteorologie A IF 180 60
Planificare teritorială A IF 180 60
Geologie Geochimie A IF 180 95
Inginerie geologică Inginerie geologică A IF 240 55
Știința mediului Geografia mediului A IF 180 40
9 Facultatea de Informatică Informatică Informatică A IF 180 400
Informatică (în limba engleză) A IF 180 100
10 Facultatea de Istorie Istorie Arheologie A IF 180 50
Arhivistică AP IF 180 40
Istoria artei AP IF 180 25
Istorie A IF 180 120
Istorie A ID 180 50
Muzeologie AP IF 180 50
Studii culturale Studii europene AP IF 180 40
11 Facultatea de Litere Limbă și literatură Filologie clasică (Limba latină A - Limba greacă veche B) A IF 180 40
Limba și literatura română - Literatură universală și comparată A IF 180 20
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă A IF 180 250
Literatură universală și comparată - Limbă și literatură modernă A IF 180 20
O limbă și literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba și literatura română A IF 180 200
O limbă și literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă și literatură modernă B (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) A IF 180 400
O limbă și literatură modernă (A) - Literatură universală și comparată A IF 180 20
Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare A IF 180 100
Studii culturale Studii americane A IF 180 30
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 125
12 Facultatea de Matematică Matematică Matematică A IF 180 120
Matematică (în limba engleză) A IF 180 30
Matematică informatică A IF 180 100
13 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie Psihologie A IF 180 230
Psihologie A ID 180 100
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 120
Pedagogia învățământului primar și preșcolar AP ID 180 60
Pedagogie A IF 180 125
Psihopedagogie specială A IF 180 70
14 Facultatea de Teologie Ortodoxă Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200
15 Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Teologie romano-catolică asistență socială A IF 180 50
Teologie romano-catolică didactică A IF 180 30
Teologie romano-catolică pastorală AP IF 240 30

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAȘI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Medicină Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 150
Asistență medicală generală (la Bacău) AP IF 240 120
Asistență medicală generală (la Botoșani) A IF 240 120
Medicină A IF 360 550
Medicină (în limba engleză) A IF 360 150
Medicină (în limba franceză) A IF 360 150
Moașe A IF 240 25
Nutriție și dietetică A IF 180 35
2 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Asistență dentară A IF 180 15
Medicină dentară A IF 360 180
Medicină dentară (în limba engleză) A IF 360 70
Medicină dentară (în limba franceză) A IF 360 90
Tehnică dentară A IF 180 80
3 Facultatea de Farmacie Sănătate Farmacie A IF 300 220
Farmacie (în limba engleză) A IF 300 70
4 Facultatea de Bioinginerie Medicală Sănătate Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 100
Științe inginerești aplicate Bioinginerie A IF 240 60

32. UNIVERSITATEA DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAȘI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice Muzică Compoziție muzicală A IF 240 6
Dirijat A IF 240 7
Interpretare muzicală - canto A IF 240 15
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 45
Muzică religioasă A IF 180 15
Muzicologie A IF 240 6
Pedagogie muzicală A IF 180 20
2 Facultatea de Teatru Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie, păpuși- marionete) A IF 180 21
Artele spectacolului (regie) AP IF 180 7
Teatrologie (jurnalism teatral) A IF 180 12
3 Facultatea de Arte Vizuale și Design Arte vizuale Artă murală A IF 180 15
Arte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii) AP IF 180 30
Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) A IF 180 100
Conservare și restaurare A IF 180 20
Design A IF 180 72
Istoria și teoria artei AP IF 180 15
Modă - design vestimentar A IF 180 35
Pedagogia artelor plastice și decorative A IF 180 20

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Arte Arte vizuale Arte decorative A IF 180 20
Arte plastice (pictură) A IF 180 20
Arte plastice (sculptură) A IF 180 20
Conservare și restaurare A IF 180 15
Design A IF 180 20
Modă - design vestimentar AP IF 180 15
Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 12
Interpretare muzicală - instrumente A IF 240 15
Pedagogie muzicală A IF 180 20
2 Facultatea de Construcții și Arhitectură Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole A IF 240 75
Inginerie sanitară și protecția mediului A IF 240 60
Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru A IF 240 60
Arhitectură Arhitectură AP IF 360 40
3 Facultatea de Drept Drept Drept A IF 240 100
Științe administrative Administrație publică A IF 180 40
4 Facultatea de Geografie, Turism și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 50
Geografie Geografia turismului A IF 180 150
Geografia turismului (în limba engleză) AP IF 180 50
Geografie A IF 180 75
Planificare teritorială A IF 180 40
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 40
Știința mediului Geografia mediului A IF 180 40
5 Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 75
Tehnologia informației A IF 240 35
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 30
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 50
Electromecanică (la Beiuș) A IF 240 30
Sisteme electrice A IF 240 50
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 40
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
6 Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 20
Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 50
Inginerie industrială Ingineria sistemelor de energii regenerabile AP IF 240 50
Tehnologia tricotajelor și confecțiilor A IF 240 25
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 50
Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic A IF 240 50
7 Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 75
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 80
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 80
Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 30
Mecatronică și robotică Mecatronică AP IF 240 30
Robotică A IF 240 50
8 Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării Istorie Istorie A IF 180 60
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Relații internaționale și studii europene (în limba engleză) A IF 180 50
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50
Științe politice Studii de securitate AP IF 180 30
Științe politice A IF 180 75
Studii culturale Studii americane AP IF 180 50
Turism cultural AP IF 180 40
9 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura engleză - O limbă și literatură modernă (franceză, germană, rusă)/Limba și literatura română A IF 180 50
Limba și literatura franceză - O limbă și literatură modernă (engleză, germană)/ Limba și literatura română A IF 180 50
Limba și literatura germană - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză)/ Limba și literatura română A IF 180 25
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană) A IF 180 50
10 Facultatea de Medicină și Farmacie Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 50
Balneofiziokinetoterapie și recuperare A IF 180 30
Farmacie A IF 300 50
Medicină A IF 360 140
Medicină dentară A IF 360 85
Medicină (în limba engleză) AP IF 360 50
Radiologie și imagistică A IF 180 30
Tehnică dentară A IF 180 30
11 Facultatea de Protecția Mediului Agronomie Agricultură A IF 240 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Peisagistică AP IF 240 30
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240 120
Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240 250
Tehnologia prelucrării produselor agricole A IF 240 50
Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului A IF 240 35
Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie și management în alimentația publică și agroturism A IF 240 90
Silvicultură Exploatări forestiere A IF 240 40
Silvicultură A IF 240 75
Zootehnie Zootehnie A IF 240 50
12 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 80
Chimie Chimie A IF 180 40
Fizică Fizică A IF 180 40
Fizică medicală AP IF 180 25
Informatică Informatică A IF 180 40
Matematică Matematică A IF 180 50
Matematică informatică A IF 180 40
Știința mediului Ecologie și protecția mediului AP IF 180 40
13 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 120
Economia comerțului, turismului și serviciilor A ID 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 75
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180 120
Afaceri internaționale A ID 180 30
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
Finanțe și bănci A ID 180 50
Management Management A IF 180 90
Management A ID 180 75
Marketing Marketing A IF 180 75
Marketing A ID 180 50
14 Facultatea de Științe Socio-Umane Asistență socială Asistență socială A IF 180 100
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Sociologie Sociologie A IF 180 50
Resurse umane AP IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 75
Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IFR 180 75
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (în limba maghiară) A IF 180 25
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Beiuș) A IF 180 60
Psihopedagogie specială A IF 180 25
15 Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 25
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 60
Modificări (1)

34. UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Mine Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 60
Ingineria valorificării deșeurilor AP IF 240 40
Inginerie civilă Construcții miniere A IF 240 50
Inginerie industrială Ingineria și managementul calității AP IF 240 30
Ingineria securității în industrie AP IF 240 50
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 30
Inginerie economică în construcții AP IF 240 30
Mine, petrol și gaze Inginerie minieră A IF 240 30
Topografie minieră A IF 240 45
2 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 60
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 50
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 40
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 115
Instrumentație și achiziții de date A IF 240 30
Inginerie energetică Energetică industrială A IF 240 28
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 40
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale A IF 240 60
Mașini și echipamente miniere A IF 240 60
3 Facultatea de Științe Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 90
Asistență socială Asistență socială A IF 180 60
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 90
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 120
Finanțe și bănci A ID 180 75
Management Management A IF 180 75
Management A ID 180 75
Matematică Matematică A IF 180 30
Sociologie Sociologie A IF 180 87
Științe administrative Administrație publică A IF 180 50
Modificări (1)

35. UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Științe Biologie Biologie A IF 180 70
Chimie Chimie A IF 180 50
Horticultură Horticultură A IF 240 50
Ingineria mediului Ingineria mediului AP IF 240 40
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180 60
Psihologie Terapie ocupațională AP IF 180 60
Sănătate Asistență medicală generală A IF 240 45
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180 110
Științe inginerești aplicate Inginerie fizică A IF 240 60
2 Facultatea de Litere Limbă și literatură Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză A IF 180 57
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea) A IF 180 50
Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă (franceză, engleză) A IF 180 120
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 63
3 Facultatea de Mecanică și Tehnologie Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 90
Autovehicule rutiere (în limba franceză) AP IF 240 30
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor și a traficului A IF 240 60
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240 60
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240 60
Inginerie economică industrială (în limba franceză) AP IF 240 30
4 Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 100
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 86
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 60
Rețele și software de telecomunicații A IF 240 40
5 Facultatea de Teologie Ortodoxă Muzică Pedagogie muzicală A IF 180 25
Asistență socială Asistență socială A IF 180 50
Arte vizuale Artă sacră A IF 180 30
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180 50
Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50
Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100
6 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 75
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IFR 180 60
Economia comerțului, turismului și serviciilor (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 50
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 200
Contabilitate și informatică de gestiune A IFR 180 60
Economie Economie agroalimentară și a mediului AP IF 180 50
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale AP IF 180 50
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
Finanțe și bănci A IFR 180 50
Management Management A IF 180 60
Management A IFR 180 60
Marketing Marketing A IF 180 75
7 Facultatea de Drept și Științe Administrative Drept Drept A IF 240 200
Drept A IFR 240 60
Științe administrative Administrație publică A IF 180 75
8 Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă A IF 180 75
Sport și performanță motrică A IF 180 75
9 Facultatea de Matematică- Informatică Informatică Informatică A IF 180 100
Informatică (la Râmnicu Vâlcea) AP IF 180 30
Matematică Matematică A IF 180 25
10 Facultatea de Științe Socio-Umane Filosofie Filosofie A IF 180 25
Istorie Istorie A IF 180 30
Psihologie Psihologie A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene A IF 180 50
Științe administrative Poliție locală AP IF 180 60
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180 50
11 Facultatea de Științe ale Educației Științe administrative Asistență managerială și secretariat A IF 180 100
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Alexandria) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Câmpulung) A IF 180 50
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea) A IF 180 60
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Slatina) A IF 180 60
Modificări (1)

36. UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEȘTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2)) Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ3) Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 40
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240 80
Automatică și informatică aplicată A IFR 240 60
Inginerie electrică Electromecanică A IF 240 30
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată A IF 240 45
Inginerie mecanică Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor A IF 240 60
Utilaje petroliere și petrochimice A IF 240 90
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240 65
Inginerie economică în domeniul mecanic A ID 240 50
2 Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor Inginerie geologică Geologia resurselor petroliere A IF 240 50
Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze A IF 240 100
Inginerie de petrol și gaze A IFR 240 75
Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor A IF 240 50
3 Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240 90
Ingineria și protecția mediului în industrie A IFR 240 50
Inginerie chimică Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice A IF 240 30
Prelucrarea petrolului și petrochimie A IF 240 70
4 Facultatea de Științe Economice Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180 100
Merceologie și managementul calității A IF 180 75
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică A IF 180 75
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180 130
Contabilitate și informatică de gestiune A ID 180 75
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180 100
Management Management A IF 180 100
Management A ID 180 75
5 Facultatea de Litere și Științe Chimie Chimie A IF 180 50
Informatică Informatică A IF 180 60
Limbă și literatură Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză A IF 180 100
Limba și literatura română - Limba și literatura engleză A IF 180 150
Matematică Matematică A IF 180 40
Științe administrative Administrație publică A IF 180 60
Asistență managerială și secretariat A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180 50
Pedagogie A IF 180 25

37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REȘIȚA