Guvernul României

Hotărârea nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor

Modificări (8)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2002 până la 08 iulie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 739/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar și al pădurilor.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are rolul de a asigura dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare românești, în conformitate cu cerințele economiei de piață, și de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea și valorificarea producției în domeniul agroalimentar.

(4) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a fondului forestier național, gospodărirea și exploatarea lui rațională, precum și a vegetației forestiere din afara acestuia.

Art. 2. -

Sediul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este în municipiul București, bd Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, industriei alimentare și a silviculturii și se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură (în conformitate cu strategia) realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul agriculturii, industriei alimentare și silviculturii;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, industriei alimentare și silviculturii.

CAPITOLUL II Structura organizatorică, atribuțiile și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 4. -

În realizarea obiectului său de activitate, stabilit de legislația în vigoare, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are următoarele atribuții principale:

a) asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) elaborează strategii și politici specifice în domeniile: agricultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar-veterinar, îmbunătățiri funciare pe terenurile agricole și silvice și al pădurilor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

c) elaborează și susține, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel național, regional și local;

d) elaborează studii și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane și a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei și cu organismele internaționale în domeniu;

e) coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor de investiții specifice;

f) elaborează studii și propune programe de mecanizare, modernizare și retehnologizare;

g) coordonează și inventariază activitatea de patrimoniu a instituțiilor publice din subordine;

h) coordonează și monitorizează privatizarea societăților comerciale agricole la care statul este acționar majoritar și concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de sub autoritatea sa, precum și a terenurilor agricole sau terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăților comerciale la care ministerul este acționar, și a celorlalte bunuri și servicii din domeniul său de activitate;

i) coordonează și monitorizează activitățile de îmbunătățiri funciare din domeniul agricol și silvic;

j) coordonează și monitorizează concesionarea activelor Regiei Naționale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

k) coordonează constituirea și monitorizează funcționarea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, prin Oficiul de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, potrivit legislației în vigoare;

l) elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare;

m) fundamentează și elaborează programe privind protecția solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor și a mediului;

n) coordonează acțiunile de cooperare cu alte țări în domeniile sale de activitate și asigură aplicarea, în condițiile legislației în vigoare, a convențiilor și acordurilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acestea;

o) inițiază acțiuni în domeniul său de activitate privind integrarea europeană; urmărește și răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere și din Strategia națională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

p) inițiază și negociază convenții și acorduri internaționale în domeniile sale de activitate;

r) asigură organizarea activităților prevăzute de lege pentru apărarea civilă și pentru situații de mobilizare;

s) desfășoară activități de control și inspecții privind respectarea legislației în domeniu, colaborând în acțiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;

t) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale interesate;

u) inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care își desfășoară activitatea;

v) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care își desfășoară activitatea.

Art. 5. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are următoarele atribuții specifice:

A. În domeniul agriculturii și alimentației:

a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizațiile interprofesionale pe produs;

b) promovează programe și proiecte de acte normative, pentru stimularea și consolidarea pieței produselor agroalimentare;

c) propune amendarea periodică, în funcție de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură și dezvoltare rurală;

d) urmărește și sprijină formarea de exploatații agricole conform prevederilor legale;

e) colaborează cu asociațiile și fundațiile de profil, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli, și întreprinde acțiuni de asistență și consultanță pentru susținerea activității acestora;

f) inițiază și sprijină acțiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperației rurale;

g) asigură coordonarea acțiunilor de implementare tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală - Agenția SAPARD;

h) acreditează și controlează, în condițiile legii, agenții economici care produc, prelucrează și comercializează produse agroalimentare;

i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele FAO și O.M.S.;

j) coordonează și controlează activitatea de pescuit și piscicultură; ia măsuri de protecție a fondului piscicol prin inspecția de specialitate, potrivit legislației în vigoare;

k) coordonează și controlează activitatea de ameliorare și de reproducție a animalelor;

l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole;

m) organizează activitatea de protecție a plantelor, stabilește norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor și avizează omologarea, producerea și utilizarea pesticidelor, potrivit legislației în vigoare;

n) coordonează activitatea și elaborează strategia și programele de restructurare și privatizare ale societăților naționale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, este acționar majoritar;

o) coordonează elaborarea de măsuri și asigură restructurarea și privatizarea societăților comerciale pe acțiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, și exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidența, protecția, folosirea și ameliorarea fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;

q) avizează documentațiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și schimbarea categoriei de folosință a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare prioritare, potrivit legislației în vigoare;

s) fundamentează și elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului și pentru efectuarea de lucrări agrochimice;

t) elaborează și promovează programe de susținere financiară a producătorilor agricoli și urmărește derularea acestora;

u) întocmește și monitorizează studii și strategii privind promovarea produselor agroalimentare românești pe piețe externe;

v) organizează și coordonează, potrivit legii, activitățile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor și produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală și al furajelor, stabilește norme sanitare veterinare unice și obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice și controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;

w) urmărește asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentației, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenței și la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

x) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum și toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanță cu normele europene și internaționale;

y) coordonează activitatea de cercetare științifică și tehnologică agricolă, de consultanță și de perfecționare profesională.

B. În domeniul pădurilor:

a) elaborează strategia de gospodărire și de exploatare rațională a resurselor fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

b) elaborează regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice privind administrarea și gospodărirea durabilă a fondului forestier național, a vegetației forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic și a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează și controlează activitatea de elaborare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum și a studiilor de transformare a pășunilor împădurite;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri și din vegetația forestieră, din afara fondului forestier național, pe categorii de destinatari și destinații, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează și ține evidența terenurilor cu destinație forestieră și a celor cu vegetație forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietății, și urmărește furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general și coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum și introducerea și întreținerea cadastrului forestier, cantitativ și calitativ, și asigură proiectarea și aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

f) analizează și, după caz, aprobă, în condițiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum și regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietății;

g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosințe, înființarea perdelelor forestiere de protecție și asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstrucția forestieră a celor în declin și coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier național;

i) urmărește și sprijină dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

j) controlează modul în care se asigură integritatea fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

k) controlează modul de exploatare, valorificare și comercializare a tuturor produselor specifice fondului forestier, precum și legalitatea circulației acestora; controlează legalitatea provenienței materialelor lemnoase de la instalațiile de debitat lemn rotund;

l) organizează și controlează, potrivit legii, direct și prin inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, respectarea regimului silvic din fondul forestier, indiferent de natura proprietății acestuia și de modul de gospodărire a vegetației forestiere din afara fondului forestier, și dispune măsuri corespunzătoare de înlăturare a situațiilor care contravin reglementărilor legale;

m) atribuie în gestiune, în condițiile legii, fondurile de vânătoare și exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

n) organizează și controlează, direct și prin structurile proprii din teritoriu, modul de gestionare a vânatului, a fondurilor de vânătoare și salmonicole, precum și modul de organizare și practicare a vânătorii și pescuitului în apele de munte; ia, potrivit legii, măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale;

o) urmărește evoluția stării fondului forestier național și prezintă Guvernului rapoarte anuale;

p) colaborează cu instituțiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

r) atestă persoanele fizice și juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, precum și pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unitățile specializate pentru activitatea de amenajare și regenerare a pădurilor;

s) organizează și conduce prin unitățile silvice din subordine - ocoalele de regim silvic - modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale;

t) organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

u) autorizează unitățile specializate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea și întreținerea vegetației forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea și executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pășunilor împădurite, proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate și corectarea torenților, precum și pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

v) reglementează, avizează, aprobă și monitorizează activitățile de management forestier din pădurile proprietate privată și publică a unităților administrativ-teritoriale;

w) coordonează și promovează documentații de sinteză referitoare la fondul forestier național, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier național și elaborează prognoze privind evoluția acestuia.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare și se poate stabili numărul posturilor de conducere.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 7. -

(1) În condițiile legii se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor numește personalul UMP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 8. -

(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de personal pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcțiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct, inginer-șef, director economic, contabil-șef și asimilații lor la unitățile din subordine, precum și în cea de director general la Regia Națională a Pădurilor se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, în condițiile legii.

Art. 9. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se exercită de către ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor.

(2) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001.

(3) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(5) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor coordonează activitatea unităților bugetare și extrabugetare din subordine și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finanțele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 10. -

(1) Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat. Modificări (1)

(2) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 11. -

În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. -

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor conduce aparatul propriu al ministerului, numește și eliberează din funcție personalul acestuia.

Art. 13. -

Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor coordonează activitatea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

Art. 14. -

(1) Pe lângă ministru funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componența și Regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului, ținând seama de prevederile alin. (3) al art. 52 din Legea nr. 90/2001.

Art. 15. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este funcționar public de carieră, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, potrivit legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 16. -

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor este de 385, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 17. -

(1) În subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București funcționează oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie și direcțiile fitosanitare județene și a municipiului București, unități bugetare cu personalitate juridică.

(2) Direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București coordonează oficiile de studii pedologice și agrochimice, instituții publice descentralizate cu personalitate juridică, finanțate din surse extrabugetare.

Art. 18. -

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, prin Agenția Națională de Consultanță Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor județene și locale de consultanță agricolă, finanțate de la bugetele autorităților administrației publice locale.

Art. 19. -

(1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, sunt instituții publice cu personalitate juridică, finanțate de la bugetul de stat.

(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) În structura unităților prevăzute la alin. (2) funcționează inspecții silvice județene și oficii cinegetice, unități fără personalitate juridică, ale căror activități se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 20. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitățile specifice Corpului de control al ministrului, controlul punctelor de frontieră de către Poliția sanitară veterinară și controlul pescuitului în Marea Neagră și apele teritoriale de către Inspecția piscicolă, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va fi dotat cu un număr de 3 autoturisme de intervenție cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 15 aprilie 2002.

Nr. 362.

ANEXA Nr. 11) Modificări (2)

                                                              -¦¦¦¦¦¦¦¦¦       ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                                                              -  Numărul maxim de posturi   -
                                                              -(exclusiv demnitarii și posturile-
                                                              - aferente cabinetelor acestora) -
                                                              -       = 385       -
                                                              L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR

                -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¬
             - ¦ ¦+ AGENȚIA DE PLĂȚI**)  +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+  MINISTRU  + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦|Colegiul ministerului|
             |  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦-       L¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-
             |                          -           -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
             |  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬           -          -¦+ CABINET MINISTRU  -
             |  - CORPUL DE CONTROL AL +¦¬          -          - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
             + ¦ ¦+   MINISTRULUI**)   - -          -          - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
             |  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦+Consilier diplomatic -
             |  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -          -          - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
             + ¦ ¦+DIRECȚIA DE AUDIT INTERN+¦-          -          - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
             |  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-           -          L¦+Purtător de cuvânt și-
             |                          -           - relații mass media -
             L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¬     L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                                       -      |
    -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦|¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬     - -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¬   -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬    - -¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -
-SECRETAR DE STAT -       -SECRETAR DE STAT -     - -SECRETAR DE STAT -  -SECRETAR GENERAL-   -SECRETAR DE STAT -    - -SECRETAR DE STAT - -
LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-     - L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-  LT¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦-   L¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-    - L¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦- -
 -                -             -     -       -   |        -            -      -      -
 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦[ ]¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦-
 -                +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¬ ¦ ¦ ¦|¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +      -
 -                -             + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦|¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +      -      -
 -                -             -     + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦|¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +            -      -      -
 -                -             --¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       -            -            -      -      -
 --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-      -      -
 --DIRECȚIA GENERALĂ DE ELABORARE--- DIRECȚIA GENERALĂ DE ----  DIRECȚIA FOND  - --DIRECȚIA GENERALĂ DE ---DIRECȚIA DE INTEGRARE--      -      -
 ++ ȘI ARMONIZARE A POLITICILOR, ---   IMPLEMENTARE,   --++  FORESTIER ȘI   - --PATRIMONIU PUBLIC ȘI -++EUROPEANĂ ȘI RELAȚII --      -      -
 -- STRATEGIILOR ȘI PROGRAMELOR -++  REGLEMENTARE ȘI DE  ----   CINEGETIC   - ++  DE GESTIUNEA   ---  INTERNAȚIONALE  --      -      -
 -LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---MANAGEMENT AL RESURSELOR---L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- --   MIJLOACELOR   --LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
 - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--  BIO-TEHNOLOGICE   ----¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --   FINANCIARE   -- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-- Direcția relații cu --
 - --  Serviciul de producție  --LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦----DIRECȚIA STRATEGII, - -LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- ++  Serviciul de  ---  Parlamentul și  --
 - ++     vegetală     -- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬---REGLEMENTĂRI SILVICE- - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- --integrare europeană---   organizații   --
 - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- --   DIRECȚIA DE   --++ ȘI RECONSTRUCȚIE - - -- DIRECȚIA BUGET, -- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---   parteneriale  --
 - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- ++ PRODUCȚIE VEGETALĂ ----   ECOLOGICĂ   - - ++  FINANȚE ȘI   -- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
 - --  Serviciul de producție  -- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - --INVESTIȚII BUGETARE-- --  Serviciul de  --            -
 - ++ zootehnică și piscicultură -- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- L+   relații   --            -
 - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- ++DIRECȚIA DE ZOOTEHNIE ----   Serviciul   - - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- - internaționale  --            -
 - -               - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--++  managementul   - - --DIRECȚIA ECONOMICĂ,-- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
 - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--- pădurilor private - - L+FONDURI SPECIALE ȘI---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬--Direcția de informare--
 - --  Serviciul de industrie  -- --   DIRECȚIA DE   ---L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - -PATRIMONIU PUBLIC -L+DIRECȚIA GENERALĂ DE --- și relații publice +-
 - ++     alimentară     -- ++  ACVACULTURĂ ȘI   ----¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- - DEZVOLTARE RURALĂ --L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
 - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- --    PESCUIT    ----AGENȚIA NAȚIONALĂ A - -            LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
 - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--L+ ZONEI MONTANE**) - - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-
 - ++ Serviciul de silvicultură -- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- +¦¦+ DIRECȚIA JURIDICĂ - --  DIRECȚIA DE  --
 - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- --DIRECȚIA DE INDUSTRIE -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬      - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- L+  STRATEGII ȘI  --
 - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- ++ALIMENTARĂ; STANDARDE;- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -   PROGRAME   --
 - -- Serviciul de analize și  -- --  MĂRCI ȘI LICENȚE  - - DIRECȚIA GENERALĂ  -- -  DIRECȚIA DE  -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--
 - L+     statistici     -- -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -   DE INSPECȚII   -+¦¦+  SALARIZARE ȘI  -      -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- -  MANAGEMENTUL  -      -  AGENȚIA NAȚIONALĂ  -
 -                - L+DIRECȚIA FITO-SANITARĂ- --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- - RESURSELOR UMANE -      - SANITARĂ-VETERINARĂ*) -
 - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ++Inspecția zootehnică-- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-      LT¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
 - -Serviciul de fond funciar și--              -- și veterinară***) -- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 +¦¦+   cadastru forestier   -- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-+¦¦+Serviciul probleme -       --DIRECȚIA DE SĂNĂTATE -
 - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- -   Serviciul de   - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -   speciale   -       ++  A ANIMALELOR   -
 - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- -exploatații agricole, - ++   Inspecția   -- L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
 - - Serviciul de îmbunătățiri -+¦¦+cooperație, asociații - -- fito-sanitară***) -- -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬       --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
 L¦¦+     funciare     -- - profesionale și de - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-L¦¦+   Serviciul   -       --DIRECȚIA DE IGIENĂ ȘI-
  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-- -   producție    - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -  administrativ  -       ++ SĂNĂTATE PUBLICĂ  -
                 - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -- Inspecția de stat -  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-       --   VETERINARĂ   -
                 - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ ++ pentru controlul -                   -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 - -Serviciul de politici - -- viti-vinicol***) -                   --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 +¦¦+comerciale interne și - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                   -- DIRECȚIA DE POLIȚIE -
                 - -    externe    - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                   L+ SANITARĂ VETERINARĂ -
                 - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -- Inspecția pentru -                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ ++ piscicultură și  -
                 - -  Compartiment de  - --  pescuit***)   -
                 - -   servicii în   - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                 +¦¦+  agricultură și  - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                 - -   industria    - -- Inspecția de stat -
                 - -  alimentară***)  - -- pentru controlul -
                 - L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ++  semințelor și  -
                 - -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬ --material săditor***)-                 *) Se organizează ca direcție generală
                 - -   Serviciul de   - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-                 **) Se organizează ca direcție
                 L¦¦+ cercetare, învățământ - --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬                ***) Se organizează ca serviciu
                   -  și consultanță   - ++  Inspecția în  -
                   L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -- silvicultură***) -
                                -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-
                                --¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
                                L+Inspecția de licențe-
                                -  și mărci***)  -
                                L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- Modificări (1)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Alimentației și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea unității
I. Instituții publice finanțate de la bugetul de stat
1. Direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate și unitățile subordonate
2. Agenția Națională de Consultanță Agricolă
3. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
5. Centrul de Calcul
6. Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați
7. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
8. Inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic
9. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 6.373
II. Instituții publice finanțate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare
1. Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate
2. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
4. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
5. Agenția SAPARD
6. Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor
8. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
9. Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 4.122
III. Alte unități finanțate din venituri extrabugetare
1. Agenția Domeniilor Statului
2. Institutul de Bioresurse Alimentare
3. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene
IV. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
- Unități de management al proiectului (UMP)
Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Alimentației și Pădurilor

Nr. crt. Denumirea unității
1. Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
2. Societatea Națională "Cai de Rasă" - S.A.
3. Societatea Națională a Produselor Agricole - S.A.
4. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder" - S.A.
5. Regia Națională a Pădurilor
6. Societatea Națională "Tutunul Românesc" - S.A.*)
7. Societatea Națională "Institutul Pasteur" - S.A.*)
Modificări (1)

*) În limita capitalului deținut de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii,
Alimentației și Pădurilor

- Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (sursa de finanțare: venituri extrabugetare)

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic
Nr. crt. Denumirea unității Sediul (localitatea) Zona deservită (județul)
1. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Bacău Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 15 Bacău, Neamț, Vaslui
2. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Bistrița Bistrița, str. General Grigore Bălan nr. 21 Bistrița-Năsăud, Mureș
3. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Brașov Brașov, str. Cloșca nr. 31 Brașov, Sibiu
4. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic București București, bd Magheru nr. 31, sectorul 1 Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman
5. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Buzău Buzău, str. Mareșal Antonescu nr. 5 Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea, Tulcea
6. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Caraș-Severin Reșița, str. Petru Maior nr. 69A Caraș-Severin
7. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Covasna Sfântu Gheorghe, str. Karoly nr. 5A Covasna
8. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Gorj Târgu Jiu, str. Colonel Dumitru Petrescu nr. 3 Gorj, Mehedinți, Dolj
9. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Harghita Miercurea-Ciuc, str. George Coșbuc nr. 78 Harghita
10. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Hunedoara Deva, str. Mihai Viteazul nr. 10 Alba, Hunedoara
11. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Prahova Ploiești, str. Iuliu Maniu nr. 3 Dâmbovița, Prahova
12. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Satu Mare Satu Mare, Str. Fabricii nr. 80 Maramureș, Satu Mare
13. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Sălaj Zalău, str. 1 Mai nr. 1 Bihor, Cluj, Sălaj
14. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Suceava Suceava, str. 1 Mai nr. 6 Botoșani, Iași, Suceava
15. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Timiș Timișoara, str. 16 Februarie nr. 7 Arad, Timiș
16. Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic Vâlcea Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 37 Argeș, Olt, Vâlcea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...