Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice din 28.06.2013

Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 2013 până la 16 martie 2015, fiind abrogat prin Ordin 12/2015 și înlocuit de Regulament 2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Autoritate

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (4) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

(2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizațiile și licențele din sectorul energiei electrice, în condițiile Legii nr. 123/2012 și ale prezentului regulament.

Domeniu de aplicare

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică operatorilor economici cărora li se acordă, modifică, suspendă sau li se retrag autorizații de înființare/licențe în sectorul energiei electrice.

Scop

Art. 3. -

Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile privind acordarea autorizațiilor de înființare și licențelor prevăzute de lege;

b) condițiile privind refuzul de acordare de autorizații de înființare și licențe;

c) condițiile privind modificarea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor de înființare sau a licențelor acordate.

Abrevieri

Art. 4. -

Abrevierile utilizate în textul prezentului regulament sunt următoarele:

a) SEN - Sistemul Electroenergetic Național;

b) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Definiții

Art. 5. -

În sensul prevederilor prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoritate competentă - ANRE;

b) autorizație de înființare/autorizație - act prin care se acordă unei persoane permisiunea de a realiza sau retehnologiza capacități energetice de producere a energiei electrice, emis de autoritatea competentă la solicitarea persoanei respective;

c) centrală electrică - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; o centrală electrică cuprinde una sau mai multe unități (grupuri) de producere;

d) centrală electrică de/cu cogenerare (termoficare) - ansamblul de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică și termică;

e) contribuție anuală - suma de bani percepută anual de ANRE unui titular de licență, pe întreaga durată de valabilitate a acesteia, stabilită prin ordin al ANRE;

f) exploatare comercială a unei capacități energetice - ansamblul activităților desfășurate, în baza unei licențe acordate în condițiile prezentului regulament, de un operator economic în sectorul energiei electrice sau al energiei electrice și termice produse în cogenerare;

g) licența - act administrativ prin care se acordă titularului permisiunea de a realiza exploatarea comercială a unor capacități energetice din sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii participanților la piața de energie electrică, emis de autoritatea competentă la solicitarea unei persoane fizice/juridice române sau străine;

h) modificarea autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care se aprobă modificarea autorizației/licenței și/sau a condițiilor de valabilitate ale autorizației ori licenței;

i) punere în funcțiune - totalitatea activităților prevăzute de documentația tehnică de proiectare și de reglementările în vigoare, pentru a demonstra că echipamentul și sistemele tehnologice aferente unei/unor capacități energetice se comportă în limitele prevăzute de proiect, în momentul în care aceasta/acestea se declară corespunzătoare pentru a intra în exploatare comercială;

j) operator concesionar - persoana juridică, titulară a licenței de distribuție, care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice;

k) suspendare a autorizației/licenței - emiterea de către autoritatea competentă a deciziei prin care unui titular de autorizație/licență i se retrag, parțial sau total, drepturile conferite prin actul respectiv, pentru un interval de timp determinat, autoritatea competentă putând aproba continuarea activității acestuia în regim controlat, pentru a nu afecta interesele consumatorilor de energie electrică și termică;

l) tarif de acordare/modificare a licenței/autorizației - sumă de bani percepută de autoritatea competentă de la persoane fizice/juridice care solicită acordarea ori modificarea de licențe/autorizații; tariful include o componentă corespunzătoare activității de analiză a documentațiilor primite în acest scop de la solicitant, denumită tarif de analiză;

m) titular de autorizație/licență - persoană fizică sau juridică, deținătoare a unei autorizații/licențe eliberate de către autoritatea competentă.

CAPITOLUL II Regimul autorizațiilor și licențelor în domeniul energiei electrice

Condiții generale privind acordarea de autorizații

Art. 6. -

ANRE acordă autorizații de înființare pentru lucrările de realizare sau de retehnologizare a unei capacități energetice de producere a energiei electrice, inclusiv a unei capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, dacă puterea electrică instalată totală a capacităților respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW prin retehnologizare.

Art. 7. -

Se pot desfășura fără autorizație de înființare:

a) lucrările de retehnologizare care nu implică modificări ale capacităților energetice de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, ci vizează exclusiv sistemele de supraveghere, de telecomunicații și/sau de comandă aferente acestora;

b) lucrările de realizare sau de retehnologizare a oricărei capacități energetice de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată până la 1 MW inclusiv.

Art. 8. -

ANRE stabilește durata de valabilitate a unei autorizații de înființare pe baza duratelor de timp necesare pentru a finaliza lucrările de instalare și de punere în funcțiune a capacităților energetice autorizate și a propunerii primite de la solicitantul autorizației sau de la titularul autorizației în cazul în care acesta solicită prelungirea valabilității autorizației.

Art. 9. -

(1) Autorizația de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unei capacități energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, având în componență mai multe grupuri de producere, poate conține o etapizare a punerii în funcțiune a grupurilor de producere conform documentației transmise de solicitant.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), pentru a exploata comercial capacitățile energetice puse în funcțiune etapizat, deținătorul acestora poate solicita acordarea/modificarea licenței, continuând derularea lucrărilor rămase de executat conform autorizației de înființare acordate pentru proiectul investițional respectiv până la încetarea duratei de valabilitate a acesteia.

Condiții generale privind acordarea de licențe

Art. 10. -

(1) Activitățile care se desfășoară pe bază de licențe acordate de ANRE sunt:

a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice;

b) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare; Referințe în jurisprudență (1)

c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

d) prestarea serviciului de sistem;

e) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;

f) administrarea piețelor centralizate de energie electrică;

g) activitatea de furnizare a energiei electrice.

(2) În categoria activităților prevăzute la alin. (1) lit. b) intră și exploatarea comercială a capacităților de producere separată a energiei termice care sunt amplasate în incinte comune cu capacitățile de cogenerare, având conexiuni tehnologice, precum și administrare și operare comune cu aceste capacități de cogenerare.

(3) Exploatarea comercială a capacităților energetice se poate desfășura fără licență în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (5) și (6) din Legea nr. 123/2012.

(4) Clientul casnic deținător al unei capacități de producere a energiei electrice, respectiv electrice și termice în cogenerare racordate la rețea având puterea electrică mai mică decât 100 kW, poate exploata comercial aceste capacități energetice fără licență, indiferent de modul de racordare prin racord comun sau distinct de locul de consum al respectivului client casnic.

(5) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. g) se poate desfășura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără ca aceasta să dețină licența acordată de autoritatea competentă, dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) între statul român și statul membru al Uniunii Europene în care persoana juridică respectivă este înregistrată ca titular de licență s-a încheiat un acord, care este în vigoare, privind recunoașterea reciprocă a valabilității licențelor acordate pentru a desfășura pe teritoriul național activități comerciale în sectorul energiei electrice; și

b) persoana juridică străină deține o licență valabilă pentru activitatea respectivă, acordată de autoritatea competentă a statului membru.

Art. 11. -

Pentru activitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și b) se acordă o licență comună pentru producerea energiei electrice și a celei termice în cogenerare.

Art. 12. -

Pentru activitățile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) și d), precum și pentru administrarea pieței de echilibrare care se încadrează la art. 10 alin. (1) lit. f), desfășurate de operatorul de transport și de sistem, se acordă o licență comună.

Art. 13. -

(1) Durata de valabilitate a unei licențe se stabilește de ANRE, având în vedere datele transmise de solicitantul licenței la acordarea acesteia, sau de titularul licenței în cazul în care acesta solicită prelungirea valabilității licenței și este de maximum:

a) 25 de ani, pentru oricare dintre licențele menționate la art. 10 alin. (1) lit. a) -f);

b) 10 ani, în cazul licenței pentru furnizarea energiei electrice, menționate la art. 10 alin. (1) lit. g).

(2) Duratele de valabilitate prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite, în condițiile prezentului regulament, cu cel mult aceleași perioade maxime inițiale.

Art. 14. -

Titularul licenței prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) are dreptul de a presta serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice proprii, aferente capacităților energetice obiect al licenței respective, cu acordul operatorului de rețea la care este racordat, precum și de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice la utilizatori ai acestor rețele.

Solicitanții de autorizații/licențe

Art. 15. -

(1) Pot solicita acordarea de autorizații/licențe persoanele juridice/fizice române sau străine.

(2) O persoană juridică străină poate solicita acordarea de autorizații/licențe numai dacă a constituit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizației/licenței necesare desfășurării activităților sale.

(3) Persoanele fizice au dreptul de a exploata comercial capacități energetice de producere a energiei electrice și termice în cogenerare a căror putere electrică instalată este de până la 1 MW inclusiv.

(4) ANRE acordă persoanelor fizice licențe pentru exploatarea comercială a capacităților energetice de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, a căror putere electrică instalată este cuprinsă între 100 kW și 1 MW inclusiv.

(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (4) pot fi cetățeni români sau cetățeni ai altor state din cadrul Uniunii Europene, care dovedesc autorității competente că îndeplinesc dispozițiile legii privind organizarea și desfășurarea pe teritoriul României a unor activități economice de către persoanele fizice.

Art. 16. -

(1) Nu îndeplinesc condițiile legii pentru a solicita autorizații/licențe următoarele categorii de operatori economici:

a) operatorii economici la care s-a deschis procedura generală de insolvență sau procedura de faliment;

b) operatorii economici care au fost sancționați de ANRE, într-o perioadă de 5 ani anterioară datei de înregistrare a cererii, prin retragerea unei autorizații/licențe deținute în calitate de titulari;

c) operatorii economici care se află în situația prevăzută la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 123/2012.

(2) ANRE nu acordă autorizații/licențe operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).

CAPITOLUL III Procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor și licențelor

Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizații și licențe

Art. 17. -

(1) Pentru obținerea unei autorizații/licențe, solicitantul depune la ANRE o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament, însoțită de documentele necesare acordării autorizației/licenței conform prezentului regulament.

(2) Cererea și documentele anexate acesteia, prevăzute la alin. (1), precum și corespondența purtată între solicitant și ANRE se redactează în limba română.

(3) Solicitantul transmite autorității competente documentele care trebuie anexate la cererea sa pe suport hârtie și, dacă este necesar, pe suport electronic, la solicitarea ANRE.

(4) La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizații/licențe, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, conform prevederilor legale. Tariful de analiză:

a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizației/licenței, care se percepe în legătură cu soluționarea favorabilă a cererii respective;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care ANRE refuză acordarea sau modificarea autorizației/licenței, sau clasează documentația, deoarece acesta reprezintă contravaloarea activității de analiză a documentației anexate cererii respective.

(5) Solicitările primite de ANRE în cazul cărora se constată că nu a fost efectiv virată în contul ANRE suma aferentă tarifului de analiză se înregistrează cu caracter de corespondență și nu se cuprind în planul de lucru; acestea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plății, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii.

Art. 18. -

La cererea de acordare a autorizației/licenței, persoanele juridice anexează:

a) certificatul constatator, în original sau în copie, cu mențiunea "conform cu originalul", emis de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la ANRE;

b) extrase, în copie, din ultima situație financiară depusă conform legii de solicitant la organele fiscale competente, anterior înregistrării la ANRE a cererii de acordare a autorizației/licenței, cuprinzând prima pagină din aceste situații financiare, cu dovada înregistrării la organele fiscale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi; în cazul solicitantului care depune cererea de acordare a unei autorizații/licențe pe parcursul anului în care a fost înființat, se va anexa copia ultimei balanțe lunare de verificare;

c) declarațiile pe propria răspundere ale acționarilor/ asociaților deținători ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului, întocmite conform modelului nr. 2.1 din anexa nr. 2.

Documente specifice care se solicită la acordarea autorizației/licenței

Art. 19. -

(1) La cererea de acordare a unei autorizații de înființare, solicitantul anexează, în plus față de documentele prevăzute la art. 18, următoarele documente:

a) actele - în copie - prin care solicitantul autorizației a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deținător cu orice titlu legal al terenului și/sau construcției, pe care/în care se amplasează capacitățile energetice care se înființează/retehnologizează;

b) extrasele de carte funciară, eliberate în anul solicitării autorizației, care dovedesc intabularea în cartea funciară a drepturilor asupra bunurilor imobile prevăzute la lit. a);

c) tabel cu evidența terenurilor/construcțiilor și a actelor doveditoare a drepturilor solicitantului autorizației asupra acestor bunuri imobile, întocmit conform modelului nr. 3.1 din anexa nr. 3;

d) dovada notificării intenției de realizare/retehnologizare de capacități energetice, transmisă autorității administrației publice locale, în vederea informării publice;

e) dovada publicării în mass-media, de regulă locală, a intenției de realizare/retehnologizare de capacități energetice;

f) indicatorii tehnico-economici ai investiției/capacității energetice pentru a cărei realizare este necesară autorizația de înființare, aprobați de către persoanele împuternicite ale solicitantului;

g) memoriul de prezentare/explicativ, în care solicitantul include date tehnico-economice referitoare la fiecare dintre capacitățile energetice obiect al lucrărilor pentru care se solicită acordarea autorizației de înființare, completate într-un tabel având formatul prevăzut în anexa nr. 4, precum și orice precizări pe care solicitantul le consideră utile, referitoare la înțelegerea opțiunilor sale tehnice, de finanțare a investiției sau explicații cu privire la documentele depuse;

h) documente privind sursele de finanțare a lucrărilor: capitalurile disponibile ale investitorului alocate pentru respectiva investiție de către operatorul economic, documente angajante emise de instituții bancare (cum ar fi linii de credit/credite, scrisori de confort), împrumuturile acordate de instituții bancare, persoane fizice/juridice, de organisme naționale sau internaționale care acordă finanțare nerambursabilă, emisiunea de acțiuni, prin care se atrag capitaluri de pe piață etc.;

i) avizul tehnic de racordare în termen de valabilitate, însoțit de contractul de racordare în cazul în care acesta a fost încheiat;

j) acordul de mediu sau decizia privind încadrarea proiectului, emisă de autoritatea competentă pentru protecția mediului;

k) planul de amplasament al capacităților energetice, pe care sunt reprezentate zonele de protecție și de siguranță aferente acestora, stabilite în conformitate cu normele tehnice în vigoare; planul/planurile trebuie să cuprindă informațiile necesare privind identificarea terenurilor ocupate de componentele capacității energetice și poziționarea lor în raport cu alte obiective existente sau în curs de înființare în zona geografică respectivă;

l) declarația solicitantului autorizației potrivit căreia, la stabilirea amplasamentelor capacităților energetice supuse autorizării, au fost identificate obiectivele existente sau în curs de înființare conform unor autorizații în vigoare, aflate în vecinătatea capacităților energetice, față de care sunt stabilite distanțe de siguranță în normele tehnice în vigoare, și că au fost respectate distanțele de siguranță față de obiectivele identificate. Declarația va avea anexat tabelul întocmit conform modelului nr. 3.2 din anexa nr. 3;

m) notă privind etapele de realizare a lucrărilor ce urmează a se desfășura pe baza autorizației de înființare solicitate și de punere în funcțiune a capacităților rezultate, precum și durata totală a proiectului investițional;

n) declarație pe propria răspundere a solicitantului potrivit căreia pentru proiectarea și executarea lucrărilor de instalații electrice care fac obiectul autorizației de înființare sunt/vor fi angajați doar contractori/subcontractori atestați de ANRE conform legislației în vigoare.

(2) În cazul în care solicitantul a întreprins etapele de natură precontractuală în vederea obținerii resurselor de finanțare a capacităților energetice, acesta are obligația de a transmite la ANRE, într-un termen stabilit în condițiile asociate autorizației de înființare, contractele care asigură finanțarea lucrărilor care fac obiectul autorizației, sub sancțiunea suspendării autorizației de înființare.

Art. 20. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice în cogenerare, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, solicitantul persoană juridică anexează:

a) adresele amplasamentelor unde sunt instalate capacitățile de producere a energiei electrice a căror exploatare necesită acordarea licenței solicitate;

b) specificațiile tehnice ale capacităților energetice prevăzute la lit. a), respectiv ale grupurilor de producere a energiei electrice aferente acestora, incluzând parametrii nominali de funcționare și anii de punere în funcțiune, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 4;

c) specificațiile tehnice ale rețelelor electrice proprii aferente acestora - stații electrice, posturi de transformare, linii electrice - utilizate de solicitantul licenței pentru evacuarea în SEN a puterii electrice produse, precum și pentru racordarea altor persoane fizice sau juridice, însoțite de schemele electrice monofilare ale acestor instalații; pe aceste scheme vor fi indicate punctele de delimitare ale instalațiilor/rețelelor electrice ale solicitantului față de cele care aparțin operatorilor de rețea și utilizatorilor racordați la acestea;

d) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând entitatea organizatorică responsabilă cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

e) fișa cu privire la personal - respectiv structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența, din care trebuie să facă parte cel puțin un electrician autorizat; în cazul în care solicitantul nu are angajat un electrician autorizat, acesta poate prezenta un contract de servicii pentru realizarea activităților legate de operarea și mentenanța instalațiilor electrice, încheiat cu un operator economic atestat de ANRE;

f) cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenței solicitate ca urmare a desfășurării activităților ce fac obiectul acesteia;

g) procese-verbale de recepție a punerii în funcțiune a capacităților energetice, încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție, în cazul capacităților energetice noi sau retehnologizate;

h) documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosință asupra capacităților energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenței;

i) documente emise de operatorul de transport și de sistem sau de un operator de distribuție prin care se confirmă că noile capacități energetice sau capacitățile energetice retehnologizate îndeplinesc cerințele tehnice privind funcționarea în cadrul SEN;

j) documente care atestă demararea de către solicitant a procedurii necesare pentru obținerea autorizației de mediu.

(2) În vederea acordării licenței pentru exploatarea comercială a unei capacități de producere a energiei electrice având o putere electrică instalată totală mai mică sau egală cu 1 MW, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), c), i), k) și l), precum și la alin. (1) lit. b), c), f), g), h) și j) din prezentul articol.

Art. 21. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, precum și pentru administrarea pieței de echilibrare, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic, organizatoric și de resurse umane de desfășurare a acestor activități.

(2) Prezentarea cadrului tehnic de desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1) va cuprinde:

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv stațiile electrice din rețeaua electrică de transport;

b) puterea totală instalată în transformatoarele stațiilor electrice din rețeaua electrică de transport;

c) scheme electrice monofilare, pe care se pot localiza punctele de delimitare între rețeaua electrică de transport aflată în exploatarea solicitantului licenței și instalațiile unor operatori de transport și de sistem din țările învecinate, respectiv ale producătorilor, operatorilor de distribuție a energiei electrice sau clienților deserviți;

d) lista și datele tehnice referitoare la sistemele de dispecerizare exploatate, precum și dotările tehnice și fizice utilizate (infrastructura informatică și de comunicații, clădiri, sofware, alte sisteme tehnice etc.);

e) lista și date referitoare la platforma utilizată pentru piața de echilibrare, precum și la dotările tehnice și fizice aferente acesteia (infrastructura informatică și de comunicații, clădiri, software, alte sisteme tehnice etc.);

f) documentele care probează dreptul de proprietate sau de folosință asupra capacităților energetice respective, pentru a căror exploatare comercială operatorul economic solicită acordarea licenței;

g) procese-verbale de recepție a punerii în funcțiune a capacităților energetice, încheiate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 51/1996, în cazul capacităților energetice noi sau retehnologizate;

h) avizele tehnice de racordare emise solicitantului de licență de operatorii de rețea la care instalațiile acestuia sunt racordate, conform reglementărilor aplicabile;

i) contractul de concesiune prin care a dobândit dreptul de folosință asupra rețelei electrice de transport proprietate publică a statului, precum și contractele prin care a dobândit dreptul de proprietate asupra celorlalte componente ale rețelei electrice de transport.

(3) Prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane de desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1) va cuprinde:

a) organigrama operatorului economic solicitant al licenței, valabilă la data solicitării licenței;

b) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activităților pentru care se solicită licența, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizați, raportat la volumul activităților desfășurate/instalațiilor gestionate; la personalul propriu se poate adauga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităților legate de operarea și mentenanța instalațiilor electrice.

(4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) și (3), solicitantul licenței va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfășurarea activităților obiect al licenței solicitate, în anul acordării acesteia.

Art. 22. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru activitatea de administrare a unei/unor piețe centralizate de energie electrică, solicitantul va anexa la cererea sa, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric și de resurse umane necesar desfășurării acestei activități.

(2) Prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va cuprinde:

a) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

b) regulamentul de organizare și funcționare sau manualul de asigurare a calității al operatorului economic solicitant, integral sau în extras, din care trebuie să rezulte atribuțiile și responsabilitățile departamentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită licența, cu referire la angajarea și pregătirea personalului alocat activității respective;

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența;

d) lista piețelor centralizate de energie electrică și de certificate verzi pe care solicitantul intenționează să le administreze în baza licenței, conform reglementărilor ANRE;

e) lista cuprinzând principalele produse software aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul administrării pieței/piețelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. d), cu precizări privind deținerea drepturilor de utilizare a acestor produse software;

f) lista cuprinzând mijloacele tehnice și fizice alocate de solicitant administrării pieței/piețelor centralizate de energie electrică prevăzute la lit. d), precum ar fi clădiri, elementele de infrastructură informatică și de comunicații și alte sisteme tehnice etc.;

g) proceduri interne de lucru care să confirme asigurarea protecției informațiilor sensibile comercial pe care solicitantul le obține și le gestionează în activitatea de administrare a piețelor centralizate de energie electrică.

(3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puțin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenței, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:

a) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanță de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;

b) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant;

c) resurse financiare dobândite prin convenții încheiate de solicitant cu asociații și/sau acționarii săi.

(4) Solicitantul va anexa cererii și o declarație scrisă, prin care se angajează să mențină, pe durata de valabilitate a licenței, nivelul cumulat al resurselor identificate pe tipuri la alin. (3) cel puțin la valoarea dovedită inițial.

(5) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) pot fi incluse în garanția financiară pe care solicitantul are obligația de a o constitui și menține pe durata de valabilitate a licenței.

(6) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), (3) și (4), solicitantul licenței va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfășurarea activităților obiect al licenței solicitate, în anul acordării acesteia.

Art. 23. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de distribuție a energiei electrice, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului tehnic și a celui organizatoric și de resurse umane necesar desfășurării acestei activități.

(2) Prezentarea cadrului tehnic va cuprinde:

a) tabele centralizatoare, pentru liniile electrice, respectiv stațiile electrice și posturile de transformare de medie și înaltă tensiune, cu specificarea unor date tehnice, cum ar fi tensiuni nominale, puteri instalate în transformatoarele stațiilor electrice din rețeaua electrică de distribuție, lungimi ale liniilor din cadrul acestei rețele;

b) schemele electrice monofilare la medie și înaltă tensiune, pe care sunt reprezentate punctele de delimitare între instalațiile de distribuție exploatate de solicitantul licenței și instalațiile operatorului de transport și de sistem, respectiv ale producătorilor sau ale altor operatori de distribuție a energiei electrice;

c) indicatori cantitativi globali privind instalațiile electrice de joasă tensiune, cu specificarea tensiunilor nominale, a lungimilor liniilor electrice și a branșamentelor;

d) numărul utilizatorilor racordați la instalațiile solicitantului licenței, defalcat pe tipuri de utilizatori, cu precizarea puterii totale aprobate pentru fiecare tip de utilizatori; în cazul capacităților de producere a energiei electrice se va prezenta defalcat și pe tipuri de surse de energie primară;

e) avizele tehnice de racordare emise solicitantului de licență de operatorii de rețea la care instalațiile acestuia sunt racordate, conform reglementărilor aplicabile.

(3) Prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va cuprinde:

a) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

b) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența, din care trebuie să facă parte un număr suficient de electricieni autorizați, raportat la volumul activităților desfășurate/instalațiilor gestionate; la personalul propriu se poate adăuga personalul asigurat de un operator economic atestat de ANRE cu care solicitantul a încheiat un contract de servicii pentru realizarea activităților legate de operarea și mentenanța instalațiilor electrice.

(4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) și (3), solicitantul licenței va transmite:

a) cifra de afaceri estimată a se realiza din desfășurarea activităților obiect al licenței solicitate, în anul acordării acesteia;

b) dovada îndeplinirii condițiilor de separare a activității, potrivit legii, în cazul operatorilor concesionari;

c) copia contractului de concesiune încheiat cu autoritatea concedentă, în cazul operatorilor concesionari.

Art. 24. -

(1) În vederea acordării unei licențe pentru furnizarea de energie electrică, solicitantul persoană juridică va anexa cererii sale, pe lângă documentele prevăzute la art. 18, o prezentare a cadrului organizatoric și de resurse umane necesar desfășurării acestei activități.

(2) Prezentarea cadrului organizatoric și de resurse umane va cuprinde:

a) precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în care urmează a se desfășura activitatea aferentă furnizării de energie electrică;

b) organigrama operatorului economic solicitant, valabilă la data solicitării licenței, indicând departamentul responsabil cu desfășurarea activității pentru care se solicită licența;

c) fișa cu privire la personal - structura personalului, pe specialități, care atestă calificarea personalului alocat activității pentru care se solicită licența.

(3) Solicitantul va anexa cererii documente din care să rezulte că dispune de cel puțin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României valabil la data înregistrării cererii de acordare a licenței, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:

a) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor de la ultima balanță de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;

b) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază operatorul economic solicitant;

c) resurse financiare dobândite prin convenții încheiate de solicitant cu asociații și/sau acționarii săi.

(4) Solicitantul va anexa cererii și o declarație scrisă, prin care se angajează să mențină, pe durata de valabilitate a licenței, nivelul resurselor identificate pe tipuri la alin. (3), cel puțin la valoarea dovedită inițial.

(5) Sumele din categoria celor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) pot fi incluse în garanția financiară pe care solicitantul are obligația să o constituie și să o mențină pe durata de valabilitate a licenței.

(6) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), (3) și (4) solicitantul licenței va notifica în scris cifra de afaceri estimată a se realiza din desfășurarea activităților obiect al licenței solicitate, în anul acordării acesteia.

(7) Solicitantul licenței pentru furnizarea energiei electrice care este și titular al unei licențe din cele prevăzute la alin. 10 alin. (1) lit. a) sau b) nu are obligația de a depune documentele prevăzute la alin. (3) și (4), dacă valoarea contabilă netă a activelor alocate activității de producere a energiei electrice sau energiei electrice și termice în cogenerare depășește echivalentul în lei a valorii de 1.000.000 euro.

Art. 25. -

La cererea de acordare a unei licențe pentru exploatarea comercială a unei capacități de producere a energiei electrice, persoana fizică solicitantă va anexa:

a) copia actului de identitate, în cazul cetățenilor români;

b) copia pașaportului și a actelor din care rezultă reședința din România, în cazul cetățenilor străini;

c) declarația pe proprie răspundere, întocmită conform modelului 2.2 din anexa nr. 2;

d) certificatul constatator în original sau în copie, cu privire la situația și înregistrarea ca persoană fizică prestatoare, în mod independent, a unei activități economice, eliberat de oficiul registrului comerțului, cu cel mult 30 de zile înainte de a fi depus la ANRE;

e) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), c), i), k) și l), precum și la art. 20 alin. (1) lit. b), c), f) și h).

Soluționarea cererii de acordare a autorizației/licenței

Art. 26. -

(1) ANRE analizează dacă documentația depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament și, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoștință completările, corecturile sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute de ANRE în termen de maximum 90 de zile de la primirea cererii de completare a documentației.

(3) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentația nu are caracter complet, aceasta se clasează automat, ANRE notificând, în acest sens, solicitantul.

(4) ANRE emite decizia de acordare a autorizației/licenței în termen de 60 de zile de la data la care documentația anexată de solicitant cererii sale este completă și corespunde prevederilor prezentului regulament.

(5) În cazul în care documentația nu corespunde cerințelor prezentului regulament, ANRE emite decizie privind refuzul de acordare a autorizației/licenței.

(6) În cazul solicitării de autorizații de înființare pentru realizarea/retehnologizarea unor unități/capacități de producere din surse regenerabile de energie sau în cogenerare de înaltă eficiență, precum și de licențe, pentru exploatarea comercială a acestora, termenul prevăzut la alin. (4) va fi redus la 30 de zile, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Art. 27. -

În procesul de analiză a documentației, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:

a) să convoace, la sediul autorității competente, reprezentanții împuterniciți ai solicitantului, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;

b) să verifice, la fața locului, situația/documentele existente, la solicitarea direcției generale de specialitate;

c) să solicite orice documente a căror obligație de prezentare rezultă din actele juridice ulterioare prezentului regulament.

Art. 28. -

(1) La acordarea sau refuzul de acordare a autorizației/licenței, se iau în considerare următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:

a) eligibilitatea solicitantului, prin raportare la prevederile art. 15 și 16;

b) completitudinea documentației, inclusiv în raport cu explicațiile furnizate la solicitarea ANRE cu privire la îndeplinirea cerințelor înscrise în prezentul regulament;

c) existența unui cadru tehnico-organizatoric, inclusiv asigurarea personalului calificat, care să permită solicitantului îndeplinirea condițiilor asociate autorizației/licenței;

d) asigurarea resurselor financiare necesare activității pentru care s-a solicitat acordarea autorizației/licenței, evaluată pe baza disponibilităților dovedite cu documentele prevăzute în prezentul regulament;

e) eficiența energetică a capacităților energetice pentru care s-a solicitat acordarea autorizației/licenței, raportată la mărimile și valorile de referință stabilite de autoritatea competentă;

f) alte elemente din cele prevăzute la art. 9 alin. (7) din Legea nr. 123/2012.

(2) În cazul solicitării unei autorizații de înființare, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1) se iau în considerare rezultatele verificărilor privind:

a) îndeplinirea condițiilor legale de amplasare a capacităților energetice pentru care s-a solicitat autorizația de înființare în raport cu obiectivele construite sau cu cele în curs de autorizare de către autoritatea competentă din aceeași zonă; în acest sens se verifică respectarea normelor de delimitare a zonelor de protecție și de siguranță aprobate de ANRE privind poziționarea în teren a capacităților energetice pentru care se solicită autorizația, față de alte obiective cu care acestea se învecinează;

b) îndeplinirea condițiilor legale privind racordarea la rețeaua electrică a capacităților energetice.

Art. 29. -

(1) După finalizarea procesului de analiză a documentației depuse de solicitant, compartimentul de specialitate din cadrul ANRE întocmește un raport prin care se propune Comitetului de reglementare al ANRE modul de soluționare a cererii solicitantului.

(2) Autorizația/licența acordată de ANRE este valabilă împreună cu condițiile generale și specifice anexate, care sunt parte integrantă a acesteia și care conțin, în principal:

a) date privind titularul autorizației/licenței;

b) obiectul autorizației/licenței;

c) durata de valabilitate a autorizației/licenței;

d) drepturile și obligațiile titularului de autorizație/licență;

e) condițiile privind transferul, modificarea, suspendarea, retragerea autorizației/licenței;

f) condițiile în care autoritatea competentă este îndreptățită să aplice sancțiuni titularului de autorizație/licență.

Art. 30. -

ANRE decide motivat și în ședință publică, prin Comitetul de reglementare, acordarea, modificarea, suspendarea, retragerea sau refuzul acordării autorizației/licenței.

Art. 31. -

(1) În cazul acordării autorizației/licenței, ANRE comunică titularului acesteia:

a) decizia președintelui autorității competente privind acordarea autorizației/licenței;

b) formularul autorizației/licenței, întocmit conform modelelor prevăzute în anexa nr. 5;

c) condițiile asociate autorizației/licenței, care constituie parte integrantă a acesteia.

(2) În cazul refuzului de acordare a autorizației/licenței, ANRE comunică solicitantului acesteia decizia privind refuzul de acordare a autorizației/licenței, care conține motivele neacordării acesteia.

CAPITOLUL IV Condițiile în care se modifică autorizațiile sau licențele acordate

Art. 32. -

La cererea titularilor sau din proprie inițiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, modificarea autorizațiilor/licențelor acordate, în următoarele situații:

a) în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor/licențelor sau a unor evenimente care afectează substanțial sau care conduc la imposibilitatea desfășurării activităților autorizate/licențiate;

b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație/licență determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului, a capitalului social sau a patrimoniului;

c) când se impune actualizarea specificațiilor tehnice prevăzute în autorizație/licență (cum ar fi punerea în funcțiune/casarea sau conservarea unor capacități energetice, delimitarea teritorială a zonei geografice în care se poate desfășura activitatea respectivă etc.);

d) când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizații de înființare acordate, în situația în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depășește data la care expiră autorizația;

e) când titularul solicită extinderea duratei de valabilitate a unei licențe acordate, în situația în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13.

Art. 33. -

În cazul situațiilor prevăzute la art. 32 lit. a), modificarea autorizațiilor/licențelor se face din inițiativa ANRE, cu respectarea egalității de tratament a titularilor și în raport cu natura situației care a determinat modificarea. ANRE comunică titularilor de autorizație/licență modificările survenite.

Art. 34. -

(1) Situațiile prevăzute la art. 32 lit. b), cu excepția divizării sau fuziunii, sunt notificate autorității competente de către titularii de autorizații/licențe, în termen de 30 de zile de la apariția acestora.

(2) Divizarea sau fuziunea titularilor de autorizații/licențe este notificată ANRE cu cel puțin 60 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea de divizare/fuziune potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizații/licențe.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) sau (2) va fi însoțită de cererea de modificare a autorizațiilor/licențelor, la care se vor anexa documentele care dovedesc, în condițiile legii, cazurile de modificare a statutului titularului de autorizație/licență prevăzute la art. 32 lit. b).

Art. 35. -

(1) În cazul situațiilor prevăzute la art. 32 lit. b), ANRE examinează cererea de modificare și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

a) retragerea autorizațiilor/licențelor inițiale și eliberarea unor autorizații/licențe noi;

b) modificarea autorizațiilor/licențelor acordate.

(2) Până la modificarea autorizației/licenței ca urmare a schimbării denumirii titularului de autorizație/licență, acesta are dreptul să își desfășoare activitatea pentru care a fost autorizat/licențiat în baza autorizației/licenței existente, dar nu mai mult de 90 de zile de la data schimbării denumirii.

Art. 36. -

(1) Titularul solicită ANRE modificarea autorizației/licenței, în sensul extinderii duratei de valabilitate a acesteia, cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării; solicitarea va fi însoțită de documentele prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz.

(2) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), ANRE își rezervă dreptul de a nu lua în considerare cererea, titularul fiind obligat să solicite o nouă licență/autorizație.

(3) La cererea de prelungire a valabilității unei autorizații potrivit art. 32 lit. d), titularul acesteia va anexa:

a) o notă cu privire la necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a autorizației;

b) documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. i) și j), în termen de valabilitate, sau documente referitoare la prelungirea duratei de valabilitate a acestora, după caz.

(4) La cererea de prelungire a valabilității unei licențe potrivit art. 32 lit. e), titularul acesteia va anexa:

a) certificatul constatator, în original sau în copie, cu privire la înregistrarea și situația titularului de licență, eliberat de oficiul registrului comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE;

b) declarație cu privire la modificarea sau menținerea elementelor care au stat la baza acordării licenței a cărei valabilitate urmează să înceteze; în cazul modificării, se vor preciza elementele care s-au modificat;

c) adrese ale sediilor prin intermediul cărora titularul își desfășoară activitatea sau poate fi contactat, necesar a fi actualizate, dacă au intervenit modificări ale acestora;

d) dovada că îndeplinește condițiile menționate la art. 22 alin. (3) sau la art. 24 alin. (3), privitoare la resursele financiare, în cazul solicitării privind prelungirea valabilității unei licențe din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) sau g);

e) declarație scrisă, prin care se angajează să mențină, pe durata de valabilitate a licenței, nivelul resurselor financiare prevăzute la art. 22 alin. (3) sau la art. 24 alin. (3), după caz.

CAPITOLUL V Procedura de suspendare și de retragere a autorizațiilor și licențelor

Art. 37. -

(1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizației de înființare, respectiv al licenței a obligațiilor sale legale, prevăzute în legislația primară sau cea secundară, precum și în caz de nerespectare a condițiilor asociate licenței/autorizației, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, ANRE va aplica măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.

(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului de autorizație/licență, ANRE dispune, după caz:

a) acordarea unui termen de conformare de maximum 6 luni titularului autorizației/licenței respective, în cazul în care situația creată se poate remedia, sub sancțiunea suspendării autorizației/licenței;

b) retragerea autorizației/licenței, în cazul în care situația creată este iremediabilă.

(3) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului de autorizație/licență, ANRE dispune, după caz:

a) suspendarea autorizației/licenței pe o perioadă fixată, pentru remedierea situației create, dacă aceasta este remediabilă; sau

b) retragerea autorizației/licenței, dacă situația creată este iremediabilă.

Art. 38. -

(1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 37, ANRE suspendă titularului autorizația și/sau licența în următoarele situații:

a) la cererea motivată, transmisă de titularul autorizației/licenței și acceptată de ANRE;

b) dacă altă entitate juridică a suspendat valabilitatea unuia dintre actele care au stat la baza acordării autorizației/licenței (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) conform prevederilor prezentului regulament;

c) dacă înființarea capacităților energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acesteia pune în pericol sau dăunează persoanelor fizice, proprietății și/sau mediului înconjurător;

d) pe parcursul verificărilor întreprinse de ANRE cu privire la o contestație având ca obiect acordarea autorizației/licenței.

(2) În cazul în care înființarea capacităților energetice s-a realizat cu încălcarea drepturilor de proprietate și/sau folosință asupra unor bunuri imobile ale altor persoane fizice/juridice, suspendarea autorizației/licenței se realizează numai pe baza unei hotărâri judecătorești care stabilește încălcarea drepturilor respective.

Art. 39. -

(1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 37, ANRE retrage titularului autorizația și/sau licența în următoarele situații:

a) la cererea motivată a titularului autorizației/licenței, acceptată de ANRE, inclusiv atunci când titularul licenței se află în procedura generală de insolvență și nu desfășoară activități din categoria celor permise de licența respectivă;

b) în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului;

c) la încetarea concesiunii sau a locațiunii capacității energetice exploatate ori la vânzarea acesteia de către titular;

d) în cazurile în care anularea de către emitent sau expirarea valabilității unuia dintre actele (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării autorizației/licenței conform prevederilor prezentului regulament este iremediabilă, conducând la imposibilitatea desfășurării activităților permise de autorizație/licență sau a respectării condițiilor asociate acestora;

e) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile în sau pe care se amplasează capacitățile energetice, care a stat la baza acordării autorizației/licenței, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) ca rezultat al unei contestații referitoare la acordarea autorizației/licenței, care a fost soluționată favorabil;

g) în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricționare sau de interzicere a activității, hotărâri judecătorești etc.) emise de o autoritate publică care atestă că înființarea/funcționarea capacităților energetice sau a uneia ori mai multora dintre componentele acesteia pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietății și/sau mediului înconjurător;

h) la solicitarea operatorului de transport și sistem, pentru neîndeplinirea repetată a obligațiilor de plată ca parte responsabilă cu echilibrarea sau pentru neplata repetată a contribuției de cogenerare, conform reglementărilor ANRE;

i) în situația neîndeplinirii repetate de către furnizorii de energie electrică a obligațiilor de achiziție a certificatelor verzi, conform reglementărilor ANRE.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor de plată se consideră a fi repetată conform alin. (1) lit. h) și i) atunci când există cel puțin două facturi neachitate care se referă la creanțe certe, lichide și exigibile.

(3) Titularul autorizației și/sau licenței este obligat să notifice autorității competente situațiile menționate la alin. (1) lit. b)-e), în termen de 8 zile de la apariția acestora.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 40. -

Autorizațiile de înființare, precum și licențele care au fost acordate de ANRE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite desfășurarea unor activități în domeniul energiei electrice își mențin valabilitatea până la expirarea acestora.

Art. 41. -

(1) Autorizația de înființare/licența poate fi transferată unei alte persoane fizice sau juridice, în condițiile prezentului articol.

(2) Transferul autorizației de înființare/licenței se notifică ANRE cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv împreună cu documentele care probează operațiunea de transfer, precum și cu certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului cu privire la operatorul economic care preia autorizația de înființare/licența.

(3) Până la data la care transferul autorizației de înființare/licenței devine efectiv, ANRE emite, prin decizie a președintelui ANRE, o autorizație de înființare/licență provizorie operatorului economic care preia activitatea ce face obiectul autorizației/licenței.

(4) Autorizația de înființare/licența provizorie este valabilă până la data la care titularul acesteia obține autorizația de înființare/licența cu caracter definitiv emisă în condițiile prezentului regulament, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii acesteia.

(5) În vederea emiterii autorizației de înființare/licenței provizorii, operatorul economic care preia autorizația de înființare/licența achită în avans la ANRE un tarif de acordare a autorizației/licenței provizorii în valoare de 25% din tariful minim de acordare a unei autorizații de înființare/licențe stabilit prin ordin al președintelui ANRE.

Art. 42. -

(1) Dacă în urma acțiunii de control întreprinse de ANRE se stabilește că titularul autorizației/licenței nu a respectat legea sau una ori mai multe dintre condițiile autorizației/licenței, ANRE poate aplica, în temeiul legii, amenzi contravenționale.

(2) Aplicarea și/sau plata oricărei amenzi contravenționale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/de a retrage autorizația în condițiile prezentului regulament.

Art. 43. -

Deciziile autorității competente cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea autorizației/licenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București în condițiile art. 5 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Art. 44. -

(1) ANRE pune la dispoziție, pentru consultare publică, oricare dintre documentele elaborate, în vederea soluționării unei cereri cu privire la acordarea, refuzul acordării, modificarea, suspendarea sau retragerea unei autorizații/licențe.

(2) Nu pot face obiect al accesului public documentele care conțin:

a) date care constituie secret de stat;

b) datele cu caracter de secret de serviciu/de afaceri;

c) datele cu caracter confidențial, conform prevederilor contractelor încheiate de operatorii economici, al căror caracter confidențial a fost notificat ANRE;

d) date care pot compromite sau împiedica o investiție în curs.

Art. 45. -

(1) ANRE percepe tarife pentru acordarea/modificarea autorizațiilor/licențelor, în condițiile legii.

(2) Pe toată durata de valabilitate a unei licențe, care include și durata de suspendare a licenței în cazul în care are loc suspendarea acesteia, titularul licenței plătește în contul autorității competente o contribuție anuală.

(3) Nivelul tarifelor de acordare/modificare a autorizațiilor/licențelor, inclusiv al tarifelor de analiză, precum și al contribuției anuale se stabilește prin ordin al președintelui ANRE.

Art. 46. -

Persoanele fizice titulare de licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice pe care le dețin, acordate în condițiile prezentului regulament, datorează ANRE o contribuție anuală de 10% din contribuția minimă anuală stabilită prin ordin al ANRE.

Art. 47. -

ANRE publică pe pagina de internet a instituției informații actualizate privind autorizațiile și licențele acordate/respinse, suspendate și/sau retrase.

Art. 48. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

MODELUL Nr. 1.1

Domnule Președinte,

Subsemnatul  (prenumele și numele), în calitate de . .. .. .. (director general/administrator unic) la operatorul economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub denumirea . .. .. . (denumirea companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome), având forma juridică de  (C.N./S.A./S.R.L./R.A.), înregistrat în Registrul Comerțului cu nr. J/. ../. .. .. .., având codul unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .., cu sediul social în  (denumirea comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul, codul poștal), nr. telefon  (nr. telefon), nr. fax . .. .. (nr. fax) și contul . .. .. . (specificația/numărul de cont/ROL), deschis la banca . .. .. .. .. . (denumirea băncii comerciale), sucursala . .. .. .. .. .. .. (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome),

solicit  (acordarea unei autorizații de înființare/modificarea autorizației de înființare) pentru:

(1) realizarea noii capacități energetice . .. .. .. .. (denumirea capacității energetice pentru ale cărei lucrări de construcții-montaj se solicită autorizația, amplasarea acesteia),

(2) retehnologizarea capacității energetice (denumirea capacității energetice pentru ale cărei lucrări de retehnologizare se solicită autorizația, amplasarea acesteia).

(1),(2) Se completează numai rândul care urmează uneia dintre aceste cifre, potrivit situației.

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. .. .. .. .. .. ..
(nr. telefon/nr. fax).

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Semnătura
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

MODELUL Nr. 1.2

Domnule Președinte,

Subsemnatul  (prenumele și numele), în calitate de . .. .. .. .. .. . (director general/administrator unic) la operatorul economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu denumirea . .. .. .. .. .. .. .. . (denumirea companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome), având forma juridică de  (C.N./S.A./S.R.L./R.A.), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J/. .. .. ../. .. .. .. .., având codul unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .. .. ., cu sediul social în . .. .. (denumirea comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul, codul poștal), nr. telefon . .. .. . (nr. telefon), nr. fax . .. .. (nr. fax) și contul . .. .. (specificația/numărul de cont/ROL), deschis la banca . .. .. (denumirea băncii comerciale), sucursala . .. .. .. .. .. . (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul companiei naționale/societății comerciale/regiei autonome),

solicit (acordarea unei licențe/modificarea licenței) pentru . .. .. .. .. .. .. (tipul de licență, conform art. 10 alin. (1) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013).

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. . .. .. .. .. (nr. telefon/fax).

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Semnătura
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 

MODELUL Nr. 1.3

Domnule Președinte,

Subsemnatul . .. .. .. .. .. .. .. (prenumele și numele) solicit . .. .. .. .. .. .. .. . (acordarea unei licențe/modificarea licenței) pentru producerea de energie electrică/termică, fiind înregistrat/întreprinderea individuală/întreprinderea familială pe care o reprezint fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/. ../. .. .. .., având codul unic de înregistrare . .. .. .. .. .. .. .., în conformitate cu prevederile legii privind organizarea și desfășurarea pe teritoriul României a unor activități economice de către persoanele fizice și având domiciliul/reședința(1) în  (denumirea comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul, codul poștal).

(1) Pentru persoanele fizice care sunt cetățeni străini.

Vă aduc la cunoștință că, în scopul comunicării cu autoritatea competentă, pot fi contactat prin telefon/fax la nr. . .. .. .. .. .. . (nr. telefon/fax).

(2) Menționez că pe numele meu/al întreprinderii individuale/al întreprinderii familiale este deschis contul cu . .. .. .. .. . (specificația/numărul de cont/ROL), la Banca . .. .. .. .. .. .. .. (denumirea băncii comerciale), sucursala . .. .. .. .. (denumirea/localizarea sucursalei).

(2) Se completează, dacă este cazul.

Cererea este însoțită de documentele specifice, a căror listă este anexată prezentei.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și
autenticitatea tuturor documentelor transmise.

Semnătura
.. ... .. .. .. .. .. .. ..

ANEXA Nr. 2 la regulament

MODELUL Nr. 2.1

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a acționarilor/asociaților deținători ai controlului solicitantului sau ale administratorilor solicitantului

Subsemnatul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., acționar/asociat deținător al controlului solicitantului/administrator al operatorului economic . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., înregistrat la oficiul registrului comerțului sub nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . CUI . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

- am avut/nu am avut calitatea de acționar/asociat și/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizații/licențe acordate de ANRE*;

* Se precizează titularii de autorizații/licențe, în cazul în care a avut calitatea de acționar/asociat și/sau pe cea de administrator în cadrul acestora.

- nu mă aflu în situația descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

MODELUL Nr. 2.2

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a persoanei fizice solicitante

Subsemnatul . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .., identificat cu CI nr. . .. .. .. .. .. .. .. .., CNP . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., cu domiciliul în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

- am avut/nu am avut calitatea de acționar/asociat și/sau pe cea de administrator în cadrul unor operatori economici titulari de autorizații/licențe acordate de ANRE*;

* Se precizează titularii de autorizații/licențe, în cazul în care a avut calitatea de acționar/asociat și/sau pe cea de administrator în cadrul acestora.

- nu mă aflu în situația descrisă la art. 9 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

ANEXA Nr. 3 la regulament

MODELUL Nr. 3.1

EVIDENȚA
terenurilor/construcțiilor ocupate temporar sau definitiv prin înființarea capacității energetice și a actelor privind drepturile asupra acestor terenuri/construcții . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (denumirea)

Componenta capacității energetice Imobilul (teren și/sau construcție) pe care este amplasată capacitatea energetică Identificatorul, adresa/numărul cadastral Suprafața terenului
(mp)
Actul legal prin care s-au dobândit drepturile de proprietar/concesionar/utilizator asupra terenurilor și/sau construcțiilor Nr./Dată extras carte funciară

MODELUL Nr. 3.2

DISTANȚE DE PROTECȚIE ȘI DE SIGURANȚĂ

Componenta capacității energetice Obiectiv Distanțe
(m)
Distanța relativă conform proiectului Distanța normată

ANEXA Nr. 4 la regulament

DATE TEHNICO-ECONOMICE
referitoare la capacitățile energetice pentru care se solicită autorizația de înființare/licența

Nr. crt. Denumire indicatori UM Grup 1 ..... Total centrală
1 Date generale
Denumire proiect/centrală:
Puterea electrică* MWe
Puterea termică instalată MWt
Durata de viață ani
An PIF
Durata de realizare a investiției ani
Durata medie de amortizare contabilă a investiției ani
2 Producții medii anuale estimate
Energie electrică produsă MWh
Energie electrică livrată (ieșită din centrală) MWh
Energie termică produsă pentru a fi livrată (la ieșirea din centrală) Gcal
3 Valoarea totală a investiției (fără TVA), din care: lei
Echipamente lei
Construcții și montaj lei
4 Cheltuieli fixe anuale estimate (independente de nivelul producției), din care: lei
Operare și mentenanță lei
Amortizare lei
Cheltuieli cu munca vie (cu specificarea numărului de persoane angajate, afectate activității de producere de energie) lei
Cheltuieli financiare lei
Alte cheltuieli fixe lei
5 Cheltuieli variabile anuale estimate (det. pentru producția medie specificată mai sus) lei
Tip combustibil 1, 2 ...
Preț/cost unitar combustibil 1, 2 ... lei/m3
lei/t
Cantitate combustibil 1, 2 ... m3, t
Putere calorifică inferioară combustibil 1, 2 ... kcal/m3
kcal/kg
Preț apă lei/m3
Cantitate apă m3
Cheltuieli cu energia electrică din rețea, apă, reactivi etc. lei
Componenta de injecție a tarifului de transport lei/MWh
Alte costuri variabile lei
6 Indicatori calculați în cadrul analizei cost-beneficiu din studiul de fezabilitate realizat de solicitant, în baza căruia a fost decisă realizarea proiectului:
RIR - rata internă de rentabilitate % - -
VAN - valoarea actuală netă lei - -
DRI - durata de recuperare a investiției ani - -
7 Prezentarea tipurilor constructive și a caracteristicilor tehnice principale ale componentelor capacităților energetice de producere, precum și a instalațiilor electrice ale centralei - - -

* La centrale electrice fotovoltatice puterea instalată a grupului este minimul dintre puterea instalată a panourilor conectate la un invertor și puterea instalată a invertorului.

NOTĂ:

În funcție de situația și caracteristicile capacităților energetice pentru care se solicită autorizația de înființare, ANRE poate solicita în plus față de datele din tabel alte date și informații pe care le consideră relevante.

ANEXA Nr. 5 la regulament

MODELUL Nr. 5.1 - Conținutul-cadru al formularului autorizației de înființare

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. . .. .. .. din . .. .. .. .. .. ..

AUTORIZAȚIE DE ÎNFIINȚARE
pentru . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (realizarea noii capacități energetice/retehnologizarea capacității energetice)

(denumirea capacității energetice) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..., având puterea instalată de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MW, amplasată pe/în (adresa/descrierea completă a amplasamentului, pentru obiectivul sau capacitatea energetică obiect al autorizației), acordată . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (denumirea operatorului economic), cu sediul social în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (adresa completă a sediului social al operatorului economic), înregistrată în registrul comerțului sub nr. J/. ../. .. .. .., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. . .. .. .. (numărul de înregistrare) din . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... (data înregistrării) și a documentației prezentate.

Prezenta autorizație este valabilă conform condițiilor specifice și generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din autorizație.

Președinte,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data eliberării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Falsificarea acestui document se pedepsește conform legii.

MODELUL Nr. 5.2 - Conținutul-cadru al formularului licenței

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Nr. . .. .. .. din . .. .. .. .. .. ..

LICENȚA
pentru . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (obiectul licenței)

acordată . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... (denumirea/prenumele și numele2),3) titularului),

cu sediul social1)/domiciliul2)/reședința3) în . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (adresa completă a sediului social1)/domiciliului2)/reședinței3)), înregistrată în registrul comerțului sub nr. J/. .. .. .. .. ./. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., pe baza cererii înregistrate la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei cu nr. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. (numărul de înregistrare) din . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (data înregistrării) și a documentației prezentate

1) Pentru companii naționale, societăți comerciale sau regii autonome.

2) Pentru persoane fizice care sunt cetățeni români.

3) Pentru persoane fizice care sunt cetățeni străini.

Prezenta licență este valabilă conform condițiilor specifice și generale anexate acesteia, care fac parte integrantă din licență.

Președinte,
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Data eliberării . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Falsificarea acestui document se pedepsește conform legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...