Parlamentul României

Legea nr. 242/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"

e1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanțare în cadrul Fondului de asistență tehnică și/sau al Fondului bilateral la nivel național sau de program;".

2. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r1), cu următorul cuprins:

"

r1) organism de implementare - persoană juridică publică sau privată căreia i s-au delegat de către operatorul de program o parte din atribuțiile de implementare a programului;".

3. La articolul 2 alineatul (3), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanțare a proiectului și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanțării publice și a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, precum și pentru implementarea proiectului;".

4. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menționat la alin. (5) utilizat de către operatorii de program sau de punctul național de contact, se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare și plată și se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare și plată raportează Comitetului Mecanismului financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârșitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) și conturilor deschise la Banca Națională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spațiului Economic European."

5. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, pot asigura și cofinanțarea privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute în acordurile de program aprobate și contractele de finanțare a proiectelor."

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului și cofinanțării publice se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistență financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b)."

7. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuții către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menționate la alin. (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat."

8. La articolul 9, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Se autorizează promotorii de proiecte să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar virări de credite de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European.

(5) Se autorizează promotorii de proiecte ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spațiului Economic European, prevăzute la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate."

9. La articolul 12, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanțare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăților, către promotorii de proiecte. Cofinanțarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac excepție de la modelul prefinanțării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se și modelul rambursării. Operatorul de program își poate selecta modul de finanțare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condițiilor stabilite în cadrul fișelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează:

a) fie prin modelul de prefinanțare, caz în care transferă grantul și cofinanțarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceștia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alții decât instituțiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare;

c) modelul rambursării se poate aplica și pentru instituțiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.

(2) Punctul național de contact în calitate de gestionar al fondurilor de asistență tehnică și bilateral național, finanțate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste fonduri, atât modelul de prefinanțare, cât și modelul rambursării pentru beneficiarii definiți la art. 2 alin. (3) lit. e1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul național de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, după caz."

10. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuții către un organism de implementare, acesta va parcurge fazele execuției bugetare a cheltuielilor în limita competențelor reglementate pe baza acordului de delegare de atribuții semnat. Semnarea acordului de delegare nu exonerează de răspundere operatorul de program."

Art. II. -

În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma "promotor de proiect" se înlocuiește cu termenul "beneficiar", doar în cazul fondurilor de asistență tehnică și bilateral național sau la nivel de program, iar sintagma "operator de program" se înlocuiește cu sintagma "operator de program sau organism de implementare".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 17 iulie 2013.

Nr. 242.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...