Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum și a modelului și conținutului formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2013 până la 07 noiembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3140/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 72 alin. (71), art. 77 și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. III alin. (2) - (4) din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă modelul și conținutul formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Instrucțiunile de completare a formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare ale formularului menționat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 9 iulie 2013.

Nr. 877.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

ANEXĂ la formularul 013

LISTA
sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor

Nr. crt. Cod de înregistrare fiscală Domiciliul fiscal Codul CAEN al obiectului principal de activitate

LISTA
sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor

Nr. crt. Cod de înregistrare fiscală Domiciliul fiscal Codul CAEN al obiectului principal de activitate

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

Depunerea declarației

Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declarație/declarații de mențiuni, se completează și se depune de către contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declarația se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declarația se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.

Declarația se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declarației se depune la organul fiscal competent și un exemplar se păstrează de contribuabil.

Atenție! Pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, declarația va fi însoțită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, precum și lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor (anexa la formularul 013).

Atenție! În situația în care contribuabilul nerezident desfășoară activități în România și prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligațiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VI din Codul fiscal, constituie și sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este și sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Statul de rezidență

Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidență.

C. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea inițială.

În cazul în care declarația de mențiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situația în care acesta îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii și venituri asimilate salariilor.

Atenție! La completarea formularului, cu ocazia înregistrării în perioada de aplicare a dispozițiilor tranzitorii (până la data de 31 iulie 2013), sediul permanent desemnat înscrie codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA, care i-a fost atribuit înainte de 30 iunie 2013.

Rândul 2. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat.

Atenție! În cazul în care declarația este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat.

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfășurată de sediul permanent desemnat.

Rândul 4. Modul de dobândire a spațiului, numărul și data documentului

Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spațiului, precum și numărul și data acestuia.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relațiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit și se înscriu numărul și data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Se completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

Rândul 1.1. În situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;

Rândul 1.2. În situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;

Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix în condițiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal care implică:

Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.3. Operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;

Rândul 1.3.4. Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile.

Rândul 1.4. Cifra de afaceri

Rândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.

Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, drept urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.5. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul în care contribuabilul folosește, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA

Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în situația în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

Rândul 1.7. Se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.

Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 și 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Accize

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 3.1 și 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 4. Impozit la țițeiul din producția internă

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare acest impozit.

Rândurile 4.1 și 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale

La înființare:

Rândul 5.1.1 "Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv" și rândul 5.1.2 "Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (17) din Codul fiscal, care se înființează în cursul anului și care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv și, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Perioada fiscală:

Rândul 5.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, potrivit legii.

Rândul 5.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condițiile de la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal și care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale, potrivit legii.

Rândul 5.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuți la art. 29619 alin. (11) din Codul fiscal.

Rândul 5.3 Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația de declarare a impozitului pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor.

Rândurile 5.3.1 și 5.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 5.4. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.4.1 și 5.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5.5 Contribuția de asigurări pentru șomaj

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.5.1 și 5.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5.6 Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 5.6.1 și 5.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5.7. Contribuția de asigurări sociale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.7.1 și 5.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5.8 Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 5.8.1 și 5.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5.9 Contribuția pentru concedii și indemnizații

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare această contribuție, potrivit Codului fiscal și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 5.9.1 și 5.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6 Redevențe miniere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 6.1 și 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 7 Redevențe petroliere

La înregistrarea inițială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligația să declare această taxă.

Rândurile 7.1 și 7. 2 Se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Rândul 8. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural.

Rândurile 8.1 și 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 9 Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Rândurile 9.1 și 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10 Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligația să declare acest impozit, conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Rândurile 10.1 și 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcție de tipul modificării: luare în evidență sau scoatere din evidență, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuța 2 de la lit. A.

Data luării în evidență sau scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10.3 Activități care intră sub incidența acestui impozit

Se marchează cu "X" codul CAEN care intră sub incidența impozitului pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013.

ANEXA Nr. 4

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare și de arhivare a formularului 013 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

1. Denumire: Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (013)

2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n.s.p.

3. Format: A3/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente.

8. Se întocmește în 2 exemplare de contribuabil/împuternicit.

9. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal;

- un exemplar la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

;
se încarcă...