Parlamentul României

Legea nr. 232/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică"

2. La articolul I punctul 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."

3. La articolul I punctul 4, litera h) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

h) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepții:

- remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;

- remorci și semiremorci apicole, precum și rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;".

4. La articolul I punctul 4, litera l) a alineatului (3) al articolului 2 se abrogă.

5. La articolul I punctul 5, litera m) a alineatului (3) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția celor prevăzute la art. 65 - la 2 ani."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (41) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(41) Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi."

7. La articolul I punctul 7, alineatul (6) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Aparatura utilizată în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate trebuie să respecte cerințele prevăzute de legislația în vigoare privind activitatea de metrologie, precum și cerințele specifice activității de inspecție tehnică periodică stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1."

8. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Inspecția tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru transportul de mărfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune și care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepția troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competițiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate, prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m), la vehiculele radiate din evidență care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România în vederea înmatriculării, precum și inspecția tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."

9. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică aplică ecusonul de inspecție tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare."

10. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 61 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) R.A.R. ține evidența informatizată a situației inspecțiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule."

11. La articolul I punctul 11, litera k) a alineatului (1) al articolului 62 se abrogă.

12. La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:

"

121. La articolul 62 alineatul (2), litera c) se abrogă."

13. La articolul I punctul 13, alineatul (3) al articolului 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul comiterii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângă amenzile contravenționale prevăzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor, dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizației tehnice a persoanei autorizate pentru stația de inspecție tehnică periodică respectivă sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în condițiile stabilite de reglementările prevăzute la art. 1."

14. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

"

141. La articolul 62, alineatul (8) se abrogă."

15. La articolul I punctul 15, articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 63. -

În urma reverificării prevăzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecția tehnică periodică în cazurile stabilite prin reglementările prevăzute la art. 1."

16. La articolul I punctul 16, articolele 64 -67 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și vehiculelor deținute sau utilizate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și care se înregistrează la aceste instituții, numai în cazul în care prin legislația specifică aplicabilă acestor vehicule se prevede astfel.

(2) Inspecția tehnică periodică la vehiculele prevăzute la alin. (1) și care prezintă caracteristici speciale se poate efectua și în stațiile de inspecție tehnică periodică aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 65. -

Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică mașinilor și utilajelor autopropulsate pentru lucrări cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, autovehiculelor cu șenile, tramvaielor și vehiculelor cu tracțiune animală.

Art. 66. -

(1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse unei inspecții tehnice periodice, care se efectuează de R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1.

(2) În vederea efectuării inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1), solicitantul declară pe propria răspundere situația vehiculului în ceea ce privește deținătorul și situația înmatriculării vehiculului respectiv.

(3) Efectuarea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) nu absolvă deținătorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulația pe drumurile publice din România.

(4) Recunoașterea inspecției tehnice periodice prevăzute la alin. (1) de către alte state se face în funcție de legislația aplicabilă a statelor respective.

Art. 67. -

(1) În vederea obținerii certificatului de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se supune inspecției tehnice periodice.

(2) La controlul în trafic, organele de control abilitate vor aplica sancțiunile stabilite pentru cazul în care deținătorul unui certificat de înregistrare cu mențiunea «Pentru acest vehicul, inspecția tehnică periodică este obligatorie» nu face dovada că a executat inspecția tehnică periodică sau această inspecție a expirat."

17. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. II. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va asigura administrațiile locale cu certificate de înregistrare, care să conțină următoarea mențiune: «Pentru acest vehicul inspecția tehnică periodică este/nu este obligatorie».

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, toți deținătorii certificatelor de înregistrare, emise înainte de termenul prevăzut la alin. (1), vor preschimba gratuit aceste certificate cu noile tipuri, care conțin mențiunea referitoare la obligativitatea efectuării inspecției tehnice periodice."

18. Articolul V se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. V. -

Vehiculele înregistrate în România, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe, se supun primei inspecții tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 15 iulie 2013.

Nr. 232.

;
se încarcă...