Guvernul României

Hotărârea nr. 464/2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iulie 2013 până la 29 septembrie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 812/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și
mijlocii, mediul de afaceri și turism,
Maria Grapini
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 10 iulie 2013.

Nr. 464.

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, București

CUI: 24979799

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2013
0 1 2 3 5
I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 6123,4
1 Venituri din exploatare 2 5634,6
2 Venituri financiare 3 488,8
3 Venituri extraordinare 4 0,0
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 5 5424,6
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 5404,2
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 7 2428,8
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 8 168,7
C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1966,0
C1 ch. cu salariile 10 1389,7
C2 bonusuri 11 58,4
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,0
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 90,9
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 15 427,0
D. alte cheltuieli de exploatare 16 840,7
2 Cheltuieli financiare 17 20,4
3 Cheltuieli extraordinare 18 0,0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 698,8
IV IMPOZIT PE PROFIT 20 163,8
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 535,0
1 Rezerve legale 22 34,9
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 23
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 24
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 25
5 Alte repartizări prevăzute de lege 26
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26. 27 500,0
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 28 27,0
8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 425,0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30 425,0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 31 48,0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 527,0
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 33 527,0
a) cheltuieli materiale 34 20,0
b) cheltuieli cu salariile 35 378,0
c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 109,0
d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 37 16,0
e) alte cheltuieli 38 4,0
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 39 44,1
1 Alocații de la buget 40
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 40 bis
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 41 44,1
X DATE DE FUNDAMENTARE 42
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 61,0
2 Nr. mediu de salariați total 44 59,0
3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care: 45 1448,1
a) cheltuieli cu salariile 46 1389,7
b) bonusuri 47 58,4
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000 48 1962,9
5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000 49 2045,3
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44) 50 103786,4
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 * ICP) 51 103786,4
9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 53 885,9
10 Plăți restante, în prețuri curente 54 0,0
11 Creanțe restante, în prețuri curente 55 27,0
;
se încarcă...