Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 878/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 81 și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 "Declarație privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 6 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", subpunctul 1.3 litera b) se abrogă.

3. La anexa nr. 6, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.3 litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale."

4. La anexa nr. 6 capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "secțiunea B «Date privind creanța fiscală», subpunctul 3.1.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.1.7. Obligația de la poziția 24 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare."

5. La anexa nr. 6 capitolul II punctul 3, subpunctul 3.2.9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

3.2.9. Obligația de la poziția 25 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat se declară de către autoritățile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (44) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare."

6. La anexa nr. 7 "Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04", capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România, declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv. Pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 potrivit dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu se va depune formularul 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat» pentru impozitul pe profit aferent trimestrului II 2013."

7. La anexa nr. 7 capitolul II "Completarea declarației", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

Rubricile privind «Perioada» se completează, astfel:

- 1 ianuarie-30 iunie, pentru anul 2013, în cazul sediilor permanente care închid perioada impozabilă la data de 30 iunie 2013 și, respectiv, 1 iulie-31 decembrie, în cazul sediului permanent desemnat pentru perioada impozabilă 1 iulie-31 decembrie 2013, pentru persoanele juridice străine care desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România;

- 1 februarie-31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condițiile prevăzute la art. 1121 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 1126 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfășoare activitățile prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și sfârșitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 1122 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07-31.12)".

8. La anexa nr. 11 "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat", la poziția nr. 25 textul prevăzut la rubrica "Denumirea creanței fiscale" se modifică și se înlocuiește cu textul "Dividende de virat la bugetul de stat de către autoritățile publice centrale."

Art. II. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 9 iulie 2013.

Nr. 878.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.950/2012)

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...