Guvernul României

Hotărârea nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură și desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine ca unitate de achiziții centralizată

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2013 până la 05 mai 2015, fiind abrogat prin Hotărâre 294/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 16 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Proiectul "Sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru mediul urban", destinat realizării infrastructurii informatice necesare și colectării de date pentru înregistrarea sistematică în cadastru și cartea funciară și efectuarea publicității imobiliare prin mijloace electronice, se desemnează ca proiect de infrastructură, potrivit prevederilor art. 16 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine se desemnează ca unitate de achiziții centralizată în scopul achiziției produselor, serviciilor și lucrărilor aferente proiectului de infrastructură prevăzut la alin. (1).

(3) Autoritatea contractantă beneficiară a achizițiilor aferente proiectului de infrastructură prevăzut la alin. (1) este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art. 2. -

(1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine realizează, în numele și pentru autoritatea contractantă beneficiară:

a) achiziția serviciilor de consultanță necesare pentru întocmirea documentației tehnico-economice și a studiului de fundamentare;

b) derularea procedurii de atribuire a contractului, în numele autorității contractante beneficiare, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Implementarea efectivă a proiectului de infrastructură prevăzut la art. 1 se face de către autoritatea contractantă beneficiară, în baza contractului atribuit în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Autoritatea contractantă beneficiară are obligația să încheie contractul respectiv cu entitatea căreia i-a fost atribuit de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine în condițiile legii.

(4) Finanțarea realizării proiectului de infrastructură prevăzut la art. 1 se face exclusiv de către ofertantul desemnat câștigător al procedurii de atribuire, în condițiile legii, și recuperarea investiției se realizează exclusiv pe baza veniturilor colectate, potrivit clauzelor contractuale și prevederilor legale incidente, de la utilizatorii serviciilor publice în cauză.

Art. 3. -

În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea contractantă beneficiară are obligația de a transmite către Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege în legătură cu proiectul de infrastructură prevăzut la art. 1, următoarele:

a) extras din bugetul autorității contractante privind cheltuielile aferente achiziției tuturor produselor, serviciilor și lucrărilor aferente proiectului, respectiv credite bugetare și credite de angajament, după caz;

b) extras din planul anual de achiziții privind achizițiile de produse, servicii și lucrări aferente proiectului;

c) extras din planul anual de investiții publice privind proiectul;

d) copii ale versiunii actuale, incluzând orice modificări, completări, anexe și altele asemenea, ale analizelor costbeneficiu și ale documentațiilor tehnico-economice având ca obiect proiectul sau în legătură cu proiectul;

e) copii ale oricăror acte de reglementare, avize, autorizații, acorduri și altele asemenea având ca obiect proiectul sau în legătură cu proiectul;

f) copii ale oricăror contracte în vigoare, inclusiv orice anexe, acte adiționale sau altele asemenea, care au ca obiect achiziția de produse, servicii sau lucrări aferente proiectului sau în legătură cu proiectul;

g) orice alte acte, documente, analize, strategii, studii, rapoarte, realizate de către autoritatea contractantă beneficiară sau de către terți în beneficiul autorității contractante beneficiare, privind proiectul sau în legătură cu proiectul.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes
național și investiții străine,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 4 iulie 2013.

Nr. 448.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...