Guvernul României

Hotărârea nr. 474/2013 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate în coridorul de expropriere al lucrării "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)"

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și (3), precum și al art. 2 alin. (3) lit. d2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași - Ungheni", cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", prevăzut în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică la cererea persoanelor fizice și juridice interesate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", expropriator fiind statul român, reprezentat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Art. 3. -

Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunelor Lețcani, Rediu, Popricani, Victoria și Golăiești, județul Iași, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 4. -

(1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național prevăzute la art. 1, aflate pe raza comunelor Lețcani, Rediu, Popricani, Victoria și Golăiești, județul Iași, sunt în cuantum total de 94,87 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în limita bugetului aprobat Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 5. -

Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)" se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediile consiliilor locale și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. -

Agenția Națională pentru Resurse Minerale răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duțu
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botoș,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță

București, 10 iulie 2013.

Nr. 474.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", supuse exproprierii, situate pe raza comunelor Lețcani, Rediu, Popricani, Victoria și Golăiești, județul Iași, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Numele și prenumele UAT - categoria de folosință Identificare parcelă Document justificativ Suprafața afectată
- mp -
Valoarea unitară a terenului propusă pentru expropriere
- lei/mp -
Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010
- lei -
1 Șurubaru P. Smaranda Victoria (satul Luceni) - arabil T92-A1348/20 TP165032 704 0,90 636,54
2 Antoniu Petru (decedat) Rediu T24-A1006/1 1336 6,78 9.059,88
3 Nica Marchian Rediu - fâneață T24-F1006/2 Nr. cad. 4626 C.F. nr. 62811 2374 6,78 16.098,92
4 Alexa Catalin Rediu - arabil 871/15, 871/16 Nr. cad. 4527, C.F. nr. 63232 701 6,78 4.753,73
5 Carp Anton Rediu - arabil T22 1(871/17/1/4) Nr. cad. 2357, C.F. nr. 63238 3691 6,78 25.029,96
6 Pantelimon Tătaru (S.C. RESIDENCE BREAZU - S.R.L.) Rediu - arabil - Nr. cad. 2263-2531-2708 C.F. 62532 2467 6,78 16.729,59
7 Roman Geta Rediu - arabil T22 A1(871/13/2) 168 6,78 1.139,27
8 Toma Gheorghe Rediu - arabil T22 A1(871/13/1) TP 117036 167 6,78 1.132,49
9 Ababei Neculai Rediu - arabil T22 A1(871/14) 760 6,78 5.153,83
10 Boțoc Ioan Lețcani - fâneață T3 F95/36 TP76779 1342 1,58 2.123,47
11 Bojilă Rodica Lețcani - arabil T 20/1-A503/3/2 TP76156 729 1,58 1.153,51
12 Halunga Vasile Lețcani - arabil T 20/1-A503/3/2 TP76171 671 1,58 1.061,73
13 Tiron Constantin Golăiești - arabil T97/1 A445/2/7 TP58303 651 0,90 588,62
14 Cordobină Dumitru Golăiești - arabil T97 A445/28 T.N. 547 0,90 494,59
15 Rotaru Gheorghe Popricani - arabil T59 A999/8 TP107874 10 1,58 15,82
16 Pricop Luminița Popricani Satul Cuza Vodă - arabil Golăiești (satul Petrești) - arabil T105 A1842/95 T41, P206/1/175 TP108084 TP 58057 680 9535 1,58 0,90 1.075,97 8.621,36
17 Soimu I. Vasile
TOTAL: 26533 94.869,28

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...